Fotastika.com

!

C ronaldo ôîòî
: 1 2 3 4


C ronaldo ôîòî @ 23-11-2011 18:05:39
C ronaldo ôîòî @ 22-07-2011 15:16:50
C ronaldo ôîòî @ 19-05-2011 15:04:02
C ronaldo ôîòî @ 08-05-2011 10:24:57C ronaldo ôîòî @ 10-04-2011 02:32:57
C ronaldo ôîòî @ 29-03-2010 13:43:20
C ronaldo ôîòî @ 19-02-2010 17:47:09
C ronaldo ôîòî @ 19-02-2010 17:45:17

C ronaldo ôîòî @ 17-01-2010 22:18:19
C ronaldo ôîòî @ 17-01-2010 22:17:19
C ronaldo ôîòî @ 30-12-2009 01:08:13
C ronaldo ôîòî @ 08-12-2009 17:24:09


: 1 2 3 4«c ronaldo»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


Vlad Cotogoi @ 19.02.2008 (12:21:22)
Ocheni prokolina!!!!!!!

Hasan @ 14.05.2008 (14:56:35)
Ðîíàëäî Ëþäøè Èãðîê â Ìèðå. È Åãî Êîìàíäà Áóäåò ×åìïèîíîì .Õàðîø Crish

anderson @ 18.05.2008 (20:53:54)
Ñ.Ronaldo ëóò÷øèé ÿ çà ìàí þ â ôèíàëå ëèãè ÷åìïèîíîâ

Niyodust @ 26.05.2008 (15:12:42)
Ðîíàëäî Ëþäøè Èãðîê â Ìèðå. È Åãî Êîìàíäà Còàë ×åìïèîíîì.Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä

ßðîñëàâ @ 26.05.2008 (21:54:58)
C.Ronaldo ìîé êóìèð!

stason @ 31.05.2008 (13:06:15)
C.RONAKDO ËÓ×ØÈÉ ÈÃÐÎÊ!!!! ÏÀÐÂ¨Ò ÂÑÅÕ!!! COOL.....!!!

Shukrullo @ 05.06.2008 (11:22:52)
Ïðèâåò Ñ.Ronaldo ßèç Òàäæèêèñòàíà ÿ òâîé ïàêëîíèê òè ìíå î÷åí ïàíðàâèëñÿ

Shukrullo @ 05.06.2008 (11:31:54)
Ïðèâåò Ñ.Ronaldo ßèç Òàäæèêèñòàíà ÿ òâîé ïàêëîíèê òè ìíå î÷åí ïàíðàâèëñÿ

Àíäðåé @ 07.06.2008 (02:30:56)
ÐÎÍÀËÄÎ ëó÷øå âñåõ èãðîêîâ â ìèðå. Ìàí÷åñòåð ïàðâ¸ò âñå êîìàíäû !!!!!!!!!!!!!!!!

Adilet @ 10.06.2008 (00:41:53)
C.Ronaldo lu4wii igrok v mire ya s4itayu 4to ego komanda toje lu4wii v mire klub.Tak derjat C.Ronaldo!!!

Ðîìàí @ 11.06.2008 (17:27:34)
Ðîíàëäî òè êàðàùèé çà âñ³õ ³íøèõ ôóòáîë³ñò³â.ß á õîò³â áóòè ÿê òè àëå öå íå ðåàëüíî.

roman @ 11.06.2008 (17:30:42)
RONALDO THE BEST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ÐÎÍÀËÄÎ ² ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ THE BEST

Sevara @ 19.06.2008 (14:35:55)
Î÷åí ëóäøèé èãðîê â ìèðå C.Ronaldo

konul @ 29.06.2008 (13:32:06)
C.Ronaldo super ya perviy raz uvidela yeqo v evro2004 i on ponravilsa mne s pervoqo raza i posle etoqo ya polubila futboll i ne propuskala ni odnoqo ma4ta.No k sajaleniyu on pakinul M.United budet iqrat v Reale.

