Fotastika.com

!

Ôîòî èãîðÿ àíäðååâà
Ôîòî èãîðÿ àíäðååâà @ 28-09-2007 19:42:46
«èãîðÿ àíäðååâà»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


Ãåðäà @ 26.01.2008 (22:51:38)
ß î÷åíü ñèëüíî ëþáëþ Èãîðÿ Àíäðååâà!!! Åãî ðîäèíêè íàä âåðõíåé ãóáîé ïðîñòî ñâîäÿò ìåíÿ ñ óìà!!! Èãîðþøå÷êà-òû ñóïåð!!! ×ìîê!!!

Jonay @ 27.04.2016 (06:35:48)
A little rationality lifts the quality of the debate here. Thanks for coniirbuttng!