Fotastika.com

!

Ôîòîãðàôèé øàõðóêõ êõàíà
: 1 2 3 4 5


Ôîòîãðàôèé øàõðóêõ êõàíà @ 08-03-2012 21:41:39
Ôîòîãðàôèé øàõðóêõ êõàíà @ 09-01-2012 16:13:55
Ôîòîãðàôèé øàõðóêõ êõàíà @ 30-10-2011 14:45:52
Ôîòîãðàôèé øàõðóêõ êõàíà @ 22-04-2011 06:04:15Ôîòîãðàôèé øàõðóêõ êõàíà @ 09-11-2010 04:52:47
Ôîòîãðàôèé øàõðóêõ êõàíà @ 17-10-2010 21:55:23
Ôîòîãðàôèé øàõðóêõ êõàíà @ 17-10-2010 21:52:35
Ôîòîãðàôèé øàõðóêõ êõàíà @ 17-10-2010 21:51:09

Ôîòîãðàôèé øàõðóêõ êõàíà @ 26-07-2010 01:59:05
Ôîòîãðàôèé øàõðóêõ êõàíà @ 14-01-2010 00:29:27
Ôîòîãðàôèé øàõðóêõ êõàíà @ 27-06-2009 11:31:58
Ôîòîãðàôèé øàõðóêõ êõàíà @ 19-01-2009 10:33:45


: 1 2 3 4 5«øàõðóêõ êõàíà»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


Ëàðà @ 29.08.2007 (13:57:00)
øàðó ìîé ëþáèìûé àêò¸ð ÿ ëþáëþ ïî÷òè âñå åãî ôèëüìû êðîìå:íèêîãäà íå ãîâîðè ïðîùàé,æèçíü ïîä ñòðàõîì,ëþáîâü ñ ïåðâîãî âçãëÿäà

Ýëèìà @ 21.12.2007 (14:51:49)
Ëþáëþþþþþþþþþþþ åãîîîîîî

SHEKHA @ 08.02.2008 (17:12:34)
Ëþáëþ ØÀÕÐÓÊÕÀ!!! ïîáîëüøå áû ôîòîê ñ íèì!!!

SHEKHA @ 08.02.2008 (17:24:17)
À çíàåòå ôèëüì ÄÎÍ,ñóóóóóóóóóóóóïåð îñîáåííî ëþáëþ ïåñíþ êîòîðóþ èñïîëíèë ØÀÕ "khaike_paan_banaraswala!!! Êàæäûé äåíü ñìîòðþ å¸ ïî íåñêîëüêî ðàç,à ïîäðóæêè äóðû ñìåþòñÿ îíè äàæå íå çíàþò êòî òàêîé ØÀÕÐÓÊÕ è ÷òî òàêîå íîâûå Èíäèéñêèå ôèëüìû

Ãóëüíàçèê @ 09.02.2008 (10:01:32)
Îáîæàþ ýòîãî ëàïî÷êó!!!

SHEKHA @ 09.02.2008 (17:09:31)
Õîòèòå åù¸ ôîòîê?

SHEKHA @ 09.02.2008 (18:23:54)
Ëþäè îòâåòòè!

SHEKHA @ 09.02.2008 (20:29:50)
ØÀÕÐÓÊÕ ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÂÎ ÂÑÅÉ ÃÀËÀÊÒÈÊÅ!!!

J.LO @ 17.06.2008 (01:56:25)
ìíå íðàâÿòñÿ âñå åãî ôèëüìû ñìîòðåëà è ÄÎÍ, íî áîëüøå âñåãî ÿ ëþáëþ ôèëüì ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂÒÐÀ ÈËÈ ÍÅÒ ÿ ñìîòðåëà åãî íàâåðíîå ðàç 10,ñìîòðþ è ïëà÷ó òîò êòî ñìîòðåë ïîéìåò ìåíÿ,ØÀÕ íîìåð1 â ìèðå òàê äåðæàòü

Æàííóñèê @ 22.11.2008 (17:12:53)
ß ËÞÁËÞ ØÀÕÀ,ÎÍ ÑÅÊÑÈ-ØÌÅÊÑÈ

makka @ 25.11.2008 (19:13:29)
samyj horoshij.............samyj krasivyj.........................................

Þëÿ @ 08.12.2008 (16:30:51)
Ó íåãî îòëè÷íûå ôèëüìû ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ.Ìîëîäåöü îí ñóïåð.

konul @ 19.01.2009 (02:58:08)
on lucshe vsex. u neqo est sharm.