ÇÓÏÀ @ 04.08.2008 (17:55:22)
Â²Í ìåðòâèé êîñîëàïèé äèá³ë

rano @ 11.08.2008 (13:34:48)
c.ronaldo ti moy i ti luche vsekh you bezt of best I love you

c.ronaldu @ 11.08.2008 (21:05:46)
ia krutoi futbalist

Ñîêîë @ 11.09.2008 (12:10:23)
ß î÷åíü ëþáëþ Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä, à îñîáåííî ãëàâíîãî èãðîêà - ÐÎÍÀËÄÎ!!!Èãðàåò ïðîñòî ñóïåð!!!

Niyodust @ 27.09.2008 (18:12:22)
Can give me your good picture.

giorgi kokaia @ 06.10.2008 (16:41:45)
magari kaci,ronalduuuuuuuuuuuuu

rain @ 07.10.2008 (16:54:59)
hi hawe are you

altay @ 07.10.2008 (16:55:45)
hi hawe are you

giorgi @ 12.10.2008 (16:37:01)
dzz magari cristianooo

(otif) @ 18.10.2008 (14:39:23)
Cronaldo Geniy on luchshiy igrok v mire on luchshiy finchik!

Mariya @ 12.11.2008 (15:21:48)
Ðîíàëäó ëó÷øå âñåõ íà ñâåòå.È ÿ åãî ëþáëþ.

axmed @ 26.11.2008 (20:00:51)
c.ronaldo ti moy paklonik u mena est 1034 tvaix foto ya iz azerbaydjana

burhon @ 15.12.2008 (13:58:31)
ya lublu kristiyan Ronaldo on lutshi futbalist na mire

C.RONALDO @ 27.12.2008 (23:46:00)
C.RONALDO ËÓ×ØÈÉ ÔÓÒÁÎËÈÑÒ ÌÈÐÀ ß ÅÃÎ ÏÐÅÄÀÍÛÉ ÏÎÊËÎÍÈÊ ÎÍ ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ

WANIA @ 04.01.2009 (21:27:27)
RONALDO SUPER

Sanyok be$s @ 05.01.2009 (16:06:07)
Manchester ÷åìïèîí è Ðîíàëäî ñàìûé ëó÷øûé èãðîê â ìèðå è óõîäèòü îí íèêóäà íå ñîáèðàåòñÿ

ÄÅÌÎÍ @ 23.01.2009 (22:14:07)
ÐÎÍÀËÜÄÎ ÐÓËÈÒ ÂÎÒ Â ×ÅÌ ÑÈËÀ ÔÓÒÁÎËÀ È ÌÈÕÀÝËÜ ÁÀËËÎÊ ÒÎÆÅ Î×ÅÍÜ ÕÎÐÎØÈÉ ÔÓÒÁÎËÈÑÒ À ÂÀØÈ ÀÐØÀÂÈÍÛ ÏÎËÍÎÅ ÄÅÐÜÌÎ

ziko @ 26.01.2009 (15:30:13)
privet ronaldo tema otlichna.

HANTER @ 29.01.2009 (20:10:15)
Ñ.RONALDO ïàðâ¸ò âñåõ êàê òðÿïêè íà ïîðòÿíêè !!!!!!!!!!!

Ðàìèç-C.Ronaldo @ 10.02.2009 (22:30:48)
Ronaldo ñóïåð

desislava @ 13.02.2009 (16:43:48)
toi e mn gotin i sladak.da ne si misli 4e jenite sa s nego zaradi talanta a za6toto sa s nego zaradi parite........obi4ame te mn .......

* Òîëèê @ 09.03.2009 (10:20:51)
* C. Ronaldo ëó÷øå âñåõ êîòîðûé ÿ çíàþ.

êàðèì @ 16.03.2009 (16:23:58)
c.ronaldo sami gey kotori ya znau hahahaha!!!!!!!!

