Fotastika.com

!

Ôîòî áèëëà áåç ìàêèÿæà
: 1 2 3


Ôîòî áèëëà áåç ìàêèÿæà @ 27-02-2011 16:48:29
Ôîòî áèëëà áåç ìàêèÿæà @ 04-06-2009 04:56:11
Ôîòî áèëëà áåç ìàêèÿæà @ 15-03-2009 01:53:37
Ôîòî áèëëà áåç ìàêèÿæà @ 10-10-2008 03:13:54Ôîòî áèëëà áåç ìàêèÿæà @ 03-09-2008 18:26:33
Ôîòî áèëëà áåç ìàêèÿæà @ 24-08-2008 16:29:15
Ôîòî áèëëà áåç ìàêèÿæà @ 02-07-2008 14:11:13
Ôîòî áèëëà áåç ìàêèÿæà @ 18-02-2008 18:24:37

Ôîòî áèëëà áåç ìàêèÿæà @ 18-02-2008 18:24:16
Ôîòî áèëëà áåç ìàêèÿæà @ 03-02-2008 20:28:54
Ôîòî áèëëà áåç ìàêèÿæà @ 25-01-2008 14:44:28
Ôîòî áèëëà áåç ìàêèÿæà @ 14-01-2008 18:06:09


: 1 2 3«áèëëà áåç ìàêèÿæà»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


òîêèî girl @ 16.06.2008 (21:40:41)
à îí è áåç ãðèììà êðóòî âûãëÿäèò

BiLLiebe dich. Äàøà @ 05.11.2008 (02:36:10)
Áèëë áåç ãðèììà î÷ äàæå íîðìàëüíûé.... ÿ åãî âñ¸ ðàâíî è òàêèì ëþáëþ

æîïà ñëîíà íåìûòîãî @ 09.12.2008 (16:10:59)
óàõàõàõàõ ãíèäà ÷åðíîæîïàÿ!!

ÁÈËË@-483 @ 15.12.2008 (16:48:57)
ÁÈËË ïî ëþáàê ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ!!!!!!!!!!!!!:)))))))))))))))) ß ÅÃÎ ËÞ!!!!!!!!!!!!

Áóñÿ @ 01.01.2009 (21:50:09)
Áèëë áåç ìàêåÿæà âñ¸ ðàâíî êðàñàâ÷èê.ß åãî î÷åíü ëþáëþ.È ìíå áåç ðàçíèöû íàêðàøåí îí èëè íåò!!!!

Àíè @ 01.01.2009 (21:52:30)
Ìíå íèêîãäà íå íðàâèëñÿ Áèëë.Äà òóò åù¸ òààààêèå ôîòî.ß â øîîîîîîîîîîîîîîîîîîêå!!!!!!!!!111111

ìàðèøêà @ 02.01.2010 (16:34:29)
áèëë óðîä,ÿ åãî íåíàâèæó ñëèïû ðóëÿò!!!!)))âîòü!!!!)))

LERUSKA KAULITZ @ 16.01.2010 (18:40:23)
ÂÀÓ ÊÎÃÎ ß ÂÈÆÓ?ÁÈËËÀ ?ÍÓ ÏÈÏÅÖ.À ÂÎÎÁÙÅ-ÒÎ ÍÈ×ÅÃÎ.ÕÎÐÎØÅÍÜÊÈÉ.ÕÈ-ÕÈ-ÕÈ.ÊËÀÑÑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111

Zhikaulitz @ 04.04.2010 (17:52:25)
Áèëë â ëþáîì âèäå êðàñàâ÷èê. Ïåðñèê ìîé! muahh...:**

lera_20896 @ 13.04.2010 (11:20:24)
êàêÿ ïðåëåñòü !!!!!!!!!!

TanKau @ 15.02.2011 (13:13:43)
ÑÀÌÛÉ ÊÐÀÑÈÂÛÉ ÌÀËÜ×ÈÊ. ÅÌÓ È ÁÅÇ ÌÀÊÈßÆÀ ÕÎÐÎØÎ, ÊÐÀÑÎÒÓ ÍÈ×ÅÌ ÍÅ ÈÑÏÎÐÒÈØÜ.

ïðåêðàñíî!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1