Fotastika.com

!

Ìåõðèáàí àëèåâà ôîòî
: 1 2


Ìåõðèáàí àëèåâà ôîòî @ 27-02-2012 17:07:40
Ìåõðèáàí àëèåâà ôîòî @ 09-01-2012 22:19:16
Ìåõðèáàí àëèåâà ôîòî @ 02-01-2012 22:13:49
Ìåõðèáàí àëèåâà ôîòî @ 08-06-2011 19:31:07Ìåõðèáàí àëèåâà ôîòî @ 17-03-2011 06:56:22
Ìåõðèáàí àëèåâà ôîòî @ 08-12-2010 22:08:39
Ìåõðèáàí àëèåâà ôîòî @ 13-11-2009 15:02:05
Ìåõðèáàí àëèåâà ôîòî @ 31-08-2009 19:32:32

Ìåõðèáàí àëèåâà ôîòî @ 31-01-2009 02:34:38
Ìåõðèáàí àëèåâà ôîòî @ 13-09-2008 16:39:29
Ìåõðèáàí àëèåâà ôîòî @ 13-09-2008 16:35:25
Ìåõðèáàí àëèåâà ôîòî @ 13-03-2008 23:43:34


: 1 2«ìåõðèáàí àëèåâà»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


Adam @ 17.11.2007 (13:23:58)
Èñêðåííå, çàâèäóþ å¸ ìóæó, íå êàê ïðåçèäåíòó, à îáëàäàòåëþ òàêîé êðàñàâèöû...

suleymanov vasif @ 30.12.2007 (01:52:13)
men cox istiyerdim mene komek edesiz nece defe sie mektub yazmsham cavabsz qalb adresim sumqayt sheheri admda vasif

kama @ 07.03.2008 (09:29:11)
Êàðòèíîê î÷åíü ìàëî.Äîáàâüòå íîâûå êà÷åñòâåííûå ôîòîãðàôèè.

Yashar @ 03.06.2008 (13:03:27)
Xoroshiye fotki!!!

ëàëà @ 27.06.2008 (17:45:10)
ÂÛ ÈÇÓÌÈÒÅËÜÍÛ !!!

Àíîíèì @ 07.07.2008 (14:03:47)
ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÀËÈÅÂÀ HAØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ!È ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ, È ÂÑÅÌÈÐÍÎ ÏÐÈÍßÒÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ,ÄÅËÎÂÀß ÆÅÍØÈÍÀ ÎÏÎÐÀ ÍÀÐÎÄÀ ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÀËÈÅÂÀ ÑÒÈÌÓË ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ.

Ñåðãåé @ 23.10.2008 (03:32:32)
Çàïðåäåëüíî øèêàðíàÿ æåíùèíà! Ãëàçà îêðóãëèëèñü, êîãäà ïåðâûé ðàç óâèäåë!

Aygun @ 24.10.2008 (18:28:23)
menim usaqim xestedir mene Izrail seherine getmek lazimdir. mene moterem prezidendin fondundan komek edin xahis edirem.Izrail 32440 Xayfa seheri

ausenbaeva@yandex.ru @ 13.11.2008 (23:17:13)
ïîòðÿñàþùàÿ,î÷åíü êðàñèâàÿ! ðîñêîøíàÿ,÷òî êðàñèâî òî êðàñèâî!

Elnare qasimova @ 04.12.2008 (23:20:43)
Hormetli Mehriban xanim,siz menim heyatda cox hormet etdiyim qadinsiz.

Fazil @ 22.02.2009 (13:56:54)
Hormatli Mehriban Alieva biz size Tyrkmenistandan yazirih sizden coh yuksek derejesinde hais edirik Men Bagirov Fazil Aziz oglu ve gardasim Adalet Aziz oglu 2003-ilde Avtogarant 2702 pos. ENZ.yerlesen 62%sehmini almisig 2004-ilde ise Millet vekili Nazim Memmedov 30% sehmini almisdir.Hamin vagtan avtogarantyn Gara gunliri baslayipdir.yani lazimsiz yere Mahkemelerde surunuruk.Hetda 2008 sentyabirin 1-nden ozune Fiktivni pecat duzaldarak Riyat M.H.mugavila baglayipdir.Hemmin vahdan gardasim Bagirov Adalet ve iscileri Avtogaranda byrahmyr.Gatnameler bizim heyrimize cyhyr anjak buna mehel goymayyan Nazim Memmedov butun organlary aldatarag detirki bura MEHRIBAN ALIEVANIN eridir.SIZDEN HAYIS EDIRIK YERINDE KOMISIYA GONDARASIZ MINGECEVIR 50 TEL.050.303-11-07 SIZIN KOMEYINIZI GOZDEYIRIK.

Fazil @ 23.02.2009 (10:50:31)
Hormatli Mehriban hanym Alieva men gene Fazil Turkmenistandan her halda siz menim yazdygym mekdubu gormediz.Hayis edirem bize komek edesiz cunku bu Edaletsizlige ancak siz sona goya bilersiniz.Sizin zanginizi gozduyuruk.tel.050.303-11-07.

áàõòèÿð @ 21.03.2009 (00:34:50)
 ÷åñòü å¸ ÿ íàçâàë èìåíåì Ìåõðèáàí ñâîþ âíó÷êó.Äàé áîã èì îáîèì äîëãèõ ëåò ñ÷àñòëèâîé æèçíè!

Äåíèñ @ 08.04.2009 (19:00:25)
Íè÷åãî îñîáåííîãî. Ó íàñ ìíîãî êðàñèâûõ æåíùèí â Áàêó. Ëó÷øå áû âíèìàíèå íà ÷òî-òî äðóãîå îáðàòèëè, íàïðèìåð, íà òî, êàê ãîðîä Áàêó èçóðîäîâàëè.

êàìàë @ 24.04.2009 (18:26:37)
åù¸ áû, ïðè òàêîì óõîäå íå áûòü êðàñèâîé,ëþáîé íà å¸ ìåñòå ñòàíåò êðàñèâîé,è íå çà âíåøíåñòüþ íàäî äóìàòü,à î íàðîäå íóæíî ïîáåñïîêîèòüñÿ

Narmina @ 24.04.2009 (19:52:31)
UDEVİTELNAYA jENŞİNA

sanan @ 28.04.2009 (04:03:18)
yaxsi seydi sikmek olar

namik @ 03.05.2009 (17:44:30)
çäðàñòâóéòå ÿ ïðîøó ÷òî â îñìàòðåëè ÷òî â ãîðàäå ÊÓÑÀÐÛ òàì ÷òî òâàðèòüñÿ ìû íóæäàåìñÿ ïîìîøè âàøè ñäåñü êàêáóòà áåçáðèäåë âñ¸ ìèëèöèÿ äåëàþò íåäàþò æèòü ñïàêîéíà îíè õî÷àòü âçÿòêó ó ëþäåé ÿ õî÷ó îòâàñ ïîìàøè ïîæàëóñòà âû ïîìîãèòå,ÿ äàæå íåìàãó íîðìàëíà õîäèòü íè òîëüêà ÿ è äðóãèå ëþäè òîæå ïî ìîéìó âû ïîñìàòðèòå ýòó àíàðõèþ íà äíÿõ ïîæàëèñòà ó ìîëÿþ âàñ ñäåëàéòå âÊÓÑÀÐÀÕ çàêîí ñïàñèáî ñ óâàøåíèþ ÍÓÐÅÄÄÈÍ æèòåë ãîðîäà ÊÓÑÀÐÛ,

Ñàÿâóø @ 05.06.2009 (21:49:37)
Î÷åí êðàñèâàÿ æåíùèíà

Gullu @ 15.06.2009 (23:30:27)
Salam Mehriban xanim men Eziziova Gullu Tehran qizi 1993 cu ilden Cebrail rayonu qacqiniyiq.14ildi Sabuncu rayonu Qoresse 36 kucesinde bir otaqli menzilde meskunlasmisiq.Aile uzvumuz 4neferdi.atam islemir,anam evdar qadindi,qardasim bu il mektebi qurtarir,menimse 16 yasim var hekim olmaq isteyirem buna ise ne serait nede maddi veziyyet izin vermir xahis edirem bu mesele ile yaxindan mesqul olub bizi menzille temin edisiniz.SIZDEN BIR ANA KIMI XAHIS EDIREM BIZIM SERAITLE MARAQLANIB BIZE KOMEK EDESINIZ.

İiqar @ 24.06.2009 (01:07:07)
Hörmətli Mehriban xanım mən Abdullayev İlqar Allahverdi oğlu sizdən bir məsələdə kömək göstərmənizi istərəm.Siz olduqca xeyirhaq hər kəsə kömək göstərən bir xanımsınız.Mən 01.09.2003 -cü il tarixdə T.T.M könüllü olaraq gizirlər kursuna daxil oldum.15.02.2004-cü il tarixdə kursu bitirdim. 5(beş)illik müqavilə əsasında Qusar "N" saylı hərbi hissəsində xidmətə başladım .17.03.2009-cu il tarixindən 5 illik müqaviləm bitmiş və məndə bu haqqda Yuxarı komandanlıq qarşısında ordu sıralarından təxris olunmam barəsində raportla müraciət etmişdim.Ancaq MN-nin Kadrlar bölməsindən məqsədə uyğun deyil deyə rədd cavabı bıldirilmişdir.Bu cavab məni heçdə qane etmir.Mənim ailə vəziyyətim və maddi durumum xidmət etməmə imkan vermir.Bunun üçün ailəmin yanında olmamı məsləhət bilirəm.Anam evdar qadın tək işləyən atamdır məndə subayam və bundan sonrakı ömrümü ailəmə həsr edib ali mülki işlərlə həyatımı davam etdirmək istərəm.Mənə bu barədə heç kim kömıklik göstərmir.Hüquqlarımı pozaraq haqqımı taptalayaraq əvəzində əqidəmin əksinə xidmət tələb edirlər mənsə ailə prablemimlə çəxsi prablemlərimlə əlaqədar olaraq xidmət etmək istəmirəm.Və məndə hərbi hissəni tərk etmək məcburiyyətində qalmalı olacam.Sizdən xahiş edirəm mənim bucür əməllərdən uzaq olmam məqsədi ilə ordu sıralarından təxris olunmama köməklik göstərəsiniz. Bu cür işlər tək mənim yox bir neçəsinin prablemləridir.Hər halda gözəl qnunlar olan bir dövlətdə bu qanunları pozmağa,kimlərinsə haqqını taptalamağa heç bir hökumət adamının ixtiyarı yoxdur.Hər kəs bu qanunlara riaət etmək məcburiyyətindədir.Sizdən artıq dərəcədə mənə tez bir vaxtda kömək etmənizi istərəm.Bu məktubumu oxuyub prablemimi həll etsəni çox sevinərəm.Əvvəlcədən təşəkkürlüyümü bildirirəm

ELMİRA HƏSƏNOVA @ 28.06.2009 (21:22:16)
Hörmətli Mehriban xanım,mən E.M.Həsənova,Səbail rayonu Dənizkənarı Bulvarda yerləşən "Mirvari" kafesinin direktoruyam.Dənizkənarı Bulvarda başlayan təmir adı altında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin rəisi Əfqan Şahmarov bizim kollektivi "Mirvari" kafesindən kənarlaşdırmış və təmir bitdikdən sonra qeyri-qanuni olaraq öz şəxsi maraqları naminə həmin kafeni yaxın tanışı olan A.Z.Alikoviçə icarəyə vermişdir.Mənim aidiyyatı üzrə hüquq-mühafizə orqanlarına etdiyim şikayətlərimə baxmayaraq,DBİ-nin rəisi Əfqan Şahmarovun bu qanunsuz hərəkətlərinin qarşısı bu günə qədər alınmamış və heç bir tədbir görülməmişdir.Xahiş edirəm bizi yenidən iş yerimizlə təmin edib "Mirvari" kafesinə qayıtmaqda köməklik edəsiniz.

ulya @ 01.07.2009 (18:56:05)
qesengdir amma gozel deyil.qizlari ozunden gozeldir.amma hec de adi kimi ozu mexriban deyil.

Aysel Hesenova @ 21.08.2009 (14:46:32)
salam,eziz ve hrmetli Mehriban xanim Eliyeva.Size Salyan rayonu Tebriz Xelilbeyli ev 147unvanindan yaziram.Bizim uzaq qohumumuz yawli qadindi(Selimova Dilare Cahangir qizi,1948ci il),aile heyati qurmayib,valideynlerini,qardawlarini itirmiw,kimsesizdi.Vaxtile seyyar suruculuk destesinda iwlemiw,indi hemin idare baglanib,hem da emek kitabcasini itirmiwdi,bunagora da bu xanima pensiya duwmur,cuzi miqdarda aldiqi pensiya ile da dolana bilmir.Sizdan xahi$ edirik ki,bu xanima komeklik gosteresiniz.Son umidimiz sizedir,cunki arxiv idaresine,lazimi yerlere muraciet etmi$ik,lakin neticesi olmayib.

Sveta @ 26.08.2009 (16:21:59)
SIZI TEBRIK EDIREM!100 yasinizi qeyd edesiniz!

LALA @ 04.09.2009 (18:22:48)
SALAM MEHRIBAN XANIM ELAN OLUNMUS USAQ ILINDE 2009 CU ILIN ILK KORPESI ILIN USAGI OLAN OVLADIMIZ DOVLET TEREFINDEN HEC BIR GAYGI GORMEDI BAXMAYARAQ KI COX MURACIET ETDIK NOVBETI DEFE SIZE MURCIET EDEREK XAHIS EDRIK QACQIN AILESINDE DOGULAN ILIN USAGININ YASAYIS SEVIYYESI ILE MARAXLANASINIZ

anara @ 15.09.2009 (20:02:35)
salam eger siz bu xahiwe diqqet yetirsez men cox shad olaram.menim 20 yashim var ve ozum ucun normal gelirli ish axtariram ve hara gediremse he bir netice gormurem.ya adamin olmalidi yada ishe duzelmek ucun pulun ancag men bunlarin hec birine malik deyilem eger mene komek etseniz cox shad olaram

MIRZOYEV ANAR @ 27.09.2009 (14:26:17)
ZDRAVSTVUYTE MEHRIBAN XN. NE SMOTRA NA TO STO DO ETO GO PISMA YA OBRASALSA VO VSE ORGANI NO K SOJALENYU NIKAKIX POLOJITELNIX REZULTATOV NE POLUYCIL. PROBLEMA ZAKLUCENAV TOM STO DOM V KOTOROM MI VIROSLI I PROJILI OPREDELENNOYE VREME BIL SNESEN IZZA NOVOGOSTOYUSEGOSE ZDANIYA . DOM MOYEY MATERI GDE ONA RODILAS I VIROSLA. STROITELNAYA FIRMA 'EYFEL' MMC NA NEZAKONNOM OSNAVANII VIKUPILA ETU KVARTIRU XOTA V NEY MI NE JILI. V SVAZI STEM STO MOY DYADA RANEE JENAT NO 12 LET KAK NE JIVET I V RAZVODE S JENOOY I TAK KAK BIL REBONOK SAM JIL V OPREDELENNIX KVARTIRAX KOTORIYE SNIMAL V ARENDU. NO JENA NE SMORA STO ONA TOLKO PROPISANA TAM NA NEZAKONNOM OSNAVANII NA FIKTIVNIX DOKUMENTAXKOTORIYE ZA DENGI POLUCILA U NACALNIKA JEKA PRODAYET KVARTIRU VISE UKAZANNOY FIRME EYFEL MMC ZA 60 000 DOLLAROV . UZNAV OB ETOM MI OBRATILIS K PREDSTAVITELAM FIRMI NAAM DALI OTVET STO MI VAM TOJE DADIM 10 000 TOLKO NE JALUYTES V VVISIYE ORGANI. MI OTKAZALIS OT ETOY SUMMI TAK KAK PO DOKUMENTAM ETO DOM MOYEGO DYADI I ONA PO PRAVU NE KTO .NAM DALI OTVET STO VI STOBI NE DELALI MI VSE RAVNO VIKUPIM I VIYGRAYEM DELO. 3 GODA LILSA SUD V PROSLOM GODU BIL DAN PRIGOVOR VIPLATIT 22 500 NO NE SMOTRA NA ETO ONI ZMAROZILI VSE SCETA V BANKE I PROTYANULI VREMA STOB NE VIPLACIVT PODALI JALOBU I OPAT PO NOVOY.UJE NE OSTALOS SIL SKOLKO MOJNO PLATIT NANIMAT ADVOKATA JDAT I BESPOLEZNO VED I KAKAYA KONSTITUCIYA NE DAYOT TAKOGO PRAVA CELOVEKU YESLI TI JIVS V ETOM DOME TI MOJEJ YEGO PRODAT .YA SOGLASEN DAJE YESLI RAZVEDENI I YEST REBONOK POLAGAYETSA CAST KAKAYATA NO NE TAK STOB SEMYA OSTALAS NA ULICE BES KROVA A KTOTA NA NE ZAKONNOM OSNAVANII PRODAL DOM I KTOTA NA MESTO ETOGO DOMA POSTROIL SEBE NOVOSTROYKU, VSE ETIUSOBITIYA PROISXODILI V NARIMANOVSKOM RN ULICA D HACIBEYLI 97 KV 8. OB ETOM YA JALOVALSA V MVD PRISOL ZAPROS V UPRAVLENIYE POLICII VIZVALI UCASTKOVIY I KAK NI V CEM NE VKURSE I PLUS K ETOMU PROSIT KAKIYETO NESCASTNIYE KONTURI NA TELEFON STOB ON ZANELSA ETIM DELOM . GDEJE SPRAVEDLIVOST.YA PROSU STOB POMOGLI A KTOT V SVOIX INTERESAX STOB ZAGRUZIT KONTUR NA TELEFON STOB PROSMOTRET ETO DELO .OB ETOM PISME YA PISAL I MIN YUSTICI I PREZIDENTSKIY APARAT I LICNO ILXAMU ALIYEVU . TEPER I VI V KURSE ETOGO DELAA . UJE NE OSTALOS SIL SKOLKO MOJNA VED ETO NE SPRAVEDLIVO PROSU VAS PRIMITE MERU . SEMYA NE MOJET TAK PRODALJAT JIT NA KVARTIRAX ZNAYA STO RODNOY OTCOVSKIY OCAK NA NEZAKONNIX DOKUMENTAX PRODAN SLOMAN I KTOTA POSTROIL SEBE 16 ETAJNIY DOMA KAK NI V CEM NE BIVALO . NADEYUS MOYO PISMO DOYDET DO VAS I PRIMUT SERYOZNIYE MERI , SPASIBO

åðëàí @ 07.10.2009 (10:55:30)
Ó íàñ â Êàçàõñòàíå òàêèõ æåíùèí î÷åíü ìíîãî. Âàæíåå íå âíåøíîñòü, à êðàñîòà â ñåðäöå.

səxavət @ 08.10.2009 (19:16:57)
eziz və möhterem Azerbaycanımızın birinci xanımı Mehriban xanım menim sizden heç bir xahişim yoxdur ancaq dileklerim var .Qoy Allahtala sizi sevenlerinize bağışlasın .Ne dilekleriniz varsa Allah menziline yetişmeyinde kömək olsun size uzun ömür bolluca məhəbbət arzu edirem yazdı AZDDYİ nin qatar müayineçisi Memmedov Sexavet Nizameddin oğlu.Bir bilsemki siz vaxt edib yazdığımı oxumusunuz çox sevinerem.

*ìóçåôôåð @ 16.11.2009 (00:43:07)
* salam eziz mehriban elieva. men rossiyadayam mene operasiya elediler amma diet saxlamasam dediler ole bilerem fevralda vetene qelirem ord kalisib oxumaqa dediler yasamaq isteyirsense qarq giyarini deyismeq lazimdi onunda qiymeti 200000$lazimdi men vetene qelib qebulunuza dusmeq isteyirem bolnisalarda surundum men hes meytebide yaxi oxuya bilmedim rossiyaya qeldik ona qore mene operasiya lazimiydi menim 17 yasim var 18 aprelin 5 olacaq hais edirem mene komey olun maligeme

Hörmətli mehriban xanım biz 1993-cü ildən burada 1-li TPM-də məskunlaşmışıq.Yaşadığımız bina çox pis veziyyetdədir.Uçuq-sökük,qəzalı vəziyyətdə olan binada yaşayırıq. Ətrafımız neft buruqları ilə əhatə olunub və bu da bizim yaşamağımız ücün təhlükəlidir.Dəfələrlə aidiatı orqanlara müraciət etməyimizə .baxmayaraq.hələ də bizə yardım edən yoxdur.Burada 30 ailədən çox insan yaşayır.Hamısıda Kəlbəcər rayon məcburi köçgünləridir Sizdən çox xaiş edirik,bizə kömək edəsiniz.Veziyyetimiz çox acınacaqlıdır,bina tamam yararsız haldadır.Xaiş edirik,bizə kömək edin.Tək ümidimiz sizsiniz,bir çox insanlara kömək etdiyiniz kimi bizə də kömək edin.Tezliklə cavabınızı almaq ümidi ilə gözləyəcəyik.

Xelilov Rauf @ 22.01.2010 (17:56:24)
Men Kelbecer rayon mecburi köçgün,hal-hazırda Suraxanı rayon TPM-də məskunlaşmışam.02.12.2008-ci ildə avtomobil qəzası olmuş,hal-hazırda şərti cəza çəkirəm.Hər ay məhkəməyə pul ödəyirəm.Ailə vəziyyətim çətin olduğundan mən bu məbləği ödəməkdə çətinlik çəkirəm.7 nəfər ailə üzvündən ibarət ailəmdə 4 qızım və 1 oğlum var.Hamısı da azyaşlıdır.Tək mən fəhləçiliklə qazandığım məbləği ancaq məhkəməyə ödəyirəm. Ailə vəziyyətim çox ağırdır,ailəmi dolandırmaqda çətinlik çəkirəm.Sizdən çox-çox xaiş edirəm aminitsiya fərmanı olduğu zaman mənim bu vəziyyətimi nəzərə alasınız.Mənim və ailəmin tək ümid yeri sizsiniz.İnşaallah bizə kömək edərsiniz.

Âþñàëÿ @ 25.01.2010 (07:30:54)
Åñëèá ÂÛ òîëüêî çíàëè Ìåõðèáàí õàíóì,êàê ÿ Âàñ ëþáëþ!!!!!!!!!!!!!