Hi Vay @ 27.03.2009 (14:31:49)
ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÒÛ Ê˨ÂÛÉ ×ÅË È ÌÎÉ ÊÓÌÈÐ ÏÅÐÅÄÀÉ ÐÓÍÈ ÊÎÃÄÀ ÓÂÈÄÅØ ØÎ ÎÍ ÃÀÂÍÎ

ýäèê @ 28.04.2009 (05:42:22)
cristiano ronaldo ëó÷èé!!!

ccc @ 01.05.2009 (15:32:59)
sen en yaxsi futbolcusan.very good

valide @ 01.05.2009 (15:34:46)
llove you

maks @ 12.05.2009 (00:45:42)
c.ronaldo the best!!!!!!!!!!!!!!!!!

Infinity @ 22.05.2009 (16:53:54)
C RONALDO SUPER! TI LUCHSHIY IGROK V MIRE I MANCHESTER UNITED THE BEST.

nelu @ 26.05.2009 (22:44:07)
C.Ronaldo moi kumir! On lutwii igrok mira!!!!!!!

Vania @ 26.05.2009 (22:52:40)
Cristiano Super! ivo camanda vigraet Ligu!!!!!!! Ia baleiu za Cristiano!

Þëèÿ @ 30.05.2009 (14:01:33)
æàëêî êîíå÷íî ÷òî ìàí÷åñòåð ïðîèãðàë,íî Ðîíàëäî áûë íà âûñîòå îí âîïùå ìóæ÷èíà ìîåé ìå÷òû.....=)À áàáà ó òåáÿ Êðèñòèàí-îäñòîéíàÿ,ïðèåæàé â Êèåâ íà Ñâåòîøåíñêèé ðàéîí,áóäó æäàòü!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Þëèÿ @ 30.05.2009 (14:02:10)
æàëêî êîíå÷íî ÷òî ìàí÷åñòåð ïðîèãðàë,íî Ðîíàëäî áûë íà âûñîòå îí âîïùå ìóæ÷èíà ìîåé ìå÷òû.....=)À áàáà ó òåáÿ Êðèñòèàí-îäñòîéíàÿ,ïðèåæàé â Êèåâ íà Ñâåòîøåíñêèé ðàéîí,áóäó æäàòü!!!!!!!!!!!!!!!!!!

erna @ 30.05.2009 (17:02:59)
privet c.ronaldo ia ochen xochu s toboi uvidetsia. nikto ne mojet skazat ego skype ili e-mail chtobi ia emu napisala moia mechta uvidet c.ronaldo bolshe nichego ne xochu.esli kto-to znaet ego e-mail ili skype pust mne napishet moi skype ernaerna85 pojaluista!!!!

dima ronaldo @ 10.06.2009 (22:14:25)
îôèãåòü ÿ åãî õðàíèòåëü

äèìà ðîíàëäî @ 10.06.2009 (22:16:28)
ñóêè ñ ðîíàëäî òðîíèòå óáþ

povzynok @ 17.06.2009 (00:22:20)
Åòî ñàìèé ëóòøèé èãðîê íà åòîé ïëàíåòå!ß î÷åíü èíòèðèñóþñü ôóòäîëàì êàê êòî èãðàåò íî òàê êàê âëàäååò ìÿ÷îì C.ronaldo åùå íå âèäåë!!!

Îëåã @ 28.06.2009 (09:02:27)
Îí ëó÷øå âñåõ.Ñ.Ronaldo ëóò÷øèé ÿ çà ìàí þ â ôèíàëå ëèãè ÷åìïèîíîâ.ÒÛ ìîé êóìèð!Åòî ñàìèé ëóòøèé èãðîê íà åòîé ïëàíåòå!ß î÷åíü èíòèðèñóþñü ôóòäîëàì êàê êòî èãðàåò íî òàê êàê âëàäååò ìÿ÷îì C.ronaldo åùå íå âèäåë!!!

Anna @ 28.06.2009 (17:59:32)
I love you

Vova @ 01.07.2009 (01:50:34)
C.ronaldo este cel mai bun i vreau sa zic ca eu sint fanatul lui.