NeLLy @ 10.02.2009 (21:08:46)
Õî÷ó ñêàçàòü ÷òî òû ïðîñòî ñóïåð è íåîòðàçèì !!!! È ÿ î÷åíü òåáÿ ËÞÁËÞ !!!!

Alisa @ 25.02.2009 (22:02:55)
Øàêðóêõ,ïî íàñòîÿùåìó õîðîøèé àêò¸ð,ÿ äàæå áû ñêàçàëà, ñàìûé ëó÷øèé.Îí â ëþáîì îáðàçå âûãëÿäèò õîðîøî!!!

athmedovbabirbek @ 02.04.2009 (11:41:55)
Õî÷ó ñêàçàòü ÷òî Øàõ Ðóõ Õàí ìîé êóìèð.Êàê àðòèñò è êàê ÷åëîâåê ãëóáîêî óâàæàþ åãî.

Miya @ 07.04.2009 (19:42:35)
È ÿ åãîîîîîîî ëþáëþþþþþþþþþþþþþþþ!!!!

Íèãèíà @ 24.04.2009 (11:24:35)
ß òâîé êóìèð. Íåçíàþ êàê âûðàçèò ñâîþ ëþ áîâ êòèáå.Ïðîñòà ìîÿ æèçíü

nata-one @ 31.05.2009 (20:22:25)
O HAMİDAN YARAŞIQLI HAMİDAN YAXŞIDIR.BƏZİ QİZLAR MƏNƏ DEYİRKİ MƏN ONU QİSQANİRAM KEŞKE KADJOLLA EVLƏNƏRDİ.AMMA MƏNCƏ ELƏ QAURİ KHAN DA ÇOX GÖZƏLDİ.MƏNİM ÜÇÜN ƏN ƏSAS OLANI ONUN XOŞBƏXTLİYİDİ.İNŞALLAH BELİNİN AĞRILARI HEÇ BİR VAXT AĞRİMAZ.HƏR DƏFƏ NAMAZ QİLANDA ONUN ÜÇÜNDƏ AİLƏSİ ÜÇÜNDƏ DUA EDİRƏM MƏN BELƏ SEVİRƏM REAL DAHA DEYİMKİ AY FANATİYAM AY BELƏ YOX MƏN SADƏCƏ OLARAQ ONU ÇOX SEVİRƏM VƏ ONUN ÜÇÜN HƏR ŞEYİN ƏLASINI DİLƏYİRƏM ALLAH HƏMİŞƏ ONUNLA OLSUN.CANIM MƏNİM.

Àêîáèð @ 06.09.2009 (07:01:25)
Îí áåñïîäîáåí

ãàëèíà @ 08.09.2009 (01:49:40)
ñìîòðåëà ôèëüì"è â ïå÷àëè è â ðàäîñòè"ðàç 15 ,20 åñëè íå áîëüøå è âñâå âðåìÿ ïëà÷ó!!!ñìîòðåëà âñå âñå âñå ôèëüìû ñ åãîíûì ó÷àñòèåì!!!!áîëüøå ôîòîê!!!!))))))ëþáëþ åãî!

ëàðà @ 26.09.2009 (11:14:08)
Øàõðóêõ Êõàí îäèí èç ñàìûõ ìîèõ ëþáèìûõ èíäèéñêèõ àêò¸ðîâ! ß ëþáëþ âñå åãî ôèëüìû , íó êðîìå ëþáîâü ñ ïåðâîãî âçãëÿäà)))

ÀËÜÁÈÍÀ @ 20.11.2009 (20:55:20)
ß ÒÅÁß Î×ÅÍÜ-Î×ÅÍÜ ÑÈËÜÍÎ ËÞÁËÞ ËÞÁËÞ!!!!! ß ÁÅÇ ÒÂÎÈÕ ÔÈËÜÌΠÍÅ ÏÎÃÓ ÆÈÒÜ!! ß ÄÀÆÅ Ñ ÌÀËÜ×ÈÊÀÌÈ ÇÍÀÊÎÌËÞÑÜ ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎÕÎÆÈ ÍÀ ÒÅÁß!! ÈÇ ÌÀÐÈÉ ÅË.

ÀËÜÁÈÍÀ @ 20.11.2009 (21:01:22)
Øàðó òû ñàìûé ìèëûé, äîáðûé,êðàñèâûé,ÿ òâîÿ ñàìàÿ ïîêîðíàÿ ôàíàòêà! ëþáëþ ëþáëþ ëþáëþ è ïî áîëüøå áû òàêèõ!!!!