Azer @ 28.02.2010 (19:01:52)
Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun Xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı ,xeyriyyəci Mehriban xanım Əliyeva.yazib sizden xahish edirik ki,biz azersu sehmdar cemiyyetinin emekdashlari artiq bezmishik,Zakir Namazovun yalanlarindan.Zakir Namazov Azersu SC-nin vitse prezidentidir.6 aydirki,biz maash almayiriq.danishandada deyirlerki,istemirsen ishleme.Sizce 6 ay insan pul qazanmasa na olar.?Xahish edirikki,bizim maashlarimizin verilmasinda bizlara komaklik edasiz.

ramil nasirov @ 27.03.2010 (03:05:50)
Əziz Mehriban,Mehrinban xanım bir vatandaş olarag siza mən çox üreknen maktub yazıram,və inanıram ki bu məktubu siz oxuyacagsınız...inan ki bizim ailəmizdə gün ərzində sizin gözəl xoş məramlı adımlarınızdan danışırıg...sizdən bir xaiş ola bilər...biz özümüz hal hazırda Binəgədi rayonu Mir Calal küçəsi21 də yaşayırıg isterdiki gələcəkdə inşallah sizin koməkninizlə yaşadıgımız ünvanın yaxınlıgında çox gözəl bir Mir Cəlal Paşayev adına park inşa edərdilər...bu mənim öz ureyimnən keçən bir arzudu mümkündüsə. Sizə və ailənizə Allahdan can saglıgı diləyirik...

afet @ 19.04.2010 (23:16:36)
ne deye bilerem - fakt goz qabagindadair. Her halda Mehriban xanim oz gozelliyini gizletmir, eksine Azerbaycan qadininin gozelliyini, emellerini ozunde eks etdirir. Men onun gozelliyine, inceliyine, onun ozune bele hesed apariram.

vaqif @ 24.04.2010 (20:46:19)
menim atam eliyev eli neft buruqlarinda arxa cebhede mingecevir gesin tikintisi varvara gesin tikintisi gence seherinin butun aqir senaye abyektleri yeralti kecidlerin tikintisinde istirak eliyen eliyev eli oqlu Eliyev vaqif terefinden muraciet hormetli prezidentimiz menim atam gence seherinde 3 nomreli tresde birinci sohret ordenini cenab Heyder elyiev terefinden verilib ve sonra qurultayin numayendesi 2 sohret ordeni alimis eliyev elinin oqluyam sizden xais edirem men torpaq pilaninda isliyen intiqam adinda sexs mene torpaq soz verib aldadaraq kullu miqdarda pul alaraq torpaqlar imtiyazi genc ailelere verilecek deyerek meni aldadmisdir men gence seher polis idaresine muraciet etmisem menim isime bigane baxirlar mene atamnan qalan hal hazirda aatamin adina olan menzili mene guc teziyq ederek menzilimi satdirmaq isdeyirler cox xais edirem hormetli prezidentimiz bu haqda bir tedbir goresiniz xais edirem tesekkur edirem

ramin eliyev zakir oglu @ 24.04.2010 (22:50:53)
salam hormetli mehriban xanim men eliyev ramin zakir oglu qazax rayon sakiniyem menim anamin boyrek catishmamazligi var iranda emeliyyat olunmalidir bizim ise o emeliyyati eletdirmeye imkanimiz yoxdur anamin olmeyini istemirem xhaish edirem bize komek edesiz mob0556040380

araz @ 28.04.2010 (01:12:25)
salam siz cox gozalsiniz sizin ailaya boyuk mahabbatim var prezidentimiza va siza butun aila uzvlariniza allahdan jan sagligi uzun omur arzu ediram cox istardim sizla goruwum ozumun hall eda bilmayajak problemlarim var gismat balka allah bu imkani yaratdi yenada an xow arzular va ulu tanri sizlari gorusun amin

gulbeniz @ 12.05.2010 (15:35:53)
salam mehriban xanim.inaniram ki,menim bu sikayetime baxilacaq siz terefden.men ozum bir herbi hissede oldum bugun.inaninki men ordan urek agrisi ile geldim.bizim esgerlerin ne ayaginda corabi,ne yemeyi ne de ayaqqabilari var.bu esger acinacaqli veziyyetde veteni nece qorumalidi,men bunu basa dusmurem.esger niye cibinden pul verib yemek almalidi.niye dovlet baxmir?xahis edirem bu barede olcu goturesiz.mudafie nazirliyi hara baxir?

VAQIF @ 15.05.2010 (23:55:19)
salam mehriban xanim genceli balasi men size ikinci seferdiki muraciet edirik amma bir netice gormuruk xais edirik bizim sikayetimiz baresinde bir tedbir goresiniz menim atamnan qalan evi mecbur edirler satmaqa menim basqa gedecek yerim yoxdur gence seher polis idaresi buhaqda bir tedbir gormediler men 51 yasinda bouyk oqlum qizim ola ola evsi qaliram menim axirinci umidim sissiniz sizin mene komek olmaqinizi isdiyirem guman ediremki menim bu 3 cu muracietimi qebul edib mene yardimci olacaqsiniz ve size tesekurumu bildirirem cox saqolun

leyla @ 18.05.2010 (20:15:46)
Uvajaemaya Mehriban xanum! Prowu Vas pomoc mne.Moego yedinstvennogo i nesoverwenoletnnego sina osudili,ne imeya vewestvennix dokazatelstv,na 8 let. prowu spravedlivosti,i nadeyus na Vawu pomow. moy adress: Baku.Y.Yasamal-2.kv.102

ismet Abudullayev @ 21.05.2010 (09:49:07)
salam Mehriban xanim men Abdullayev Ismet Hidayet oglu C.Naxcivaski adina herbi liseyde oxuyuram usaqliqdaki arzum polis olmaq olub xais edirem mene POLIS AKADEMYASINDA oxumaqma komek edesiz.

Sefiqulyev Mehemmed Babaeli glu @ 05.06.2010 (14:05:23)
salam eziz ve hormetli Mehriban xanim.menim cox tecili komeye ehtiyacim var meni qebulunuza buraxa bilersinizmi?elaqe nomresi +994555697733.23 yawim var.ishsizem.baki sheherinde normal ish axtariram.borclarimi odemeliyem odeye bilmirem,Mehriban xanim men Atropatena shirketinde calishirdim.ishden cixarildiqdan sonra 1500 manata yaxin kesirim qaldi.indi meni prokraturaya shikayet etmek isteyirler.cavan yashda azadliqdan mehrum olacagimdan qorxuram.sizden cox xaish ediremki mene komek edesiz.

Vasif @ 14.06.2010 (01:54:49)
...Kimsense, ele de olmalisan - budur bizim heyatimiz. ...sen de, dunyada yerin de yegane ve benzersizdir. M.A. Mehriban xanim. Siz chox gozel, aqilli ve olduqca xeyirxah qadinsiniz. Men Sizinle gorushmek isteyirem. Ozum medeniyyet ishchisiyem, bu sahede 20 illik stajim var. Sizin bu saheye maraq gosterdiyinizi bilirem. Eger Sizinle gorushe bilsem, oz ideyalarimi soyleyerem. Xahish edirem ki, meni qebul edesiniz. Hormetle: Vasif M. tel: 050-522-17-69

heqiqet @ 11.07.2010 (21:22:09)
hormetli Mehriban xanim,sizden yuksek derecede xahis edirem ki,mene komek edesiniz.men baki seherinde hekim isleyirem. ancaq sag elim islemir.artiq 3 ildir ki, men beyin sisinden eziyyet cekirem.mualiceler alsam da oz effektini gostermir.komeyinize cox ehtiyacim var.cixilmaz veziyyetdeyem.sizden cox xahis edirem ki,mene komek edesiniz. tel.0503814369

samir @ 14.07.2010 (20:36:15)
ÿ î÷åíü ëþáëþ ìåõðèáàíà àëèåâà Ó íåå î÷åíü ñåêñóàëüíûå íîæêè ÿ î÷åíü õîòåë áû èõ îáëèçàòü ïîäíÿòü íîæêè íà ïëå÷è è ïîèìåòü â óïðóãóþ ïîïêó

TERIFE @ 19.08.2010 (18:00:55)
SALAM MEHRIBAN XANIM.EVVELCEDEN SIZE OZ TESEKKURUMU BILDIRIREM.SIZDEN ARTIQ DERECEDE XAIS EDIREM MENE KOMEK EDIN.MENIM 26 YASINDA OXLUM BOYREK CATISMAMAZLIGINDAN 6 ILDIKI EZIYYET CEKIR.EMELYAT OLUNMALIDI AMA 40 MEN.PUL ISTEYIRLER.EMELYATDA YALNIZ IRANDA OLMALIDIR.PULUMUZ YOXDU.OZUM SEKER XESTESIYEM.BIR EVIMIZ VAR ONUDA SATA BILMIRIK.PLANA DUSUB.OGLUM HAL HAZIRDA SU TIKINTI XESTEXANASINDA UCOTDADI.DIALIZ OLUNUR.HEFTEDE 3 DEFE.DEFELERLE SIZE TELEQRAM VURMUSUQ,MEKTUB YAZMISIQ AMA CAVAB OLMAYIB.ARTIQ 2 ILDIRKI DIALIZE GEDIR.COX XAIS EDIREM MENE KOMEK EDIN.ELQAE TELEFONU 051-835-04-06

Elnur Zeynalov @ 24.08.2010 (04:03:00)
salam men baki neft energetika kollecinin elektrik techizati fakultesin bitirmisem.herbi xidmetde olmusam.Bp ve ya bir neft shirketine ise duzelmek istirem.xais eliyirem mene komek edesiniz.

hayat @ 27.08.2010 (22:55:30)
salam mehriban xanim.biliram bu yazdiqlarimi gec oxuyacaqsiniz,amma man yeneda yazmaq istadim.sizinla aciq danisacam.mana komey lazimdir.umudumu her yerdan uzmusam.yalniz allahin ve sizin komeyinize ehtiyacim var.xahis ediram hemda cooooooooooooooooooooooooox xahis ediram mektubuma tez cavab veresiniz.man bura qardasimin nomresini qoyuram 0709004517 yeneda sizden dona-dona xahis ediram mana tez cavab veresiniz.man sizin ne qeder edaletli oldugunuzu bilib,bu mektubu yazmisam.

natavan @ 31.08.2010 (01:32:58)
salam mehriban xanim.tebriz kucesinde yeraltii kecitin tikilmesi ile elaqeder olaraq 74 sayli binanin sokulmesine sakinlere kampencasiya vermek serti ile serencam verilmisdir.men bu binanin 5-ci menzilinde 17 ildir qeydiyatdayam.2008-ci ilde heyat yoldasimdan bowammisam.kecmis heyat yoldasim evden cixib getmisdir.lakin menzilin mulkiyetcisi o olduguna gore kampencasiya ona odenilir.bele olan suretde men evsiz qaliram.xahis edirem bu barede mene komek kosteresiz senedlerimiznen azer yol servic mesgul olur.0503681671.tebriz kuc 74.nerimanov rayonu

Èãîðü @ 03.09.2010 (23:51:22)
Âîñòî÷íàÿ öàðèöà êðàñèâàÿ æåíùèíà è âîîáùå ïîñìîòðèòå êàê ïðåîáðàçèëñÿ àçåðáàéäæàí. Áàêó ïðåêðàñíûé ãîðîä.ß çàâèäóþ ÷åñòíî ñêàçàòü

AYSEL @ 05.09.2010 (16:36:51)
salam.Azerbaycan xalqinin fexri.size cox qibte edirem.mene ish barasinda komek edin xahis edirem.allah size komek olsun.basimizinustunden eskik olmayasiniz.allah size komek olsun.amininsallah

AYSEL @ 05.09.2010 (16:48:33)
salam humanist insan.sizden xahisim var.men universitet qutarmisam rayonda yasayiram.tehsilimidavametdirmek isteyirem.mene komek edin tehsilimi davam etdirim.051 882 5115

Vuqar @ 10.09.2010 (16:21:44)
Azerbaycan Respublikasi Milli Meclisinin deputati,Azerbaycan Respublikasinin birinci xanimi xow,hormetli Mehriban xanima Men Seyidov Vuqar Vekil oglu 1983 ilde mayin 13-de Sumqayit sherinde anadan olmusham.Ailemiz 7 neferden ibaretdi.3 qardawiq.Evli qardawimda evi olmadigindan bizde qalir.Atam,anam ishleyir.Evli qardashim da fehle ishleyir.Men ve balaca qardashim ishsizik.Menimde artiq 27 yashim var,aile qurmaq isteyirem lakin evde boyuk qardashimda oz ailesi ile oldugundan men evlene bilmirem.Bizde basha dushurdukki fehlecilikle ev meselesini hell etmek mumkun deyil.Indiki vaxtda butun ishleri pul alib duzeldirler.Bize ayri ayriliqda ele ish teklifleri geldi.Boyuk qardashimi 5 min manata,meni ise 6 min 500 manata ishe duzeldeceklerine soz verdiler.Bizde maashlarin yuksek oldugundan heveslendik ve qohum-qonshudan borca bu pullari aldiqki hemen ishleyeceyimiz ishin maashlari ile qaytarariq ve aldigimiz pullari hemenki bize ish teklif eden shexslere verdik.Pulu verenden sonra ustunden 2,3 ay kecenden sonra basha dushdukki onlar firildaqci deleduzdular ve aranshdirandan sonra bildikki onlar bizim kimi cox adamlari aldadib yalandan pullarin aliblar.Boyuk qardashim o yashadigi yerin polis bolmesine muraciet etdi amma bunun faydasi olmadi.Boyuk vezifeli adamlara muraciet etdikden sonra ise bu ishde bashci olan shexsi tutdular amma qardashima bu ishi teklif edeni ve ondan pul alani tutmadilar.Mehkeme de 4,5 ay davam edir amma hec bir neticesi yoxdu. Men de bextsizlikden eyni ile hemenki problem yashayiram.6 min 500 manat verdiyim adam da firildaqci deleduz imish.Mende onu hele hec kime wikayet etmemishem cunki o mene yalandan bu ayin axiri,gelen ayin axiri kimi sozler verir amma pulu qaytarmir.Borc aldigimiz shexslerde oz pullarin bizden teleb edirler.Biz bununla da oz maddi durumumuzu daha da cetin veziyyete salmishiq. Ona gore bu veziyyetden cixishi size yazmaqda gorurem ve xahish ediremki bu meselede bize yardimci olasiz ve siz bununlada bir azerbaycanli ailesini cox cetin bir veziyyetden xilas etmish olarsiz,butun umudlerimiz sizedi Vaqif ------- (12:09) : Azerbaycan Respublikasi Milli Meclisinin deputati,Azerbaycan Respublikasinin birinci xanimi xow,hormetli Mehriban xanima Men Seyidov Vuqar Vekil oglu 1983 ilde mayin 13-de Sumqayit sherinde anadan olmusham.Ailemiz 7 neferden ibaretdi.3 qardawiq.Evli qardawimda evi olmadigindan bizde qalir.Atam,anam ishleyir.Evli qardashim da fehle ishleyir.Men ve balaca qardashim ishsizik.Menimde artiq 27 yashim var,aile qurmaq isteyirem lakin evde boyuk qardashimda oz ailesi ile oldugundan men evlene bilmirem.Bizde basha dushurdukki fehlecilikle ev meselesini hell etmek mumkun deyil.Indiki vaxtda butun ishleri pul alib duzeldirler.Bize ayri ayriliqda ele ish teklifleri geldi.Boyuk qardashimi 5 min manata,meni ise 6 min 500 manata ishe duzeldeceklerine soz verdiler.Bizde maashlarin yuksek oldugundan heveslendik ve qohum-qonshudan borca bu pullari aldiqki hemen ishleyeceyimiz ishin maashlari ile qaytarariq ve aldigimiz pullari hemenki bize ish teklif eden shexslere verdik.Pulu verenden sonra ustunden 2,3 ay kecenden sonra basha dushdukki onlar firildaqci deleduzdular ve aranshdirandan sonra bildikki onlar bizim kimi cox adamlari aldadib yalandan pullarin aliblar.Boyuk qardashim o yashadigi yerin polis bolmesine muraciet etdi amma bunun faydasi olmadi.Boyuk vezifeli adamlara muraciet etdikden sonra ise bu ishde bashci olan shexsi tutdular amma qardashima bu ishi teklif edeni ve ondan pul alani tutmadilar.Mehkeme de 4,5 ay davam edir amma hec bir neticesi yoxdu. Men de bextsizlikden eyni ile hemenki problem yashayiram.6 min 500 manat verdiyim adam da firildaqci deleduz imish.Mende onu hele hec kime wikayet etmemishem cunki o mene yalandan bu ayin axiri,gelen ayin axiri kimi sozler verir amma pulu qaytarmir.Borc aldigimiz shexslerde oz pullarin bizden teleb edirler.Biz bununla da oz maddi durumumuzu daha da cetin veziyyete salmishiq. Ona gore bu veziyyetden cixishi size yazmaqda gorurem ve xahish ediremki bu meselede bize yardimci olasiz ve siz bununlada bir azerbaycanli ailesini cox cetin bir veziyyetden xilas etmish olarsiz,butun umudlerimiz sizedi.01865b71936.-055 671 88 80

LEZGIN @ 16.09.2010 (00:04:39)
Íàðîä è êîìó âû âñ¸ ýòî ïèøèòå?Åàâåðíî çäåñü âñå íå íîðìàëüíûå êîòîðûå ïðîñÿò ïîìîùè ó êàêîé òî .........Î÷íèòåñü íàêîíåö. Àçåðáàéäæàíå âñå ðåñóðñû åñòü.Íàïðèìåð âîçüì¸ì ñ òîãî,ñðåäè ãîññóäàðñòâ ïî ïðîèçâîäñòâó,ýêñïîðòó è ïåðåðàáîòêå íåôòè è òîðãîâëè îí çàíèìàåò ãäå òî 4-5 ìåñòî.Íî âñ¸ ðàâíî áåíçèí äîðîæå âñåõ äðóãèõ ñòðàí. íåêîòîðûå ðàéîíû è ñ¸ëû â òîì ÷èñëå íå ïðîâåëè ãàçîïðîâîäíóþ ëèíèè,åñëè äàæå åñòü òðóáó òî ïî íèì íå ïîñòóïàþò è íå âêëþ÷àò íàâåðíî íèêîãäà.Ýòè ëþäè òàì ñòðàäàþò ñêîëüêî óæå ëåò,äðîâà òîïÿò,à ó êîãî âîçìîæíîñòè íåòó êóïèòü îäèí(1) ñàìîñâàë äðîâ çà 400-500 ìàíàòîâ ïðî íèõ âîîáùå íå ïèøó.Íå òîëüêî áåíçèí è ãàç ìíîãîå äðóãîå åù¸.Î êàêîé ïîìîùè âû åù¸ ïðîñèòå........

Babayev Habil. @ 23.09.2010 (18:08:58)
Salam,Mehriban xanim! Men Babayev Habil Sabir oglu 1980-ci ilde anadan olmuwam.Hal-hazirda boyrek catiwmamazliginda eziyyet cekirem,boyreyim deyiwilmelidir.Amma menim buna imkanim catmir.Veziyyetim cox agirdir.Xahiw edirem mene maddi cehetden komek edesiniz. telefon 055-794-90-09

termin @ 05.10.2010 (16:17:11)
salam mehriban xanim cox isderdim bize komek edesiz menim alaem issiz qalib yoldasim islemir iki ovladim var.hal hazirda kirede qaliq.yoldasim hara gedir is yoxdu .cox isderdim bize komek edesiz birici defedi size mektub yaziram cox guman cavab veresiz.cavab versez meni ve ovladimi sevidiresiz .su ada menim pulum yoxdu diyen men ovladimi baxciya qoya bilmirem.allah rizasi ucun komek edin .yoldasima yaxsi is verin tezlikle.allah razi olsun sizden ve alenizi saglasin amin.

termin @ 05.10.2010 (16:25:27)
cavab veresi olsaz bu adres yoldasimin adresidi adida emin beydi.onun adresine yazin sizden xeber gozleyirik.menim ovladlarima komek edin.mede herbir ana kimi ovladlarimi yaxsi baxcaya ve saglam boyudmek isdeyirem .mede isderem ovladlarim gelecekde yaxsi bir azerbaycan ovladi olsun ali ve veten sevgisiyle boyen ovlad olsun.cox isderdim bize komek edesiz tezlikle.

termin @ 05.10.2010 (16:37:31)
cavab veresi olsaz bu adres yoldasimin adresidi adida emin beydi.onun adresine yazin sizden xeber gozleyirik.menim ovladlarima komek edin.mede herbir ana kimi ovladlarimi yaxsi baxcaya ve saglam boyudmek isdeyirem .mede isderem ovladlarim gelecekde yaxsi bir azerbaycan ovladi olsun ali ve veten sevgisiyle boyen ovlad olsun.cox isderdim bize komek edesiz tezlikle.

Tural @ 19.10.2010 (13:34:36)
Burda her bir wey superdi cox xowladim

brilliant @ 16.11.2010 (21:04:44)
privet. kakaya ana krasivaya superrrrrrrrrrrrr

Shems Azeri @ 23.11.2010 (21:29:02)
Îíà ñàìî î÷àðîâàíèå, îíà ñóïåð

Anar Rustemov @ 05.12.2010 (18:18:27)
universiteti qurtardiqdan ve herbi xidmeti basa vurub geldikden sonra is tapmaqda cetinlik cekdiyim ucun size muraciet edirem ve meni isle temmin etmeyinizi xahis edirem.Men Rustemov Anar Fuad oglu 1986-ci ilde Baki seherinde anadan olmusam..2003-ci ilde Baki Biznes Universitetinin Beynelxalq Iqtisadi Munasibetler fakultesine daxil olmusam.2007-ci ilde universiteti bitirmisem ve herbi xidmete yollanmisam.2008-ci ilde herbi xidmeti basa vurmusam.O ilden beri issizem.Bir cox yerlere muraciet etsemde is tecrubem olmadigi ucun ise qebul olunmamisam.Aileye gelen ayliq mevacib cox azdir ve heqiqeten ise ehtiyacim var.

Anar Rustemov @ 05.12.2010 (18:20:37)
Salam.Bagislayin narahat edirem.Universiteti qurtardiqdan ve herbi xidmeti basa vurub geldikden sonra is tapmaqda cetinlik cekdiyim ucun size muraciet edirem ve meni isle temmin etmeyinizi xahis edirem.Men Rustemov Anar Fuad oglu 1986-ci ilde Baki seherinde anadan olmusam..2003-ci ilde Baki Biznes Universitetinin Beynelxalq Iqtisadi Munasibetler fakultesine daxil olmusam.2007-ci ilde universiteti bitirmisem ve herbi xidmete yollanmisam.2008-ci ilde herbi xidmeti basa vurmusam.O ilden beri issizem.Bir cox yerlere muraciet etsemde is tecrubem olmadigi ucun ise qebul olunmamisam.Aileye gelen ayliq mevacib cox azdir ve heqiqeten ise ehtiyacim var.

Bahaddin @ 08.12.2010 (22:11:07)
Ya qorjus nashim prezidentom qospodinom Ilham Qeydarovich Aliyev Azerbaydjanskoy respubliki i s eqo semyoy.

sabir @ 13.12.2010 (18:53:59)
salam necasiz mehriban xanim xais ediram mana komak edin man ishsizam man universitet bitirmisam cox pis vaziyyatdayik cox sagolun oxudugunuza gora

malak @ 17.12.2010 (13:49:00)
man mehriban xanimla faxr duyuram butun yer uzarinda olan gadinlardan gozal agilli va oz xalgina komak elayan bir xanimdir man onu cox seviram

Eliyeva Mehriban @ 17.12.2010 (23:59:20)
Hormetli Mehriban xanim siz heqiqetende el tutan qadinsiz. Men goyde ALLAHA yerde size umidvaram mene komek edin xahiw edirem. Men tenha qadinam heyat yoldawimnan ayrilmiwam .4ILDI MEN OVLADLARIMNAN AYRI YAWAYIRAM.Muveqqeti qohumlarimin evinde qaliram.Menim 10kv m evim olsa men uwaqlarimi yanima getirerem. Cox xahiw edirem mene komek edin.Bir ananin OVLADLARINDAN ayri qalmasini men hec kime arzulamiram.Eger mumkundurse meni 1 otaqli menzille temin edesiz. Bir AZERI XANIMI KIMI MENIM SESIMI EWIDIN XAHIW EDIREM.QABAQCADAN OZ MINNETDARLIQIMISIZE BILDIRIREM.

