Fotastika.com

!

Ôîòîãðàôèè äåòåé äàóíîâ
Ôîòîãðàôèè äåòåé äàóíîâ @ 28-10-2010 14:28:09
«äåòåé äàóíîâ»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


Ðóñëàí @ 17.10.2008 (15:23:02)
ìíå î÷ æàëêî ýòèõ äåòåé!!!

íîðìà @ 17.10.2008 (17:45:45)
èíòåðåññíî

íîðìà @ 17.10.2008 (17:46:56)
íå çíàþ

Èâàí @ 15.12.2008 (15:01:21)
èíòåðåñíî

Äèàíà @ 19.02.2009 (16:42:56)
ìíå òîæå èñêðåíüå æàëü òàêèõ äåòåé ....

îëÿ @ 05.03.2009 (21:30:00)
óóóóóóóóóóó

Elena @ 16.03.2009 (05:20:59)
æàëêî

Âèêòîðèÿ @ 22.03.2009 (14:32:50)
Æèòü-ýòî çäîðîâî,äàæå òàêèìè)))

Ëàíà @ 18.05.2009 (01:57:09)
Ýòè ëþäè ïàòîëîãè÷åñêè ëèøåíû òàêèõ ÷óâñòâ êàê íåíàâèñòü, çëîñòü, îáèäà. Äóøà ó íèõ ñâåòëàÿ, ñîëíå÷íàÿ.

Ãàëèíà @ 13.06.2009 (02:33:59)
Ìíå î÷åíü æàëü òàêèõ äåòåé, à îñîáåííî èõ ðîäèòåëåé.

îëüãà @ 01.08.2009 (23:53:34)
÷òî ýòî çà äåòè

åïåóíí @ 17.12.2009 (12:08:17)
ìíå ïîõóé

Êàòÿ @ 30.03.2010 (01:37:13)
Î÷åíü æàëêî, ÷òî äåòêè òàê ìó÷àþòñÿ!

Sangvel @ 27.07.2010 (22:18:09)
Âû øî ãîíèòå? ß òàê óæå ìíîãî ëåò íåàðàë! Ìû ñ êåíòîì äóìàëè óìðåì ñî ñìåõó

Sangvel @ 27.07.2010 (22:18:40)
Âû øî ãîíèòå? ß òàê óæå ìíîãî ëåò íåàðàë! Ìû ñ êåíòîì äóìàëè óìðåì ñî ñìåõó

pampanazzi @ 06.09.2010 (21:35:02)
õî÷ó óâèäåòü

Íàòà @ 13.10.2010 (14:41:34)
Æèòü âñåì õî÷åòñÿ

ñâåòëàíà @ 31.10.2010 (20:21:12)
íå ïîæåëàåø è âðàãó

Íàòàëüÿ @ 18.11.2010 (20:03:34)
ó ìåíÿ òàêîå ñîëíûøêî Òèìóð è ëóòøå åãî íåò!!!

êàò @ 06.12.2010 (21:35:38)
çàòî îíè ñàìûå äîáðûå

òàòüÿíà @ 18.12.2010 (16:00:01)
Î÷åíü æàëü

àíäðååâà àëüáèíà @ 23.12.2010 (17:33:18)
jjjjjjlnnnnnnnnnn

Êñåíèÿ @ 29.12.2010 (22:29:52)
Êàêîé áû ðåáåíîê íå ðîäèëñÿ,îí ñàìûé ëó÷øåé è ëþáèìûé äëÿ ìàìû.

èðèíà @ 14.02.2011 (16:30:13)
Íàøè äåòêè-ýòî ëó÷èêè ñîëíöà,îíè ñîãðåâàþò ýòîò ìèð ñâîåé äîáðîòîé

èðèíà @ 14.02.2011 (16:40:19)
Íå íóæíî æàëåòü íè íàñ,íè íàøèõ äåòîê,ýòî íàì âàñ æàëêî-âû íå çíàåòå íàñòîÿùåãî òåïëà è ñ÷àñòüÿ,êîòîðîå äàþò ýòè äåòêè

ÈÐÈÍÀ @ 19.05.2011 (23:53:51)
ÝÒÈ ÄÅÒÈ ÑÀÌÛÅ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ È ÍÅ ÍÀÄÎ ÁÎßÒÜÑß ÝÒÎÃÎ ÄÈÀÃÍÀÑÀ! ÎÒ ÎÄÍÎÉ ÈÕ ÓËÛÁÊÈ ÍÀ ÄÓØÅ ÑÒÀÍÎÂÈÒÜÑß ÑÂÅÒËÎ È ÏÐÈßÒÍÎ! ÎÍÈ ÑÀÌÛÅ ÄÎÁÐÛÅ ×ÅËÎÂÅ×ÊÈ ÍÀ ÑÂÅÒÅ!!!

minova.2012@mail.ru @ 28.05.2011 (20:57:07)
Íà âàøåì ñàéòå ðàçìåñòèëè äåòåé ñ ÎÂÇ,â òîì ÷èñëå äåòåé ñ ñèíäðîìîì Äàóíà

Ñàøà @ 02.08.2011 (11:54:47)
Äåòè äàóíû ýòî îäíî íàçâàíèå!

Ãðèøà @ 24.09.2011 (00:27:35)
Ñëàâà áîãó ó ìåíÿ íåò äàóíîâ

Ìàðèíà @ 24.09.2011 (00:29:22)
Äåòè äàóíû ýòî óæàñíî.

Tilly @ 07.01.2015 (15:54:21)
Clear, inofmrative, simple. Could I send you some e-hugs?

Lakiesha @ 08.01.2015 (20:28:37)
Yo, good loikon out! Gonna make it work now.

Tracy @ 09.01.2015 (15:33:13)
Whoa, whoa, get out the way with that good inoamrotifn. http://byrseovm.com [url=http://bcpsdyi.com]bcpsdyi[/url] [link=http://vuootdvq.com]vuootdvq[/link]

Lois @ 27.04.2016 (04:27:38)
Simona…din nou ai adus valoare prin comentariul tau, foarte bune completarile … daca multi ani am stat pe banca cu teama in gand acum si eu am ales evc8atia&#l230;ohiur daca ma doare rau…la toate capitolele vietii sorin recently posted..

Lyzbeth @ 28.04.2016 (20:14:35)
Man, I do28nt know if my husband could even come up with this nice of a post about me. What a good friend. And what a good friend to take note of all the good things about a good friend