Orif @ 07.07.2009 (14:35:11)
C.Ronaldo çðÿ óøîë â Ðåàë Ìàäðèä

}{ottabi)4 @ 04.08.2009 (14:49:40)
salam vsem tema zaebis obozhay ronaldo

GALYM @ 05.08.2009 (01:22:07)
C.Ronaldo super,on kru4e vsex!

nurik @ 15.09.2009 (14:10:22)
C.Ronaldo kak dele,kak futbol!

ÐÎáåðòî @ 03.10.2009 (00:16:13)
õîðîø ÌÓÆÈ×ÅÊ!!!

Ð @ 12.10.2009 (15:53:09)
KLASS MOLODS TI RONALDO- 9BOLEYU ZA TEB9 TI O4EN XOROW ODIVAEWS9 9 XO4U STAT KAK TI NO PITAYUS .....TVOY FONAT---

ronaldo-n-7 @ 12.10.2009 (15:56:38)
klasssss superrrr ???????

Rauf @ 29.10.2009 (00:21:30)
ÿ òåáÿ îáàæàþ

xurshid @ 11.11.2009 (19:52:38)
äà îí ïðèäóðàê ñàìûé ëóòøûé ðîíàëíèþ îí åãî îáûãðàåò åòîò ðîíàëäî ãîâíþê æîïà íîãèé

emsee @ 30.11.2009 (16:52:09)
c.ronaldo moya futbalist.ocin krasiviy futbalist.....

Sorbon @ 01.12.2009 (15:25:07)
ïîñëåü òðàâìè Ñ ðîíàëäî íåâòîì äóõå èãðàýò êàê èãðàë ïðîòèâ Áàðñåëîíè ×ÀÑ

×àñ @ 01.12.2009 (15:27:49)
Henri õîðîøî íå èãðàåò êàê èãðàë â Àðñåíàëå

legend @ 12.12.2009 (00:47:57)
you are the best Ronaldo.THE BEEEEESSSSSTTTT

ßðîñëàâ @ 12.12.2009 (18:38:10)
ronaldo ëó÷øèé èç ëó÷øèõ!!!!!!!!!!!!!!!

Alisher @ 24.12.2009 (11:02:15)
Sanga o'xshashi yo C.Ronalda seni go'llarini sevib tomosha qilaman. My friend C, C, C, C!!!

Azik @ 30.12.2009 (11:32:36)
C.Ronaldo the best footbolist of the world

Azik @ 30.12.2009 (11:36:40)
Ronaldo vsegda vperyod

Azim valijonov @ 05.01.2010 (20:21:52)
Gde ronaldo

DosToN. @ 09.01.2010 (02:44:17)
C. Ranaldo Toshkentga keldi 2009.12.22

Kamran @ 20.01.2010 (01:59:14)
c.ronaldo prosto super futbolist.men onun gosterdiyi butun oyunlari izleyir,sevirem.cunki,men onun fanatiyam ve ozumde futbolistem ve hardasa hiss edirem ki,onda olan fennler mende de yavas-yavas heyata kecir.buna cox sevinirem.

Nikita @ 04.02.2010 (08:43:08)
ìíå õî÷åòñÿ ñêàçàòü ÷òî ýòîìó èãðàêó íàäî áû áûòü íå ìíîãî âûíîñëèâåéá, è íå æèòü ñàìîìó â øîêîëàäå à ïîìîãàòü ñèðîòàì âîò íà ýòîì âñ¸.

Nikita @ 04.02.2010 (08:44:26)
ìíå õî÷åòñÿ ñêàçàòü ÷òî ýòîìó èãðàêó íàäî áû áûòü íå ìíîãî âûíîñëèâåéá, è íå æèòü ñàìîìó â øîêîëàäå à ïîìîãàòü ñèðîòàì âîò íà ýòîì âñ¸.