Salahov Refi Saday oglu @ 18.12.2010 (17:26:10)
Hormetli Mehriban xanim! Yazib size bildirirem ki,1985-ci ilde Xocali rayon sakini Rehimova Reyhan Umud qizi ile aile qurmusam.Vetenin dar gununde 1991-ci ilde Ter-ter rayonu Mamirli kendinin qeydiyyatindan cixib heyat yoldasimin uzerine Xocali seherine qeydiyyata dusmusem.Hemin gunden Xocali ozunumudafie destesinde dusmenlere qarsi vurusmusam.1994-cu ilde Cenab Daxili Isler Nazirinin serancami ile Xocali rayon Polis sobesinde polis neferi teyin edilmisem.Goranboy rayonu Asagi Agcakend qesebesi salinan gunden sonra Berde seherinden menim ailemide hami kimi kamaz verib ora kocurubler.Xidmeti vezifemi bitirdikden sonra penisiyaya cixmisam.Asagi Agcakend Menzil Kommunal Istismar sahesi yaranan gunden hemin idarenin zibil dasiyan masina surucu fehle teyin edilmisem.2010-cu il may ayinin 10-da Umummilli liderimizin ad gunu olan tarixde Xocali rayon Icra Hakimiyyetinin Bascisinin oglu Emin Usubov atasinin vezifesinden sui istifade ederek gelib mene agzina gelen sozleri deyib ve meni soyub tehqir etmisdir.Sonra gedib atasina yanlis melumat yeni eksine danismisdir.Ondan sonra Sahmar Usubov 19 ildir aldigim yemek xercini kesdirmis ve isletdiyim zibil masinini elimden almisdir.Bes nefer aile uzvu yeddi aydir kim,Dovlet terefinden Mecburi kockunlere verilen yemek xercini ala bilmirik.Yeddi ayliq suruculuk emek haqqini hegamon Sahmar Usubovdan alib mene qaytarilmasinda mene komeklik gostermeyinizi xahis edirem.Sahmar Usubov ozune Asagi Agcakend qesebesini ozellesdirib her cayin qiraginda Pramida oteller,restoranlar,sadliq evleri,fermalar ve ekin sahelerini zebt ede bilir,biz kasib aile ac yalavac ishsiz pis veziyyetde qalmisiq.Defelerle qebuluna getmisik bizi qebul etmeyib ve iceriden qisqira qisqira deyib ki men ite hormet ederem onlara yox.Umummilli liderimiz Heyder Eliyev ve onun davamcisi olan halhazirki Prezidentimizin sekline,Azerbaycan gerbine ve bayragina hormet qoymayan bele bir sexs reketlik edir ve hec kimi saymiram deyir. Hormetli mehriban xanim bizim veziyyetimizi nezere alib bize komeklik gostermeyinizi xahis edirem.Menim yoldasimda 3 usaq anasidir sizin kimi ama lakin xestelikden yerden qalxa bilmir.Maddi veziyetimde el vermirki onu malice eletdirim.Xais edirem mene komeklik edesiniz ve bu isle sexsen ozunuz mesgul olasiniz. 22.11.2010 tarixinde 420090 nomreli telefoqramma ile size butun senedlerimi ve mektub unvanlamisam lakin hec bir netice elde etmemisem.Sizden xaiw edirem ki meni cavabsiz qoymayasiniz.Sonda sizi ad gununuz munasibeti ile tebrik edir size can sagligi uzun omur arzulayiram. Hormetle: Refi salahov. tel:0506435698 Xocali

firtishgulu @ 19.12.2010 (05:22:58)
idiotizm

ìåõðèí @ 27.12.2010 (16:52:46)
Çäðàñòè.Êàê âû. ÿ âàñ î÷åíü ëþáëþ ìíå 10 ëåò åñëè õîòèòå ïîãîâàðèòå ñî ìíîé ìîé e-mail mehrin00 cîáà÷êà ðàìáëåð ðó

Saxin Tagiyev @ 01.01.2011 (23:25:07)
Biz Azerbaycan Prezidenti ve onun esl kisi Qeyretli xanimi Mehriban Xanim ile fexr edirik .Tanrim onlarin nezerini bizim usdumuzden eskik etmesin !

Elshan,,,055.8777057 @ 06.01.2011 (19:25:28)
zərbaycan respulikasi Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban xanima Cəbrayil r-nu Məcburi koçkunu Feyziyev Alişan Alixan oglundan Erizə Hormətli-Mehriban xanim Ərizəmlə yazib sizi məlum edirəmki, bildiyiniz kimi məndə oz ailəmlə birlikdə digər qaçqinlar kimi, binəqədi r-n biləcəri qəsəbəsindəki (XEZRI) mehmanxanasinda 1993- ci ildən 2010- cu ilə kimi 6-nəfərdən ibarət olan ailə uzvilərimlə birlikdə 18-kvt metrlik 1-otaqda məskunlaşmişiq vəziyyətimiz çox çətindir 4-ovladim var.ən kçiyinin 25- yaşi boyuk oqlumun 30-yaşi var,boyuk oqlumun yaşi keçdiyindən onu 01.12.2010 il tarixdə evləndirdim lakin 18-kvt metrlik otaqda hamimiza oturmaqa belə yer çatişmir, ailəm uzvilərimlə təzə gəlnimin yaninda xəcalətçəkirəm 54 –yaşim var, mənə ayibdir onlarla birlikdə yaşamaq ona gorə də sizi bir başçi kimi, rəhbər kimi, bilib sizi narahat etəmyə məcbur olmuşam. ona gorədə sizdən artiq dərəcədə xahiş edirəm ki,mən yaşadiqim (XEZRI) mehmanxanasinda 2ci,3cu mərtəbəsində boş otaqlar olduqu halda otaq vermir ( XEZRI) mehmanxanasinin rehberliyinə neçə dəfələrlə xahiş etmişəm ki ,mənə təzə evlənmiş oqluma, 1 otaq versin, onlarda orda yaşasinlar hansiki, oqlumdan 10gun qabaq evlənən həmin şəxsə və şəxslərə xəzridə otaq veriblər,lakin mən otaq isidiyəndə mumkin deyil ,deyir. bu nədən irəli gəlir?mən başa duşə bilmirəm əgər verilmirsə onda heçkimə verilməsin məndə işimi bilim..məndə artiq qərara aldim ki, sizlərə muraciət edim,lakin mən umudvaram ki, siz mənim xahişimi qəbul edəcək və təzə evlənmiş oqlumun və gəlnimin yaninda məni xəcalət çəkməkdən qurtaracaqsiniz.umudvaramki ,məni bir neçə gun ərzində məni sevindirərsiniz,

Elshan @ 06.01.2011 (19:27:30)
zərbaycan respulikasi Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban xanima Cəbrayil r-nu Məcburi koçkunu Feyziyev Alişan Alixan oglundan Erizə Hormətli-Mehriban xanim Ərizəmlə yazib sizi məlum edirəmki, bildiyiniz kimi məndə oz ailəmlə birlikdə digər qaçqinlar kimi, binəqədi r-n biləcəri qəsəbəsindəki (XEZRI) mehmanxanasinda 1993- ci ildən 2010- cu ilə kimi 6-nəfərdən ibarət olan ailə uzvilərimlə birlikdə 18-kvt metrlik 1-otaqda məskunlaşmişiq vəziyyətimiz çox çətindir 4-ovladim var.ən kçiyinin 25- yaşi boyuk oqlumun 30-yaşi var,boyuk oqlumun yaşi keçdiyindən onu 01.12.2010 il tarixdə evləndirdim lakin 18-kvt metrlik otaqda hamimiza oturmaqa belə yer çatişmir, ailəm uzvilərimlə təzə gəlnimin yaninda xəcalətçəkirəm 54 –yaşim var, mənə ayibdir onlarla birlikdə yaşamaq ona gorə də sizi bir başçi kimi, rəhbər kimi, bilib sizi narahat etəmyə məcbur olmuşam. ona gorədə sizdən artiq dərəcədə xahiş edirəm ki,mən yaşadiqim (XEZRI) mehmanxanasinda 2ci,3cu mərtəbəsində boş otaqlar olduqu halda otaq vermir ( XEZRI) mehmanxanasinin rehberliyinə neçə dəfələrlə xahiş etmişəm ki ,mənə təzə evlənmiş oqluma, 1 otaq versin, onlarda orda yaşasinlar hansiki, oqlumdan 10gun qabaq evlənən həmin şəxsə və şəxslərə xəzridə otaq veriblər,lakin mən otaq isidiyəndə mumkin deyil ,deyir. bu nədən irəli gəlir?mən başa duşə bilmirəm əgər verilmirsə onda heçkimə verilməsin məndə işimi bilim..məndə artiq qərara aldim ki, sizlərə muraciət edim,lakin mən umudvaram ki, siz mənim xahişimi qəbul edəcək və təzə evlənmiş oqlumun və gəlnimin yaninda məni xəcalət çəkməkdən qurtaracaqsiniz.umudvaramki ,məni bir neçə gun ərzində məni sevindirərsiniz,

Vəfa @ 09.01.2011 (23:27:13)
H.Əliyev adına fondun Prezdenti, YUNESKONUN və USESKONUN xoş məramlı səfiri, Millət Vəkili Mehriban xanım Əliyevaya Beyləqan rayon SMD 4 qəsəbəsində yaşayan Əliyeva Vəfa Mətləb qızı tərəfindən Ərizə Hörmətli Mehriban xanım yazaraq Sizə bildirmək istəyirəm ki, mən 2003-cü ildə ailə qurmuşam 2 övladım var. 7 ildir ki, evim yoxdur kirayələrdə qalırıq. Heç bir yerdən köməyim yoxdur. Ailə qurduğum müddətdən indiyənə qədər maddi cəhətdən çox çətinlik çəkmişəm. Xeyirxah bir milllət vəkili, bir ana kimi Sizə üz tutub Sizdən kömək istəyirəm. Ailəlikcə də Sizi dəstəkləyirik. Sizi deyib sizə üz tutan bütün insanlardan köməyinizi əsirgəlməmisiniz. Sizi bağrıma basıb öpürəm və Sizin böyüklüyünüzə inanıram ümid edirəm ki Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının bu arzusunu yerinə yetirəcəksiniz. Mən də ümüdim göydə Allaha yerdə sizədir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm məni mənzilə təmin edib, bu böyük çətinlikdən qurtarasınız. Sizə dərin hörmətlə: Əliyeva Vəfa Ünvan: Beyləqan rayon SMD 4 yataqxana 2

nahid @ 13.01.2011 (23:24:42)
salam hormetli mehriban xanim,men agdam rayonundan olan bir qacqinam sizden bir xahisim var.Deyilene gore qacqinlara verilen yemek xercleri pulu kesilecek sizden artiq dereceden xahis edirem bu mesele ile maraqlanasiniz..

arzu @ 14.01.2011 (07:35:01)
salam mehrıban xanım.yazan bır azerı qızıdır. amma turkıyede yasayıram. bunun bır cox sebebı var bırıncı sebebı budur kı menım heyat yoldashım azerbaycanda ıshleye bılmır orda bır ıshı yoxdu ona gore bız bura kocub gelmıshık duzdu burda ıshı yaxshı olsada men oz vetenımde yasamaq ısteyırem, vetenım aılem ucun cox darıxıram. hemıshede gedıb gele bılmırem vetene.bızı bura vetendashlıga qebul edecekler amma men ıstemırem. xahısh edırem mene yoldashıma komek edın bız qayıdaq MEN AZERBAYCANI COOX SEVIREM!!!

vusale qehramanova @ 14.01.2011 (18:02:44)
salam yuneskonun ve iseskonun xos meramli sefiri Mehriban Xanim men qehramanova vusale ebilfez qizi Sabirabad Rayonu neriman nerimanov kucesi ev 11 de yasayiram su dasqini vaxdi evim berbad hala dusub adiyeti qurumlara muraciyet etmisem amma bir xeber olmayib indi evim ucmaq tehlukesindedi ozum islemirem yoldasim dolanisiqimizi ancaq temin ede bilir amma evi temir etmeye maddi cehetden gucumuz catmir sizden xais ediremki bir kamisiya gonderesiz gelib menim problemimle maraqlansin sizden cox ehdiyacim var artiq derecede xayis edirem diqqetinize gore coxsagolun

Samama Gozelova Azerbaycan Sabirabad @ 14.01.2011 (18:17:42)
salam yunesko ve iseskonun xosmeramli sefiri cox hormetli Xanim Mehriban Eliyeva Men Gozelova Samama sabirabad rayonu neriman nerimanov kucesi ev 10 da yasayiram 2001ci ilde heyat yoldasim 2008 ci ilde oglum dunyasini deyisib 2 evladim var bir qizim bir oglum oglum iwsizdi men ozum xesteyem islemey qabiliyetim yoxdu sosyal yardim alirdim onuda kesdiler indi hal hazirda vermirler cox caresizem sizden artiq derecede xayis ediremki mene yardim elinizi uzadasiz evim berbad haldadi cox caresiz qalmisam umudum tek sizedi defelerle size poct vasitesiyle mektub yazmisam cavab gelmeyib sizden artiq derecede xayis ediremki menim etdiyim muraciyetle maraqlanasiz Allah Sizden Razi Olsun Diqqetinize Gore Cox Sagolun.

esmeralda @ 17.01.2011 (18:33:16)
krasivaya i elegantnaya. rada shto ana toje kurdianka. udachi ei.

Bahman Gasanov @ 18.01.2011 (02:45:43)
SALLAM MELEKUM HORMETLI MEHRIBAN ALIYEVA AZERBAYCANLN BIRINCI XANML ALLAH HEMIWE SIZLERI GORUSUN MILLETMIZE KOMEK OLURSUZ ALLAHDA HEMIWE SIZLERE KOMEK OLUR MEN HESENOV BAHMAN TEHMEZ OGLU AXSU RAYONU LENGEBIZ KENDI SAKINI 25 09 1977 CI LDE ANADAN OLMUWAM KALXOZCU AILESINDE BOYUMUWEM ORTA MEKTEBI BITIRDIKDEN SONRA HERBI XIDMETE VETENIMIZIN KEWIYINDE DURMAGCLN VEZIFE BORCUMU YERNE YETIRMIWEM 1995 CIL HERBIYE GETMIWEM 1998 HERBIDEN GAYDLB DOGMA KENDIMIZ LENGEBIZ KENDINE GAYDMLWAM KETDE IW YERI OLMADGNA GORE CETINCILIKDEN GURTULMAGCLN BAKU WEHERINE YOLNALMWAM KACBCLGNAN BIRTEHER GUNDELIK COREK PULUN ORADA BURADA GAZANC ETMIWIK KIRAYE YAWAMWLG ALLAHLN EMIRIYLE 2001 CI LDE AYLE GURMUWAM BIR MUDDET XOWBEXT YAWAMWLG 2 EVLADMLZ DUNYAYA GOZ ACLB 1 GLZ DIGERI ISE OGLAN GLZ SAGLAM HEC BIR QUSRU OLMADAN BOYUTMUWUK 2004 CLDE OGLAN DUNYAYA GELIB SAG VE SALAMAT DUNYAYA GELEN KORPE BILMIRDIKI HANSLA HEKMIN SEFLERI UCBATNDAN EZABLAR CEKECEK ONUNLA BERABER MEN VE HEYAT YOLDAWLM 7 IDIKI BIZ O EZABLARL YAWAYRLG IW QUC ZEYIF OLDUGNDAN HEC BIR NEFERDEN KOMEKSIZ OLDUQMDAN HELEDE EVSIZ EWIYSIZ KIRAYE YAWAYRAM HEMDE XESTE UWAQ SQXLAYRAM EVSIZ KIRAYE YAWAMAG OLAR UY BUNA ORGENMIWIK ANCAG SIZDEN EN BOYUK XAIWIM BUDURKI BIZIM 7 YAWNDA OLAN XESTE EVLADMLZ HELEDE HE YERIMIR HEDE DANWMLR HASENOV TEHMEZ BEHMAN OGLU AZERBAYCABDA ELE BIR XESTEXANA YOXDURKI ONU ORADA MALICE ETDIREK COX HEKIMLERMIZ DEYIB YERIYECEK VE DANWACAG INDI ISE VEZYET COX AGRLAWLB HEC RAHATLAWMLR DEMEK OLARKI HERGUN EZAB CEKIR BU YAXNLARDA AHMEDLI QESEBESINDE YERLEWEN XESTE XANALARLN BIRINDE BIR HEKIM DEYIRKI BEYNINDE SU YGNTSL VAR APREST OLMALDLR O DA DEGIG DEMIRKI SAGALACAG APRES ETMEKCIN 2000 MANAT PUL ISTEYIB PULDA BU BAWDAN ALMAGLN BILDIRIB ANCAG SAQALMASNA QAYDDLQDA ONA HEC BIR QARANTIYA VERILMIR MENDE 3 AY BUNDAN QABAQ MECBUR OLUB UWAQLN SENEDLERINI QOTRUB MASSKVA WEHERINE UZ TUTDUM YOL PULUNU ORADAN BURADAN BORC ALLB GELDIM BURADADA SENEDLERE BAXAN HEKIMLER HERESI BIR SOZ DEYIRLER BILMIREM BU KASLB ZAMANEDE HE EDIM SIZDEN XESTE EVLADMZA KOMEK DILEYIREM ARTLG DERECEDE AZERBAYCANLN HURMETLI XANML MEHRIBAN XANLM BIZLERDEN KOMEGNIZI ESRGEMEYIN DEYLENE GORE QERMANIYA WEHERINDE BU CUR XESTELERE KOMEK OLNUR SIZ BIZLERE KOMEK OLUN BIZIMDE EVLADMLZ SAQALLB AZERBAYCANLN KEWIYINDE DURMAGA HAZLR OLSUN MEN HAL HAZRDA HELEDE MASKVA WEHERINDEYEM BURDA GALMAGMLN SEBEBI HEKIMLERDEN CAVAB GOZLEYIREM AN BOYUK KOMEYI BIR AZERBAYCANLL KIMI SIZDEN GOZLEYIREM HORMETLI KIWI QIRYETLI MEHRIBAN ALIYEVA XANLM BU ELAGE NOMRESI EV TELFONU 376 1661 SOTVI TELFON ATAM 051 872 76 42 XESTEYE GORE XESTE HESENOV TEHMEZ BEHMEN OGLU ?

Aynur @ 20.01.2011 (18:54:18)
Salam Mehriban xanım Əliyeva! Siz bütün insanlara ana qayğısı görsədirsiniz. Məndə ana olmaq arzusundayam ancaq ana ola bilmiram imkanımız yoxdur. Mənim 32, yoldaşımın isə 42 yaşı var mənə süni mayalanma həkim məsləhət görüb buna imkanımız yoxdur. Sizə and verirəm allaha mənə köməklik edin mənimdə evimdə uşaq səsi gəlməyini ümidi Sizsiz cox yalvarıram mənə köməklik edin ikinci səfəfr yuvam dağıkvfsin.Ümüdüm göydə Allaha yerdə SİZƏDİR TElefonum 055-662-42-82 Siz anadan kömək diləyirəm.

Azerman @ 28.01.2011 (19:05:58)
Çäðàâñòâóéòå! ïðèëþáåçíàÿ Ìåõðèáàí Àðèôîâíà. Âîò ïèøó âàì èç Ñóìãàèòà,êîòîðîå óæ ïèñìî- ÷òî ñáèëñÿ ñî ñ÷åòó. Æèâó ÿ êàê ïðåæäå è êàê áîëüøåíñòâî, òî åñòü ïëîõî. Ïî íî÷àì ó ìåíÿ â êèáèòêå òàê ÕÎËÎÄÍÎ - ×ÒÎ äåëè áèð ÑÎÉÓØ êå÷èð êîëíóìäåí. Íî îñîçíàâàÿ - ÷òî ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÓÑËÛØÅÒ ïðèõîäèòñÿ ìîë÷àòü. Amma, men sizden ne ev, ne pul, ne de her hansi maddiyyat istemirem. Mene sadece Ictimai ideoloji bir iw lazimdi. Hissiyatim meni hec vaxt aldatmir. Ve men bilirem ki, siz de Azerbaycanin inkiwafini ve Garabag + hellini - menim duwunduyum ideoloji ve siyasi aspektlerde gorursunuz, sadece bunun mexanizm yollarini arayisiniz. Men bu yollari bilirem. Semimiliyime inanin ki, mene vacib deyil hakimiyyetde kimdir, indi mene en vacib olani torpaqlarimizin qayitmasi ve Azerbaycanimizin inkiwafidir. Bayraqi fiziksal olaraq en hundure qaldirmaq - bayraqin mahiyyetce en uca olmagina delalet etmir. Men bilmirem ermeni bayragi dunya capinda necencidi, amma onu deqiq bilirem ki, bizim bayrag heleki ermeni bayragindan awagidadi. Biz bir weyi anlamaliyiq ki bu bayraq Azeri ruhuna ve kvintesensiyasina yaddir ve yaranan gunden indiyedek yalniz meglubiyyetlere ugrayib. Eger, siz menim fikir ve tekliflerimle neinki razilawmag hec maraglanmisinizsa onda,siz menim texeyulumde imicinize zerbe vurub, meni ozunuze muxalif edirsiz. Amma, men, qeribe seslense de size ictimai iwinizde komek etmek isteyirem. Sizin indiki siyasi reytinqiniz fikirlewdiyiniz qeder yuksek deyil, illuzordu. Men sizin siyasi reytinqi 85% catdira bilerem ve siz tek olkenin birinci ledisi yox, olkenin birinci adami ola bilersiz. Sohbet elbet ki esl faizden (gucden) gedir. GARANLIG - INSANI IWIGA APARIR, KORLUG - OLUME. Nazim - tel. 478 44 03

Azerman @ 29.01.2011 (14:22:21)
Merhaba ! Yagin ki, zarafatimdan incimediniz Iw onda ki, bizde iw prinsipi esasen beledir : HER REIS IWINDE SATRAP, SIMIC, GEREZLI, DEYINGEN SEN DE KI IWLE, SANKI RAB BELE IW-GUCU NEYINNEM. Eger burda istediyim iwi tapmasam, ideya ve fikirlerimi reallawdirmasam, gedecem buralardan: GOZELDIR MENIM VETENIM AMMA, YOX CEBEB CEVINEM ORDA KI YOX HAGGIN SENIN BELE VETENDE NEYINNEM. GEDECEM - belke bawga olkeye ki, iwlwerimi ordan davam etdirim, belke de : PUL INSANNAN OLUB BAHA LAP YERIM OLSA CEHENNEM GEDECEM DUNYADAN DAHA BELE DUNYANI NEYINNEM.

Nazim @ 31.01.2011 (13:13:37)
MERHABA! Mehriban xanim. Yawam cetinlikleri barede, men zarafat etmirdim. XUSUSI ILE IWSIZLIK, MENIM CUN EN BOYUK EZABDI. Mektubuma cavabinizi hele de gozlemekdeyem. "HEGIGETI ANLATMAG CETINDI - ONA GEREK INANALAR!"

Huseynov Elsen @ 06.02.2011 (23:28:57)
Hormetli Azerbaycan respublikasinin Milli meclisin Depdati Qenire Pasayeva. Erize Men huseynov Elsen Blender oglu 1975 ci ilde Akstafa rayonu Tatli kendinde anadan olmuwam 1993 ci ilde qazax rayonun kamisarigilinda Herbi Xitemete cagililmiwam 1993 ci ilden Agdamda fizulide Terterde Agderede agir doyuw emeliyatlarinda 777 di herbi hisenin terkibinde baw cavuw vezifesinde sdirak edmiwem hal hazirda muharibe vetiraniyam Aleliyem 2 evladim var 1 ri hal hazirda 1 ci sinifde oxuyur vetiran pulu 30 azn ozum hecyerde iwlemirem Ayile veziyetimiz dozulme veziyetde yawayiram.Evim yox Mawinim yox mene unvanli sosiyal yardim vermiler,Xaiw edirem mene sosiyal yardim verilmesine tamin edesiniz kimlik ¹07919806 vetiran vesiqesinin ¹ 009377.tel:050-669-33-94 xaiw edirem Akstafa rayonun Tatli kendine gonderilsin.Akstafa sosiyal mudafe fonduna gonderilsin.

