Fotastika.com

!

Www dom2 ru ôîòî
: 1 2


Www dom2 ru ôîòî @ 07-04-2011 23:21:37
Www dom2 ru ôîòî @ 22-01-2011 16:37:12
Www dom2 ru ôîòî @ 17-10-2010 06:16:55
Www dom2 ru ôîòî @ 11-03-2010 22:30:34Www dom2 ru ôîòî @ 27-10-2009 01:56:25
Www dom2 ru ôîòî @ 02-10-2009 21:30:47
Www dom2 ru ôîòî @ 29-04-2009 17:06:26
Www dom2 ru ôîòî @ 17-04-2009 20:34:28

Www dom2 ru ôîòî @ 10-12-2008 13:47:20
Www dom2 ru ôîòî @ 13-11-2008 02:43:22
Www dom2 ru ôîòî @ 09-12-2007 12:10:18
Www dom2 ru ôîòî @ 01-12-2007 11:40:44


: 1 2«www dom2 ru»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


ßíà è Äèàíà @ 13.12.2007 (08:59:16)
Ïðèâåò Ñåì¸í ÒÛ ËÎÕ!!

ßíà è Äèàíà @ 13.12.2007 (09:00:58)
Ëåíà õâàòèò âñòðå÷àòüñÿ ñ ñåì¸íîì. îí ëîõ. ðóñòàì ëó÷øå!!!

Àðèíà @ 09.02.2008 (15:33:39)
Ðóñòàì òû ëó÷øå âñåõ!Îñòîâàéñÿ òàêèì æå è ðàäóé çðèòåëåé!

Àðèíà è Àäåëÿ @ 09.02.2008 (15:40:22)
Áóçîâà òû ñóïåð!Ìû çà òåáÿ!Ìû òâîè ïîêëîííèöû!Ïîæàëóéñòà ïåðåäàé íàì ïðèâåò â ýôèðå!Ìû èç Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ!

Àäåëÿ @ 09.02.2008 (15:46:09)
Òîðè òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ ÿ òåáÿ ïðîñòî îáîæàþ! Îñòàâàéñÿ òàêîé âñåãäà!

ÎÊÑÀÍÀ @ 17.02.2008 (20:49:32)
ÏÐÈÂÅÒ ÎËÅ×ÊÀ! ÒÛ ÊÎÃÄÀ ÏÎßÂÈØÜÑß ÍÀ ÏÐÎÅÊÒÅ, ÁÅÇ ÒÅÁß ÏÐÎÅÊÒ ÍÅ ÈÍÒÅÐÅÑÅÍ!!!!!!!! Ñ ÓÂÀÆÅÍÈÅÌ ÊÑÞØÀ!ÁÓÄÅÒ ÂÐÅÌß ÏÈØÈ!

âèêà @ 23.02.2008 (23:53:04)
ÄÎÌ 2 ÐÓËÈÒ!!!!!!!!!!!ñîá÷àÊ è ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÂÛ êë¸âûå è âñå íà äîìå 2 êë¸âûå!!!!!!!!!êðîìå ÐÓÑÒÀÌÀ ÎÍ ËÎÕ ÏÎËÍÛÉ

Ëåéëà @ 16.03.2008 (17:40:13)
Òîðè òû ñóïåð! Ðàäà, ÷òî âåðíóëñÿ ×óåâ.À êîãäà âåðíåòå Ìàÿ? À Áóçîâó íóæíî óáðàòü ñ ïðîåêòà. Åé òàì íå ìåñòî.

íàñòÿ @ 23.03.2008 (13:52:58)
ñòåïà òû ñàìûé ëó÷øèéîñòàâàéñÿ òàêèì êàêîé òû åñòü! è íå ñëóøàé ÷óæèå êîìåíòåðèè!æèâè òàê êàê òåáå õî÷åòñÿ!!!!!!

Äèìà @ 19.05.2008 (12:47:12)
Ðóñòàì òåáå äàâíî óæå ïîðà äîìîé.

Ëåíà @ 26.06.2008 (13:34:12)
Ðóñòàì òû ïî ñâîåìó êëåâûé,à ñåìåíó ïîðà äîìîé,îí èñïîðòèò Áóøèíó!!!!!ÈÄÈ ÄÎÌÎÉ,ÏÎÇÎÐÈÙÅÅÅ!!!!!!!!!!

Àíàñòàñèÿ @ 01.07.2008 (14:55:33)
Áóçîâà ñîâñåì çàçíàëàñü, ÷òî-òî óæ ñîâñåì îáîðçåëà. Ðèìêà ïðîñòî ñóïåð! Óäà÷è òåáå â êîíêóðñå! Òþìåíü çà òåáÿ!!!

=) @ 11.07.2008 (00:03:41)
ppc 6y3oBa gypa =)))

Ìàøà @ 24.07.2008 (22:19:28)
Áóçîâà òû äðÿíü!

Ìàíÿ @ 24.07.2008 (22:24:43)
Àëåêñ òû êëàññíûé, ãîíè Áóçîâó.

Íàñòÿ @ 28.07.2008 (23:53:40)
Áóçîâà òû ëîõóøêà, ïèäîðàñêà è äðÿíü ïèçäóé äîìîé!!!

Íåçíàêîìêà @ 29.07.2008 (00:02:43)
Âàðâèíà Íàòàøà òû ñàìàÿ êðàñèâàÿ äåâóøêà íà ïðîåêòå, îñòàâàéñÿ êàêîé êàêàÿ áûëà Åáóðã çà òåáÿ

arina @ 31.07.2008 (02:27:50)
Âàðâèíà òåáå ïîðà äîìîé.

èðèíà @ 18.08.2008 (16:42:05)
â ïðèíöèïå ïðîåêò íè÷åãî, íî çà äàâíîñòüþ ëåò ïîðà áû óæå çàêðûâàòüñÿ, à âñåì ãåðîÿì èäòè ðàáîòàòü à íå ôèãíåé ñòðàäàòü (îñîáåííî ìóæèêè).

àëåíà @ 19.08.2008 (03:05:21)
íàòàøà âàðâèíà òû ñóïåð!!!!!!!!!!!

Þëüêà @ 19.08.2008 (03:09:28)
ðóñòàì òû ñóêà è äðÿíü âàëè ñ ïðîýêòà!!!!!!!!!

Ìàøà, Æåíÿ è Äàøà @ 29.08.2008 (14:25:22)
Íàòàøà Âàðâèíà íå ðàñòðàåâàéñÿ âñå áóäåò ÎÊ, òû ïðèêîëüíàÿ äåâóøêà è ñêîðî íàéäåøü ñâîþ ëþáîâü. Ìû çà òåáÿ,äåðæèñü.