Faiyez Khan @ 02.01.2010 (00:47:01)
ß õà÷ó ñòàòü íàñòîéÿøèé äðóãàì íå ñìîòðèÿ íà òî ÷òî ÿ Òàäæèê è ñèðîòà õà÷ó äðóæèòü ñ Øàõðóõ Êõàíà ß õî÷ó ñòàòü êàê îí ñóïåð-ãåðîé æåëàþ óäà÷è Øàõðóõ Êõàíà. åñëè õî÷åø äðóæèòü îòâåò ìíå ïîæàëóñòà ðàäè áîãà Øàõðóõ Êõàí. Äðóã ìîé

I LOVE YOU SHAHRUKH KHAN @ 14.01.2010 (00:27:37)
ÎÍ ÏÐÎÑÒÎ ÑÓÏÅÐ.ÎÍ ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ È ÊÐÀÑÈÂÅÅ ÂÑÅÕ ÍÀ ÇÅÌËÅ.ÎÍ ÌÎÉ ÊÓÌÈÐ.ß ÑÌÎÒÐÅËÀ ÂÑÅ ÅÃÎ ÔÈËÜÌÛ.J.LO ß ÒÅÁß ÏÎÍÈÌÀß.ÊÎÃÄÀ ß ÑÌÎÒÐÞ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂÒÐÀ ÈËÈ ÍÅÒ ß ÒÎÆÅ ÂÑÅ ÂÐÅÌß ÏËÀ×Ó.ÎÍ ÑÓÏÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÐÐÐÐÐ!!!!!!!

Bobojon @ 19.02.2010 (10:05:08)
Dabavte meny v svoy email I love uoy filmi

Ôàéçèääèí @ 08.03.2010 (11:31:55)
Ïðèâåò Øàõðóõ ÿ âàø íàñòîÿøèé ïîêëîíè ß õî÷ó ÷òîáû âû ïðèåõàëè â Òàäæèêèñòàí è äàëè íàì ñâîé Ñóïåð - Êîíöåð åñëè âû íåïðèäè¸òå òî êîãäà íåáóä ÿ îáåçàòåëüíî ïîåäó êâàì è ñòðå÷ó ñâàìè, è åø¸ õî÷ó ñâàìè êîêîé íåáóä ôèëì ýòî ìîé ìå÷òà ïîæàëóéñòà ïîéìèòå ýòîãî ïîêà áóäòå øàñëèô âàø ïîêëîíèê Ôàéçèääèí èç Òàäæèêèñòàíà.................?

àëèê @ 10.03.2010 (21:04:18)
òû ñóïåð ïàöàí

Äèÿíà @ 08.04.2010 (16:54:41)
Ýé âû ÷òî ãî âàðèòå. Øàõðóêõ Êõàí ãàä ïîíèìàåòå. Ó Øàõðóêõ íîñ êàê ñîáàêà. È òàêæå íà ôèëüì íå ìîæåò èãðàòü. Ñàìûé ëó÷øèé Ñàëìàí Êõàí è åãî áóäóùèé æåíà Êàòðèíà Êåèô îíè ñàìûé ëó÷øèé ååååååå âû ÷òî äåëàåòå ààà ìíå íóæóí ôîòî Ñàëìàí è Êàòðèíà ïîòîëùå âñòàâèòå!!!! Øàõðóêõ òû ãàä ïîíè-ëü ãàä !!!

Äèëÿ @ 08.04.2010 (16:56:11)
Äà òû ïðàâ Äèÿíà Øàõðóêõ Êõàí ãàä Ñàëìàí Êõàí ëó÷øèé !!!

Æàíàðà @ 02.07.2010 (11:56:45)
ß î÷åíü ëþáëþ Øàõðóê Õàíà î÷åíü î÷åíü

Behzod Boltayev @ 17.10.2010 (21:54:00)
Hello Shahrukh Khan.

Ëóòôóëëî @ 09.11.2010 (04:45:21)
Øàõðóêõ! ÿ õî÷ó ñòàòü êàê òû çíàìåíèòûì àêòåðîì !!! è ñíèìàò åùå ðàç ôèëüì "ÄîÍ" ãëàâàð ìàôèè!!!

farzona @ 14.11.2010 (17:29:16)
òû ñàìûé ëó÷øèé àêò¸ð â ìèðå

íóðèçà @ 19.11.2010 (14:39:50)
Øàõðóêõ Êõàí ñóïåð!!! îí ñàìûé òàëàíòëèâûé àêòåð. ß ñìîòðåëà âñå åãî ôèëüìû(Íàñòóïèò çàâòðà èëè íåò)êëàññíûé ôèëüì!

