Fotastika.com

!

Æèçåëü áóäõåí ôîòî
: 1 2


Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:34:00
Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:55
Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:48
Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:45Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:42
Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:38
Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:34
Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:30

Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:27
Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:23
Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:20
Æèçåëü áóäõåí ôîòî @ 11-06-2007 16:33:17


: 1 2«æèçåëü áóäõåí»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


Âèêòîð @ 11.06.2007 (16:28:55)
Ñóìíè÷àþ. À âû çíàëè, ÷òî ñàìàÿ êðàñèâàÿ ìîäåëü ìèðà Æèçåëü Áóíäõåí (Gisele Bundchen) âîøëà â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèíåññà êàê ñàìàÿ áîãàòàÿ ìîäåëü â ìèðå??? Æèçåëü çàðàáàòûâàåò ïî $7,5 ìèëëèîíîâ çà êàæäûé âûõîä íà ïîäèóì.  ñðåäíåì, å¸ åæåãîäíûé çàðàáîòîê ñîñòàâëÿåò $150 ìèëëèîíîâ. Âîò òàê-òî.

Vagner @ 22.04.2014 (11:18:47)
Learning a ton from these neat artcelis.