Ìàøà, Æåíÿ è Äàøà @ 29.08.2008 (14:35:19)
Áóçÿêà(Áóçîâà) òû ËÎÕÓØÊÀ ÓÑÒÀÐÅËÀß, ïèçäàáîëêà õóåâàÿ, ó òåáÿ âìåñòî ñèñåê ïðûùèêè, æîïà êàê ó áåãåìîòà, ëèöî êàê ó ñòàðîé êîáûëû, íîãè êàê ó ñòðàóñà, íîñ êàê ó ñâèíüè,ïèñüêà êàê ìåòåëêà. Êîðî÷å òû ÷ìî. ÏÈÇÄÓÉ ÄÎÌÎÉ ÓÅÁÈÙÅ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Æåíÿ @ 29.08.2008 (14:42:45)
Àëåêñ òû âåäåøü ñåáÿ êàê áàáà, âûáåðè òû íàêîíåö-òî êòî òåáå áîëüøå íðàâèòñÿ Áóçîâà, Áóøèíà èëè Íàòóñÿ Âàðâèíà. Íå âèäè ñåáÿ êàê êàáåëü. Íî âîîáùå òû ïðèêîëüíûé!

Ìàøà @ 29.08.2008 (14:46:13)
Àëåêñ òû ïðèêîëüíûé ïàðåíü, òû ëó÷øèé, òàê äåðæàòü! Áóçîâà òåáå íå ïàðà, îíà ËÎÕÓØÊÀ, Íàòàøà Âàðâèíà òåáå ïàðà!

Æåíÿ è Ìàøà @ 29.08.2008 (14:59:45)
Òîðè ìû òàêîå ÷óäîâèùå åùå íå âèäåëè( Ê Áóçÿêå òîæå ýòî îòíîñèòñÿ). Åñëè âàñ ñîåäèíèòü âìåñòè òî ïîëó÷èòñÿ Ìàêñèáîí . Ñ êàêîé ñòîðîíû íå ïîïðîáóåøü âåçäå ÃÎÂÍÎ!!! È ñäåëàé ñåáå ïëàñòèêó, à òî ëèöî êàê ó ñâèíüè!!!

Æåíå÷êà è Ìàøåíüêà @ 19.09.2008 (19:06:06)
Ñåìåí òû êîí÷åíûé ïèçäþê, ó òåáÿ ãîëîâà, êàê õóé ïîáðèòûé. Òû åáàë êàæäóþ ïðîñòèòóòêó.Ó òâîåé íîâîé Þëè ëîøàäèíàÿ ðîæà. Èäè ñêîðåé äðî÷è ñâîå áðåâíî.

Àëåñê Ìàòåðàööî @ 19.09.2008 (19:15:14)
Áóçîâà ó òåáÿ âìåñòî ìåñÿ÷íûõ âîäîïàä è ôîíòàí÷èê. ÇÀÑÓÍÜ ÍÀÊÎÍÅÖ ÑÅÁÅ ÒÀÌÏÎÍ.(ò.å. õóé Ðóñòàìà,à ïîòîì åãî îáëèæè).

alan @ 20.09.2008 (15:19:22)
òðàõíè ìåíÿ îëÿ áóçîâà ýòî àëàí êàáèñîâ

alan @ 20.09.2008 (15:22:48)
ñòåïà õóè ìàòòåðàöî ÷ëåí

áàòî @ 20.09.2008 (15:24:59)
áóçîâà ÿ øëèôíó áàòî ãóðèåâ

òàòüÿíà @ 25.09.2008 (21:53:53)
äîì-2 ýòî èíòåðåñíîå òåëåøîó!!!! î÷åíü ìíå íðàâèòüñÿ ñòåïàí è ëåíà áóøèíà. âàì æåëàþ ñ÷àñòüÿ è íàñòîÿùåé áîëüøîé ëþáâè!!!

òàòüÿíà @ 25.09.2008 (22:03:45)
ïðîòèâíî ÷èòàòü êîììåíòàðèè, êîòîðûå ñ ìàòàìè,ÿ äóìàþ ýòî ëþäè íåáîëüøîãî óìà,ïîäðîñòêè,ñàìûå æåñòîêèå ëþäè!!!!

katya @ 01.10.2008 (13:25:53)
Âàðâèíà Íàòàøà äåðæèñü!

ÞËÈß ØèÏà @ 11.10.2008 (23:02:08)
ÍÈÊÈÒÀ, ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó! ÒÛ ÑÓÏÅÐ ÎËÜÃÓ ÍÀ ...!

Âëàäèìèð delfin @ 15.10.2008 (04:06:31)
Ïðèâåò ñ Îäåññû! Maøà òàê äåðæàòü, ìàí¸âðû íå îêîí÷åíû. ×ìîêè,÷ìîêè.

ÌÀÐÈÍÀ @ 22.10.2008 (13:37:01)
ÂÀÐÂÈÍÀ ÍÀÒÀØÅ×ÊÀ!!! ÒÛ ÊËÅÂÀß ÄÅÂÓØÊÀ!!!ÑÀÌÀß ÓÌÍÀß.ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß.ÄÎÁÐÀß!!!ÏÐÀÂÄÀ ÍÅ ÏÐÈÍÈÌÀÉ ÏÀÐÍÅÉ ÒÀÊ ÑÅÐÜÅÇÍÎ. ÆÅËÀÞ ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÍÀÉÒÈ ÒÅÁÅ ÏÐÈÍÖÀ ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ. 8-927-212-62-89 ÇÂÎÍÈÒÅ ÌÍÅ

íèêà @ 22.10.2008 (15:53:10)
Íàòàëüÿ Âàðâèíà òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ!!!!

kristina @ 27.10.2008 (11:07:58)
Ãàáîçîâ ÿ òåáÿ ëþáëþ, Áóçîâà òû ñóïåð, Ðóñòàì âàëè ñ ïðîýêòà òåáå çäåñü íå ìåñòî òû ëîõ!!!!!!!!!!!

ÞËß @ 28.10.2008 (20:20:26)
ÑÎÊÎË ÎËÜÃÀ ÑÓÏÅÐ!

íàòàëè @ 29.10.2008 (03:07:39)
äîì-2Áîíÿ ñàìàÿ êëàññíàÿ

Êðèñòèíà @ 31.10.2008 (15:03:07)
Íà äîìå2 âñå ëîõè!

Îëåñÿ È ÈÐÀ @ 04.11.2008 (21:02:09)
ÎËÅ4ÊÀ ÁÓÇÀÂÀ ÒÛ ÑÓÏÅÐ...ÍÅÎÁÐÀÙÀÉ ÂÍÈÌÀÌÀÍÈÅ ÍÀ ÊÀÌÅÍÒÈ...ÌÈ ÇÀ ÒÅÁß ÁÀËÅÅÌ...ÄÅÂ4ÎÍÊÈ ÈÇ ËÀÒÂÈÈ.