Emin Imanov dadash oglu @ 15.02.2011 (16:22:47)
Salam hörmətli Mehriban xanım... Əvvəla çox-çox üzr istəyirəm ki, sizi narahat edirəm. Heç vaxt təsəvvürümə gəlməzdi ki, nə vaxtsa oturub sizə məktub yazacam.Sonda qərara aldım ki, son ümüdüm sizsiz, hörmətli Mehriban xanım. Daim məni əhatə edən insanların dilindən, bəzi informasiya vasitələrinin köməkliyi ilə həqiqətən şahidi olmuşam ki, siz Mehriban xanım, sizə müraciət edenlərin ümüdlərini qırmadan, onların ən pis anında onlara yardımçı olursuz. Elə bu məktubu da yazmaqda məqsədim elə budur.Mehriban xanımç mümkünsə, çox-çox xahiş edirəm bu məktubuma bir rəy bildirəsiz. İstərdim mənə yadıçı olasız. Öz haqqımda istəyirəm qısaca sizi tanış edim. Mən İmanov Emil Dadaş oğlu, çox hörmətli Arif Paşayevin Rektorluq etdiyi Milli Aviasiya Akademiyasını Magestratura ilə birlikdə bitirmişəm. Özüm Sumqayıt şəhərində qalıram,yerli sakinlərdənəm. Vətən qarşısında öz borcumu layiqincə yerinə yetirərək Hərbi biletə sahib olmuşam. İstənilən bir işin layiqincə öhdəsindən gəlməyə qadirəm. İstənilən bir iş olsa, bir ay ərzində, tezliklə həmin işin məğzini və prinsipini öyrənməklə, yüksək nəaliyyətlərə sahibolma imkanlarını özümdə hiss edirəm. Bu əzkarlıq və şücaətimə baxmayraq hələ də işsizəm. Hörmətli Mehriban xanım, imkan daxilində, mümkünsə istərdim mənə bu çətin məqada yardıçı olasiz. Çox utanıram,lakin bir tərəfdən sevinirəm ki, nəhayət mən də digərləri kimi özümdə cəsarət tapıb, nəhayət sizə öz ürək sözlərimi və problelərimi bu məktub vasitəsi ilə yaza bildim. İnşallah bu məktubumu oxuyarsız. Zənnimcə mənim bu məktubumu oxumanız mənə yetər. İnşallah bu işsizlik bir gün məni tərk edər. Əvvəlcədən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Allah sizi qorusun... Hörmətlə: Emin İmanov.

Mesimova Fidan @ 17.02.2011 (21:36:06)
Salam Mehriban xanim.Menim sizden bir xahisim var.Menim is tcrubem olmadigindan hc yrde isleye bilmirem.1 oglum var 3 yasinda.sizden komk istyirem.Evimde yoxdu.Yoldasimdan ayrilmisam atam evine qayitmisam,burda serait yaxsi olmadigindan usagimcun cox narahatam.xahis edirem menim muracietimi nzere alasiz.size oz minnetdarligimi bildirirem

Azerman @ 26.02.2011 (15:51:31)
XEYALI UZAG GELBIDIR, ROMANTIK, GENIW GELBLIDIR ZAHIRININ GOZELLIYI - TEBIETINDEN BELLIDIR. Daxilen deye bilmirem, amma zahiren, o, size oxwayir.

ceyhun @ 01.03.2011 (19:27:37)
SALAM COX HORMETLI MERIBAN ELIYEVA BU YALTAQLIQ DEYIL UREYDEN GELMEDI SIZE WIAYETIM VAR COX COX XAYIW EDIREM WIKAYETIME TEDBIR GORUN. SURAXANI RAYONUN HOVSAN QESEBESINDE DUKAN IWDEDIREM GUCNEN COREY PULU CIXARDIRAM DEMEY MEN DUKANIN QABAQINA MAL CIXARTMIWAM POLISLER IMKAN VERMIR BEZDIRIBLER EYER MEN DUKANIN QABAQINA MAL QOYMASAM ALVER OLMAZ HEM O YARAWIQLI GORSENIR POLISDE IMKAN VERMIR PUL ISTEYILER YENI RUWVET ISTEYILER PUL VERENDE HECNE DEMIRKER BIRINE VERIRSEN OBIRSI GELIR ILIWIR ONADA PU LAZIMDI VERMEY NEQEDERINE PUL VERMELIYEM BEZMIWIY IWDEMEYE QOYMILAR COX COX XAYIW EDIREM BIR TEDBIR GORUN

CEYHUN @ 01.03.2011 (19:31:55)
WIKAYETIM VAR POLISLERDEN SURAXANI RAYONUN HOVSAN QESEBESINDE DUKANIM VAR QOYMULAR DUKANIN QABAQINA MAL QOYMAQA QOYMASAM ALVER OLMUR PUL VERSEM ILIWMILER NECESINE PUL VERMELIYEM XAYIW EDIREM BUNA BIR TEDBIR GORUN

Sehriyar @ 03.03.2011 (22:32:00)
salam Mehriban xanIm men aliyev sehriyar cemil oqlu yeni aile qurmusam ama ailemi dolandIra bilmirem tibb texnikomunu bitirmisem is tapa bilmir xahis edirik ona komeklik ederdiz 03 03 2011 ci il gence seheri

Sehriyar @ 03.03.2011 (22:32:50)
salam Mehriban xanIm men aliyev sehriyar cemil oqlu yeni aile qurmusam ama ailemi dolandIra bilmirem tibb texnikomunu bitirmisem is tapa bilmir xahis edirik ona komeklik ederdiz 03 03 2011 ci il gence seheri

Sehriyar @ 03.03.2011 (22:35:36)
salam Mehriban xanIm men aliyev sehriyar cemil oqlu yeni aile qurmusam ama ailemi dolandIra bilmirem tibb texnikomunu bitirmisem is tapa bilmir xahis edirik ona komeklik ederdiz 03 03 2011 ci il gence seheri

nebi22 @ 03.03.2011 (22:38:09)
salam Mehriban xanIm men aliyev sehriyar cemil oqlu yeni aile qurmusam ama ailemi dolandIra bilmirem tibb texnikomunu bitirmisem is tapa bilmir xahis edirik ona komeklik ederdiz 03 03 2011 ci il gence seheri

nebi @ 03.03.2011 (22:39:03)
salam Mehriban xanIm men aliyev sehriyar cemil oqlu yeni aile qurmusam ama ailemi dolandIra bilmirem tibb texnikomunu bitirmisem is tapa bilmir xahis edirik ona komeklik ederdiz 03 03 2011 ci il gence seheri

emin @ 17.03.2011 (06:57:28)
full sekil

AZERMAN @ 17.03.2011 (14:12:22)
Fransiz dili deyirsiz ... yaxwi : MADAM JE MISYO, JENE MA WPA SIS JUR ...

Nazim @ 17.03.2011 (20:56:52)
Sizin voleybola olan maraginizi bildiyime gore - komandalarimizin evro ve celenc kuboklarindaki iwtiraki barede demek isteyirem ve isterdim dediklerim nezere alinsin. URALOCKA KOMANDASINI MEN YAXWI TANIYIRAM. ESSTES (ARTEMONOVA) YAWLANSADA YENE YAXWI FORMADADI. GARWIDAKI OYUNDA URALOCKANIN 3 PLYUSU - DOGMA DIVARLAR, MILLI GURUR HISSI, MEHSULIYYET. BIZIM 1 PLYUSA GARWI - K(G)LASS. EGER SUBYEKTIV VARIANT OLMASA - BIZ BU HALDA GALIB OLA BILERIK : WEXSI MENLIK LEYAGETI , YANI NECE OLA BILER KI, URAL GLUBINKASINDAN CIXMIW GIZLAR BELE KLASSNI INTELLEKLI ... KOMANDAYA GALIB GELSIN. OYUN COX AGIR VE GERGIN OLACAG. ONA GORE GIZLAR BUTUN UZERLERINDEKI EWYA VE METALLARI OYUN VAXTI CIXARMALIDILAR. NECE DEYERLER ''VZLETAT TAK NA LEHKE'' BIR DE CALIWSINLAR OYUNU 3 RAUNDA HELL ETSINLER EGER OYUN 5 -CI PARTIYAYA CATSA GALIBIYYET WANSIMIZ AZALIR. RABITENIN DE AYNIILE - IDMANDA VACIB AMIL OLAN - MILLI GURUR PROBLEMI OLACAG. YERI GELMIWKEN NIYE LEGIONERLERE LIMIT GOYULMUR NECE KI BUNU BAWGA SIVIL DEVLETLER EDIR. MENCE UCUN BIRE NISBETINDE YANI 12 OYUNCUDAN 4 -U AZERI VOLEYBOLCUSU OLMAG WERTI ILE DE COX GOZEL KOMANDALAR TEWKIL ETMEK OLAR. (OZ CAVAN PERSPEKTIVLI VOLEYBOLCULARIMIZI KOMAN. CELB ETMEKLE) NE GEDER OLMASA DA ONLAR ESAS OYUNCU HESAB OLUNUB KOMANDANIN ZIYANINA OYNAYAN - ATIVI VE KSENIYA KIMI VOLEYBOLCULARDAN PIS OYNAMAZLAR. AZEREYLE OLAN REKOMENDASIYALARIM RABITEYE DE AIDDIR. BIR DE SKAVOLINIYE GARWI CELD ,YANI BIR ADDIM ONDE OYNAMAG LAZIMDIR. AMMA TURKIYE KOMAND. GARWI BUTUN GUVVELERINI ORTAYA GOYMALIDILAR. HERCEND... VE NEHAYET EN ESASI: TRTUARLARI - KONTRASLI, NIZAMSIZ, CIL-CIL VE CAIR BUNA OXWAR TERZDE DUZMEK LAZIM DEYIL. BU ZOVGSUZLUK ,FIKIR DAFINIGLIFI VE SAIRE DAXILI DEZKOMFORT YARADIR. BIR DE OLMAZ MI KI ; FUNIKULYORUN YANIN DAKI EJDAHA HEYKELININ AGZINDAN GUNUZ SU AXWAMLARSA OD FIWGIRSIN . BU OZUNEMEXSUS BELKE DE ANALOGU OLMAYAN HEYKEL KOMPOZISIYASI OLARDI. YERI GELMIWKEN GAZ MENBEYINI DE DEYE BILEREM - CINAR KAFESI. ZOVGLER MUXTELIFDIR GOZELLIK TEKDIR. "GORUNMEYEN HEGIGETI SUBUT ETMEK CETINDIR - ONA GEREK INANSINLAR" P.S Kim bilir, ola bilsin sizin simanizda biz talantli ve gozel voleybolcumuzu itirmiwik.

Azerman @ 18.03.2011 (15:32:12)
Ekspromtom yazdigimdan az galmiwdi voleybolda galib gelmeyin esas 2 muddeasin yazmagi unudum : 1. IKI ILK TOXUNUW, YANI : TOPU OYUNA -REGIBE- MAKSIMAL CETINGEBULLU DAXIL ETMEK. VE OYUNCUNUN REGIBIN POTEPITIN (PODACASIN) - OZ KOMANDASI UCUN DEGIG, ELVERIWLI GEBUL ETMESI. 2. TEXNIKI SEHVLER MINIMUMU . ( SON DERECELI KONSENTRASIYA) BU IKI PRINSIP - VOLEYBOLDA - GELEBENIN REHNIDI. YERI GELMIWKEN : VOLEYBOLCULARIN UZERINDE OLAN GIR-GIZIL VE BER BEZEKLERDEN YEGANE IWLEK ELLERINDE BIRCE GAWSIZ UZUYUN OLMASI KOMEKLIK FAKTORU OLA BILER.

AZERMAN @ 20.03.2011 (18:16:09)
MEN FENER VE VAGIFBANK (SEHV ETMIREMSE) OYUNUNUN 2 PARTIYASINA BAXA BILDIM. SONADEK MEGERA IMKAN VERMEDI... AMMA BAXDIGLARIMDAN FENERIN 2 ZEIF TEREFINI MUWAHIDE ETDIM 1. SETALTI, YENI 3 -CU ZONA VE MERKEZ REGIB HUCUMU ZAMANI BOW OLUR, YANI YUXARI TOPLARDA SADECE DAHA COX HALLARDA TOPU BLOK USTUNDEN ,O ZONALARA GONDERMEK. 2. BLOK HUNDUR OLSADA LENGDIR. O SEBEBDEN DE DAHA COX GISADA (NA VZLETE, NA KOROTKE) OYNAMAG ELVERIWLI OLAR. ELE VAGIFBANK KOMANDASININ DA ZEIF YERI AYNI (GLINKA ISE YAXWI BESTEKARDI, AMMA PIS DEREJORDU) VE GELEBE UCUN BIGUDI,SIRGA,SEP VE SAIR LAZIMSIZ WEYLERIN -OYUN VAXTI -CIXARILMASI, I KAK MOJNO MALO MAKIYAJA DA COX VACIBDI. EGER OYUN VAXTI BUNLARI RABITE KOMANDASI ETMESE O UDUZACAG. ELBETTE KI SUBYEKTIV VARIANT OLMASA... P.S - Dunyada cox vaxt, cox wey millimetr,saniye,gramm ve sayre xirdaliglardan asili olur (xususen IDMANDA)

AZERMAN @ 20.03.2011 (18:33:17)
Sizi ve Sizin GOZEL simanizda AZERBAYCAN xalgini NOVRUZ - la tebrik edirem !!! BU DA MENIM BIZIM AZERKEWLERE EKSPROMT HEDIYYEM : "We Will Rock You" ODLAR DIYARIMIZ EBEDI OCAGDI ... GELEBE BIZIMDI , BIZIM OLACAGDI... GELEBE BIZIM... GALANI SIZIN... GELEBEDIR AZER DEVIZIM !!! ... VIVE AZERBAYCAN !!!))) VIVE AZERBAYCAN !!! )))

Rzaquliyev Habil Camal oğlu @ 22.03.2011 (01:37:54)
HÖRMƏTLİ MEHRİBAN XANIM SİZİ VƏ AİLƏ ÜZVLƏRİNİZİ NOVRUZ BAYRAMİ MÜNASİBƏTİ İLƏ TƏBRİK EDİR UZUN ÖMÜR CAN SAĞLIĞI ARZULAYIRAM.Arzum budur novruz qüssə-qəmin yox olsun, ürəklərdən getsin buz, sevgi payın çox olsun! Novruz Bayramınız Mübarək olsun!

Azerman @ 04.04.2011 (02:20:19)
BAGDA 300 AZN-LIK YAXWI BIR IW TAPMIWDI YEZNE , O DA HELE KI REWA OLUNMA FAZASINDADI. MENE BU IW INDI COX LAZIMDI HEC OLMASA 2 AYLIGA ...

AZERMAN @ 04.04.2011 (15:14:52)
Bagiwlayin ki Sizi vacib iwlerinizden ayirib vaxtinizi aldim. Menim daha internetden ne se anlatmaga, yazmaga ne pulum, ne de vaxtim galir. MEN INDI YALNIZ IW TAPMAG VE BIR PARCA COREK GAZANMAG BAREDE FIKIRLEWMELIYEM. EGER 2 IL DE BELE KECSE GARABAG MESELESI COOOOOOOX UZUN MUDDETE COZULMEDEN GALACAG...

Azerman @ 12.04.2011 (15:11:59)
Men daha SOS gondermek mecburiyetindeyem. Nedense mene oz qohumlarim olan imkanlardan da komek etmirler. Gah iw oldugunu, gah da o iwi hele gozlenildiyini - deyirler. Mene ele gelir o iwi mene gesden vermirler. Nese hiss edirem bu iwi kimse mehz menim ucun tapib, amma ci fayda menim oz gohumlarim ele deme, menim duwmenimmiw. MEN INDIYEDEK ANLAMIRAM NIYE O IWIN OLDUGU BAREDE MENE YEZNEM DEDI, SONRA O IWIN HELE GUYA GOZLENILMEYINI BILDIRDI. MENIM INDI SERBEST OLMAGIMA YEGANE FAKTOR IWSIZLIKDIR. MEN HETTA DEYERDIMM OLUM YA OLMAYIM MESELESIDIR. P.S. - Siz ele bilmeyin ki, menim ideya, fikir ve werlerim tukenib - yox sadece veziyyet eledir ki, mne seycas ne do etoqo. Hormetle - Hemen Nazim

fazil bagiyev @ 13.04.2011 (21:08:19)
Salam cox hormetli Mehriban xanim size bu mektubu yazmaqda meqsedim xais edirem bize komek edesiniz oglumun boyreyi tecili olaraq deyisilmelidi bunada bizim imkanimiz hec cur catmir 23 yasi var herbi xidmetde olub hekimlerin dediyine gore boyreyi tez muddetde deyisilmelidi cox xais edirem bize komek edesiniz qabaqcadan tesekkurumu bildirirem.Fazil 055 720 50 77

Nazim @ 15.04.2011 (01:03:32)
Yeri gelmiwken, men Azerbaycanda esgerliyin, cox vacib problemleri barede demek isterdim : Possovet vaxtinda da (dedovwina)qocaman asger anlami var idi, amma Azeri qocamanlari bu menada demek olar ki, butun serhedleri awiblar. Esgerlikdeki butun FH -ler ve qanunsuzluqlar - zabit ve cavuwlarin oz vezife borclarini 19 yawli qocaman esgerlere(stariklere)tapwirmasi ve onlara bu menada prioritet,destek vermesinin neticesidi. YANI Zabitler keyf edir 19 yawli gocamanlar ise 18 yawli uwaqlara (salaqalara)esgerlik heyatinin teoretik ve felsefi ganunlarini gandirirlar. To est onlari fiziki ve menevi cehetden sindirirlar. Nece ki, onlarin ozun 1 il evvel bawga gacamanlar sindirir. Ve bu kiminse acigini bawgasindan almaq enersiyasi sonsuzadek davam ede biler. Biz sabah hansi esgerlerle vuruwub galib gelmek isteyirik ? -Fiziki ve menevi cehetden sinmiw ?, yoxsa minlerle kliyentlere yemek, cay ve saire dawiyan, gururu zedeli afisiantlar ordusuyla ? BUTUN BUNLARA SON GOYMAG OLAR - EGER ZABITLER VE KOMANDIRLER OZ VEZIFELERINI LEYAGET VE WEREFLE YERINE YETIRSELER ...

Nazim @ 17.04.2011 (15:37:39)
Merhaba! Bawga polemikaya indi vaxt olmayacag, cunki axirinci 30 gepiyle indiki veziyyetimden demeye mecburam : Ola biler kimse (M) Mene kimlerin vesitrsi ile komek edir, amma o vassiteler eger yaxinlar ve gohumlarsa bunun hec bir xeyiri olmur. Cunki onlar hemiwe ozlerin fikirlewenledendirler. Mene indi azacig da olsa maliye desteyi lazimdir, mumkinse iw (daha yaxwi ) cox lazimdir...

Azerman @ 18.04.2011 (17:33:52)
Mitinq ve protestler hagda : Eger kimlerse dovlete protest ve etirazlarini bildirirse, demeli buna sebebler var ve dovlet nelerise duz etmir. Mitinq ve protest her bir vetendawin huququdur ve ora xususi oyrenilmiw adamlar celb edib viitrinleri sindirmaq lazim deyildi. Onlar azerbaycanin layiqli ovladlaridi yani qoyun zumreden olmayanlardi. Ve onlara qarwi da polis bir dovlet iwcisi kimi qanuni,edaletli ve leyaqetle davranmalidi. Yeni demek isteyirem : Onlar ne duwmen ne de canidi,onlar azad ve leyagetli Azeri vetendawlaridir, sadece hele Azeri adinin en qedim ve fikrimce en durust menasini bilmirler.(Hec kes bilmir) AZER - ODDU, Bes AZER (OD) SOZUNUN OZU NEDEN YARANIB ??? Bunu yalniz men bilirem... Men ozum vaxti ile miting-protest marwlarinda cox olmuwam. (Gorduyunuz kimi, men sizden hec ne gizletmirem.) Ve indi de hesab edirem dovlet rehberliyinin demokratik prosesleri TORMUZLAMASINI ve Azerbacan ziyznina olaraq neyin bahasina olursa-olsun hakimiyyetde qalmaq herisliyi ve caresizliyini yalniz axmaq ve ya ozun axmagliga vuran GORE BILMEZ. AmmA, Men mitingcilerin de ereb dunyasindan xirdalanib, cilizlawib Azerbaycana gelmesini de desteklemirem. Cunki ; her bir deyiwiklik ve ingilab bow-bow lozunq hayqirmaqla yox - ARXASINDA YENI MILLI IDEALOGIYASI,DUNYANIN SIVIL, DEMOKRATIK DEYERLERINE YONELMIW STRATEGIYASI,ZENGIN VE BEWERI ELM,DIN VE DIL TAKTIKASI - Olmagla reallawir. Onlar menim bu sozlerime inanmadilar, ona gore de men bu gun onlarla deyilem, amma diyesen siz de hele menim ideyalarima inanmayirsiz. Duzu indiki hakimiyetde mene impone eden Din siyaseti ve abadlawdirmadi, amma burda da prosesin cox, suni uzadilmasi Mende hakimiyyetin xalqa kef (blef) gelme wubhesini oyadir. Bir de Mubariz muellimin : "ideyalarin kohnelmesi" ve ASIM muellimin ; "Azerbaycanciliqi bir ideya hesab etmesi" iddiali deyimlerine fikrimi bildirmek isterdim: 1-cisi Guclu milli ideyalar hec vaxt kohnelmir. En guclu milli ideya FARSLARDA,YEVREYLERDE,YUNANLARDA,ITALYANLARDA, ALMANLARDA, RUSLARDA,YAPONLARDA, INGILISLEDE, AMERIKALILARDA ...(Gorduyunuz kimi bu milletler dunyanin en gucli ve maragli milletleridi) OLUB VE INDI DE VAR. SIZ ELE BILIRSINIZ KI; FAWIZM MEHV OLMAGLA ALMANLAR OZLERINI DUNYADA DAHA ALI IRG HESAB ETMIRLER ??? WUURALTI BU IDEYA HEMIWE ONLARLADI SADECE ONLAR BUNU INDI BIRINCILIYINI HER ISTEHSAL SAHESINDE VE INSAN AGLI POTENSIALINDA VE MILETLERARASI IDMAN YARIWMALERINDA SUBUT ETMEYE CALIWIRLAR VE COX HALLARDA DA SUBUT EDIRLER. 2-CI O KI GALDI AZERBAYCANCILIGA ; BIR - GOZEL DE OLSA - SOZLE, ETNIK MUGAM,AWIG MUSIGISI,DASTANLAR VE SAIR MILLI KULTUR MIRASLAR HELE MILLI IDEOLOGIYA DEYIL,BU YALNIZ ONUN DETALLARIDI. ESAS MILLI IDEOLOGIYA - MILLETIN ADININ MENASININ MAHIYYETIDI (KVINTESSENSIYASI) YANI MIF VE EFSANESI. Ingilisler ozlerini vawe goyden gonderilmiw melekler hesab edir. KIM BILIR BELKE ELE BIZLER DE MELEKLERIK. NIYE DE YOX...

elnara @ 02.05.2011 (14:20:38)
Hormetli Mehriban Xanim! Menim 33 yasim var.Ozum chox xesteyem.Hekimler poluartrit deaqnozu qoyublar.Yataq xestesi oldugum uchun diger orqanlarim da fealiyyetden qalir ve bu da mene chox eziyyet verir.Yazib bashinizi chox agritmaq istemirem.yalniz mene komek etmeyinizi xahish edirem.Ailemin veziyyeti chox agirdir.Men ise sagalib ayaga qalxmaq isteyirem.Son umidim sizedir. Hormetle Elnara.

elnara @ 02.05.2011 (14:26:22)
Mehriban xanim menim elaqe telefonum:0556311801.ev telefonu:457-47-16 Hormetle Elnara

Azerman @ 04.05.2011 (12:35:00)
MERHABA! Mehriban xanim ! Bu mektub demek olar ki,SOS xarakterlidir. Sonra, men, size yawam durumumu daha aydin soyleyerem, amma indi mene ozume gelmek cun mueyyen migdarda pul yardimi lazimdir. Umumen desek menim indiki veziyyetim ayniyla Kral Lirin veziyyetine benzeyir ,men de xeyirxahlig edib 3 otagli menzilimi satilmasina razilig verib mebllegi bacilarimla boluwdum ki, onlar da oz sosial meiwet problemlerini hell etsin. Cunki erleri fersiz cixmiwdi. INDI ONLAR MENE ELE UZ GOSTERIR KI, SANKI MEN ONLARA BORCLUYAM. BIR SOZLE NAWUKUR CIXDILAR. Yagin Kral Lir indiki indiki zamanda yawasaydi o da Sosial yardim fonduna muraciet ederdi. MEN DE ISTEYIREM BIZIM SAXEVETLI DOVLETIMIZIN SOSIAL YARDIM FONDUNA MURACIET EDIM. MAYIN 6-INDA SUMGAYIT SOSIAL YARDIM FONDUNA GEDECEM. Zenn edirem,mene edalet namine yardim ederler. Niye edalet namine sonra daniwaram... HEC KES OMRU VURUB BAWA ...ISTEMIR ULDUZU SONSUN...SEN, OMRUNU ELE YAWA ...HER ZAMAN YERIN GORUNSUN...

