Fotastika.com

!

Ôîòîãðàôèè ÷åðíîáûëüñêîé àâàðèè
Ôîòîãðàôèè ÷åðíîáûëüñêîé àâàðèè @ 07-01-2009 03:32:47
Ôîòîãðàôèè ÷åðíîáûëüñêîé àâàðèè @ 22-04-2008 14:38:31
Ôîòîãðàôèè ÷åðíîáûëüñêîé àâàðèè @ 27-01-2008 11:06:47
Ôîòîãðàôèè ÷åðíîáûëüñêîé àâàðèè @ 27-01-2008 11:06:24
«÷åðíîáûëüñêîé àâàðèè»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


tre @ 28.05.2008 (20:57:41)
âàùå òàêîå íàòâîðèëè âåäü òîëüêî â Ïðèïÿòè 50 000 ÷åë æèëè à òàì ìíîãî ãîðîäîâ çàòðîíóëî

àëåêñàíäð @ 15.06.2009 (12:37:18)
ôîòî ÷åðíîáûëüñêîé àñ

êàðèíêà @ 06.07.2010 (14:16:18)
ôó