Èííà è Ìàøà @ 12.11.2008 (14:33:13)
Áóçîâà òû ïëàêñà åáàíàÿ, õâàòèò ïóñêàòü ñîïëè, ïîäáèðè ñ ïîëà ñâîé öåëþëèò è ïèçäóé â áîëîòî òàì òâîé äîì ðîäíîé!!!!! Êîðî÷è òû ïèçäà ñ óøàìè è ðîæà êàê ó ìàìàíòà!!! ÏÈÇÄÓÉ ÄÎÌÎÉ ÑÓÊÀ, ÒÂÀÐÜ, ÏÐÎÑÒÈÒÓÒÊÀ, ÃÓÁÎØËÅÏÊÀ, ÏÈÇÄÀ ÍÅ ÏÐÈÁÐÈÒÀß!!! Ìû íàâåðíî âñå ñêàçàëè, à åñëè íå âñå, òî òû íå ïëà÷è ìû åùå íàïèøèì. Öåëóåì, ïîêà ïðîñòèòóòêà.

Äèàíà @ 15.11.2008 (17:38:23)
Îëÿ,Ðóñòàì êîíå÷íî êëàññíûé,íî òåáå îí ñîâåðøåííî íå ïîäõîäèò!!!Âû íå ñìîòðèòåñü âìåñòå.À âîò ×åðêàñîâ ñîâñåì äðóãîå äåëî!

Ñåðãåé @ 28.11.2008 (01:43:57)
Ðóñòàì-òû ÃÅÍÈÉ!×åëîâåêó ñ òâîèì ãëîáàëüíî àíàëåòè÷åñêèì ñêëàäîì óìà ÷ðåçâû÷àéíî òÿæåëî ñðåäèïîñðåäñòâåííîñòåé òèïà Ðîìû è Áóçîâîé!

Kill'a @ 24.12.2008 (16:54:31)
Äîì2 äëÿ óùåðáíûõ ëþäåé.ñáîðèùå êðèòèíîâ.

Pasha @ 25.12.2008 (01:19:54)
Ðîìàí Òðåòÿêîâà Äîëæûí âûãðàòü åòîò ïðîåêò ÄÎÌ2 Ðóñòàì Ïîñòðåæû ñâîè ïàòëà.

Pasha @ 25.12.2008 (01:25:33)
Ðîìà È Îëÿ âûãðàåò åòîò ïðîåêò, è ìîæåò Ñåì è Íàñòÿ çà âàñ åòè 2 ïàðû ñàìûå íîðìàëüíûå ëþäè íà ïðîåòè ÿ èõ óâàæàþ.

Àëüáèíîñèê @ 30.12.2008 (02:27:55)
÷òî ....................ÄÎÌ 2 ïðîñòî ñóïåðððððððððððððððð!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

íàòóñüêà @ 16.01.2009 (01:58:31)
îîîîîîîîîîî!!!!!!!!)))))))))

Elena @ 19.01.2009 (01:21:26)
âû âñå óðîäû,è óáëþäêè ÿ âàñ íåíàâèæó.

~Áðþíåòî÷ê@~ @ 30.01.2009 (17:41:30)
Áóçîâà òû ïðîñòî ñóïåð êóêîëêà. Ãîíè òàì ñ ïðîåêòà Åðìàêîâó è Âåíöåñëàâà , îíè òîëüêî ïðîåêò ïîðòÿò ñâîåé âíåøíîñòüþ. Òû ÑÓÏÅÐ!!! îñòàâàéñÿ âñåãäà òàêîé, à âû òàì ïðèäóðêè õâàòèò å¸ îáçûâàòü, èäèîòû çàñðàíûå. Áóçîâà ïî êðàéíåé ìåðå ïîëó÷øå âàñ, íåôèã å¸ îáçûâàòü. ×ìîðäÿè è Ëîõóäðû äðàíûå!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

~Áðþíåòî÷ê@~ @ 30.01.2009 (17:45:07)
Âñå êòî îáçûâàåò Áóçîâó ÊÎÇËÛ, ÓÐÎÄÛ, ËÎÕÓØÊÈ, ËÎØÀÐÛ, ×ÌÎÐÄßÈ ÑÐÀÍÛÅ.Âû õîòü íà ñåáÿ ñíà÷àëà ïîñìîòðèòå, à ïîòîì óæå âîçíèêàéòå!!!

ivana @ 02.02.2009 (06:39:17)
áóçîâà îòñòîé!!!

ñóñëèê @ 03.02.2009 (06:36:00)
ìå÷òàéòå âìåñòå ñîìíîé......=)

êôà @ 03.02.2009 (14:14:11)
ñàøà òè ñòåðâà ÃÍÀÒÜ ÒÅÁß Ñ ÏÐÎÝÊÒÀ ÍÀÄÎ ÒÈ ËÎÕ

êàâêàçåö @ 04.02.2009 (12:45:19)
ñòåïà òû ÷å íà ïðîýêòå çàáûë õâàòèò äîëáèòñÿ ñî âñåìè äàé è äðóãèì

ëåíà @ 06.02.2009 (15:58:07)
Áóçîâà ÑÓÊÀ!!!!!!

êàòÿ @ 06.02.2009 (16:00:48)
ÀÍÄÐÅÉ ÒÈØÊÎ ËÎÕ ÏÎÇÎÐÍÛÉ ÅÌÓ ÄÎÑÒÀËÀÑÜ ÒÀÊÀß ÁÀÁÀ ÊÀÊ ÍÀÒÀØÀ ÂÀÐÂÈÍÀ À ÎÍ ÒÓÏÈÒ!!!!! ÁÐÎÑÀÉ ÅÃÎ ÍÀÒÀØÊÀ ÎÍ Òß ÍÅ ÄÎÑÒÎÈÍ!!!!!!

ëàïóñÿ @ 07.02.2009 (02:07:15)
Âàðâèíà íå ñòðàäàé è íå áåãàé çà ýòèì óðîäîì ,Òû äîñòîéíà ëó÷øåãî.

ÞËÜÊÀ @ 07.02.2009 (02:10:59)
ÂÅÄÜÌÛ ÒÂÀÐÈ ÃÍÀÒÜ ÈÕ ÍÀÄÎ .