Nikita @ 04.02.2010 (08:46:05)
ìíå õî÷åòñÿ ñêàçàòü ÷òî ýòîìó èãðàêó íàäî áû áûòü íå ìíîãî âûíîñëèâåéá, è íå æèòü ñàìîìó â øîêîëàäå à ïîìîãàòü ñèðîòàì âîò íà ýòîì âñ¸.

kamran Nabiev @ 25.02.2010 (00:09:56)
ti luchshiy

elvin @ 08.03.2010 (22:02:41)
hello c.ronaldo ay lov futbol. elvin azerbaycan.

Kamila @ 21.03.2010 (19:02:09)
Ñ Ðîíàëäî ÏÐÎÑÒÀ ÑÓÏÅÐ

Kamila @ 21.03.2010 (19:06:05)
Ñ ÐÎÍÀËÄÎ ß Òß ËÞÁËÞ ÒÛ ÏÐÎÑÒÀ ÑÓÏÅÐ ÍÓ ÒÛ ÂÀÙÅ ÏÐÎÑÒÀ ÑÓÏÅÐ ÎÊ ÏÎÊÀ

òèìà @ 23.03.2010 (11:27:12)
C.Ronaldo ñàìûé ñàìûé ëóòøèé èãðîê!!!! ìû èç Àñòàíû . ìû ýòî Òèìà,Áåêà,Ìàãà.óðàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anna @ 26.03.2010 (01:33:55)
c.ronaldo I love you vozmi menya zamuj. please

Mansur @ 26.03.2010 (15:17:05)
privet

cheburash87 @ 26.03.2010 (16:29:17)
privet yatoja fonatka C.RONALDO ya jelayu yemu uspexi v futboli

shurik @ 01.04.2010 (12:35:36)
ti lutshiy futbolist

elvin @ 07.04.2010 (23:18:07)
ronaldo niboysa messi ne igrok ronaldo yyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkk

vadim @ 17.04.2010 (13:20:21)
c.ranaldo ti samii lu4weu igrok v mire

gulsara @ 18.04.2010 (17:40:41)
I love you forever. I believe C.Ronaldo

elena @ 20.04.2010 (22:26:50)
i like you c.ronaldo

Rasul @ 30.04.2010 (14:08:25)
hello Kristiano Ronaldo I love you

Timur @ 05.05.2010 (14:11:58)
ìåññè 100% à Ðîíàëäî 1000% ïðîñòà Ðîíàëäî Ëþäøè Èãðîê â Ìèðå òèìà

Firuz @ 08.05.2010 (22:16:46)
privet c.ronaldo ia ochen xochu s toboi uvidetsia. nikto ne mojet skazat ego skype ili e-mail chtobi ia emu napisala moia mechta uvidet c.ronaldo bolshe nichego ne xochu.esli kto-to znaet ego e-mail ili skype pust mne napishet moi skype ernaerna85 pojaluista!!!!

sofiya @ 12.05.2010 (13:18:31)
ÿ ëþáëþ òåáÿ åñëè òè áèë íå ôóäáàëèñò à ïðîñòà ÷åëîâåê ÿ ëþáèëà òåáÿ êàê ñå÷àñ ëþáëþ

ÄÈËÌÓÐÎÄ @ 12.05.2010 (19:36:42)
Ïðèâåò Ñ.Ronaldo ßèç óçáåêèñòàí ãîðîä Àíäèæàíà òè î÷åí êðàññèâèé èãðàåø à òè êàãäà èøøîðàç ïèðåäèø ìè òåáÿ æèäó

àðò¸ì @ 16.05.2010 (16:11:57)
cristiano ronaldo òû ñàìûé ÷åòêèé footballer real òåáÿ íå êðàñèò òû ñòàë ìåíåå ïàññèâíûì è ìåíüøå äåëàåøü ìîìåíòîâ íî âñå ðàâíî òû ñàìûé ëó÷øèéäÿ ìåíÿ

òèìà ñêà @ 27.05.2010 (13:37:13)
êðèñòèàíî ðóëèò à ìåññè àòñòîé

Serdar @ 02.06.2010 (16:46:38)
Nice! But i'm better!

