Fotastika.com

!

Èðåíà êàðïà ôîòî
Èðåíà êàðïà ôîòî @ 17-03-2008 02:47:43
Èðåíà êàðïà ôîòî @ 17-03-2008 02:47:10
Èðåíà êàðïà ôîòî @ 17-03-2008 02:46:55
Èðåíà êàðïà ôîòî @ 17-03-2008 02:46:31
«èðåíà êàðïà»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


gkgkgjk @ 17.03.2008 (02:50:10)
ñó÷êà ;)

ÂÀÄÈÊ @ 23.03.2008 (01:44:57)
Ñèñüêè åé â ñðàêó.... Èðýí Ôåðàðè â 100000 ðàç ëóäøå !!!!

Ìàòâ³é @ 26.03.2008 (03:27:41)
1. Êóðâà 2. Ïèñüìåííèöÿ äëÿ òóïîãî áîìîíäà ³ á³ëÿâîê

Äèìèòðèé @ 30.06.2008 (19:34:40)
 áóäü-ÿêîìó ðàç³, âîíà æèâà ³ ÷åñíà À öå - íàéãîëîâí³øå

À öå òàêà ñîá³ ß!!! @ 28.09.2008 (03:43:11)
²ðóñü!øî ö³ ÷îõëè íà òåáå ãîíÿòü!?"Ñó÷êà"?! Ñàì³ âîíè ñîáàêè äèê³!!!! òè Õôîðåâà!!!!!ÿ ïðî òåáå êóðñîâó ïèñàòè õî÷óóóóóó..... Ìàøåð!!!!

íàäÿ @ 08.11.2008 (13:38:39)
îíà âàùå íå êðàñèâàÿ óðîäêà êàêàåòî.........((((((((((((((((((((

Ñòüîï÷èê @ 09.12.2008 (12:48:34)
Ïðèâèòèê Âñèì!;)))...à îñîáèííî Èðåíè Êàðïè;)!!...ß ðàäèé çà,òî ùîâîíà òàêà Å!!!)))ÿ áè õîòèâ èè âèäëèçàòè ïèçäó!...ùîá âîíà ìåíè ëèïøå ðóêó â øèðèíêó çàñóíóëà!ß çàðàç â Ìîñêâè è èè ïîñòîÿííî ñëóõàþ íà iPodi;)...ìåíå öå ðàäóå è ìîþ äèâ÷èíó!êñòàòè â ìåíå òàêà äèâ÷èíà â êèåâè ÿê È.Êàðïà!Ñòåïàí ì.Òåðíîïèëü;))) For only sele...

Âëàäåö @ 11.01.2009 (14:48:29)
âû âñå ïðèäóðêè è èçâðàùåíöû !!! Èðýíà êëüîâà òüîëà . Ïîñëóøàéòå å¸ ïåñåíêè îáîññûòåñü. ïîñìîòðèòå íà ñåáÿ â çåðêàëî ïðåæäå ÷åì êîãîòî îáîñðàòü :)

àñÿ @ 26.02.2009 (21:33:53)
Òåòêà êîíå÷íî í³÷îãî ïèøå, àëå ôîòî â íå¿ ñòðàøí³.....

lanker @ 26.02.2009 (22:03:04)
òà ëàäíî-ïîêàòèò

Mama Msa @ 13.03.2009 (22:30:08)
êàðïà ðóëèò è íååáåò! à òå êîìó íå íðàâèòüñÿ òî ÷òî îíà ïèøåò ïðîñòî âî ìíîãîì îãðàíè÷åíû. È óæ òåì áîëåå åå òâîð÷åñòâî íå äëÿ áîìîíäà è *áëîíäèíîê*. Ñåêñóâàëüíàÿ áàáà=)

roman @ 25.03.2009 (01:35:49)
irena i love your songs

ÂÅÑÍÀ @ 22.07.2009 (01:40:15)
Âîíà ðåàëüíô îñîáèñò³ñòü ³ ïðîñòî ñóïåðñüêà ïèñüìåíèöÿ "Ñòèë³ñòè âæå ïîñòàâèëè æèðíèé õðåñò íà âëàñíèõ íàì³ðàõ ïåðåòâîðèòè ìåíå íà Áàðá³. ß íå ç òèõ, ÿê³ áîÿòüñÿ âèéòè íà âóëèöþ áåç ìåéêàïó. ² íå ïîâîäæóñÿ òàê, í³áè ìåíå áåçïåðåðâíî çí³ìàþòü ó ê³í³. Ìàìà íàì ³ç ñåñòðîþ êàçàëà: «Ãîëîâíå, ùîá ä³â÷àòêà áóëè ðîçóìí³». À ðîçóìí³é ëþäèí³ íå îá³éòèñÿ áåç ñàìî³ðîí³¿. Ñàìî³ðîí³ÿ – òî âèÿâ ñâîáîäè, âîíà äîïîìàãຠìåí³ íå â³äïðàöüîâóâàòè ÷è¿ñü ñöåíàð³¿, ñóñï³ëüí³ ñòàíäàðòè òà ñïîä³âàííÿ, à ðîáèòè òå, ùî õî÷ó ñàìà ÿ. Íå ìîæó ñòâåðäæóâàòè, àëå ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ëþäåé íàéá³ëüøå â ìåí³ ïðèâàáëþº ìîº â³ä÷óòòÿ ñâîáîäè."

Âèêòîðèÿ Ãþãî @ 16.08.2009 (06:45:26)
ôåðàððè ïî ñðàâíåíèþ ñ íåé õóéíÿ! ñïåøàë ôîð âëàäèê îíà áëÿäü ïðèíåññà! ïèçäàòàÿ 4èêà è âñ¸ òóò

Äîðîø ³êà @ 10.12.2009 (20:44:42)
²ðêà òüîëà òè ñóïåð. À êíèãó íåäàâíî ÷èòàëî, òî íå ïîêëàëà äîïîêè âñå íå ïðî÷èòàëà. À ñó÷îê ëþáëÿòü.

ëÿëüêà @ 26.03.2010 (20:37:47)
à ìåí³ âîíà íðà, ó íå¿ äóæ êðóò³ öèòàòè, ³ âçàãàë³ â íàøîìó ñâ³ò³ íå ñïðèéìàºòüñÿ íåôîðìàò, à øêîäà, âîíà êðóòà, ëþ ¿¿, ³ ¿¿ ïðèêèä(îñîáëèâî íà 1 âåñ³ëëÿ)

Francisca @ 06.02.2012 (21:02:07)
Wow! That's a raelly neat answer!