ïèëèãðèì @ 07.02.2009 (19:42:46)
âû âñå áëÿäè ïèäîðàñû õóèññîñû (íå âîñïèòàííûå ëþäè)

okssaha 82 @ 12.02.2009 (19:02:02)
Õî÷ó ïîçíîêîìèòñÿ ñ Àíäðååì ×åðêàñîâûì.

valeria @ 16.02.2009 (17:40:40)
saitul este super

leri @ 16.02.2009 (17:47:00)
busina dura polnaia !

vvhbbjb @ 17.02.2009 (00:06:48)
gyhhuhj

ÂÈÊÀ @ 21.02.2009 (01:59:07)
Ðóñòàì òû î÷åíü áîëüøîãî ìíåíèÿ î ñåáå

äÿäÿ @ 25.02.2009 (23:28:01)
ê ïðî Ðóñþ ïëîõî ñêàæåòü , òîìó î÷êî ïîðâó áëÿ!!!

fytytrre @ 07.03.2009 (22:48:06)
 äîìå 2 ïèäîðàñû!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ìàêñèì èç øàõò @ 07.03.2009 (22:51:36)
âû ñàìûå êîí÷åíûå ïèäîðàñû âî âñåé ñîëíå÷íîé ñèñòåìû.À ñîá÷àê åáàíàÿ ëîøàäü.

Marina @ 14.03.2009 (18:17:25)
Íèêèòà,òû áûë íå ïðàâ ïî îòíîøåíèþ ê Æåíè

Æàííî÷êà @ 15.03.2009 (09:23:24)
Ïðèâåò Äàøà ×Åðíûõ òû ëó÷øàÿ íà ïðîåêòå ÄÎÌ2!!!

Àäìèíèñòðàòîð. @ 15.03.2009 (09:28:54)
Íàõóé ïèøèòå è õàìèòå äîì2 ëîõè ÷òîëè???ïèøèòå íîðìàëüíî!(ñ óâàæåíèåì àäìèíèñòðàòîð!!!).

ÄÅÍÈÑ @ 15.03.2009 (22:36:42)
ÌÓÆÈÊÈ ÂÛ ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ ËÎÕÈ.ÈÄÈÒÅ ÐÀÁÎÒÀÒÜ,À ÒÎ ÄÐÓà ÄÐÓÃÀ ÕÀÅÒÅ,ÎÁÑÓÆÄÀÅÒÅ.ÊÎÐÎ×Å ÂÛ ÂÑÅ ÌÓÄÎÇÂÎÍÛ.

ñûìáàò @ 19.03.2009 (11:54:13)
äîì2 óæàñ

ñûìáàò @ 19.03.2009 (11:59:17)
âû âñå øëþõè

ýëüìèðà @ 19.03.2009 (12:08:10)
ëåíà áóøèíà-çàçâåçäèëàñü!íå ïîðà ëè òåáå äîìîé?òû òî è äåëàåøü,÷òî ïðî âñåõ îðåøü,à ïðî ñåáÿ òî çíàåøü?ñ êåì áóõàåøü?ñ êåì ñïèøü?è âîâñå òû íå êðàñèâàÿ!!!!!!!!!ôó!!!!!!!-íîñ äëèííûé,ãóáû êàê ðåçèíà!ïðèãëÿäèñü â çåðêàëå-ìîæåò èçìåíèøüñÿ?

ýëüìèðà @ 19.03.2009 (12:28:54)
ðèìêà ñàìàÿ åñòåñòâåííàÿ,êðàñèâàÿ-òû êëàññíàÿ.à ñàìîå ãëàâíîå òû òàêàÿ êàêàÿ è åñòü,à îñòàëüíûå ãëóïûå è ôàëüøèâûå.îíè èãðàþò íà êàìåðó,à òû íåò!ÐÈÌÀ,ðâè òàì âñåõ,ÿ çà òåáÿ áîëåþ!ðèìà,åñëè òû óâèäåøü ýòî ïîñëàíèå,ïåðåäàé ìíå(ýëüìèðå)ïðèâåò íà ëîáíîì ìåñòå!

ýëüìèðà @ 19.03.2009 (12:41:05)
êîììåíòàòîðû!ñàìè ïèøèòå,÷òî ëþäè â äîìå2 .......,à ñàìè òî?åñëè ïèøèòå,ïèøèòå óìíåå,ìîæíî æå è áåç ìàòà-òåì áîëåå äåâ÷îíêàì.

èâàí àíòèïèí @ 26.03.2009 (21:10:30)
íàòàøà âàðâèíà îäíà íîðìàëüíàÿ èç âåäüì âñå îñòàëüíûå ñ êó-êóøêîé

èâàí àíòèïèí @ 26.03.2009 (21:10:37)
íàòàøà âàðâèíà îäíà íîðìàëüíàÿ èç âåäüì âñå îñòàëüíûå ñ êó-êóøêîé

ÿ èç ÷åëíîâ è ÷òî? @ 30.03.2009 (16:18:07)
ñóêà ãàâíî íàõóé äîì2 â ïèçäó íàõóé ýòó õðåíü ñìîðåòü ëó÷øå èäèòå åáàòüñÿ è áóäåò âàì ñ÷àñòüå! âñå òåìà çàêðûòà

èãîðü @ 31.03.2009 (02:56:20)
Ðåáÿòà,ìû âàñ ñìîòðèì...íó î÷åíü èíòåðåñíî, òàê äåðæàòü...æåëàòåëüíî ïîáîëüøå ýêñòðèìà è îãðîìíûé ïðèâåò Ñòåïàíó èç Íîâãîðîäà-Ñåâåðñêîãî

Þëåíüêà @ 08.04.2009 (16:34:50)
Äîì 2 óæå íå èíòåðåñíî ñìîòðåòü ðàíüøå ëþáîëü ñòðîèëè, à òåïåðü ïèàð

ÌÀÕÀ2206 @ 09.04.2009 (01:24:42)
ÑÒÐÀØÍÅÅ ÍÅÊÓÄÀ

Âèòàëèíà @ 10.04.2009 (11:34:49)
íà äîìå2 îäíè ëîõè âàëèòå äîìîé:)))))))))))))))))))))

Ìàìóñÿêà ;) @ 14.04.2009 (15:23:12)
Íåíàâèæó ÕÀÐÞòîíîâó))))), íå çàñîðÿé ýôèð ñâîåé ðîæåé !!!!!!!! Âàëè ñ ïðîåêòà, ìî÷àëêà îáñîñàíàÿ!!!!!!!!

Ëþáà @ 18.04.2009 (17:10:56)
Áóøèíîé âîëèòü ïîðà

Êàòÿ @ 19.04.2009 (21:57:58)
Ìíå î÷åíü æàëêî Òîðè! Èíòåðåñíî,êîãäà îíà ïîïðàâèòüñÿ?!

êàòþõà @ 24.04.2009 (18:18:34)
ðèòà è æåíÿ ìîëîäöû.íè â êîåì ñëó÷àå íå óõîäèòå ñ ïðîåêòà.äîì 2 ñóïåð!!!!!