àëèøà ìåð÷àíä @ 18.12.2010 (15:33:40)
ïðèâåò Øàõðóêõ êõàí ÿ ëþáëþ òåáÿ ÿ æèâó ñ òâîèõ ôèëìàõ .Øàõðóêõ ëó÷øèé àêò¸ð â ìèðå .ß îáîæàþ Øàõðóêõ Êõàíà.

Çàõðî @ 24.01.2011 (15:16:26)
Øòî ãîâàðèòå Øàõðóõ-Êõàí ëó÷øèé ìîé ëþáèìûé ó ìåíÿ âñå åãî ôîòî ôèëüìû íà ïî÷òå ÿ ëþáëþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ åãîîîî

eli @ 14.03.2011 (03:46:01)
ti moy brat.ti znaew kto ya.mi mnoqo stretilis.on znaet kto ya.tolko odin slovo.kalho na hoo

êàðèíà @ 02.05.2011 (19:08:37)
òû êðàñàâ÷èê

äæàìèëÿ @ 12.06.2011 (02:29:07)
ààààààààààà ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ëëëëëëëëëëþþþþþþþþþþþþþáááááááááëëëëëþþþ åååååååããããããîîîîî ñèèèèèëëëüüüüíííííííåååååå!!!!!!!!!!!

Ôèäàí @ 30.06.2011 (12:53:36)
ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ÿ ïðîñòî îáàæàþ Øàõðóêõ Êõàíà

Fidan @ 30.06.2011 (12:59:04)
salam.men Øàõðóêõ Êõàí-in fanatiyam onu cox sevirem men hele onun heyat yolda$inin $eklini indi gordum hec yaki$tiramadim dorusu.men onu cox cox sevirem!!!KENDISINI OPUREM.

zarina @ 02.11.2011 (14:40:10)
ìû ëþáèì òåáÿ îñîáåííî ìîìûí Øàõèíþ. îí õî÷åò óâèäåòü òåáÿ.

zarina @ 02.11.2011 (14:42:00)
ñ äåì ðîäæåíèÿ òåáÿ ÿ ëþáëþ òåáÿ

saiera @ 21.06.2013 (21:06:00)
ØÀÕÐÓÕ ÊÕÀÍ ß ÕÈ×Ó ÑÊÀÇÀÒ ×ÒÎ ÂÛ Ñ ÊÀÄÆÎË ÊÐÀÑÈÂÀß ÏÀÐÀ À ÃÀÓÐÈ ÏËÎÕÀ ÀÍÀ ØËÞÕÈ . ÒÎËÊÀ ØÀÕÐÓÊÕ ÊÕÀÍ È ÊÀÄÆÎË ÊÕÀÍ

ÑÀÉÅÐÀ @ 22.06.2013 (13:20:48)
Çäðàñòâóéòè! ØÀÕÐÓÊ ÊÕÀÍ ß ÒÅÁß ËÞÁËÞ!!!! ß ÑÒÀÒ ÀÊÒÐÈÑÈ ÊÀÊ ÊÀÄÆÎË ÏÎÒÀÌÓ ×ÒÎ ß ÏÀÕÎÆÈ ÊÀÄÆÎË. ß ÕÀ×Ó ØÀÕ È ÊÀÄÆÎË ÑÛÃÐÀËÀ ÊÈÍÎ - ÌÅ×ÒÀ- ß ÂÑÅÃÄÀ ÑÌÀÒÐÞ ÍÅÏÀÕÅÙÅÍÍÈß ÍÅÂÅÑÒÀ ÊÀÊÀß ÕÎÐÎØÀ ÊÈÍÎ!!!!!!

Ñàéåðà @ 22.06.2013 (13:28:23)
Øàõðóêõ ÿ èç òàäæèêèñòàíà ìåíÿ çîâóò ÑÀÉÅÐÀ ÿ õî÷ó òû ïðèåõàëè â òàäæèêèñòàí! òû ñóïåð è ÑÀËÌÀÍ ÒÎÆÅ ÊÐÀÑÈÂÈÖ ÑÓÏÅÐ!