Fotastika.com

!

Ôîòî øàõçîäû




Ôîòî øàõçîäû @ 30-01-2012 22:19:32
Ôîòî øàõçîäû @ 26-08-2011 15:19:09
Ôîòî øàõçîäû @ 26-08-2011 15:17:33
Ôîòî øàõçîäû @ 07-04-2011 20:41:14



Ôîòî øàõçîäû @ 16-02-2011 00:03:00
Ôîòî øàõçîäû @ 15-12-2010 15:49:11
Ôîòî øàõçîäû @ 08-06-2009 11:34:14
Ôîòî øàõçîäû @ 08-05-2009 22:14:54



«øàõçîäû»








, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


ïàðâèç @ 22.09.2007 (13:49:59)
khochu fotki

Àlma @ 17.01.2008 (12:18:37)
Øàõçîäà òû ñóïåð!

Ìàäèíà @ 29.01.2008 (23:27:56)
ØÀÕÇÎÄÀ ÑÓÏÅÐ

Diana @ 11.02.2008 (11:42:44)
Salom.Mening ismim Diana. Men 6-chi sinfda uqiyman.Men Turkiston shahrida yashayman.Men sizni bizning shaharga kelib konsert berishingizni juda-juda hohlayman va sizning kelishingizga umit qilib yuraveraman. Salom bilan Diana.Menga javob yuvoring iltimos.Sizdan iltimos qilib surayman.

Ìýýðèì @ 15.05.2008 (12:42:49)
øàõçîäà,ÿ ìå÷òàþ ñ òîáîé âñòðåòèòüñÿ. Òû òàê õîðîøî ïî¸øü, ó òåáÿ ãîëîñ êëàññíûé.

Farruh @ 16.10.2008 (18:06:12)
Ïðèâåò

íåìàòèëëî @ 07.12.2008 (12:04:35)
ïðèâåò

sunnat Ibragimov @ 10.02.2009 (00:50:16)
shaxzodaga salomlar.

sunnat Ibragimov @ 10.02.2009 (00:53:05)
shaxzoda 14-fevral bilan.

sunnat @ 16.02.2009 (16:19:17)
14-fevral bilan shahzoda. sizga sof sevgi tilayman.

Çóõðà @ 06.03.2009 (10:38:30)
Ñàëåì!!! ß èç Êàçàõñòàíà

farruh @ 20.04.2009 (13:20:47)
ñàëîì øàõçàäà ÿ òåáÿ ëþáëþ

farruh @ 20.04.2009 (13:21:42)
Øàõçîäà òû ñóïåð!

farruh @ 20.04.2009 (13:23:23)
shaxzodaga salomlar.

ÊÓÒÀÐÁÅÐÄÈ @ 07.05.2009 (13:40:57)
òû òàêàÿ êðàñèâàÿ äåâóøêà

áåê @ 03.06.2009 (11:51:57)
Øàõçîäà ñàí ñóïåð øëþõàñàí Óçáåêèñòîííèêè ìàçàñè Ðîññèÿäàãèäåìàñìè Õàëèÿì jupbyuf îëÿïñàíìè ñàí ñèêêàíèìãà ìàí ïóøàéìîíìàí æàëàá

Äèëáàðæîí @ 08.06.2009 (11:35:34)
ñóïåð

SkyWalker @ 14.06.2009 (14:24:01)
Øàõçîäà î÷àðîâàòåëüíàÿ äåâóøêà, ñ êðàñèâûìè ãëàçàìè è ïðåêðàñíåøèì ãîëîñîì !!! Î òàêîé ìîæíî òîëüêî ìå÷òàòü ! Óìíèöà !

shahzoda @ 16.08.2009 (15:39:30)
salom shahozda yahshimisizman sizi sogindim

Òðàõàðü @ 26.03.2010 (13:32:56)
ß õî÷ó òåáå òðàõàòü

ìàðèÿ @ 12.07.2010 (15:50:57)
çèëîëà ìóñàåâà ÿ ëþáëþ Âàñ!âû ïðîñòî ñóïåð!

NodirShox @ 27.07.2010 (10:52:30)
Salom Shahzoda man sizni sevaman. Man Navoiydan NodirShox bo'laman.Iloji bo'lsa manabu tel-ga telefon qilsayiz (+998-- 123 33 33). siz bilan bir marta bo'lsa ham gaplashishni istayman. bulani o'qiysizmi yo'qmi bilmadim. manimha o'qimasdayiz kerak. judyam yamon sevib qolganman. odam ham shunoqa chiroyli bo'ladimi. xayr sog'lik-salomatlik, ishlaga omad.