êàòÿ @ 24.04.2009 (18:19:36)
äîì 2 êëàññ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ôàðäèÿ @ 26.04.2009 (11:46:33)
Àíäðåé-òû ñóïåð,óìíûéþ.ÁÓØ è ÕÀÐ-îíè ÷óäîâèùè 21âåêà.Åñëè Íàòàøà óéäåò- íå ïåðåæèâàé,ñûíîê. Ìû çà òåáÿ Àíäðåé.

Àíòîøêà @ 26.04.2009 (12:00:45)
Ýòîò òåëåïðîýêò áóäóò íàâåðíî ìîè âíóêè ñìîòðåòü õà õà õà! À Áóøèíà øàëàâà ÕÀ ÕÀ ÕÀ!!!!!!!!!!!!!!

Ìèøêà @ 26.04.2009 (12:04:54)
Äîì2 íîðì ïåðåäà÷à. À ñàìàÿ ëó÷øàÿ ïàðà Ðèòêà è Æåíüêà. À ñàìîå ãàâíî ýòî Áóøèíà èäè íàõóé ñ ïðîýêòà.Õóåâî åé áåç ìóæèêà à Íàòàøêå Âàðâèíîé çàâèäóåò!!!!

Þëÿ @ 02.05.2009 (20:33:29)
Ñàøà Õîðèòîíîâà âàëè ñ ïðîýêòà òû äîñòàëà è òû ïîëíàÿ ÄÓÐÀ

Àëüáèí÷èê ã. Ïåðìü @ 06.05.2009 (14:12:45)
Íàòàøà Âàðâèíà íå áðîñàé Àíäðþõó, âû ñóïåð ïàðà. Æåíÿ è Ðèòà ìîëîäöû, ÿ âàì çàâèäóþ. Õàð. è Áóø. âû ñóêè, à îñîáåííî Õàð.

ïîëèíà @ 11.05.2009 (00:20:55)
áóøèíà òû êîãäàíèáóäü çàêðîåøü ñâîé ðîò!!!!!!!!

÷¸ïèê @ 11.05.2009 (00:24:40)
êóçèí òû ëàïî÷êà è ìíå íàñðàòü íà ÷óæèå ìíåíèÿ!!!!

MASHLAV @ 24.05.2009 (21:41:41)
ÿ îáîæàþ äîì 2!áóøèíà ïðèâåò!îòâåòü=)

àëåêñ @ 08.06.2009 (18:08:53)
âû ÷å âñå ñ óìà ñîøëè â äîìå 2 îäíè ïèäàðàñû!!!!!!!!!!!!!

ìàñè @ 23.06.2009 (01:15:45)
ìíå íðàâèòñÿ þìîð Êóçèíà Æåíè))))))))) Ïóñòü ó âàñ ñ Ðèòîé áóäåò âñå õîðîøî))))))))Íå ññîðüòåñü))))))))))

Àëëà @ 23.06.2009 (12:44:14)
Åðìàêîâà èäè äîìîé...

Ìàëûøêà @ 25.06.2009 (18:11:22)
Îáîæàþ Äîì" ñóïåð ïðîåêò íå ïðîïóñòèëà íå îäíîé ñåðèè.Âñå ðåáÿòà ñóïåð))))Òîëüêî âîò óáåðè Âåíöèñëàâà â ÿñëè åãî íàäî "Äàóíåíîê îí"

samir @ 01.10.2009 (18:57:02)
âåíñ òû ëîõ

Samir @ 01.10.2009 (19:02:19)
Íåëè òû î÷åíü êðàñèâàÿ î÷åíü ìíå íðàâèøüñÿ!!! êàðî÷å òû ñóïåð!!!!

Anvar @ 04.10.2009 (19:08:49)
âñåì ñ÷ÿñüòè!!!

Fedor @ 05.10.2009 (00:03:41)
ñòàðóøêà Âàðâèíà èäè óæå äîìîé óñòóïè ìåñòî ìîëîä¸æè

Êàòÿ @ 05.10.2009 (22:43:42)
ìå÷òàþ ïîïàñòü íà Äîì2!!!!!!Íî.....ýòî ëèøü âñåãî ëèøü ìå÷òà

Íóðà è Áåêà @ 09.10.2009 (20:16:46)
Äîì 2 ñóïåð! Îáîæàþ âñåõ!

elena @ 10.10.2009 (15:43:00)
Áóçîâà Îëÿ òû ñêïåð, î÷åíü çåìå÷àòåëüíàÿ. Òàê äåðæàòü!!!)))

LUCIA @ 15.10.2009 (21:30:29)
ïðèâåò âñåì ó÷ÿñíèêè äîìà 2.

êàòþøà1707 @ 28.10.2009 (22:54:09)
Âñå ãóóä

Êàòÿ @ 30.10.2009 (19:30:51)
èíòåðåñíî èíîãäà ñìîòðåòü íà ïðèäóðêîâ

ÅËÅÍÀ @ 31.10.2009 (09:04:48)
ÑÎÁ×ÀÊ ÍÅ ÊÐÀÑÈÂÀ ÍÎ ÓÌÍÀ

suxrob @ 04.11.2009 (23:38:16)
998662275151

sasha @ 04.11.2009 (23:40:43)
dom2surep.....................................................................................

power92@mail.ru @ 04.11.2009 (23:42:22)
dom 2 super..................

êèñà @ 05.11.2009 (02:09:49)
ÑÓÊÀ ÅÐÌÀËÀÅÂÀ ÒÓÏÀß ØÌÀÐÀ,ÏÐÈÄÐÀËÀÑÜ Ê ÁÓØÅÍÍÎÉ...Ò.Ê ÒÀ ËÓ×ØÅ,È ÒÅÏÅÐÜ ÕÎ×ÅÒ ÅÅ ÂÛÃÍÀÒÜ!!!ÍÅ ÍÀÂÈÆÓ ÍÅËËÈ!!!!ÏÈÄÎÐØÀ!!!