Azerman @ 05.05.2011 (14:07:12)
Bir az telesik oldugundan,yegin fikrimi tam catdira bilmemiwem. Iw ondadir ki, men her aylig ve ya uzunmuddetli sosial yardim istemirem. Men yalniz birdefemlik mueyyen mebleg nezerde tutmuwam. Bilmirem bele sosial yardim var ya yox. Amma zenn edirem, bele situasiyada mene istisna ediler. Meblegi,Sizin serencaminiza verirem... Hormetle : Nazim Sevindikoglu

Azerman @ 07.05.2011 (17:38:41)
Bilirem, sonunci cumle duz ifade olunmadigindan - yalniw anlanib. eslinde, men bu fikri bildirmek isteyirdim: "MEBLEGIN GEDERINI TEYIN ETMEYI, SIZE HEVALE EDIREM" Bilisiz insan 4 gun (demek olar ki)hecne yemeyende -fikri daginiq ve nadeqiq ifade edir. Bu tebiidir. Men, dovletden,sadece mueyyen meblegde (maddi,meiwet problemleri cozmek ucun) pul istedim.HERCEND DOVLETIN MENE BORCU,MENIM HESABLARIMA GORE GAT-GAT ISTEDIYIM MEBLEGDEN COXDU.BU HAGDA SONRA. AMMA, GORUNUR YAXWI ADAMA (BIR ISTISNA OLARAG)YAXWILIG ETMEK HELE COX MUWKUL MESELEDI. (HETTA OLKENIN BIRINCI LEDISI UCUN.) 6 regemi, onun nes tesiri ve aurasi barede ,men evveller de daniwmiwdim. Indi de istisna olmadi. Dunen kicik bacim oglunu mehle yaxinligindaki yolda mawin vurdu. Dunen gece saat12-yedek travmatalogiyada kecirdim. Wukur Tanriya ki,cox ciddi zede almayib, amma dizden awagi sag ayag sumuyu sinib. Surucu insan adam olub ve ozu uwagi teztravmatalogiyaya catdirib. Emeliyyat da diyesen yaxwi kecib. Bu gun reanimasiyadan palataya kecirilib. Onun, 2 yawinadek boyuyub formalawmasinda boyuk emeyim olub. Demek olar ki onun fiziki ve menevi bawlangicini, men temin etmiwem. Ve belke ele ona gore baciogullari icinde en agilli ve saglami odu. AMMMA, BU IWDE, MENI MEYYUS EDEN AMILLER TAMAM BAWGADIR YANI DAHA GLOBALDI : Niye ehlikeyf edali suruculer wehericre magnitafona tam xodda gic-gic musigi seslendirmekle, sola -saga suretle, luzumsuz wutuyur. Men hemin gece hadise yerine (1-ci kvartal yani)baxmaga getdim, ele yolda yuxarida yazdigim weherin ahengini pozan eybecer menzereni gordum ve iyrenc sesleri ewitdim. Eldar muellimin iwleri elbet ki, gozecarpici ve tegdire layigdi. AMMA, MENCE, EVVELCE WEHERDE CIDDI NIZAM INTIZAM, ESAYIW TEMIN EDILMELIDI.(((NIYE KIMLERINSE EDLIGI, HARINLIGI, HEYVANLIGI HETICESINDE - KIMLERSE PSIIXOLOJI, FIZIKI VE MENEVI ZERER CEKMELIDI !)))XUSUSEN DE UWAGLAR... BUTUN BELE HAGSIZLIGLAR NETICESINDE GELECEYI,TALEYI PUC OLMIWLWRA CAVABDEHLER KIMLERDI ????? P.S.- Butun hagsizliglar ve pislikler iqtidarin ve milletin saglam guvvelerinin bivecliyiNIN ve lageyd SUSGUNLUGUNUN HETICESIDIR. Hormetle : AZERMAN.

Azerman @ 08.05.2011 (16:12:35)
Sozumu daha degiglewdirmek isterdim: "BUTUN CEMIYYETDE OLAN HAGSIZLIG,PISLIK VE ZIYAN IGTIDAR VE MILLETIN SAGLAM GUVVELERININ BU OLAYLARA LAGEYDCESINE SUSGUNLUNDAN BAW BERIR. Tesadufdenmi ya ... k.h.y. Meqeraya xarice getmek cun uwaga, menden arayiw lazim oldugundan (50 yawima 4 ay galmiw)Megera mene ele birbawa pasport almagi teklif etdi. Elbetde ki,pulla. Ve guya iwin tez duzelmesine gore, menden 50 manat aldi. Men elbette ki, bildim o pulun hamisini ve ya hec bir meblegini pasporstola verMEdi. BELE MEGAMLARDA MEN FIKIRLEWIREM : Belke o, bedbexte hemin vaxt bu pul cox lazimmiw...ne ise... INDI, SABAH GETMELIYEM PASPORTUMU DEYIWMEYE. YOX,MEN UJE RUWVETIN OLMADIGINA INANIRAM, AMMA BU IWIN GECIKDIRILMESINI ISTEMEZDIM. "GAPILARI BUTUN WUBHELERE BAGLASAN, HEGIGET DE COLDE GALAR" Hormetle: AZERMAN

ASLAN @ 12.05.2011 (02:33:17)
ALLAHIN SALAMI VE BEREKETI OLSUN MEHRIBAN ELIYEVA XANIMA!MEHRIBAN XANIM !MEN ISHSIZ,IKINCI QRUP GOZDEN ELIL,AILELI,IKI OVLADIM VAR,SOSIAL DURUMUM COX ACINACAQLIDIR.MENIM VEZIYYETIMLE MARAQLANSANIZ SIZE DERIN TSHEKURUMU BILDIRIREM.

Azerman @ 12.05.2011 (21:12:23)
MERHABA ! SIZE ELE GELMIR KI,1 AYA PASPORTA FOTO DEYIWMEK COX UZUN MUDDETDI. 15 GUNE...YAXWI OLARDI

Anar Allahverdiyev @ 13.05.2011 (13:58:05)
Azerbaycanin xanimi ve Yuneskonun xowmeramli sefiri hormetli Mehriban xanim men Anar Allahverdiyev Sahib oglu Agdam rayonundan mecburi kocgun olaraq Baki Weherinde Suraxani rayonu Emircan qesebesi 8 sayli xestexanada meskunlawmiwik veziyyetimiz cox agirdi yawadigimiz yer eveller rentgen kabineti olub.Atam Qarabag muharibesi veterani iki emim biri wehid olub biri ise esir duwub men ali mektebi bitirdikden sonra herbi xidmetimi duwmenle uzbe uz dayanaraq vetene xidmet etmiwem.Menim en boyuk iwle bagli arzum mes Vergiler nazirliyinde caliwmaqdir ve ixtisasim da vegi iwinin tewkili ve idare edilmesidir halhazirda Vergiler nazirliyinde iw qebul olmaq uzre gucum catani hazirlawiram imkanim yoxdur xususi muellim yanina gedim sizden xaiw edirem meni bu arzuma catmagim ucun mene komek edesizin nece nece yoxsullara el tutdugunuzu ve nece ailelere sevinc bexw etdiyinizi butun xalq bilir komeyim goyde Tanri yerde sizsiz allah size yar olsun.

Azerman @ 13.05.2011 (14:18:44)
Oui oui oui, elbette - Mehriban xanim - Fransa bewer sivilizasiyasina boyuk dahiler ve tovheler verib. Ve fransizlari da guclu milli ideoligiyasi olan boyuk dovlet hesab etmemek mumkun deyil. Sizin de bu MILLETIN - ermenilerle mugayisede - BIZE GARWI SUBYEKTIV, MENFI FIKRINI DEYIWMEK cehdleriniz tegdire layigdir. AMMA, "CANAVARI NE GEDER YEDIZDIRSEDE, O YENE MEWEYE BAXACAG" Sise bir mudruk siyasi aksiyoma deyim : BIZ AVROPAYA FIKIRLERIMIZIN,MEDENIYYETIMIZIN,DAXILI DUNYAMIZIN... YUKSEK SEVIYYELI, BEWERDEYERLI OLDUGUNU - AVROPAYA EWITDIRE, HETTA DUYDURA BILERIK. AMMA, INSAN ELE MEHVUMDUR KI, YALNIZ GOZLERINE INANIR. AVROPALILARIN GORDUKLERI ISE ILK NOVBEDE BIZIM MUSELMAN DOVLET ATRIBUTIKALARIMIZ, MILLETIN 60%-NIN AVROPA INSANINDAN HEM DUWUNCE TERZI,HEM FIZIKSAL...CEHETDEN GERI GALMASIDI. Siz xaricilerin, bizim medeniyyetle taniw olarken tecublenmesinin sebebini bilirsiz ? Men bilirem: onlar meettel galir ki, nece ola biler ,bir cox vizual cehetlerden geriligorunen millet -bele talanta ve yuksek medeniyyete malikdir. BIR SOZLE , BIZIM(MUEYYEN FAIZI CIXMAGLA) INDIKI VIZUALLIGIMIZ, HETTA DUWUNCE TERZIMIZ ELE OZUMUZUN YUKSEK MEDENI NUMUNELERIMIZDEN VE ELE OZ DAHILERIMIZIN, MUTEFEKKIRLERIMIZIN PROGRESSIV DUWUNCE TERZINDEN GERI GALIR.Bu tecubu avropalilarin uzunden silmekcun MILLETE DAHA COX DEMOKRATIYA (AZADLIG) VE MILLI MAHIYYETIMIZI, MILLI RUHUMUZU, MILLI FITRIMIZI NEZERE OALARAG MUASIR KONTEKSDE -YENI MILLI IDEOLOGIYA... LAZIMDIR. He, vaxtinda imkan olmadi, Heyder Aliyev cenablarini ad gunu ve fondunuzun yaranma gunu munasibeti ile, Sizi, tebrik edirem...

Azerman @ 14.05.2011 (23:43:21)
ZENNIMCE (HANSI KI, MENI ALDATMIR): EVROVIZINU MALIYELEWDIREN OLKELERDEN BIRI ANGLIYA, AMMA SKOREY VSEGO FRANSE. Xowum geldi - ITALIA,YUNAN, HUNGARI, GURCUSTAN...

Azerman @ 15.05.2011 (16:34:11)
Kimse, dogurdan da gisganclig ve paxilligan kommentlerimi tehrif edir, yeni yazdiglarima burnun soxur. AMMA, MEN BELE ... GELEBE ILE SIZIN, MENE NE SUBUT ETMEK ISTEDIYINIZI ANLAMIRAM. MEN - AZERBAYCANIN HER SAHEDE GELEBESINI EN COX ISTEYENLERDEN BIRI KIMI - BU GELEBEYE SEVINE BILMEDIM. CUNKI, RIYAUZLULUK EDE BILMIREM. HEGIGI,ESIL GELEBENIN YOLU BIR AZ UZUN OLSA DA, O - WIRIN, GURUR,FEREHGETIRICI VE GOZYAWARDACAG GEDER SEVINDIRICIDI. MEN BELE GELEBENIN YOLUNU BILIREM. Geribe korpuye benzeyir yalan....... O taya korpuden bil: kececeksen..... Amma, unutma ki ; daha hec zaman.... Sen, geri gayida bilmeyeceksen.....

Azerman @ 16.05.2011 (18:23:43)
Yegin, menim ne demek istediyimi, siz anladiniz ve buna gore menden incimediniz.Ve yegin ki,bu sozler tek size aid deyil. Ola bilsin hec size aid deyil. Kiminse maddi gucle hegigeti oz istediyi kimi geleme vermesi meni giciglandirir. Mesele prognozda deyil. Mesele, MENIM AZERBAYCANA -INDIKI KUNYUNKTURADA- LABUD VE EHEMIYYETLI OLAN KANSEPTUAL TEORIYAMI (HEGIGETIMI)ZORLA,YALANLA BUNUN EKSINI SUBUT ETMEK CEHDLERINDEN GEDIR.

Azerman @ 18.05.2011 (12:44:21)
XERCLER meg$edi dagrultdu. BIZ EUROZIONU UDDUX. Bes megsed nece XERCLERI dogruldacaq ??? Dunen preskonferesiyaya baxdim. Fikirlerin coxu bu gelebenin bizi dunyada tanitmag ehemiyyetliyinden... idi. BIZI TANIYANLAR COXDAN TANIYIR. TANIMAYAN COXLUG ISE , SADECE TANIMAG ISTEMIR. VE ONLARIN BIZI TANIMASI UCUN, BIZ ESIRLER BOYU BIZE TELGIN EDILEN YAD KANONLARDAN, BIR INYEKSIYA KIMI GANIMIZA VURULAN DOGMALARDAN TEMIZLENMELI VE OZ ANTALOJI KVINTESSENSIYAMIZA GAYITMALIYIG. YALNIZ BUNDAN SONRA "HER NE EDILIRSE YAXWILIGA DOGRU" MESELI OZUNU DOGROLDA BILER. Bu gelebeni, men "Arabani atdan qabaga gowmaq kimi deyerlendirirem. BIR DE, SIZE ELE GELMIR KI, 20 IL YALNIZ OZUNU TANITMAG UCUN COX BOYUK ZAMANDI ? Biz ozumuzun esil milli ideoloji kaspsiyamizi TAPMAYINCA bu mumkun deyil. O KI GALDI ELDAR VE NIGARIN PERFORMANSINA : LAYIGLI VE GOZEL IFA IDI. UMUMIYYETLE AZERBAYCANIN EUROVIZIONDA ELE 1-CI IWTIRAKI 1-CILIYE LAYIG IDI. Eldarin Memmedemin bayragi ile sehneye cixmamasi ise, onun gozel vizual zovge malik oldugunu bildirir.

Azerman @ 18.05.2011 (15:16:27)
Mekteb yaninda yerlewen bawagri bir internetdenmi ya yene kimse yazdigima mudaxile etdiyinden "konsepsiya" sozu sehv yazilib. Facebooka nedense gire bilmirem.Pasportumun da verilmesi pasportstolda lengidilir. Iwe bawlamaq cun bunun tezlewdirilmesi yaxwi olardi. AMMA, ETIRAF ETMELIYEM KI, VSE JE MENIM CUN EUROVIZIONDA GALIBIYYET BOYUK SYURPRIZ OLDU.YEGIN, MENDEN BIR AZ INCIKLISINIZ. ZENNIMCE BU, SIZIN KOLNUNUZU OGUDAR : LYUBA BRATSI LYUBA LYUBA BRATSI JIT... S NAWEY KOROLEVOY NE PRIXODITSYA TUJIT... O BIRINCI GULLE O BIRINCI GULLE, O BIRINCI GULLE DEYDI ATIMA MENIM... A IKINCI GULLE A IKINCI GULLE, A IKINCI GULLE ALDI SEVEN UREYIM... (EYXXX, HARDA BIZIMKI ITMEYIB KI...) XOWDUR DOSTLAR XOWDUR, XOWDUR YAWAMAG... BIZZIM KOROLEVOY HEC OLARMI DARIXMAG.......

Azerman @ 19.05.2011 (13:52:17)
Pasportum hele de hazir deyil. Bilirsiz pasport alan kimi raz ki, mene ictimai ideoloji iw vermirsiniz, hec olmasa hele yaradici iwde, meni yoxlayin. Meselen : landwavt dizayneri iwinde. Iw ondadir ki; bizim kuce, alley, tratuar...larin yeni dizayn helli menim zovgumce ve umumiyyetle zovgoxwayan deyil. Yene - ya kontrastlig, ya hedden ziya berbezeklik, tratuarkenari gara dowemeler... sanki traur alleyasi tesurati yaradan besit, zovgsuz, ewwi bele de geder iwleme sistemi. Yegin, size de maragli olardi menim bu sahede texeyul ve intellektimin neticesi... Hem de meni real iwde neye gadir olmagimi yoxlarsiniz, yani dil ve dilcek misali. He, o ki galdi bu sahede sened ve diploma. Yagin ki,(gisa muddetde) iwleyerek giyabi oxuyub dizayner senedi ve ya sertifikati almaq olar. Teki bu pasport tez hazir olsaydi, ele sabahi Eldar muellimin gebuluna ve ya bu iwle aidiyyatli idareye gederdim. Hele ki maddi meseleler bawimi qatib, Imkan olarsa Eurovizion barede ehemiyyetli ideya ve tekliflerim olacag. Nece deyerler : "Cunki oldun deyirmanci, cagir gelsin den Koroglu" Avropani idellawdirmaq lazim deyil, TEXEYUL VE IDEYALARIMIZLA onlardan ustun oldugumuzu subut etmeK LAZIMDIR. Hormetle : Nazim SevinDik.

Azerman @ 20.05.2011 (15:13:13)
Pasport hele de hazir deyil. Soyuducumun frionu da gurtarib. ISTEYIREM ONU SATIM, AMMA O GEDER UCUZ GIYMETE ALIRLAR KI, HEC SATMAGINA DA DEYMIR, 20 GEPIKLIK YAZMAG IMKANIM GALIB. HEYET BECERTILERI ILE HELE KI, BIRTEHER DOLANIRAM. SEMERELI BIR FIKRIM VAR ; 1911-ci ILDE TOXUNMUW XALCAMI DOVLET MUZEYINE SATMAG. BU HEM MENIM CUN HEM DE OLKEMIZ UCUN ELVERIWLI VE XEYIRLI OLAR. Menim wexsi meiwet problem ve guzaranimdan yazmagim,Sizi giciglandirmasin, MEN BUNU BILEREKDEN ONA GORE EDIREM KI; SIZ BIR ICTIMAI VE DOVLET XADIMI KIMI, MADDI CEHETDEN ORTA STATISTIK AZERBAYCANLININ REAL MADDI-MEIWET VEZIYYETINDEN DAHA DEGIG INFORMASIYALI OLASINIZ. MENIM SIZE YAZMAGIMIN VE SIZINLE IWLEMEK ISTEYIMIN ESAS SEBEBI,AZERBAYCANIN BUTUN GUVVELERIN BIRLIYINI, SURETLI INKIWAF DINAMIKASINI VE RIFAH STRATEGIYASINI SIZDE GORMEYIMDI. MEN ,SIZDE BU GUVVENI GORUREM. SIZDE - TOMRIS GEYRETI, JANNA INAMI,MARGARET TEXEYULU VAR, VE COX ASPEKTLERDE BIZIM MEGSEDLERIMIZ UST-USTE DUWUR. SADECE BIZE GUCLU,HEMFIKIR,AMALLI...KOMANNDA YIGMAG LAZIMDI. Men gorunmeyeni gorurem, grafika sirr ve kodlarini oxuyuram. MENIM DEMEDIKLERIM HELE DEDIKLERIMDEN GAT-GAT COXDUR, SADECE ,MEN BUNLARI TAM INANDIGIM IGTIDAR INSANA ACACAM. "Meditasiya wuura ve wuuralti derinliklere seyahetdir. NA SKOLKO DERINLIKLERE - BU INTELLEKTDEN...ASILIDI

Xalida @ 25.05.2011 (16:56:22)
men Sizin 1 nomreli fanat;n;zam

Azerman @ 25.05.2011 (17:11:35)
BU PASPORTSTOL HEC MENE HORMET ETMIR DIYEN, 15 GUN KECIB, HELEDE PASPORT HAZIR DEYIL. ONLAR, MENI TANIMIRLAR NEDI... 2 KELME XALCAMIN OZELLIYINDEN DEYIM : ORDA TEATR SIMVOLU OLAN KOMWEDIYA VE TRGEDIYA, GULUW VE KEDER IFADELI MASKALAR HEKK OLUNUB. BIR DE ORDAKI ARNAMENT VE FORMALAR OXWARLIGI OLSA DA, ONLARIN RENGLENME HELLI BIRI-BIRINDEN FERGLIDIR. XALCANIN OZUNEMEXSUS COX MARAGLI KOFIGURATIV KOMPAZISIYASI VAR. Ewitmiwem avropadan olkemize konsert zali tikmeye gelibler. Nauweli hele de ozumuz tikmeyi oyrenmemiwik... Size bu konuda yaxwi, orjinal teklifim var : (onsuz da zalin denizkenari parkda tikilmesi hagda waye gezir)Men, zalin denizin icinde, BALIGGULAGI, DAHA DOGRUSU MERCAN (JEMCUG)GABI FORMASINDA TIKMEYI TEKLIF EDIREM. MERCEN GABININ KONFIGURASIYASI MEHZ ZAL FORMASINA COX MUNASIBDIR. Bele tikili hem gozellik, hem de originallig baximindan faydali olardi. O KI GALDI, MENIM LANDWAFT DIZAYNERI OLMAG ISTEYIME ; MENIM HEGIGETEN BU SAHEDE ISTEDADIM GORDUYUM LANWAFT DIZAYN IWLERINDEN GAT-GAT USTUNDUR.Mence : "zovgsuzluk - cemiyyetin wuuruna ve psixologiyasina tesir eden vizual diversiyadi"

Flora @ 26.05.2011 (11:21:47)
Salam çox hörmətli Mehriban Xanım Əliyeva.Mən sizdən kömək istəyirəm.Mən çox yaxşı bilirəm ki sizin qızıl kimi ürəyiniz var və heç kəsi darda qoymassınız.Mehriban xanım mən çox çətin vəziyyətdəyəm,dolana bilmirəm uşaqlarımın 2də pullu ali məktəbdə oxuyur,yoldasım 2 ali təhsillə işsizdir.Uşaqlarımı oxuda bilmirəm.Sizdən çox çoç xahiş edirəm mənə kömək edin.Məni hüzurunuza qəbul edin və mənə kömək edin.Ümüdümüzü göydə ALLAHA yedə sizə bağlamışıq.Bizə heç kim köməklik etmir.Sizdən çox çox xahiş edirəm mənə kömək edin.Özüm Ağstafa Şəhərində Müseyib Allahvediyev ev 15 də yaşayıram.Mehriban xanım çox xahiş edirəm mənə bir köməklik edin.Əvvəlcədən təşşəkkürümü bildirirəm.Nəsirova Flora Rafiq qızı.