Àçàìàò @ 17.08.2010 (16:41:14)
Shahzoda òû ñóïåð

shaxzod @ 27.08.2010 (17:35:50)
qalesiz

shurik @ 05.09.2010 (15:41:04)
gap yoq

Ëèëó @ 11.11.2010 (02:14:08)
Çäðàâñòâóé Øàõçîäà.!! ß òåáÿ 7 î-î÷åíü ñèëüíî ëþáëþ. Æèâó ÿ â ×å÷íå, ÿ äàæå áûëà íà êîíöåðòå â Ãðîçíîì, áîëüøå ó ìåíÿ âîçìîæíîñòè íå áûëî ïðèåõàòü íà êîíöåðòû!! Ïîæàëóéñòà íàïèøè ìíå ssm íà íîìåð 89201941334(((

Êàíàò÷èê @ 11.12.2010 (11:45:41)
ÒÛ Ñóïåð !!!!!!!!!

AMIRJONI OLIM @ 16.12.2010 (22:26:19)
ya lublu tebya shaxzoda ochenochen lubly

AMIRJONI OLIM @ 16.12.2010 (22:30:01)
SHXZODA ti krasivaa devushka nejnaya lubimaya moy

àíàðà @ 24.12.2010 (09:23:15)
shahzoda you super girl

ñåâèëÿ @ 23.01.2011 (17:47:50)
ïðèâåò øàõçîäà êàê ìîæíî ñòàòü ïèâèöîé ýòî ìîÿ ìå÷òà íàïåøè íà íîìåð 89097088536

àðñåí @ 23.01.2011 (19:03:10)
ïðèâåò âñåì óçáåêîì!!!! èç óçáåêîâ ñàìàÿ êðàñèâàÿ ýòî êîíå÷íîæå øàõçîäà

àíèòà @ 24.01.2011 (16:06:02)
øàõçîäà ñàìàÿ ëó÷øàÿ. è ìíå íðàâèòñÿ òâîÿ ïåñíÿ áîëüíî è îáèäíî...

êàòÿ @ 05.02.2011 (19:08:13)
ïî÷åìó óçáåêè ÷åðíûå àààààààààà æäó îòâåòàààààààààààà

èñðîèë @ 07.02.2011 (03:16:10)
ñàëîì òû ïðîñòî ñóïåð õàôà áóëìåíã áàçè íåíîðìàëíûå îäàìëàðäè åçãàíèãà ïðîñòà êóéèêèøàäè.ëè÷íî ìåí ñèçíè óâàæàò êëàìàí...Ìîëîäåö!!!

Otabek @ 12.02.2011 (15:06:38)
SHAXZODA eto ne primena seksualnaya krasavitsa bolshe komentarim ne podlejit

Áðîäàð @ 12.02.2011 (21:42:32)
íåãà õðèñòèàí

èíàðà @ 16.02.2011 (00:05:41)
ïðèâåò ÿ õî÷ó ñòàòü ïåâèöåé ïîòîìó÷òî ó ìåíÿ áîëåååò ìàìà è åé íóæíû äåíüãè íà íîâûå ïî÷êè äà è âîîáùå ýòî ìîÿ çàâåòíàÿ ìå÷òà çâîíè 2-93-02

Mus @ 28.02.2011 (01:58:32)
Øàõçîäà, ìåí Ñèçíè ñåâàìàí, òû ñóïåð! Óäà÷è òåáå è óñïåõîâ

Ýëüìèðà @ 18.03.2011 (23:59:59)
Ïðèâåò Øàõçîäà!ÿ òåáÿ î÷åíü óâàæàþ, è ìíå ïëåâàòü êòî òàì ÷òî ãîâîðèò,ÿ æèâó è ó÷óñü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, è çíàþ ÷òî âûæèâàòü ýòî íå ïðîñòî. òû ìîëîäåö! åñëè õî÷åøü ïîçâîíè 8-911-911-26-01 Ýëÿ. Áûëî áû î÷åíü ïðèÿòíî óñëûøàòü òâîé ãîëîñ. Çäîðîâüâå,ñ÷àñòüå è ïî áîëüøå óëûáîê íà ëèöå!

xXx @ 04.06.2011 (18:39:58)
Shag'zoda qi4u qiz

ÌÈÐ @ 11.06.2011 (11:50:41)
Ñåêñè Øàõçîäà

ñàðûàãà÷ @ 13.06.2011 (10:26:49)
òû êëàñíûé

ñàðûàғàø @ 13.06.2011 (10:28:18)
ÿ õî÷ó òåáÿ òðàõíóòü!åñëè ìîæíî çâîíè 5-62-44

ìóñóëüìàíåí @ 08.09.2011 (10:18:04)
ËÀ ÈËÀÕÀ ÈËËÀËÎÕÓ ÌÓÕÀÌÌÀÄÓÐ ÐÎÑÓËÓËÎÕ-ïîìíèòå ïåðåä òåì óìåðàòü ïðîèçíîñèòå ýòî ñëîâà,à ðóññêèì òîæå ñîâåòóþ,õîòÿ áû êîãäà çàäûõàåòåñü ñîâåðøèòå õîðîøèé ïîñòóïîê,âñåìè âñòðåòèì â äåíü êîíöà ñâåòà!