ðóñëàí @ 06.11.2009 (03:26:40)
Äîáðî ïîæàëîâàòü â ÷àò äîìà2 âñåì ïðèâåò õî÷ó ñêàçàòü òå êòî ïðèäóìàë ýòó ïðîãðàììó ìîëäöû ïðèêîëüíàÿ ïðîãðàììà Îëüãà Áóçîâà Êàòÿ Êðóòèëèíà Íàòàøà Âàðâèíà Äàøà ×åðíûõ Æåíÿ Ôåîôèëàêòîâà Ëåíà Áóøèíà âû ñàìûå êðàñèâûå íà ïðîýêòå äîìà2 è åùå Êñþõà Áîðîäèíà êðàñèâàÿ ê ñîæàëåíèþ ÿ âàøó ïðîãðàììó íà÷àë ñìîòðåòü ñ àïðåëÿ 2009 ãîäà ÿ åñëè á çíàë ÷òî ñóùåñòâóåò ýòà ïðîãðàììà äîì2 ÿ áû íà÷àë ñìîòðåòü åå è íàìíîãî ðàíüøå ñ òåõ äíåé êîãäà îíà íà÷àëàñü

ðóñëàí @ 06.11.2009 (03:27:37)
Äîáðî ïîæàëîâàòü â ÷àò äîìà2 âñåì ïðèâåò õî÷ó ñêàçàòü òå êòî ïðèäóìàë ýòó ïðîãðàììó ìîëäöû ïðèêîëüíàÿ ïðîãðàììà Îëüãà Áóçîâà Êàòÿ Êðóòèëèíà Íàòàøà Âàðâèíà Äàøà ×åðíûõ Æåíÿ Ôåîôèëàêòîâà Ëåíà Áóøèíà âû ñàìûå êðàñèâûå íà ïðîýêòå äîìà2 è åùå Êñþõà Áîðîäèíà êðàñèâàÿ ê ñîæàëåíèþ ÿ âàøó ïðîãðàììó íà÷àë ñìîòðåòü ñ àïðåëÿ 2009 ãîäà ÿ åñëè á çíàë ÷òî ñóùåñòâóåò ýòà ïðîãðàììà äîì2 ÿ áû íà÷àë ñìîòðåòü åå è íàìíîãî ðàíüøå ñ òåõ äíåé êîãäà îíà íà÷àëàñü

öåíçóðà @ 06.11.2009 (18:20:49)
öåíçóðà

öåíçóðà @ 06.11.2009 (18:20:59)
öåíçóðà

öåíçóðà @ 06.11.2009 (18:21:09)
öåíçóðà

öåíçóðà @ 06.11.2009 (18:21:20)
öåíçóðà

öåíçóðà @ 06.11.2009 (18:21:29)
öåíçóðà

nastia @ 15.11.2009 (05:49:27)
kogda vi zakonchites/

anastasia @ 15.11.2009 (05:55:18)
privet vsem iz doma-2

anastasia @ 15.11.2009 (05:58:56)
pomogite naiti parnia horowego i krasivogio wtob lubil menia i ia ego

ÌÀØÀ @ 25.11.2009 (18:24:32)
ÁÓØÈÍÀ ÂÀËÈ Ñ ÏÐÎÝÊÒÀ

ÌÀØÀÈ ÀËÈÍÀ @ 25.11.2009 (18:28:19)
Äàøà õâàòèò ïèùàòü Ïûíçåðü áóäü ìóæèêîì

Raimbek @ 26.11.2009 (15:10:08)
dom2 ñóïåð ÿ èç Øûìêåíòà Áóçîâà ñóïåð Âåíöåñëàâ äåáèë

àëèíà @ 06.12.2009 (00:37:17)
ÿ õî÷ó ñêàçàòü ãîíèòå âåíöåñëàâà ñ ïðîåêòà. îí âñå ðàâíî íå ñ êåì íå ñòðîèò îòíîøåíèÿ çà÷åì îã âàì íóæåí?

Ëåðà @ 08.12.2009 (22:34:19)
Áóçîâà íàäîåëà,ãîíèòå å¸ ñ âåäóùèõ! Ñîá÷àê Áîðîäèíà óìíè÷êè! Ñäåëàéòå Áóøèíó âèäóùåé!!!

MILANA @ 09.12.2009 (01:15:25)
ÐÈÌÀ êðàñîòêà ãàñè èõ âñåõ

Àëåêñàíäðà @ 25.12.2009 (10:41:07)
Áóøèíà óìíè÷êà.!òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ!ÐÈÒÊÀ è Æåíÿ:ïîçäðàâëÿþ!!!

øèíà ðå%-) @ 26.12.2009 (23:11:38)
õî÷ó ñêàçàòü

Malinka:) @ 29.12.2009 (20:41:49)
ààààà...âàðâèíà òû ñó÷êà êðàøèíàÿ. äîìîé áàáóëÿ..òîëüêî âñåì ñîâåòóåøü..à ìóæèêàì òû íå íóæíà íîðìàëüíûì!!!

Àíæåëêà @ 01.01.2010 (00:04:37)
ß âàñ óìîëÿþ óáåðèòå ñ Äîìà2 Äàíèèëà è Âåíöà.Ýòî æå óæàñ, ïðîñòî ïàðîäèÿ íà ÷åëîâåêà. À Æàíêó ìíå ðåàëüíî æàëêî, îíà äîñòîéíà ëó÷øåãî.

Ì@ê$ @ 03.01.2010 (21:13:58)
Âåíö òû ëîøàðà,÷ìî,ïðèäóðîê,è.òä...Âîïùåì ÁÀÁÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Êóçèí ðåàëüíûé ÷óâàê!!!

Èðèíà @ 03.01.2010 (21:23:25)
Îëåíüêà Áóçîâà ìîëîäåö!!!!!!!! Óâàæàþ öåëåóñòðåìë¸ííûõ!!!!!! Áóøèíà- ëå÷è íåðâû!!!!!!!! ÕÀ- ÕÀ- ÕÀ

M@ê$ @ 04.01.2010 (01:08:11)
Ðèìà Ïèíæèåâà ÷åëîâåê ãîäà ñìåøíî!!!! ÕÀ- ÕÀ- ÕÀ Îíà ñòàëà ÷åëîâåêîì ãîäà ñëó÷àéíî ïðîñòî âñå ãîëîñîâàëè çà íå¸ ïî ïðèêîëó!!!!!! Ìîé åé ñîâåò: "Âàëè!!!!!!!!!!!!!" Ïîêåäà!!!!!!!! ;)

M@ê$ @ 04.01.2010 (01:09:34)
Ðèìà Ïèíæèåâà ÷åëîâåê ãîäà ñìåøíî!!!! ÕÀ- ÕÀ- ÕÀ. Îíà ñòàëà ÷åëîâåêîì ãîäà ñëó÷àéíî ïðîñòî âñå ãîëîñîâàëè çà íå¸ ïî ïðèêîëó!!!!!! Ìîé åé ñîâåò: "Âàëè!!!!!!!!!!!!!" Ïîêåäà!!!!!!!! ;)

Olkin72 @ 05.01.2010 (23:17:57)
Õîðîøèå ôîòêè ñêàçàòü íå÷åãî!!! Ïðîñòî ñóïåð!!!Íèøòÿê!!!

timur @ 06.01.2010 (17:13:19)
äàøóëü âû ñ ñåðãååì ñàìàÿ êëàññíàÿ ïàðà

þëåíüêà @ 07.01.2010 (02:48:09)
Æàííà òû ïðîñòî äóðà ÷òî òû ïðèñòàëà ê âåíöó îí òåáÿ íå ëþáèò îòñòàíü îò íåâî ïî ñêðèïòó òû äóðà áåøåíàÿ

Åðìàêîâà äóðààààààà ÊÎÐ×ÅÒ ÈÇ ÑÅÁß ÇÂÅÇÄÓ ÕÎÒß ÎÍÀ ÍÅÊÒÎ!!!!!!!!ÕÀÕÀÕÀÕÀÕÕÀÕÀ

(Êðèñòèíà) @ 10.01.2010 (20:19:14)
(Ïîðà Âîëîâè÷åâó ãíàòü äîìîé!)