Mahir @ 26.05.2011 (11:31:49)
Men Bakili oldugum icun qisa ve konkret diyciyem ki qesheng parasuz.birde mene komey elemey isdesez ozuvuz bilirsiz nece tapa bilersiz.

Azerman @ 27.05.2011 (17:42:43)
Yox,vse je bu degigdir ki; kimse meni yazilarima burnunu soxub, meni savadsiz aspekte gostermek isteyir(bu geder de heyasizlig olar?)Bir de esas forma yox terkibdir. Amma eybi yox, men yene de yazmaga davam edecem. Cunki, menim hele catdirmali lazimli fikirlerim coxdur. O ki, galdi konsert zalinin adina : Wouu-konsert zali " MERCAN" Mence,pis seslenmir.Ve burda da zalin Mercan gabi formasinda olmasina baxmayarag, esas wey onun icinde baw verenler(terkib Mercan) olmalidi.BU GUNKU SUALIM BELEDI : Sizce, pasportda wekil deyiwdirmek ucun insan omrunden 1 ay almaq (insani 1 ay gozletmek) ne derecede edaletlidir. HE, O KI GALDI "VIZUAL DIVERSIYA" TERMININE, YEGIN KI, BU SIZE VE OXUCULARA TAM AYDIN OLMADI... : BU MENADA HEINKI VIZUAL ,FONEM(SES)VE IDEOLOJI(INSANI MENTAL, RUHI, ESIL MAHIYYETI-FITRINDEN SAPINDIRMAG)DIVERSIYALAR DA MOVCUDDUR. VIZUAL DIVERSIYA - ESASEN, DIRNAGARASI LANDWAFT DIZAYNERLERIN ZOVGSUZ IWI NETICESINDE - INSANLARIN(CEMIYYETIN)ESTETIK-VIZUAL ZOVGUNE VE PSIXIKASINA NEGATIV TESIRIDIR. FONEM(SES) DIVERSIYASI ISE - EYNIYLE BIZIM EWITME,DINLEME ZOVGUMUZUN KORLANMASINA XIDMET EDEN AMILLERDI. BUNA MISAL : ZOVGSUZ MUSIGI, MENASIZ,KOBUD,WIT... SOZLER VE XUSUSEN INDI DEBDE OLAN (GUYA MUSIGINI ARANJLAWDIRAN YONDEMSIZ,ETURPEDICI,TIKKISS-TIKKISS SESLER CIXARAN) DJ - LER. DUZU, COX VERILIWLERDE ONLARIN NE FUNKSIYA DAWIDIGINI VE UMUMIYYETLE, ONLARIN VERILIWE NE AIDIYETI OLDUGUNU ANLAMIRAM. IDEOLOJI DIVERSSIYA ISE BIZE 9 ESIRDE GILINC GUCUNE YERIDILIB. HELE INDIYEDEK OZUMUZE GELE BILMIRIK. EN GERIBESI DE ODUR KI; BIZE INDI HEC KES MANE OLMASA DA, BIZ OZ IDEYA VE DEYERLERIMIZE GAYITMAG ISTEMIRIK, SANKI BIZI ZOMBILEWDIRIBLER. EN ABSURD VE GULMELISI ODUR KI; INDIYEDEK HEC BIR DOVLET IGTIDARI AZERBAYCANIN SIYASI VE GLOBAL MENADA UGURSUZLUGLARININ SEBEBINI ANLAMAYIB VE HELE DE ANLAMAMAGDADIR. O ki, qaldi lakonikliye; Men lakonik yaza bilirem, sadece bu halda meni coxu anlamayacag : MEN GEDIREM. SIZ GALIRSINIZ. IKI PAYIZ. BILIK, HUDUDLARINDAN CIXAN BILIK, BUDUR MENIM BILIYIM...

Memmedova Ulker @ 01.06.2011 (17:11:08)
salam Mehriban xanim. ilk defedir ki size yaziram, ve size yalvariram meni nezere alasiz. goyde allaha yerde size siginiram cox xais edirem mne komek edesiz. size ehtiyacim var menim nomrem budu 070 665 16 25. ev 012 373 97 74.yalvariram size menle elaqe yaradsasiz cunki men bilmirem sizi hardan tapim. yalvariram qurban olum meni tapin

Memmedova Ulker @ 01.06.2011 (19:45:27)
Gozel Prezidemtimiz Ilham Eliyev ve onun xanimi Mehriban Eliyeva size yazib sizden xais edirem bize yardim elinizi uzadasiz bizim size ehtiyacimiz var. size yalvariram size cox mohtacam, qurban olum meni tapin men bilmirem siznen nece elaqe yaradim. meni esidirsizse mene yardim edin. qurban olum basqa siginacaq yer tapmiram, bize ancaq goyde Allah yerde siz komek ede bilersiz nolar meni tapin 070 665 16 25. bu menim nomremdi buda ev nomremizdi (012)0373 97 74 qurban olum mene komey olun yalvariram.

Azerman @ 02.06.2011 (14:10:45)
Merhaba ! Ilahi...pasport hele de hazir deyil. Mehriban xanim qorxmayin, men olkeden getmirem, daha dogrusu getmek istemirem. Esasi odur ki, xowladigim iwi tapib, olkemize fayda vermekle mewgul olum. Yene bedniyyetler, meni ozlerine layiq KUT,BAYAGI metod ve formatda hormetden salmaq isteyirler. Bu daha it deve misalindan cox milcek misalina benzemeye bawlayir. O gun, diyesen "kinoklub" veriliwine baxdim. "Gun kecdi" filmi barede muzakire gedirdi. Filmin megz ve menasi arawdirilirdi. ZENNIMCE FILMIN MEGZ VE MENASI SONDA OKTAYA GONDERILEN TELEGRAMIN IMZASI ILE ACILIR. KAMIKADZE. KAMIKADZELER BAREDE FILMIN FRAGMENTINI YADIMIZA SALAG : "ONLARIN YANACAGI YALNIZ DOYUW ZONASINA GEDER DOLDURULUR, CUNKI ONLAR DAHA GERI DONMEYECEKLER" ESMER DE O, KAMIKADZELER KIMI - ESIL SEVGIYE GOBUWARAG KUNYUNKTUR CEMIYYET VE RIYALI SEVGI UCUN OLUB, GERIYE DONMEYE BILERDI. BUTUN BUNLARI ESMERDE OKTAY OLDURMELI IDI. AMMA BUNA OKTAYIN INTELLEGENTLIYI VE (ESMERIN NIYYETIN BILMEDIYINDEN) GERARSIZLIGI MANE OLDU. Gadin size bir defe yox dese bu hele yox demek deyil 2,3 defe de hemcinin. Hetta ,o hayqiraraq ; el cekin, buraxin, men ,sizden mehkemeye, huquq muhafize orqanlarina wikeyet edecem ve sayre ve ilaxra dese de, butun bunlara KIWI fikiR vermemelidir. EGER ,O GADININ GIZLI NIYYETI-ISTEYINI BILIRSE. Yaxwi bir mesel var : (rusca yaxwi seslenir) "SKUPOY PLATIT DVAJDI" Bu ise FILME RAMEN, menim artirmam : "A TUPOY VSYU JIZN"

anonim @ 02.06.2011 (21:04:05)
sizi cox sevirik

Qasimov Tural @ 05.06.2011 (00:26:12)
Hormetli Mehriban Xanim.Men Qasimov Tural Asif oglu 04.02.1987tarixde anadan olmusam.baki seheri 73sayli orta mekte mektebi bitirdikden sonra Beden Terbiyesi ve Idman Akademiyasinda tehsil almisam.N sayli herbi hissede vetene qulluq etmisem.2 ilden coxdurki,esgerlik vezifemi basa vurub eve qayitmisam,amma helede is tapmamisam.10 ilden cox idmanla,Karateyle mesgul olmusam,hal hazirda kompiteri mukkemmel sekilde bilirem.boyum 1.72 cekim60 kq.Sizden xahis edirem meni bir isle temin edesiz.Hormrtli HEYDER ELİYEV CENABLARİ soylemisdir ki,her 1gencİMİZ isle temin olunmalidir.İnaniram ki,HEYDER ELİYEV FONDU menim bu mektubuma cavab vererek mene komeklik edecekler.Menim kimi genclere olkemizin cox ehtiyaci var.

Azerman @ 08.06.2011 (16:33:04)
Ne ise son vaxtlar ehvali-ruhunuz - gemu-fikirli, uz ifadenizse - tecubu - coxmenalidi. Sanki ne se,... demek isteyirsiniz. Hele de pasport hazir olmamagima baxmayaraq, caliwdim sizin fikirlerinizi oxuyum : DOVLET REHBERLIYINE COX YAXIN OLMAGINIZA BAXMAYARAG - REHBERLIKDE OLAN (hansi ki, cox hallarda oz ziyanlarina BELE iwleyen) ABSURD, ANORMAL VE INTERMNIST IDEYA VE IW PRINSIPI, SIZI HELE DE TECUBLENDIRIB WAWIRIR. SIZIN, BU MENADA AZERBAYCANDA MUSBET,ESASLI KORDINAL REFORMA VE DEYIWIKLIKLER ETMEK IMKANLARINIZIN MEHDUDLUGU VE DOVLET IWLERINE GARIWMAMAG XAHIW, TOVSIYYE VE IRADLARIN GRAFIK AURASI, SANKI, SIZIN UZ CIZGILERINIZDE HEKK OLUNUB. AMMA, BUTUN BUNLAR MUVEGGETIDI, EHVALINIZI POZMAYIN, GULUMSEYIN VE BILIN KI, MEN HELE SIZINLEYEM. HERCEND, MENIM HEMIWE SIZINLE OLMAGIM, SIZDEN ASILIDI. MENI BURAKMA. FUTBOLA PROGNOZ VERMEDIM,CUNKU MENASI YOX IDI. AMMA, MENIM VIZUAL KONSEPSIYAMA GORE, SIZINCUN MARAGLI, MENIMCUNSE ADI GANUNAUYGUNLUG OLAN BIR LABUDLUK ... DEYIM. KAZAXSTANDA NE BAW VERDI ? HEC NE, SADECE GUNEW - AYA , IWIG - GARANLIGA, AG - GARAYA, +EYIR - WERE GALIB GELDI. YERI GELMIWKEN 1920 -CI ILDE DE NE GEDEG NIYYETI-AMALI SAF OLSADA AZERBAYCAN CUMHURIYYETI MEGLUB OLDU. ODLAR YURDUNA ELE ONUN REMZI ILE GALIB GELDILER. O ZAMANIN INGILABI KAFKAZ BIRLIYININ (SEHV ETMIREMSE)BAYRAGINA NEZER SALSANIZ, HER WEY, SIZE AYDIN OLAR. O BAYRAG TERTIBI(MUEYYEN DEYIWIKLIKLE) AZERBAYCAN IDELOJI MAHIYYETINE DAHA YAXIN IDI. BUTUN BUNLARA SKEPTIK VE IRONIK BAXANLAR UCUN IBRETAMIZ BIR NEZERI SUBUT : AVROPA DEVLETLERININ BAYRAGLARINI NEZERDEN KECIRSENIZ GORECEKSINIZ KI, OZUNE HORMET EDEN BUTUN INKIWAF ETMIW SIVIL DOVLETLERIN BAYRAGLARINDA AG VE YA SARI, YANI IWIG, AGIL, BILIK, DIPLOMATIYA...MUDRUKLUK RENGI PRIORITET TEWKIL EDIR. BILIREM... ALBANIYA VE PORTUGALIYA ? SIZ BU DOVLETLERIN YAWAM SEVIYYESINE OYRENSENIZ, MENIM HAGLI OLDUGUMA BIR DAHA EMIN OLARSINIZ. EN GERIBESI ODUR KI, OLKEMIZ ODLAR DIYARI OLA-OLA BAYRAGIMIZDA NE OD, NE GUNEW NE DE IWIG... RENGI YOXDUR. BELKE BESDIR, BU MILLETIN NIWANELERINI OZUNE GAYTARAG, AXI BU MILLET YAZIGDIR VE OZ ESAS UGURSUZLUGLARININ SEBEBINI BILMIR... UMUMIYYETLE BAYRAG TERTIBATINDA EN BOYUK SEHV ONUN AG FONDA TERTIB OLUNMASIDI. CUNKI, BU HALDA VIZUAL MENTIG NOGTEYI NEZERDEN AG VE SARI RENGLER WUURALTI, AVTOMATIK BAYRAG TERKIBINDEN CIXARILIR. MEN 100% EMINEM KI, AZERBAYCAN BAYRAGI MEHZ AG FONDA TERTIB EDILIB. YERI GELMIWKEN BU BAYRAGIN KIMLER TEREFINDEN TERTIB OLUNMASI BAREDE TELE VERILIW HAZIRLANMASI PIS OLMAZDI. GOY HAMI BILSIN KIMDI, O ...BIZIM BEDBEXTCILIKLERIMIZIN SEBEBKARI. ODLAR YURDU, AZERBAYCAN UCUN ONUN REMZ VE ATRIBUTIKASI O GEDER ABSURDDUR KI, CTO XOCETSYA KURIT... Menim siyasetde en xowlaMAdigim frazalardan biri : TARIXEN BELE GETIRIB KI... Demeli eger ne vaxtsa zoren ve ya gesden her hansi bir guvve her hansi bir xalga absurd, anormal... kanonlar ve ya bir damga kimi remzler yeridibse. DEMELI BU XALG OMUR BOYU SONSUZADEK BU YARMONU DAWIYIB, EZAB-EZIYYET ICINDE YAWAYIB, DEGRADASIYAYA UGRAMALIDI ?

AZERMAN @ 09.06.2011 (21:46:42)
ILAHI !... O DUNEN GECE NE IDI ELE... NEUJELI ZEVSIN (((GEZEBI))) SLIWIY HEC NE ETMEDIM, TOLKO IKI FAMILYAR FRAZA KI, (MEN. .......)TEKRARLAMAGA DA UJE GORXURAM. BIRDEN BU DEFE APPOKALIPSSIS 2012-CI ILI GOZLEMEMIW BAWLAR. OLAYLARDAN, MENE GORUNENI ODUR KI ; BU YA SIZE, YA DA MENE (((GISGANCLIGIN)))XEBERDARLIG FORMASI IDI, DIYESEN... YERI GELMIWKEN, APPOKALIPSSIS- DEDIM EUROVISION YADIMA DUWDU. MENE INDI AYDIN OLDU ,NIYE 2012-CI ILDE AVROPA EUROVISIONU AZERBAYCANDA KECIRILMESINI ISTEYIB...KI - HEC OLMASA DUNYANIN AXIRINDASA DA AZERLERIN -MOHTEWEM,DUYGUSAL,HEYRANEDICI... HISSLER KECIRIB- EHVALI XUSUSEN ISE RUHU WAD OLSUN. AMMA SIZI SAKITLEWDIRMEK ISTEYIREM. (ADI NESE YADIMNAN CIXIB) O DEMIWKEN : HEC GORXUSU YOXDU. ESLINDE 2012-CI ILDE HEC BIR APPOKALIPSSIS -ZAD OLMAYACAG. DUNYANIN AXIRI OLACAG - 6-V-2013-CU IL SAAT -12,34deqiqe 56saniyede. TAK CTO - RAHAT, TELESMEDEN EUROVIZIONUMUZU KECIRE BILERIK. P.S.- DUNYANIN AXIRI OLMAYA DA BILER ...

AZERMAN @ 09.06.2011 (21:52:14)
OLUMLE MEDITE ETDI... BIR VAGIFIMIZ DE GETDI... DUNYAMIZA, O YUXUYDU... OYANIWIYLA YOX OLDU... Vagif Ibrahimoglu ...

Azerman @ 10.06.2011 (16:30:33)
Merhaba ! Mumkunse, "Gimni stran mira" bloguna girib Azerbaycanin himninin ne veziyyetde olmasina nezer yetirin. Hetta Ermenistanin yungulvari besit himni de ifasi ve yazi keyfiyyeti bizim (eslinde zovglu ve mohtewem yazilmiw)himnimizden cezbedici ve mohtewem seslenir. YAZI KEYFIYYETINDEN BAWGA, HIMNIMIZIN KIWI (BARITON VE BAS)SESLERININ OLMAMASI HIMNIMIZIN MOHTEWEMLIYINI ITIRIR. Nehayet ki, pasportumu aldim.ERMENISTAN BAYRAGININ MENASINI OXUDUM...TAMAM BAWGA,GIZLI VE BIC TRAKTOVKA... MEN SIZE O RENGLERIN ESIL MENASINI DEYIM : (OLMEMIWEM KI) ESLINDE BURDA 3,4 DOVLETE IDDIA MAHIYYETI GIZLENIR. YUXARIDA, GIRMIZI RENG - ROSSIYA VE GURCUSTAN TORPAGLARINA, ORTADA, GOY - TURAN TORPAGLARINA, ARANJ RENG, OD RENGI - AZERBAYCAN TORPAGLARINA iddiaDI...

samira @ 13.06.2011 (18:27:58)
salam hormetli MEHRIBAN XANIM siz chok gozel xanimsiz

samira @ 13.06.2011 (18:33:27)
salam hormetli MEHRIBAN xanim yazib sizden xahis edirem menim xalama yardim edesiniz ,menim xalam SULTANOVA FIRUZE oz usaglarini itirib bir oglu 2004 cu ilde chikb gedib TURKIYEDEKI IGDIR SEHERINE ISLEMEYE BIR daha gayitmayib ,bir oglu garabag doyusunde 1994 cu ilde itkin dusub ermenilere menim xalam usaglarinin yolunu gozleyir ,xalam yoldasi yokdur 1976 ci ilde chikb gedib TYUMEN VILAYETININ SURGUT seherine bir daha gayitmayib yazib xahis edirem menim xalama yardim edesiniz evvelceden tesekkurumu bildirirem

Azerman @ 14.06.2011 (01:30:37)
O gun, baci oglunun yanina getmiwdim Sumgayit uwag travmatalogiyasina. Ayaginin ganaxmasi hele de dayanmayib. Yalniz 2-ci emeliyyatdan sonra onun ayaginin ne veziyyetde oldugunu gore bildim. Duzu, gorduklerim urekacan deyildi, daha dogrusu urekagridici idi. Hekim, yaxwi olacagini dese de, situasiyani nezere alsag, hekimin travmanin ciddi fesad vermesini gizletmesini zenn etmek olar. Siz, ozunuz de hekimsiniz ve umudvaram, menim xahiwime lageyd olmazsiniz : Mumkunse, -uwag hele yeriye bilmediyinden- Sumgayita kompitent hekim ezam etdirerdiniz. Ola bilsin, travmanin daha ciddi mualiceye ehtiyaci var. Ele bawga uwaglara da baw cekseler pis olmazdi. Hormetle, Meherremov Togrulun DAYISI

bextiyar @ 15.06.2011 (03:48:06)
Hormetli MEHRIBAN xanim ELIYEVA yazib size bildirirem ki,men Tagiyev Baxtiyar Ibrahim oglu 1992-ci ilin fevralin 26-si tarixden herbi xidmete cagrilmisam.1992-ci ilin may ayindan SUSA rayonunda geden doyuslerde istirak etmisem,1992-ci ilde Zengilan rayon ugrunda geden doyuslerde agir yarali veziyyetde ermeniler terefinden esir goturulmusem.1994-cu ilde respublikamiz terefinden esirlikden azad edilmisem.2006-ci ilden ehtibaren respublika Prizidenti terefinden verilmis qanunlara esasen 2006-ci il yanvar ayindan ehtibaren ikinci qrup qarabag eliliyem.Yazib size bildirem ki,1998-ci ilin yayindan Zaqatala Rayonu Dombabine kendinde yerlesen Sosyalizm Kalxozunun camisciliq fermasinin muveqqeti meskunlasmisam.Hal-hazirda 2 oglum ve heyat yoldasim 25-30 kv/metr sahede, dord terefi beton olan bir sahede yasayiriq.Usaqlarim tez-tez xestelenir,yasamaq mumkun deyil.Yazib sizden xahis edirem ki,olke prizidentinin verdiyi serencame esasen qarabag elillerine gosterilecek xidmetleri bize samil etmeyinizi xahis edirik.Qarabag elillerinin meiset rifahinin yaxsilasdirilmasini Tagiyevler ailesi terefinden xahis edirik. Hormetle:Tagiyevler ailesinin bascisi.Bextiyar Tagiyev ve onun ailesi. Hormetli MEHRIBAN xanim eminik ki,1il 1ay esirlikde olmus qarabax eliline yardiminizi esirgemeyeceksiniz.Qabaxcadan size ve olke prizidentine uzun omur can sagligi dileyirik.

Tanriverdi @ 18.06.2011 (01:21:17)
xais edirem meni qebul edin

Azerman @ 19.06.2011 (14:39:21)
MERHABA ! Mehriban xanim yeqin, siz menim mektubumu gozleyirsiniz. Duzu ele men de,(pasport almaq xeberini verib) sizin, mene iw teklifinizi gozleyirdim. Yani, menim cemiyyete ve xalqa luzumlu olub, olmamagimi mueyyen etmek bu qeder cetindir. Yoxsa, size yalniz ideyasiz, fikirsiz, movqesiz, eqidesiz... "adabryamslar" lazimdi. MEN, SIZDEN, SIZIN ICTIMAI TEWKILATDA IWLEMEK TEKLIFI GOZLEYIREM. YANI, SIZIN KIMESE IW VERMEK SELAHIYETINIZ DE CATMIR ? YOXSA BUNUNCUN BOYUK IRADE TELEB OLUNUR. BILIRSIZ, REHBER IWCININ EN VACIB XUSUSIYETI NEDIR ? TRENER XUSUSIYYETI. AMMA ONUN MEWG ETDIRMEK TALANTI YOX, CUNKI YARAMAZI (BEZDARNOST) NE GEDER MEWG ETDIRSEN DE FAYDASI OLMAYACAG. ESAS TRENERIN KOMANDA YIGMASINDA OYUNCULARDAN DUZGUN SECIM ETME GABILIYYETIDI. YANI REHBER IWCININ ESAS VEZIFESI GUCLU KOMANDA YIGMAGDI. Bir de tasadufen qazetde Arif Haciyevin tutuldugunu oxudum. Meger, o bu geder mi hakimiyyet ucun tehlukeli adamdir ? Mence neinki, o ondan da reytinqli ve populyar siyasetciler de indiki iqtidara tehlukeli deyil. Nece deyerler "hec bir qorxusu yoxdu" ONU BURAXIN. MENI ISE BURAKMAYIN... MEN, SIZE GORUNMEYEN HEGIGETLERI GOSTERECEM. MENDE AZERBAYCAN UCUN LUZUMLU, VACIB VE COX EHEMIYYETLI FIKIR VE IDEYALAR VAR KI, ONLARIN HER BIRI BIR KITABDIR. MENE YALNIZ BUNLARI GOSTERMEYE VE HEYATA KECIRMEYE IMKANLAR LAZIMDIR. "XEYIR IWLERE XIDMET ETMEYIN EN VACIBI, XEYIRXAG IDEYALARI OLAN IMKANSIZA DESTEK VERMEKDIR." Mammadov Nazim SevinDik oglu. Telefon - 050 478 44 03

AZERMAN @ 19.06.2011 (15:23:05)
A.MAKAREVIC - "MESTO GDE SVET"

Azerman @ 20.06.2011 (14:09:56)
Maksim Leonidov - Ne day emu uyti.

Azerman @ 22.06.2011 (14:12:55)
HE, MEHRIBAN XANIM DEYESEN EVROVIZION ISTEYI ILE ONU SEVIYYELI KECIRMEK AMILI UST-USTE DUWMUR AXI... VE SIZE BU MENADA INDI EZOP LAZIMDIR...