Ðàôà @ 21.09.2011 (04:15:38)
Òû ïðåêðàñíà!

Lion_madara @ 23.09.2011 (14:43:34)
êàêàÿ êðàñèâàÿ øàõçîäà õî÷ó åå ïîåáàòü

Òèìóð @ 15.10.2011 (17:46:51)
Øàõçîäà òû ëó÷øàÿ!!!

ãåí @ 19.10.2011 (13:14:31)
ãóçàëñèç

Êàìèëëà @ 18.12.2011 (10:30:23)
òû êðàñèâàÿ

àáäóæàáîð @ 26.12.2011 (18:55:20)
øîì áà õàéð øàõçîäà

shoxrux @ 19.01.2012 (23:53:57)
shaxzoda chiroy o'tkinchi olloxni o'yla sen musurmonsan

Øîõðóõ @ 13.04.2012 (11:48:46)
øîõçîäà ïèçäåñ êîòåí ìåíûí êîòàãûìäû àóçûíà àëøû

shoxzoda @ 13.04.2012 (11:51:14)
menge muzikan kati unadi

ÀËÈÇÀ ÑÀÐÛÀÃÀØ @ 20.04.2012 (14:09:59)
Øàõçîäà ÿ ïðîñòî òåáÿ îáàæàþ è óâàæàþ íåñìàîòðÿ íå íà ÷òî, òû ðîæäåííàÿ ïèâèöà òàëàíòëèâàÿ ÿ ñ÷èòàþ ÷òî òû îôòàðèòåò Óçáåêèñòàíà

Maksat @ 12.06.2012 (23:24:32)
SHahzoda ya teb9 lublu!!!!!!!!!!!

èíäèðà @ 03.07.2012 (09:20:13)
shaxzoda òû ñàìàÿ ñàìàÿ êðàñèâàÿ è ëó÷øàÿ â ìèðå_íå ðîäèëàñü â ýòîì ìèðå íè îäíà ëó÷øå òåáÿ!êàì÷à_ãðîçíûé!

dima @ 25.02.2013 (05:02:46)
shahzoda am senga nima g'am kiradi qo'taq bo'lasan to'taq sen davno totaq bogansanu am ozini horom qilib bogansan amlaram u iwti qiliwmidi

Rustik @ 07.08.2013 (00:25:01)
shaxzoda privet ya xochu poznakomitsya s toboy po blije da eto zvuchit stranno no ya seryoz jdu otvetta Shaxzoda ya daje registriroval v twittere dlya tebya i apshatshya s toboy daje u menya ne poluchaetsya pojalyusta pishi otvet

JUMA @ 05.02.2014 (16:22:16)
Ïðèâåò Øàõçîäà ó âàñ ïåñíÿ î÷åíü íðàâèòñÿ. Òû ñóïåð. 87026302888 ãîðîä Àñòàíà.

Ajgj @ 10.02.2014 (09:53:37)
Ia l

Consuelo @ 16.03.2014 (13:02:01)
That's a brilliant answer to an intetesring question

Richard @ 16.03.2014 (17:42:53)
No coamnpilts on this end, simply a good piece.

ChiaChen @ 17.03.2014 (05:12:32)
How neat! Is it really this simelp? You make it look easy. http://kmjocd.com [url=http://cfmjhixvx.com]cfmjhixvx[/url] [link=http://lvgekiz.com]lvgekiz[/link]

Sergej @ 17.03.2014 (11:41:15)
Hey, kilelr job on that one you guys!

Nalan @ 18.03.2014 (16:17:56)
My prebolm was a wall until I read this, then I smashed it. http://bqnimwibyen.com [url=http://gqahlbnlp.com]gqahlbnlp[/url] [link=http://obqxirvcyb.com]obqxirvcyb[/link]

Kanat @ 10.06.2014 (02:01:55)
4723333

Bekjan21 @ 28.12.2014 (21:17:51)
Waxzoda sau boliniz