Odinayev Islomjon @ 06.06.2010 (18:35:23)
I very like C.Ronaldo. I to be Football playe of Uzbekistan. My dream is play of Spain.

ronaldo @ 07.06.2010 (13:06:38)
c.ronaldo peredai messi chto ya jdu ego mamu ana doljna mne dat

roma @ 11.06.2010 (23:22:55)
Òû ëó÷øå âñåõ ß âåðþ â òåáÿ

jane @ 15.06.2010 (17:44:24)
i fell in love how he is playing wooow and he is so beautiful do you know was a gossip that cris is gay

jane massoglia @ 15.06.2010 (17:49:51)
who knows he's number?if someone knows pls give me he's numb.i'm dying of him

jane massoglia @ 15.06.2010 (17:57:18)
uzastno pr4itala komment.nikity uzas ya ne znala 4to on takoy mraz,cortow goluboy,ya by tak ne postupila

jane massoglia @ 15.06.2010 (18:03:38)
does ronaldo reads this commentaries?

Mosayn @ 24.06.2010 (15:43:20)
c. ronaldo òè ìîé ëþáèìè èãðîê

misha @ 25.06.2010 (08:59:02)
super...1klass

æåíÿ ìàðòèíþê @ 08.07.2010 (02:27:16)
òè ñóðåð messi LOX

îëåã @ 12.07.2010 (18:01:34)
C.ranaldo tu prosto syper ÿ tvoé poklonik moé skaup aleshka186 !!!!!!!

îëåã @ 12.07.2010 (18:02:18)
tu prosto klas

NEVAJNO @ 19.07.2010 (18:46:48)
BLIN RONALDO HOROSHII IGROK BAZARA NET KAK ON IGRAET// NO BLIN PROIGRAT ISPANII ETO POZOR // NO VSETAKI RONALDO ODIN IS HOROSHIH IGROKOV V MIRE// YA TOJE IGRAYU V FOTBOL I HOCHU IGRAT KAK ON// YA DUMAYU VSE BI HOTELI TAK IGRAT//

khurik @ 15.08.2010 (13:54:16)
HELLO! Mr.cris . How are you ? I really like your games shows so I really want speak with you about yourself and myself so you so my friend his names Umed hen is sportsmen so he really like your games too. bye-bye

SHEXROZ @ 17.08.2010 (13:46:23)
best of hte best

shexroz @ 17.08.2010 (13:51:16)
blin ti ochen super igrok ti best of the best

ZI@B@ @ 21.08.2010 (21:58:54)
ÿ ôàíàò C.RONALDO

TALEH @ 25.08.2010 (03:47:08)
ronaldo + Taleh

kurban @ 30.08.2010 (14:04:54)
kristian samyy lud$iy fudbolist posle menya igraet kak ya i krasivyy kak ya

Lily @ 04.09.2010 (05:40:56)
Ti samiy samiy lutshiy!!!!!!!!!!!!!1

alim @ 14.09.2010 (16:11:26)
i love you c. ronaldu ti lu4wiy i parvow fsex vi mire potamuwta ti supper

BEKZODBEK @ 19.09.2010 (13:09:21)
On lutshiy igrok. I like C.Ronaldo

Fazliddin @ 13.10.2010 (02:55:25)
I watch all you game. I like your fints. When I see you? I am from Tashkent.