Azerman @ 23.06.2011 (15:41:07)
EVVALA, XANIMLAR VE CENABLAR WOU BIZNES, ELM, MEDENIYYET, INCESENET...NUMAYENDELERI UMUMIYYETLE MENI OXUYAN BUTUN YURDDAWLAR - MERHABA !!! VE GELIN MEHRIBAN YAWAYAG. (NU V CMISLE DAVAYTE JIT DRUJNO)"EN BOYUK GUNAHLARDAN BIRI EDALETSIZ GEREZDI. EDALETSIZ GEREZ ALCAG VE CILIZ ADAMA MEXSUS EMELDI" MEN HAMINI WEXSIYYET OLMAGA CAGIRIRAM. AXI BIZ AZERLERIK, HERCEND, HEC KES AZER SOZUNUN MENASINI BILMESE DE - HEC OLMASA MILLILIYETIMIZIN AYNI, AZER ALMASINA GORE BIR-BIRIMIZE HORMET EDEK. "AZADLIG" GAZETININ BU GUNKU NOMRESINDE : ILHAM ALIYEVIN AVROPA SEDRI ILE GORUWUNDE AZERBAYCAN BAYRAGININ TERSINE GOYULMASI FURSETINDEN YARARLANIB MUXALIFETIN ILHAM ALIYEVI VETEN ATRIBUTLARINA LAGEYDLIKDE SUCLAYIB, ILHAM ALIYEVI ANTIPATRIOT VE AZ GALA VETEN DUWMENI KIMI GORSETMEK ISTEYI, MENDE IRONIK GULUW DOGURDU. NECE DEYERLER ; GEREZ NA LISO. EVVELA EN SADESI : O BAYRAGI, O ORA YERLEWDIRMEYIB. 2-CI NEDEN BIZIM MUSELMAN DININI EN UCA (HETTA VETEN MENAFEINDEN DE UCA) TUTAN MUXALIFET YAWIL ISLAM RENGININ UCADA OLMAGINDAN, BIRDEN BU MEGAMDA NARAZI VE ENDIWELIDI. MEN KI, DEFELERLE MUXALIF NUMAYIWLWRINDE BAYRAGI MEHZ ELE YAWILI YUXARI GORMUWEM. 3-CU MENCE BAYRAG GEREK ELE ZOVGU-SIMVOLIK, MENAI-MAHIYYET TERTIBINE MALIK OLA KI, ONU NECE GOYSAN DA, O BAYRAG OZ GOZELLIYINI, MOHTEWEMLIYINI, BIR SOZLE OZELLILIYINI ITIRMESIN. (KAK NE KRUTI)

Azerman @ 24.06.2011 (13:17:15)
BAYRAG MOVZUSUNA SON GOYAG : DUNYA BAYRAGLARI ARASINDA 2 MEMMEDEMIN BAYRAGINA OXWAR BAYRAGI OLAN DOVLET - NAMIBIYA, ERITREYA. (WEKSIZ) NEYTRAL BIR DOVLETDE (MESELEN KAZAXSTAN, KIRGIZSTAN...) SORGU TESTI APARIN : 9 DOVLET BAYRAGI OLAN (MEMMEDEMIN BAYRAGINI DA DAXIL EDIB, ONU EN MUNASIB YERE YERLEWDIRMEKLE) LOVHECIKLER DUZELDIN. HEMIN NEYTRAL OLKE VETENDAWLARI GOY ZOVGLERINE GORE (HETTA RAZIYAM 2 SECIM, SUBYEKTIV SIMPATIYA ASPEKTI EHTIMALINA GORE) SECIM ETSINLER. HER SECIM 1 BALDAN HESABLANSIN. VE NEHAYYET KI, MEMMEDEMIN BAYRAGININ COX ZOVGLU OLMAGINI HERISLIK, CANFEWANLIG, TERSLIK VE INADKARLIGLA MENE SUBUT ETMEK ISTEYENLER - BU BAYRAGIN NE DERECEDE ZOVGLU, EHENGDAR VE DUZ TERTIBLI OLMASININ (NEYTRAL OLKE VETENDAWLARDAN) REAL VE ARGUMENTAL SURETDE WAHIDI OLSUNLAR. VE EGER VICDANLARI VARSA UTANCAGLIG HISSI KECIRIB, MENIM HAKGLI OLDUGUMU ETIRAF ETSINLER. NEHAYYET ANLAMAG LAZIMDIR KI, BIZ BAYRAG DEYIWMIRIK, BIZ AZERI MENTELLIGINA, RUHUNA CAVAB VEREN BAYRAG YARADIRIG...

Azerman @ 25.06.2011 (02:31:12)
BIR DEGIGLEWDIRME : COXLARI BAYRAG DEYIWDIRILMESINI GEBUL EDE BILMIR... AMMA, TARIX BOYU BUTUN DOVLET BAYRAGLARI DEFELERLE DEYIWDIRILEREK SON VARIANTADEK KAMILLEWME VE MUKEMMELLEWME PROSESI KECIB.

Azerman @ 26.06.2011 (18:10:46)
BAYRAG SORGU TESTININ DAHA REAL NETICESI UCUN, 8 BAYRAG SECIMINI HEC ELE DE MOHTEWEM VE ZOVGLU BAYRAGLAR DEMIREM : - BU 3 KAFKAZ DOVL.BAYRAGI, TURKIYE - MENE MARAGLIDI, MAKEDONIYA, WIMALI KOREA, OXWAR BAYRAG - NAMIBIYA, NORVEC VE ICAZE VERSEYDINIZ, MEN COXDAN TERTIB ETDIYIM VE MENIM FIKRIMCE ESIL AZERI RUHU VE KVINTENSSENSIYASINA UYGUN OLAN BAYRAGI DA BU ZOVG SORGU TESTINDE SINAYARDIG. MEN OZ BAYRAGIMIN GALIB GELECEYINDEN EMINEM. BES SIZ ? - EY (TARIXEN BELE GETIRDIYINDEN) MEMMEDEMIN BAYRAGININ ZOVGLULUYUNDEN AGIZ DOLU DANIWANLAR ! - EMINSINIZ ? EMINSINIZSE SORGUNU KECIRIN.YERI GELMIWKEN - BU SORGUNU KECIRMEYI MENE DE HEVALE EDE BILERSIZ. YOX, OZUNUZ KECIRECEKSINIZSE, CALIWIN DUZGUN KECIRIN, CUNKU BU ELE SIZIN, IGTIDARIN MARAGINDADI. INDI KECEK KAZANA, DIYESEN KAZAN BOW CIXDI VE BIZIM PREZIDENTIN DANIWIGLARDAKI HALI, MENIM HEC XOWUMA GELMEDI. MENIM BIR KETCIM BUNU BELE KOMMENTE EDERDI : "DI HÛ...BU DA KAZAN" KIV-de ISE AY, ERMENILER ACINDAN OLUR, AY EMENISTANDA ERMENI GALMAYIB, ELE BIR AZ DA DOZSEK ERMENILER OZLERI NEINKI GARABAGI ERMENISTANI DA TERK EDECEK, AY PRIORITETLER DEYIWIB... PRIORITETLERIN DEYIWMESI UCUN GEREK SEN - BU PRIORITETLERI VEREN, SIYSI IRADE VE GUCE MALIK OLAN GUVVELERIN IDEOLOJI STRATEGIYASININ BIR HISSESI OLASAN, YANI SIVIL VE DEMOKRATIK DUNYANIN ERMENILERDEN DE VACIB BIR HISSESI. O KI GALDI, BALANSLAWDIRILMIW SIYASETE : TEREZININ EN AGIR NOGTESI YUKLERIN BALLANSINI SAXLAYAN NOGTEDI. EN GULMELISI DE ODUR KI, SIZIN BU YUKUN AGIRLIGINA DOZMEKDEN BAWGA, TEREZIYE HEC BIR TESIR ETME MEXANIZM VE IMKANINIZ YOXDUR. O VAXTA GEDER KI, BIZ MILLI IDEOLOJI REFORMALARI BAWLAMAMIWIG, ZAMAN BIZIM ELEHIMIZE IWLEYIR. VE BIR AZ DA GECIKSEK (XUSUSEN SIZIN UCUN) GEC OLACAG. AMMA REFORMALARI MEHZ SIZ APARSANIZ ... - BU AZERBAYCAN UCUN YENI INKIWAF NOGTESI OLUB, ONUN SOSIAL VE SIYASI PROBLEMLERINI HELL EDEB, AZERBAYCANA BOYUK PERSPEKTIVLER ACACAG - BUTUN BUNLAR AZERBAYYCAN TARIXINDE SIZIN ADINIZLA BAGLI OLACAG. KIMIN ? REFORMANI APARANLARIN ... YEGIN MENIM DE SKRONU IWIMI, SIZ VE XALGIMIZ DEYERLENDIRER. MEN ISTEYIREM KI, BIZ - XURAMADAM ATILMIW BU YERLERE IWIG WUACIGLARI ATAG. A.Makarevic - "BOGOM ZABROWENNIY MIR"

Nubar @ 27.06.2011 (17:41:23)
Salam Mehriban xanim men Huseynova Nubar Bank iwi uzre qurtarmiwam iw tapa bilmirem banklarda xahiw edirem mene komek olun menim 1 qizim var yoldawimdan ayrilmiwam valideyinlerimle yawiyiram dolaniwiq cetin olduqu ucun size muraciet edirem mene xahiw edirem sizin komekliyinizle banka iwe duzelmek isteyirem men sumqayitda yawiiyiram ozum 1986 cilde doqulmuwam 2 bankda stajor olmuwam emeliyyatcinin iwleri uzre ve depozit pul kocurmeleri uzre xahiw edirem mene komek olun tewekkur ediremki menim mektubumu oxuduz

AZERMAN @ 28.06.2011 (14:52:32)
HE...,HARDA GALMIWDIG ? XALCAMI MUZEYE GETIRECEM. HEC XALCANIN YERIDI... AMMA BIR WEY DE VAR KI, MEN ELE-BELE HEC NE YAZMIYORUM. OLA BILSIN, MEN ORDA SIZIN IWCI ILE GORUWUB, GOZLEDIYIM TEKLIFLER ALDIM. EGER, PREZIDENT VE IGTIDARDA OLAN SAGLAM GUVVELER MILLI IDEOLOJI REFORMALARA (ELIFBADAN TUTMUW BAYRAGIMIZA GEDER) BAWLAMAYACAGLARSA, ONDA HEYDER ALIYEV SIYASETININ MAHIYYETI, MEGZI NE IDI ??? INDI IGTIDAR HAKIMMIYYETI UZURPELEWDIRILMESININ (VE BUNUN NETICESINDE AZERBAYCANA VURULAN ZIYANIN) NEYIN NAMINE EDILDIYINI CAVABLANDIRMALIDI. BUNA FELSEFI KONTEKSTE : "DENIZI IC, KSANF" -DEYIRLER. EGER, SIZ EVOLYUTIV, MILLI IDEOLOJI, MEDENI... REFORMALARI BAWLAMASANIZ, SIZI (IGTIDARI) COX ACINACAGLI, SIYASI VE WEXSI AGIBET GOZLEYIR. HER BIR EDALETSIZLIYE,ZORA, MEHDUDIYYETE... BIR WERTLE DOZMEK OLAR - EGER BUTUN BUNLAR OLKENIN DAHA BOYUK, STRATEJI...AMALLARI VE PRINSIPLERI NAMINE EDILERSE. MEN, HELEKI, HEC BIR SAHEDE (HOLLAND SINDROMUNDAN BAWGA) KOSEPTUAL KONSTRUKTIV VE SEMERELI DEYIWIKLIK GORMUREM. BIR SOZLE SIZ DEYIWIKLIK ETMIRSINIZSE, SIZI DEYIWIRLER. BIR DE SONDA, MENE CURBECUR, KI Vasiteleri ile YAZILARIMA BEZI IRONIK, LAG-LAGI... ATMACALAR ATANLARA DEMEK ISTEYIREM KI; MENIM YAZDIGLARIM - SIZIN KIMILER CUN YOX- AGILLI, SAVADLI, MEDENI, INTELLEKTLI... INSANLAR UCUNDUR. P.S. - GORUNUR ; ABDALABIVEC VE DIGAMRAZLAR OLKEMIZDE AZ DEYIL.

Azerman @ 02.07.2011 (17:28:20)
Mene bir biznes teklif edibler. Duzu hele ki, bu mene inandirici gelmir, amma kim bilir ...(kim bilir gelbimin agrisini kim bilir ...ne ise) her ehtimala cavab yazdim, belke burdaki dostlarimin iwidi. Evrovision barede ele yaxwi ideya ve fikirler var ki; avropalilari xowteecub edib, Azerbaycana neinki respekt getire, hetta, onun adini evrovision tarixine yazardi, amma sizin, mene cavabsizliginizdan goruneni budur ki, butun bunlar, size lazim deyil. O ki galdi xalca emeliyyatina : heleki Bakiya gelmeye de pul yoxdu. Nece deyerler : imkan olan kimi... Menim indiki ovgati halim duwgundu, amma dunen xazar sozunun menasini tapdim ve bu, meni optimist ehvala kokledi. Gun gelecek, men onsuz da butun ideya, kewf, fikirlerimi... reallawdiracam ve istemezdim ki, siz,mene vaxtinda destek olmadiginiza gore, pewman olasiniz... A. Makarevic - "Poka gorit sveca"

AZERMAN @ 02.07.2011 (17:40:34)
Mawina vremeni i Voskresenie - "TRI OKNA"

Azerman @ 05.07.2011 (13:20:37)
Dunen bacim gile getmiwdim (6manat30gepik)ve tv-ye baxmag imkanim oldu. ATV-de Azerbaycan, SIZ VE PREZIDENTIMIZ hagda vetenperverlik reklam rolikine baxdim : Size ele gelmir ki, rolik gercek neticeye gore hedden illyuzor ve pafosludu. SONDA ISE YENE O CEYNENILMIW FRAZA "GUC BIRLIKDEDIR" He, ADILLA, CINGIZXAN, ISKENDER, SEZAR, OSMAN TAMERLAN ... zamanelerinde mehz bele idi. Amma, mence indi bu sozler oz menasini itirib. Indi GUC BIRLIKDE YOX - BILIKDEDIR. Yeri gelmiwken : "BILIK OLSA - BIRLIK DE OLAR." Hele de zeng ve mesajlarinizi gozleyen : Nazim Sevindik oglu.

Azerman @ 05.07.2011 (13:21:03)
Dunen bacim gile getmiwdim (6manat30gepik)ve tv-ye baxmag imkanim oldu. ATV-de Azerbaycan, SIZ VE PREZIDENTIMIZ hagda vetenperverlik reklam rolikine baxdim : Size ele gelmir ki, rolik gercek neticeye gore hedden illyuzor ve pafosludu. SONDA ISE YENE O CEYNENILMIW FRAZA "GUC BIRLIKDEDIR" He, ADILLA, CINGIZXAN, ISKENDER, SEZAR, OSMAN TAMERLAN ... zamanelerinde mehz bele idi. Amma, mence indi bu sozler oz menasini itirib. Indi GUC BIRLIKDE YOX - BILIKDEDIR. Yeri gelmiwken : "BILIK OLSA - BIRLIK DE OLAR." Hele de zeng ve mesajlarinizi gozleyen : Nazim Sevindik oglu.

Azerman @ 08.07.2011 (15:53:27)
Sabah ...

Azerman @ 13.07.2011 (14:40:58)
MERHABA ! Mehriban xanim sizden axirinci xahiwim : Mene Ukrayna akademiyasina daxil olmaga komeklik edin. IW ORASINDADIR KI, ORA GEBUL MUSABIGE YOLU ILE, PULLUDUR. MENCE, DOVLETIMIZDE ISTEDADLI VE TALANTLI INSANLAR HEM DE DIPLOMLU OLSA DAHA YAXWI OLAR. XAHIWIM ; TEHSILIMIN DOVLET TEREFINDEN MALIYELEWDIRILMESIDI. O KI GALDI GALMA-GALLARA BELE WEYLERE GORE NAHAL VE BEDGUMAN OLMAYIN. MAKARONNIKI ONI I EST MOKORONNIKI. SENSASIYA VE PUL XATIRINE ITALYAWKALAR HER WEYE GADIRDI. NAHAG YERE ONLARI AVROPANIN CUWKALARI ADLANDIRMIRLAR. ELBETTE KI BU ZAKAZDI, AMMA, BU FARSIN BELE BEYNALXALG SEVIYEYE GETIRILMESI, BEDHAG DUWMENLERIMIZIN - SIZIN BEYNELXALG SEVIYYEDEKI RESPEKT VE REYTINGINIZIN ARTMASI - XOFLANMASINDAN (GORXMASINDAN) IRELI GELIR. YEGIN DUWMENLER MENIM PARDON BIZIM MILLI REFORMALAR BAREDE EWIDIB TEWVIWE DUWUBLER. PUL ELE NECE YOX IDI, ELE DE YOXDU. SABAH BELKE GELDIM XALCA MUZEYINE ORDAN DA Rewid Behbudov kuc.25, ofis 13 TEHSIL BAREDE BEZI WEYLERI OYRENMEYE. MENE BIR KURATOR VERSENIZ HEM MENE GANUNI VE DUZGUN ISTIGAMET VERERDINIZ, HEM DE ARAMIZDAKI BUTUN INFORMASIYA DUMANI DURUSTLEWER.

Azerman @ 14.07.2011 (19:37:16)
BU GUN GELMEK ALINMADI,XALCANI HAZIRLAYINCA,BIR TEREFDEN DE ISTI... AMMA SABAH MUTLEG GELECEM. DUNEN, ARMENOID IRGININ BLOGUNA BIR DE NEZER YETIRDIM : ORDA EVVEL ARMENOID SIRASINDA GORDUYUM SLAVYAN VE HIND-AVROPA MILLETLERINDEN ESER-ELAMET GALMAMIWDI. BIR SAYTDA ISE BIR RUS ALIMININ HERFLERIN MENALARI HAGGDA OXUDUM : GORUNUR ONUN TEHLILI YALNIZ SLAVYAN,RUS DILI NOGTEYI NEZERINDEN ARAWDIRILIB, CUNKI TEHLIL APRIORI, BEZI HALLARDA ISE INTERMNIST VE ABSURDDUR. HERCEND AZ OLSA DA ARGUMENTLEWDIRILMIW NUMUNELER DE VAR. O BU MOVZUYA ESASEN HERFLERIN SOZ BAWLANGICI VE SONLUGU ASPEKTLERINDEN YANAWIB. DUZU MENE BU TEHLIL COX BESIT VE GULMELI GELDI, CUNKI MENIM TEHLILIM HEM IDEOGRAFIK, HEM FONETIK, HEM SOZUN MAHIYYETI HEM DE BAWGA DILLER BAXIMINDAN HERTEREFLI EDILIB. BELKE BU IW LINGVISTIKADA YENI SOZDU, CUNKI, MEN ESASEN HER HERFIN FONEMINE (SESLENMESINE) UYGUN NIYE MEHZ ELE GRAFIKADA OLMASINA CABAB TAPMIWAM. VAXTIM GURTARDI.

Azerman @ 14.07.2011 (19:48:56)
ADINI TAPDIM ; NIKOLAI KLADOV. BIR DE GEYD ETMELIYEM, ONUN TEHLILI UMUMILEWDIRICI VE SETHIDIR.

Azerman @ 17.07.2011 (15:12:12)
Mehriban xanim, Men, cooox teesuf edirem ki, Mira xanimi xalca muzeyinde tapa bilmedim. Hele ustelik xalcanin satildigi tegdirde pulunun verilmesinin cox gec olacagini bildirdiler. Bir sozle her wey edilmiwdi ki, Men xalcani sata bilmeyim. Men ise bunun eksini fikirlewirdim. Onlar hec xalcaya baxmadilar da ... Belke o xalca ele muzey ucun hegigeten vacib bir wey kesb edirdi. Nese bu sanki evvelceden hazirlanmiw "atmazkaya" benzeyirdi. Heleki goruneni odur ki Siz ya Mene komek etmek istemirsiniz, ya da Sizin tapwiriglariniz daha guclu ve avtoritetli wexs terefinden legv edilir. Amma yene de birteher (lap arwinmalci kimi) xalcami- ucuz giymete olsa da- satdim. HE ISE ... Musavatin prognozcusuna ise demek isteyirem KI : Meger sen bildiyin iwle mewgulsan ki ??? Mene bilmediyim iwle mewgul olmagi tovsiye etmirsen... Men bilmediyim iwle hec vaxt mewgul olmuram.

gunel @ 17.07.2011 (16:09:25)
salam mehriban xanim men adra-ya senede verirem qabiliyyetden yaxsiyan amma bir az testlerden prablemiem var herdefe testden kesilirem ne olardiki qabiliyyet imtahani once olardi sonra test sizden xais edirem mene komek edin .belkede sizin komeyinizle men gunun birinde olkemizi xaricde oz el islerimle temsil edeceyem

Azerman @ 18.07.2011 (05:36:13)
BIR WEYI DE BIZIM GOROSGOPCUYA CATDIRIM : EGER, SEN VE MENIM GOROSKOPUMU ZAKAZ VEREN ..., MENIM FIKIR VE IDEYALARINDAN YARARLANMAG ISTEYIRSINIZSE NESE BAWGA BIR WEY FIKIRLEWIN. YOXSA ELE BILIRDINIZ, MEN INDI HIRSLENIB BUTUN IDEYALARIMI SIZE ACIGLAYACAM ??? UMUMIYYETLE, MEN DAHA HEC BIR IDEYA VE FIKIR (KEWF) ACIGLAMAYACAM. CUNKI MILLI VE UMUMIYYETLE IDEYALAR AZERBAYCANIN NE IGTIDARINA NE DE IMKAN SAHIBLERINE LAZIM DEYIL. BIZIMKI ALVERDI... IDEYALAR ISE ERMENI, GURCU VE AVROPANIN SIVIL MILLETLERINE LAZIMDI. ERMENILER VE BAWGA GABAGCIL MILLETLER BIZDEN AGILLI DEYIL, SADECE, ONLAR VAXTINDA OZ AGILLI VETENDAWLARININ, AGILLI MILLI IDEYALARINI REALLAWDIRIBLAR. VE MEN GETDIKCE DAHA AYDIN GORMEYE BAWLAYIRAM KI; BIZIM IGTIDAR NEINKI MILLI IDEOLOJI REFORMA APARMAG, HEC MILLI ATRIBUTIKANIN BIR ELEMENTINI DE DEYIWMEK IGTIDARINDA DEYIL. DAHA DOGRUSU REHBERLIYIMIZE BUNU ETMEYE BOYUK GERDEWLERIMIZ ICAZE VERMIR. YERI GELMIWKEN ; MENIM VERDIYIM SORGU TESTINI KECIRDINIZ ? NETICELER NECE OLDU ?