ÅÂÃÅÍÈß @ 11.01.2010 (07:13:44)
ÂÀÐÂÈÍÀ ÒÛ ÑÀÌÀß ÊËÀÑÑÍÀß ÍÀ ÏÐÎÅÊÒÅ.ÁÓÄÜ ÒÀÊÎÉ ÂÑÅÃÄÀ,

òàíÿ @ 11.01.2010 (14:38:09)
õîðèêîâ òû ñóïåð, ÿ ïðîñòî òåáÿ îáàæàþ. òû ñàìûé êðàñèâûé íà ïðîåêòå

àííà @ 11.01.2010 (14:55:52)
ïûíçèðü òû ëó÷øå âñåõ

àííà @ 11.01.2010 (15:00:18)
ïûíçûðü áðîñàé ñâîþ ÿ òîæå õîðîøà â ïîñòåëè ïðîâåðü çàéìåìñÿ ñåêñîì

elena @ 11.01.2010 (19:44:19)
âåíö, îïðåäåëèñü óæå â ñâîèõ æåëàíèÿõ...è â ñâîèõ äåâóøêàõ...)))åñëè ÷åñòåî, ñìîòðèì ïåðåäà÷ó òîê ðàäè òåáÿ)))ïîëåçíî ïåðåä ñíîì ïîñìåÿòüñÿ)))

ëåíî÷êà @ 11.01.2010 (19:50:00)
êàê ãîâîðÿò,â îáùåñòâå äîëæíî áûòü ìíîãî ðàçíûõ ëþäåé...âîò è âçÿëè âåíöà, ÷òîá íå ñêó÷íî áûëî)))Æàííà, êèäàé òû åãî,îí òåáÿ íè âî ÷òî íå ñòàâèò.ó òåáÿ åñòü õîòü êàïëÿ ãîðäîñòè è óâàæåíèÿ ê ñåáå???

*Kiss@* @ 12.01.2010 (16:15:28)
Äàøà òû ñóïåð

Arslan @ 13.01.2010 (13:04:29)
Ðèìà òû Ñóïåð!

Äìèòðèé @ 16.01.2010 (22:58:30)
Èííà Âåíöåñëàâ òåáå íå ïîäõîäèò!

Ìàøà=) @ 17.01.2010 (02:47:15)
Ñàøêà Çàäîéíîâ êðó÷å âñåõ îáàæàþ ëþáëþ öåëóþ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ìàøà=) @ 17.01.2010 (02:50:05)
Äàøà Ïûíçàðü íó òû è êðûñà.Ïî÷åìó òû ïîñòîÿííî îáèæàåøü áåäíîãî Ñåð¸æó!Áëîíäèíêà òû òóïàÿ!

Ñâåòà @ 19.01.2010 (08:55:18)
Äàøà ×åðíûõ òû ñîâñåì çàïèëèëà Ñåð¸æó òàê ÷òî ïðåêðàùàé ñ ýòèì.

êñþøà @ 21.01.2010 (18:42:26)
ôîòêè ïðîñòî êëàññ çà èñêëþ÷åíèåì íåêàòîðûõ

shams @ 22.01.2010 (11:42:51)
Íåëëà òû ñóïåð 907584748

shams @ 22.01.2010 (11:53:16)
Ïðèâåò âñåì Äóøàíáèíñàì

Àëèíà @ 29.01.2010 (03:09:30)
Ãëåá.òåáå ïîðà âàëèòü ñ ïðîåêòà.íå ïàðü âñåì ìîçãè

Anzor @ 31.01.2010 (02:28:36)
Ñåãîäíÿ íà ëîáíîì âñå ó÷àñòíèêè äîìà 2 â òîì ÷èñëå è âåäóùÿÿ Îëüãà Áóçîâà ïîêàçàëè ñåáÿ íèæå Âåíöåñëàâà ñâîèì ðåøåíèåì âû âñå íå ñòîèòå äàæå Âåíöà âñå ìåëî÷íûå ñóêè

Ìàøà=) @ 01.02.2010 (00:58:06)
Æàííà íó òû è òâàðü òû ïðîñòî ïóãàëî îãîðîäíîå!Êðàñèøüñÿ êàê ïðîñòè....à, çàñóíü ñåáå ñâîè 60000òûñ., çíàåøü êóäà,â .îïó!!!!

àëü ïà÷èíî @ 01.02.2010 (05:47:18)
õî÷ó ïîïàñòü íà ïðîåêò

tata @ 01.02.2010 (14:19:20)
klass

tata @ 01.02.2010 (14:22:01)
ïðèâåò ãëåá êàçåë ïðèâåò îëÿ àëåíà æèðèêîâà îò íàòàõè ñ óîÿíà. áàðñ

tata @ 01.02.2010 (14:23:40)
ãàíèòå ãëåáà ñ ïðîåêòà â ìåñòå ñ âåíöåñëîì îíè ïîçîðÿò ïðîåêò

ìàðèìà @ 08.02.2010 (22:19:02)
äîì2 ïðîñòî ñóïåð....... äàøà è ñåðåæà ñàìàÿ ñàìàÿ êëàññíàÿ ïàðà â äîìå 2..... òàê äåðæàòü.... à íàòàøêà ñàìàÿ êðàñèâàÿ íå òî ÷òî ëåíà áóøèíà

ìàðèìà @ 08.02.2010 (22:19:04)
äîì2 ïðîñòî ñóïåð....... äàøà è ñåðåæà ñàìàÿ ñàìàÿ êëàññíàÿ ïàðà â äîìå 2..... òàê äåðæàòü.... à íàòàøêà ñàìàÿ êðàñèâàÿ íå òî ÷òî ëåíà áóøèíà

âèòàëèé @ 10.02.2010 (22:19:00)
êîãäà âû èñ÷åçíèòå ñ ýêðàíà,íà âàñ óæå ïðîòèâíî ñìîòðåòü!

