Fotastika.com

!

Ôîòî äàðüè ñàãàëîâûé
Ôîòî äàðüè ñàãàëîâûé @ 14-04-2008 15:58:34
Ôîòî äàðüè ñàãàëîâûé @ 02-03-2008 17:19:06
Ôîòî äàðüè ñàãàëîâûé @ 02-03-2008 17:18:27
Ôîòî äàðüè ñàãàëîâûé @ 28-02-2008 19:18:42Ôîòî äàðüè ñàãàëîâûé @ 23-08-2007 14:31:10«äàðüè ñàãàëîâûé»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


Tok BillKa @ 17.07.2007 (12:53:46)
Ñ÷àñòëèâû âìåñòå-ÑÀÌÛÉ ÊËÀÑÑÍÛÉ ÑÅÐÈÀË ÂÑÅÕ ÂÐÅÌÅÍ È ÍÀÐÎÄÎÂ!!!!!!ß âñåãäà åãî ñìîòðþ!!!!!!!!!ß â âîñòîðãå îò èäåè è àêòåðîâ!!!!

FaRaON @ 31.07.2007 (18:17:35)
Õî÷ó ñêàçàòü âàì ÷òî Äàøà Ñàãàëîâà Ñàìàÿ Êðàñèâàÿ äåâóøêà íà çåìëå!!!

ad @ 02.03.2008 (19:50:03)
Âû òóïûå ìàëîëåòêè òàê îíà âàì è íàïèñàëà îíà íåäîñòîéíà áûòü íà ñàéòå óìðèòå ñàìè êàçëû íà óñïêîéòåñü.

êàøìàð @ 06.03.2008 (10:50:07)
òû ñàìàÿ êðàñèâàÿ íà âñåé çåìëå.

Äàðüÿ Ñàãàëîâà @ 12.03.2008 (14:18:54)
Âñå ìîè ïîêëîííèêè ïèøèòå íà ìîé íîâûé ìàèë!áóäó î÷åíü ðàäà ïîîáùàòñÿ ñ âàìè!

ßíà @ 20.03.2008 (18:59:05)
Äàøà òû êëàññíàÿ â ñåðèàëè æàëêî ÷î â æèçíè ÄÐÎ×ÊÀ

rAmzEs @ 14.04.2008 (15:08:43)
çà÷åì êîïèðîâàòü ñåðèàë ñ àìåðèêàíñêîãî ñåðèàëà??? íåóæåëè íåëüçÿ ïðèäóìîòü ñâî¸???

ñåðûé @ 16.11.2008 (02:40:14)
äàø òû âàùå æåñòü ÿ á ñòîáîé ïåðåïåðõíóëñÿ

Þëß @ 12.11.2009 (22:47:39)
îòâå÷àþ çà ñëîâà âîòî ìåèë äàðüè ñàãàëîâîé ÿ ê íåé íà ñïåêòàêëü õîäèëà îíà ìíå íà ñïåêò äàëà zvezda.09inbox.ru

äàøà-åâðåéêà @ 13.11.2009 (04:11:07)
äàøà-åâðåéêà

äàøà-åâðåéêà @ 13.11.2009 (04:11:19)
äàøà-åâðåéêà

äàøà-åâðåéêà @ 13.11.2009 (04:11:29)
äàøà-åâðåéêà

äàøà-åâðåéêà @ 13.11.2009 (04:11:41)
äàøà-åâðåéêà

Eleni @ 22.04.2014 (23:42:25)
Well put, sir, well put. I'll ceailtnry make note of that.