Fotastika.com

!

Ôîòî íîâûå äèìû áèëàíà
: 1 2


Ôîòî íîâûå äèìû áèëàíà @ 03-01-2009 16:00:18
Ôîòî íîâûå äèìû áèëàíà @ 21-07-2008 14:06:44
Ôîòî íîâûå äèìû áèëàíà @ 27-04-2008 17:14:29
Ôîòî íîâûå äèìû áèëàíà @ 13-04-2008 03:19:43Ôîòî íîâûå äèìû áèëàíà @ 09-03-2008 13:52:17
Ôîòî íîâûå äèìû áèëàíà @ 09-03-2008 13:49:57
Ôîòî íîâûå äèìû áèëàíà @ 09-03-2008 13:49:22
Ôîòî íîâûå äèìû áèëàíà @ 09-03-2008 13:48:48

Ôîòî íîâûå äèìû áèëàíà @ 09-03-2008 13:47:42
Ôîòî íîâûå äèìû áèëàíà @ 09-03-2008 13:47:07
Ôîòî íîâûå äèìû áèëàíà @ 09-03-2008 13:46:44
Ôîòî íîâûå äèìû áèëàíà @ 09-03-2008 13:46:07


: 1 2«íîâûå äèìû áèëàíà»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


Íýòè @ 16.07.2008 (16:02:23)
Äèìî÷êà - òû ïðîñòî ìîëîäåö !!!!! Òàê äåðæàòü)))))

ñâåòëàíà èâàíîâíà @ 11.10.2008 (19:37:04)
õî÷ó ñêà÷àòü*

äèàíà @ 15.11.2008 (14:25:57)
ÿ òåáÿ îáîæàþ âñå òâîè ïåñíè òåáÿ ïóïñèê ìîé

äèàíà @ 15.11.2008 (14:27:44)
òû ñóïåð íàïèøè èëè ïîçâîíè 89034959502

Âîëþøêà @ 14.02.2009 (01:54:14)
Äèìà ïðîñòî ñóïåð ÿ åãî î÷åíü ëþáëþ!!!!!!!!!!!!!!!!Æåëàþ òåáå óäà÷è â òâîåé æèçíè!!!!!!!!!!Òû ñóïåð!!!!!!

çèïïî @ 27.06.2009 (19:52:05)
Äèìóëüêà ñóïåð!!!Íî òîëüêî õîðîøî áûëî áû èçìåíèòü âíåøíîñòü ò.å âåðíóòü ïðåæíèé èìèäæ!Íó à òàê Âñå ÎÊ.åãî ïåñíè ïðîñòî êëàññ,à ãîëîñ ïîòðÿñàþùèé.....

Ìàðòà @ 29.11.2009 (13:19:18)
Äèìêà, òû ñóïåð!!! Ñàìûé ëó÷øèé=)â ëþáîì ñâîåì âèäå=)ß òÿ îáîæàþ!!!

Àëèñà @ 14.01.2011 (23:53:47)
Áåñïîäîáåí,ÿ òåáÿ ëþáëþ!!!!!!!!!!!

ÃÞÍÅËÜ @ 24.06.2011 (15:27:06)
ÄÈÌÀ ß ÒÅÁÀ ÀÁÀÆÀÞ È ÑÈËÜÍÎ ÑÈËÜÍÎ ÑÈËÜÍÎ ËÞÁËÞ

Êñþøà @ 25.11.2011 (11:48:51)
Äèìà, òû ñàìûé ëó÷øèé!!! À òå êòî ãîâîðÿò ïðî òåáÿ ãàäîñòè- ëþäè íåîáðàçîâàííûå, îíè ïðîñòî çàâèäóþò òåáå! Æèëàþ óäà÷è!Öåëóþ:)))

Leatrix @ 27.04.2016 (08:35:08)
Mooie kleurtjes maar ik laat ze staan, de privjserhoging zal ook wel met de btw verhoging te maken hebben. Ik werk in een winkel en daar moet alles voor 1 oktober ook in prijs verhoogd zijn :( meh