Ìàðèíà @ 15.03.2010 (00:30:18)
Áóçîâà,òû õîòü è êðàñèâàÿ,íî íîñ ïîìåíüøå çàäèðàé....ãîíèòå Òàèñèþ ñ ïðîýêòà îíà ïîñòàÿííî íîåò...ñìîòðèòå îñòàâèòå åå è óòîíåîå â åå ëæèâûõ ñëåçàõ)))))

Ìàðèÿ* @ 16.03.2010 (22:11:48)
äîì2 çàêàí÷èâàéòå ñâîé åáó÷èé ïðîåêò, âû âñå ïåðååáëèñü óæå òàì,êóêëû ðàçóêðàøåííûå,ïàöàíû ãîíèòå ïèäîðîâ îòòóäà.Ñàìàÿ íîðìàëüíàÿ áûëà "Ñîëíöå"

Ñàøà @ 25.03.2010 (15:39:20)
ÈÍÍÀ è ÊÀÄÎÍÈ ÑÀÌÀß ÎÒÑÒÎÉÍÀß ÏÀÐÀ!!!!

ôàÿ @ 12.05.2010 (15:35:54)
óæå 6 ëåò ñìîòðþ,íî íèêòî ìåíÿ íå áåñèë êàê Ãëåá...èç-çà íåãî íå õî÷ó ñìîòðåòü.è åùå íà÷àëà áåñèò ,Âàðâèíà.îñòàëüíûå ïðèêîëüíûå.

Ìèøàíÿ @ 19.07.2010 (02:23:42)
ïðèâà âñåì

Àíæåëèêà @ 13.08.2010 (08:59:31)
Íàòàøà Âàðâèíà òû ñóïåð, òû ñàìàÿ êëàññíà!!!! Îáîæàþ òåáÿ!!!

íàñòÿ @ 24.10.2010 (04:38:58)
æåíüêà ôåîôèëàêòîâà è äàðüÿ ïûíçàðü-ëó÷øèå!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Þëå÷êà @ 11.11.2010 (18:35:33)
ß íå ÷àñòî ñìîòðþ ýòîò òåëåïðîåêò,íî âñå æå ìîãó ñêàçàòü..Ñàøà è Æåíå÷êà,íå ðóãàéòåñü,âû êëåâàÿ ïàðà,ïðîñòî ñîçäàííû äðóã äëÿ äðóãà.Õî÷ó îòìåòèòü ñåìåéíóþ ïàðó Ïûíçåðåé-âû ñóïåð!À òàê âñå ïàðû(áîëåå 2 ìêñÿöåâ)òîæ õðîøèå,íî íå òî-ó÷èòåñü ó Ïûíçåðåé!

Þëå÷êà @ 11.11.2010 (18:39:35)
Îëÿ è Àíäðåé,õâàòèò óæå...âàì æåíèòüñÿ ïîðà,êàê æå âû ýòî íå ïîéìåòå.Õâàâòèò âàëÿòü äóðàêà! Äà,ãîíèòå â øåþ ýòîãî Âèíöåñëàâà,îí òîëüêî ïðîåêò ïîðòèò.Íå ïîíèìàþ,ïî÷åìó Ëîïóõîì ãîäà ñòàëà Íàäÿ?Îíà êëàñíàÿ.

ëèëÿ @ 22.11.2010 (15:57:04)
âåðíèòå ×åðêàñîâà,îí êëåâûé,ÿ åãî îáîæàþþ.Íà ïîåêòå îäíè ëîõè.

ÐÎÌÀ @ 24.11.2010 (22:02:10)
ÊÀÊ ÒÎËÜÊÎ ÓÂÈÄÅË ÝÒÎÒ ÏÈÇÄÅÖ "ÄÎÌ 2" ÍÀ×ÀË ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎ ÁËÅÂÀÒÜ!!!ÒÀÊÈÌ ÃÎÂÍÎÌ ÍÅ ÄÎËÆÍÛ ÇÀÑÎÐßÒÜ ÒÅËÅÝÔÈÐ!!!!

ÐÎÌÀ @ 24.11.2010 (22:03:36)
ÊÀÊ ÒÎËÜÊÎ ÓÂÈÄÅË ÝÒÎÒ ÏÈÇÄÅÖ "ÄÎÌ 2" ÍÀ×ÀË ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎ ÁËÅÂÀÒÜ!!!ÒÀÊÈÌ ÃÎÂÍÎÌ ÍÅ ÄÎËÆÍÛ ÇÀÑÎÐßÒÜ ÒÅËÅÝÔÈÐ!!!!

Aizada @ 26.12.2010 (20:19:20)
dve bleznyawki ujas vigonite ix aj prativno na nix smotret'

malika @ 26.12.2010 (20:22:52)
Irina aleksandrovna naverno vam pora domoy vawe u vas stid est' sliwat' ot Ermakovoy takie slova

neznakomka@ @ 26.12.2010 (20:25:00)
rita kuzina ty loxuwka dura pidarazka lu4we zakroyte etot dom2

þðà @ 22.01.2011 (16:35:42)
 ËÀÄ ÊÀÄÎÍÈ ×ÌÎ

ñåðãåé @ 15.03.2011 (07:33:20)
Äîì 2 êó÷êà èíòðåãàíòîâ è äåáèëîéäîâ!!!

madina @ 07.04.2011 (23:19:23)
Æåíÿ è Äàøà ñàìûå ïîðÿäî÷íûå

Àíÿ @ 03.10.2011 (01:54:11)
Õî÷ó íà îäèí äåíü ê âàì äàæå áåç êàìåð

aya @ 30.03.2012 (11:09:07)
i love you very much. i visit your site every day. especially i love darya and sergey pynzar, misha. with big loves AYA.

Kostjan @ 20.12.2012 (08:11:16)
dom 2 polnaje gavno lodiri jebanije sidjat tam ih bi vseh na ki4u iz nih bi tam petuhov iz vseh bi zdelali sob4ak lowadj galimaja a baradina da bazara net mozno 4poknutj razok

samira @ 11.01.2013 (15:11:02)
äàøà òû áåñïàíòîâàÿ

Pavan @ 10.11.2015 (05:59:30)
Haljllueah! I needed this-you're my savior.

David @ 10.11.2015 (16:28:01)
Articles like these put the consumer in the driver seat-very imttprano.

Pretty @ 11.11.2015 (20:24:52)
This arlctie is a home run, pure and simple! http://vhyijgpa.com [url=http://gwolcmmq.com]gwolcmmq[/url] [link=http://iryrzd.com]iryrzd[/link]

Steven @ 13.11.2015 (19:33:36)
No more s***. All posts of this qultiay from now on

Shivani @ 15.11.2015 (09:05:23)
That's a nicely made answer to a chilnelgang question http://pawyiex.com [url=http://aptuffsy.com]aptuffsy[/url] [link=http://porifbywlj.com]porifbywlj[/link]