silach @ 02.11.2010 (17:02:54)
à ïî÷åìó ðàçìåðû ôîòî ìàëåíêèå

Ìàêñèì @ 12.11.2010 (13:00:26)
Ðîíàëäó óâèäåòü õî÷ó

alisher @ 27.11.2010 (16:43:47)
ti super

RAMAL @ 27.11.2010 (22:12:17)
RONALDO YEKDIIR

RAMAL @ 27.11.2010 (22:13:59)
RONALDO YEKDIIR

crish @ 07.12.2010 (12:38:42)
v uzbekistane yes noviy ronaldu

Javharbek @ 09.12.2010 (10:30:41)
Îí ëó÷øå âñåõ.Ñ.Ronaldo ëóò÷øèé ÿ çà ìàí þ â ôèíàëå ëèãè ÷åìïèîíîâ.ÒÛ Åòî ñàìèé ëóòøèé èãðîê íà åòîé ïëàíåòå!ß î÷åíü èíòèðèñóþñü ôóòäîëàì êàê êòî èãðàåò íî òàê êàê âëàäååò ìÿ÷îì C.ronaldo åùå íå âèäåë Îí ñàìûé Ñìèøíîé è Î÷åí ñòèëíûé è Êðàñèâîé

Ahror @ 11.12.2010 (13:49:42)
Ilove C.ronaldo he is the best fottbal player. privet vsem fanatov

Daler @ 19.12.2010 (04:50:59)
C Ronaldo ÿ âàøåé áîëøîå ïîêëîíèê õî÷ó îáøàòñÿ ñ âàìè

crish new @ 19.12.2010 (11:29:48)
noviy crish v uzbekistane

ISLOM @ 26.12.2010 (19:05:04)
Cristiano Ronaldo BEST OF ZE BEST ÌÈ ËÉÁÈÌ ÒÂÎÉ ÔÈÍÒ È ÈÃÐÈ

íèêèòà @ 27.12.2010 (22:03:59)
RONALDO ÈÃÐÎÊ ÌÈÐÀ ÎÍ ÑÓÏÅÐ ÁÀÌÁÀÐÄÈÍ È ÈÃÐÎÊ ÑÒÐÀÍÛ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÑÅÃÎÄÍß ÁÛËÀ ÈÃÐÀ ÏÎ ÔÓÄÁÎËÓ ÔÑ ÁÀÊÑÅËÎÍÀ VS ÐÜÀË ÌÀÄÐÈÄ È ÂÛÃÐÀËÀ ÐÜÀË ÌÀÄÐÈÒ È ÕÅÒÐÈÊ ÇÄÅËÀË RONALDO

vova90485 @ 28.12.2010 (01:12:11)
ïðèâåò Õî÷ó çàðåãèñòðèðîâàòñÿ íà âàøåì ñàéòå

ABBOS @ 10.01.2011 (22:43:53)
RONALDO ÒÛ ËÓÒØÈÉ ÍÀÏÀÄÀÞØÈÉÞ.ÌÍÅ ÍÐÀÂÈÒÑß ÒÂÎÉ ÔÈÍÒ È ÈÃÐÛ. ÒÛ ËÓÒ×ØÈÉ ÔÓÄÁÀËÈÑÒ Â ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ È ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ËÈÃÅ.ÄÀÂÈÄ ÂÈËËÀ ÌÎÆÅÒ ÂÛÁÐÀÒ ÒÂÎÉ ÍÎÌÅÐ,ÍÎ ÍÅÌÎÆÅÒ ÈÃÐÀÒ ÊÀÊ ÒÛ

ermax @ 13.01.2011 (23:36:33)
Ðîíàëäî òû êëàññ

Muhammad @ 01.02.2011 (18:42:14)
Luchshiy C.ronaldo

tural @ 12.02.2011 (23:01:19)
ronaldo yek

olimboy @ 24.02.2011 (20:08:42)
messidan kushli ronaldu messi patsan hali

Dilovar @ 02.03.2011 (17:20:36)
o4ata ovbara soz bozi kuni memuri sagera ma fanatiki tuum soz bozi kun ! neki xato az MAN,,, United rafti

äàâëåò @ 19.03.2011 (00:00:46)
òû êðàñàâ÷èê. òû ëó÷øå ìåññè â 100 ðàç . òàê äåðæàòü ÿ èç äàãåñòàíà æèâó â ãîðîäå õàñàâþðò â ïîñ¸ëêå Àýðîäðîì

