Fotastika.com

!

Äàíèèë áåëûõ ôîòî
Äàíèèë áåëûõ ôîòî @ 11-10-2008 22:34:56
Äàíèèë áåëûõ ôîòî @ 26-09-2007 11:06:41
«äàíèèë áåëûõ»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


ñîôèéêà @ 23.02.2008 (21:04:57)
ôîòêè ïîçîðíûå((

Sister@--> @ 31.10.2009 (20:45:22)
Ìîé ËÞÁÈÌÛÉ ÀÊÒÅÐ_ÄÀÍÈÈË ÁÅËÛÕ!

Sister @ 31.10.2009 (20:48:52)
Ñëûø òû áëèí"ÑÎÔÈÉÊÀ" ñàìà òû ïîçîðíàÿ!!!Ïîøëà âîí!!!!!!!

sister @ 31.10.2009 (20:52:32)
Äàâàé äàâàé "ñîôèéêà" ÏÈØÈ ÏÈØÈ!!! ùà ìû òå íàïèøèì ïîòîì ïîçîðíàÿ áóäåøü ÒÛ!!!! ÕÀÕÀÕÀ-ÕÀ-õà-õà-õà-õà-õà-õà-õà-õàÕÀÕÀÕÀÕÀÕÂ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ!!!

îïÿòü ÿ SISTER @ 31.10.2009 (20:55:15)
è ÷å òàêîâà ÷òî ÿ ñèñòåð!÷å ÁËÅÍ ÎÕÐÅÍÅËÀ!!!ÀÀÀÕÕÀÕÀÕÀ-õàõàõàõàõàõàõàõàõà-õà-õà-õà-õà!!!!!!!!))))))))))))))Õ)Õ)!!!!!!!!

Êñþøà @ 02.10.2010 (01:23:30)
Ìîé ñàìûé ëþáèìûé àêò¸ð Äàíèëà Áåëûé, ÿ åãî îáîæàþ!!!

åêàòåðèíà @ 24.07.2011 (17:49:34)
ÿ ëþáëþ åãî ìîé ëþáèì÷èê