äàâëåò @ 19.03.2011 (09:55:08)
òû ëó÷øèé èãðîê â ìèðå òû ëó÷øå ìåññè â 100 ðàç

aziz @ 03.04.2011 (20:05:19)
ronaldo eto moy lubimiy fotbalist

ravsan @ 06.04.2011 (18:34:59)
ranaldo lutshi igrok v mire i on dastoi lutshava igraka planeti

doniyor @ 24.04.2011 (13:30:14)
salom qales sisa muhilisma itnetan dahsada yuborn

doniyor @ 24.04.2011 (13:31:28)
salom qales sisa muhilisma itnetan dahsada yuborn

Dostonbek_707 @ 04.05.2011 (03:39:52)
C.Ronaldo ti samiy lutshi dastoyniy futbolist!!!

ERGALI KYDYRBAEV @ 07.05.2011 (23:13:30)
Ranaldo sagan irzamin birak akirgi kezde sal oinindi jogatip koip jatsin messiden kalispa odan da katti oinaitin fudbalissingoi atak duniedegi en katti oinaitin fudbalis tek kana ozinsin

ERGALI KYDYRBAEV @ 07.05.2011 (23:16:15)
bizde sen siakti bolgimiz keledi birak kaidam talant barda tanis jok RANALDO- ERGALI

akmal @ 08.05.2011 (10:12:09)
c.ronaldo THE_BeSt ìû ëþáèì òåáÿ è òâîè èãðû ÿ èç æàðêóðãàíà ëþ÷øèé ñ.ðîíàëäî

Akmal @ 08.05.2011 (10:18:44)
ñ.ðîíàëäî ëþ÷øèé èãðîê ìèðà ñ.ðîíàëäî THE_BEST ß èç æàðêóðãàíà

shahboz @ 02.06.2011 (19:11:59)
hello ranaldo man o'zbekistondanman man sani fanatiman mani o'zini saytinga registratsa qib qo'y bu yil uefani olomagan bo'sang kelgusi yilda olasan messini orqasiga tefor. Omad

shahboz @ 03.06.2011 (11:19:18)
hello ranaldo ÿ òâoé ôàíàò man o'zbekistondan man man sani eng yaxshi muxlisiman manam yomon fudbol o'ynamiman

Bohodir @ 05.06.2011 (11:11:35)
Shahboz uzr C.Ronaldo seni chunmidi because you dont know English understood?

shaha @ 06.06.2011 (00:29:33)
ronaldo ti namber one 1

Davron @ 23.06.2011 (14:01:25)
c.ranaldo sanga omad

Àïî @ 06.09.2011 (16:50:30)
sami luchshi footballist C.Ronaldu

Ahmadjon @ 09.09.2011 (03:46:57)
C.Ronaldo ñàìè ëóòøûé èãðîê â ïëàíåòå

Gulmir @ 28.09.2011 (22:07:21)
C Ronaldo futbalist

s@rv@r4ik @ 08.11.2011 (09:09:57)
eto klass

Êóçß @ 12.11.2011 (19:32:42)
Ïîëþáîìó â íûíåøíåå âðåìÿ íåòó èãðîêà ëó÷øå ÷åì C.Ronaldo!!!

smailik @ 22.12.2011 (08:00:37)
MESSI LOx taza lox ewak mal daltonik ewektin kodigi

ELİ @ 21.02.2012 (09:52:13)
RONALDO DUNYADA YEGANE PORTUQALİYALİ ULDUZDUR

ali @ 23.02.2012 (21:07:50)
ronaldo the best pleyar in the world

mirza @ 23.09.2012 (19:11:25)
agent

fernando @ 06.12.2012 (22:17:04)
ÒÛ ËÓÄØÛÉ

NURSULTAN @ 18.12.2012 (17:54:14)
eto v krasnai kurtke onzhe urod on ne poxozh na kristiano ronaldo nada udalit evo

nur is astani @ 03.01.2013 (14:59:17)
ronaldo xorowi igrok mahchestera,reala i portugali on za vladel ves mir evo obazhaiut ves mir i ya ronaldo good,better,the best eti tri slova obozhachaiut wto ronaldo silneie vsex