Azerman @ 18.07.2011 (05:37:04)
BIR WEYI DE BIZIM GOROSGOPCUYA CATDIRIM : EGER, SEN VE MENIM GOROSKOPUMU ZAKAZ VEREN ..., MENIM FIKIR VE IDEYALARINDAN YARARLANMAG ISTEYIRSINIZSE NESE BAWGA BIR WEY FIKIRLEWIN. YOXSA ELE BILIRDINIZ, MEN INDI HIRSLENIB BUTUN IDEYALARIMI SIZE ACIGLAYACAM ??? UMUMIYYETLE, MEN DAHA HEC BIR IDEYA VE FIKIR (KEWF) ACIGLAMAYACAM. CUNKI MILLI VE UMUMIYYETLE IDEYALAR AZERBAYCANIN NE IGTIDARINA NE DE IMKAN SAHIBLERINE LAZIM DEYIL. BIZIMKI ALVERDI... IDEYALAR ISE ERMENI, GURCU VE AVROPANIN SIVIL MILLETLERINE LAZIMDI. ERMENILER VE BAWGA GABAGCIL MILLETLER BIZDEN AGILLI DEYIL, SADECE, ONLAR VAXTINDA OZ AGILLI VETENDAWLARININ, AGILLI MILLI IDEYALARINI REALLAWDIRIBLAR. VE MEN GETDIKCE DAHA AYDIN GORMEYE BAWLAYIRAM KI; BIZIM IGTIDAR NEINKI MILLI IDEOLOJI REFORMA APARMAG, HEC MILLI ATRIBUTIKANIN BIR ELEMENTINI DE DEYIWMEK IGTIDARINDA DEYIL. DAHA DOGRUSU REHBERLIYIMIZE BUNU ETMEYE BOYUK GERDEWLERIMIZ ICAZE VERMIR. YERI GELMIWKEN ; MENIM VERDIYIM SORGU TESTINI KECIRDINIZ ? NETICELER NECE OLDU ?

Natella @ 20.07.2011 (14:43:05)
Çäðàâñòâóéòå äîðîãàÿ íàøà î÷àðîâàòåëüíàÿ êðàñàâèöà Ìåõðèáàí õàíóì! Ìåíÿ âñåãäà âîñõèùàåò Âàøà ýíåðãè÷íîñòü, òàêòè÷íîñòü, æèçíåðàäîñòíîñòü è äîáðîäåòåëüíîñòü. ß âàøà ðîâåñíèöà. Õî÷ó ñ Âàìè ïîãîâîðèòü î íåñïðàâåäëèâîì îòíîøåíèè êî ìíå è îñòàëüíûì, ïðåäïðèíèìàòåëÿ îäíîé îðãàíèçàöèè â ãîðîäå Ñóìãàèòå, â êîòîðîì áåç ïðè÷èíû çàñòàâèëè óâîëèòüñÿ, ÷òîáû óñòðîèòü íà ýòî ìåñòî "ñâîåãî" (åìó îêîëî 60 ëåò). Âîò óæå 7 ìåñÿöåâ êàê ÿ íå ìîãó óñòðîèòüñÿ â ã.Ñóìãàèòå(ñ Âûñøèì îáðàçîâàíèåìè è áîëüøèì îïûòîì ðàáîòû). Íå ñèäåòü æå ìíå â ýòè ãîäû(äî ïåíñèè åùå ìíîãî)...Ïðîøó ïîìî÷ü!

Azerman @ 21.07.2011 (05:17:01)
Cox geribedi, Attila adinin menasinin Adilla (adil, edaletli) versiyasi, mende hele 1993 -cu ilden var idi. Ve ele bilirdim bu versiya hec kese melum deyil. Dunense bir Kazax aliminin bele versiyasini internetden oxudum. Burda esas versiyanin tapilma tarixidi. Amma hec neye baxmayarag, bu meni sevindirdi ki, menim versiyam esassiz deyilmiw ne ise... Daha, Sizi hec bir iw-guzara salmayacam. Sizin meslehetcileriniz de, iwcileriniz de yeterincedi ve Mene yegin ki, hec bir ehtiyaciniz yoxdu. En azindan, mektublarima cavabsizliginizdan, bu fikre gelmek olar.Hercend, heyif Eurovisionla bagli, o, ideyalara... Galma-gala gore ise ehvalinizi pozub, cekilib, gizlenib, K.I.Vasitelerinden itmeyin. Bele reaksiyaniz cemiyetde yalniw fikir oyada biler. Eksine - duwmenlerin acigina, dostlarinsa inamindan - daha aktiv, daha metin ve oz megcedinizden daha donmez ... olmalisiniz. Men ise daha gedirem blogunuzdan, cunki prinsiplerim hami ucun eynidir. Æåíþñü, æåíþñü êàêèå ìîãóò áûòü èãðóøêè ... Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà WOU DEVAM ETMELIDIR SHOW MUST GO ON

Azerman @ 21.07.2011 (18:11:22)
Gece yazdiglarimdan sonra, dedim belke nese yazib ideya ve fikirlerime bir munasibet bildireceksiniz, amma nece deyerler : "a voz i nine tam" Yaxwi ciddi, aktual ve konkret iw : Azerbaycan elifbasinin milli kvintensessiyasi(mahiyyeti) baximindan (esaslandirilmiw)tertib edilmesi. Mence, bu bizim butun Turan dunyasinin aktual problemasidi. Men latin, ve kiril hesab edilen elifbanin daha cox Turana (Xonlara, Hunlara)mexsus oldugunu tutarli ve inkaredilmez faktlarla subut ede bilerem. BILEREM. Menim tertib etdiyim elifba neinki Turan milletleri ucun her cehetden optimal ve ideala yaxin, hetta avropa ve uzag werg milletlerini de elifbalarinda reformasiya etmeye vadar edecek. LATIN VE KIRIL ELIFBASININ FONETIK VE IDEOGRAFIK MENASI INDIKI ZAMANADEK DERINDEN OYRENILMEYIB. NIYESI, MENE GUN KIMI AYDINDI. Gisasi, bu da size konkret iw ; Mende butun elifbanin tertibinin esaslandirilmiw konsepsiyasi hazirdi, sadece galib bunlari dovlet seviyyesinde reallawdirilmasi. Yadinizdasa Xorea bayragindaki emblemin menasi 9 ve 6 regemleri ile izah etmiwdim, amma bu emblemin hem de herfi menasi var - e ve ə Regemleri yerinde soldan saga cevirsek, biz 9-un e, 6-ninsa ə oldugunu gorerik. VE elbette ki, bu herflerin ne mena kesb etdiyini, Men bilirem ... Nese bawinizi cox agritmayim. Tam ciddilikle cavabinizi gozleyirem. Istemezdim son mesajim - "Obiknovennoe cudo" filminden - "PROWALNAYA PESNYA" olsun. Yeri gelmiwken, gozel mahnidi.

Azerman @ 21.07.2011 (19:15:58)
YOX DEMEKDEN CEKINMEK LAZIM DEYIL, BU ... LAGEYDSIZLIKDEN YAXWIDIR.

Azerman @ 22.07.2011 (14:22:44)
YOX, DEMEK - LAGEYDLIKDEN YAXWIDIR. MEN OMRUMUN COX VAXTINI MENEVIYYATA, HEGIGET AXTARIWINA ... SERF ETDIYIMDEN PROBLEMSIZ WEXSI HEYATA VE NORMAL YAWAYIW TEMIN EDEN MADDIYATA SAHIB OLA BILMEMIWEM. AMMA HEMIWE XEYIRHAG DUWUNCE VE IDEYALARIMIN NE VAXTSA REALLAWACAGINA INANMIWAM VE INDI DE INANIRAM. MENI MURACIET ETDIYIM INSANLARDA EN COX MEYYUS EDEN VE GICIGLANDIRAN ; MURACIET VE TEKLIFLERIME CAVABSIZLIGDIR. EGER KIMESE INSAN KIMI MURACIET EDILIRSE, HESAB EDIREM O INSANA BIR INSAN, VETENDAW, SECICI, HEMFIKIR ... STATUSLARINDA - MENFI YA MUSBET FERG ETMEZ - CAVAB VERILMELIDIR. CUNKI CAVABSIZLIG BU HALDA MENFI CAVABDAN GAT-GAT PISDI. HAYGIKEWLIK - INSAN ETIKASININ ESASI,OZEYIDI. BELE, LAGEYDLILIK VE RIYA CEMIYYETINDE, MEN OZUMU "HEMIN MYUNHAUZEN" KIMI HISS EDIREM. VE O FILMIN FINAL SEHNESINDEKI SIZLERI(BUTUN MURACIET VE UMID ETDIYIM KESLERE), MEN DE, SOYLEMEK ISTERDIM ... Amma, Men umidimi uzmurem VE saniram Azerbaycanda elmi, medeniyyeti, progressi, milli dirceliwi ... wexsi anbisiyalarindan ... ustun tutan Insanlar YETERINCEDI. Sonda bir YAPON aforizmi : " INSAN OLUR VE OLMUR "

Azerman @ 23.07.2011 (13:42:14)
"INSAN ÖLÜR VE ÖLMÜR"

Orxan @ 30.07.2011 (16:40:50)
Salam Hörmətli Mehriban Xanım adım Quliyev Orxan Fərhad oğlu.mənə komisarlıqdan çağırış vərəqəsi gəldikdən sonra,bizi apardılar Gəncə şəhər tələbə poliknikasına.orda rentgendən keçdim.poliknikaya gedəndə mənim soyuq dəyməm vardi.iki gün sonra məni bir daha çagırdılar,dedilər ki səndə xəstəlik var.Göndəriş verdiler Gəncə şəhər Vərəm disponserinə.ordada bir daha rentgendən keçdim.baw həkim mənim xəstəliyimin nə olduğunu aydınlaşdıra bilmədi..Mənə vərəm diyaqnozu qoyub göndərdilər Bakıda yerləşən Vərəm dispanserinə.ordada mehsuliyəti öz üzərlərine götürməmək üçün Gəncə yazdığını təsdiqlədilər.Gəncədə yeni açılmış 21.06.2011 tarixində Şans Tibb Mərkəzində Baş həkim Qasımov Nofəl həkimə də özümü yoxlatdım.hetda qan analizidə verdim.cavablar neqativ çıxdı.Gəncə şəhər A.Səhət adına 6 sayli şəhər poliknikasının Rentgen şöbəsində yoxlanışdan keçdim 21.06.2011 tarixində.Həkim-Rentgenoloq:Eminbəyli Sevinc xanım mənə heç bir xəstəliyimin olmadığını dedi.Bununla kifayətlənməyərək Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Gəncə şəhər Rayonlararası Kardioloji dispanseri Telerentgen müayinə kabineti,Həkim Rentgenoloq Əliyar Məmmədov məni 22.06.2011 tarixində yoxladı.mənim əsgərliyə yararlı olduğumu,ağ ciyərimdə heç bir qorxulu əlamətlərə rast gəlmədiyini dedi.dəhşətə gələrək həkimlərin mənə vərəm diyaqnozu qoymalarından heyfisləndi. Şübhədən çıxmaq üçün Yeni Gəncə Tibb Mərkəzində 28.07.2011 tarixinde bir daha tomoqrafiyadan keçdim.Professor:Xutulaşvili Nikolay mənim sağlam olduğumu təsdiqlədi.Bu xəbər məni çox sevindirdi.sevinirdim ki,məni əsgərliyə aparacaqlar.Komisar Sərdar Həsənovdan göndərişi aldım Bakıdakı Vərəm dispanserine.dispanserə gəldim Qiymət həkimin qəbuluna girdim sadəcə olaraq özümü yoxlatmağa gəldiyimi dedim.Qiymət həkim Şövbə müdürüdü.Mən çağırışcı olduğumu gizlətdim.Rentgendən keçdikdən sonra mənim ağ ciyərimin şəklinə baxdı və mənim sağlam olduğumu dedi.Sonra dedim ki,çağırışcıyam mənə əsəbləşərək bunu ondan niye gizlətdiyimi,əvvəlcə niyə demədiyimi soruşdu.Hətda yanımda komisarı acıladı dedi:səni niyə aparmırlar görəsən?sən sağlamsan.Gəncəyə gəldim komisar köməkcisi mənə xəbər verdi ki, sən üç ay qalacaqsan.sənə yenə vərəm diyaqnozu qoyublar.Bilmək istəyirəm əgər mən vərəməmsə məni niyə bir dəfəlik komsavat etmədilər?Düzü bu mənə lazımda deyil.Xaiş edirəm sualıma cavab verin üç ayada vərəm sağalarmı?Sadəcə olaraq mənə savatsızlıqları ucbatından sehv diyaqnoz qoydular sonrada bir birlərinin tərəfini saxlayaraq səhvlərini düzəltmək əvəzinə mənim gələcəyimlə oynadılar.Bu mənə çox təsir etdi.Əsgərliyə getməməyi özümə qəbul edə bilmirəm.Bütün sinir sistemlərimi pozdular.Bunlar insan taleyi ilə oynayırlar.sizden xaiş edirəm bu hakda tədbir görəsiniz.Komisar polkovnik Leytinant Sərdar Həsənov da mənim işimə bigane qaldı.Vəzifəsindən suyi istifadə edərək üstümə qışqırdı dedi:yaxşı edirəm nə vaxt istəsəm səni o,vaxtda göndərəcəm.Mən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirmişəm.Mənim üçün əsgərliyə getmək vacibdir.Həm işim üçün həm də gələcəyim üçün.sizdən xaiş edirəm mənə kömək edin.mənə yalnız siz kömək edə bilərsiniz.Ümüdüm ancaq sizədi.

Orxan @ 30.07.2011 (16:53:57)
Salam Hörmətli Mehriban Xanım adım Quliyev Orxan Fərhad oğlu.mənə komisarlıqdan çağırış vərəqəsi gəldikdən sonra,bizi apardılar Gəncə şəhər tələbə poliknikasına.orda rentgendən keçdim.poliknikaya gedəndə mənim soyuq dəyməm vardi.iki gün sonra məni bir daha çagırdılar,dedilər ki səndə xəstəlik var.Göndəriş verdiler Gəncə şəhər Vərəm disponserinə.ordada bir daha rentgendən keçdim.baw həkim mənim xəstəliyimin nə olduğunu aydınlaşdıra bilmədi..Mənə vərəm diyaqnozu qoyub göndərdilər Bakıda yerləşən Vərəm dispanserinə.ordada mehsuliyəti öz üzərlərine götürməmək üçün Gəncə yazdığını təsdiqlədilər.Gəncədə yeni açılmış 21.06.2011 tarixində Şans Tibb Mərkəzində Baş həkim Qasımov Nofəl həkimə də özümü yoxlatdım.hetda qan analizidə verdim.cavablar neqativ çıxdı.Gəncə şəhər A.Səhət adına 6 sayli şəhər poliknikasının Rentgen şöbəsində yoxlanışdan keçdim 21.06.2011 tarixində.Həkim-Rentgenoloq:Eminbəyli Sevinc xanım mənə heç bir xəstəliyimin olmadığını dedi.Bununla kifayətlənməyərək Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Gəncə şəhər Rayonlararası Kardioloji dispanseri Telerentgen müayinə kabineti,Həkim Rentgenoloq Əliyar Məmmədov məni 22.06.2011 tarixində yoxladı.mənim əsgərliyə yararlı olduğumu,ağ ciyərimdə heç bir qorxulu əlamətlərə rast gəlmədiyini dedi.dəhşətə gələrək həkimlərin mənə vərəm diyaqnozu qoymalarından heyfisləndi. Şübhədən çıxmaq üçün Yeni Gəncə Tibb Mərkəzində 28.07.2011 tarixinde bir daha tomoqrafiyadan keçdim.Professor:Xutulaşvili Nikolay mənim sağlam olduğumu təsdiqlədi.Bu xəbər məni çox sevindirdi.sevinirdim ki,məni əsgərliyə aparacaqlar.Komisar Sərdar Həsənovdan göndərişi aldım Bakıdakı Vərəm dispanserine.dispanserə gəldim Qiymət həkimin qəbuluna girdim sadəcə olaraq özümü yoxlatmağa gəldiyimi dedim.Qiymət həkim Şövbə müdürüdü.Mən çağırışcı olduğumu gizlətdim.Rentgendən keçdikdən sonra mənim ağ ciyərimin şəklinə baxdı və mənim sağlam olduğumu dedi.Sonra dedim ki,çağırışcıyam mənə əsəbləşərək bunu ondan niye gizlətdiyimi,əvvəlcə niyə demədiyimi soruşdu.Hətda yanımda komisarı acıladı dedi:səni niyə aparmırlar görəsən?sən sağlamsan.Gəncəyə gəldim komisar köməkcisi mənə xəbər verdi ki, sən üç ay qalacaqsan.sənə yenə vərəm diyaqnozu qoyublar.Bilmək istəyirəm əgər mən vərəməmsə məni niyə bir dəfəlik komsavat etmədilər?Düzü bu mənə lazımda deyil.Xaiş edirəm sualıma cavab verin üç ayada vərəm sağalarmı?Sadəcə olaraq mənə savatsızlıqları ucbatından sehv diyaqnoz qoydular sonrada bir birlərinin tərəfini saxlayaraq səhvlərini düzəltmək əvəzinə mənim gələcəyimlə oynadılar.Bu mənə çox təsir etdi.Əsgərliyə getməməyi özümə qəbul edə bilmirəm.Bütün sinir sistemlərimi pozdular.Bunlar insan taleyi ilə oynayırlar.sizden xaiş edirəm bu hakda tədbir görəsiniz.Komisar polkovnik Leytinant Sərdar Həsənov da mənim işimə bigane qaldı.Vəzifəsindən suyi istifadə edərək üstümə qışqırdı dedi:yaxşı edirəm nə vaxt istəsəm səni o,vaxtda göndərəcəm.Mən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirmişəm.Mənim üçün əsgərliyə getmək vacibdir.Həm işim üçün həm də gələcəyim üçün.sizdən xaiş edirəm mənə kömək edin.mənə yalnız siz kömək edə bilərsiniz.Ümüdüm ancaq sizədi.

Orxan @ 30.07.2011 (16:55:10)
Salam Hörmətli Mehriban Xanım adım Quliyev Orxan Fərhad oğlu.mənə komisarlıqdan çağırış vərəqəsi gəldikdən sonra,bizi apardılar Gəncə şəhər tələbə poliknikasına.orda rentgendən keçdim.poliknikaya gedəndə mənim soyuq dəyməm vardi.iki gün sonra məni bir daha çagırdılar,dedilər ki səndə xəstəlik var.Göndəriş verdiler Gəncə şəhər Vərəm disponserinə.ordada bir daha rentgendən keçdim.baw həkim mənim xəstəliyimin nə olduğunu aydınlaşdıra bilmədi..Mənə vərəm diyaqnozu qoyub göndərdilər Bakıda yerləşən Vərəm dispanserinə.ordada mehsuliyəti öz üzərlərine götürməmək üçün Gəncə yazdığını təsdiqlədilər.Gəncədə yeni açılmış 21.06.2011 tarixində Şans Tibb Mərkəzində Baş həkim Qasımov Nofəl həkimə də özümü yoxlatdım.hetda qan analizidə verdim.cavablar neqativ çıxdı.Gəncə şəhər A.Səhət adına 6 sayli şəhər poliknikasının Rentgen şöbəsində yoxlanışdan keçdim 21.06.2011 tarixində.Həkim-Rentgenoloq:Eminbəyli Sevinc xanım mənə heç bir xəstəliyimin olmadığını dedi.Bununla kifayətlənməyərək Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Gəncə şəhər Rayonlararası Kardioloji dispanseri Telerentgen müayinə kabineti,Həkim Rentgenoloq Əliyar Məmmədov məni 22.06.2011 tarixində yoxladı.mənim əsgərliyə yararlı olduğumu,ağ ciyərimdə heç bir qorxulu əlamətlərə rast gəlmədiyini dedi.dəhşətə gələrək həkimlərin mənə vərəm diyaqnozu qoymalarından heyfisləndi. Şübhədən çıxmaq üçün Yeni Gəncə Tibb Mərkəzində 28.07.2011 tarixinde bir daha tomoqrafiyadan keçdim.Professor:Xutulaşvili Nikolay mənim sağlam olduğumu təsdiqlədi.Bu xəbər məni çox sevindirdi.sevinirdim ki,məni əsgərliyə aparacaqlar.Komisar Sərdar Həsənovdan göndərişi aldım Bakıdakı Vərəm dispanserine.dispanserə gəldim Qiymət həkimin qəbuluna girdim sadəcə olaraq özümü yoxlatmağa gəldiyimi dedim.Qiymət həkim Şövbə müdürüdü.Mən çağırışcı olduğumu gizlətdim.Rentgendən keçdikdən sonra mənim ağ ciyərimin şəklinə baxdı və mənim sağlam olduğumu dedi.Sonra dedim ki,çağırışcıyam mənə əsəbləşərək bunu ondan niye gizlətdiyimi,əvvəlcə niyə demədiyimi soruşdu.Hətda yanımda komisarı acıladı dedi:səni niyə aparmırlar görəsən?sən sağlamsan.Gəncəyə gəldim komisar köməkcisi mənə xəbər verdi ki, sən üç ay qalacaqsan.sənə yenə vərəm diyaqnozu qoyublar.Bilmək istəyirəm əgər mən vərəməmsə məni niyə bir dəfəlik komsavat etmədilər?Düzü bu mənə lazımda deyil.Xaiş edirəm sualıma cavab verin üç ayada vərəm sağalarmı?Sadəcə olaraq mənə savatsızlıqları ucbatından sehv diyaqnoz qoydular sonrada bir birlərinin tərəfini saxlayaraq səhvlərini düzəltmək əvəzinə mənim gələcəyimlə oynadılar.Bu mənə çox təsir etdi.Əsgərliyə getməməyi özümə qəbul edə bilmirəm.Bütün sinir sistemlərimi pozdular.Bunlar insan taleyi ilə oynayırlar.sizden xaiş edirəm bu hakda tədbir görəsiniz.Komisar polkovnik Leytinant Sərdar Həsənov da mənim işimə bigane qaldı.Vəzifəsindən suyi istifadə edərək üstümə qışqırdı dedi:yaxşı edirəm nə vaxt istəsəm səni o,vaxtda göndərəcəm.Mən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirmişəm.Mənim üçün əsgərliyə getmək vacibdir.Həm işim üçün həm də gələcəyim üçün.sizdən xaiş edirəm mənə kömək edin.mənə yalnız siz kömək edə bilərsiniz.Ümüdüm ancaq sizədi.

Orxan @ 31.07.2011 (01:17:02)
Salam Hörmətli Mehriban Xanım adım Quliyev Orxan Fərhad oğlu.mənə komisarlıqdan çağırış vərəqəsi gəldikdən sonra,bizi apardılar Gəncə şəhər tələbə poliknikasına.orda rentgendən keçdim.poliknikaya gedəndə mənim soyuq dəyməm vardi.iki gün sonra məni bir daha çagırdılar,dedilər ki səndə xəstəlik var.Göndəriş verdiler Gəncə şəhər Vərəm disponserinə.ordada bir daha rentgendən keçdim.baw həkim mənim xəstəliyimin nə olduğunu aydınlaşdıra bilmədi..Mənə vərəm diyaqnozu qoyub göndərdilər Bakıda yerləşən Vərəm dispanserinə.ordada mehsuliyəti öz üzərlərine götürməmək üçün Gəncə yazdığını təsdiqlədilər.Gəncədə yeni açılmış 21.06.2011 tarixində Şans Tibb Mərkəzində Baş həkim Qasımov Nofəl həkimə də özümü yoxlatdım.hetda qan analizidə verdim.cavablar neqativ çıxdı.Gəncə şəhər A.Səhət adına 6 sayli şəhər poliknikasının Rentgen şöbəsində yoxlanışdan keçdim 21.06.2011 tarixində.Həkim-Rentgenoloq:Eminbəyli Sevinc xanım mənə heç bir xəstəliyimin olmadığını dedi.Bununla kifayətlənməyərək Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Gəncə şəhər Rayonlararası Kardioloji dispanseri Telerentgen müayinə kabineti,Həkim Rentgenoloq Əliyar Məmmədov məni 22.06.2011 tarixində yoxladı.mənim əsgərliyə yararlı olduğumu,ağ ciyərimdə heç bir qorxulu əlamətlərə rast gəlmədiyini dedi.dəhşətə gələrək həkimlərin mənə vərəm diyaqnozu qoymalarından heyfisləndi. Şübhədən çıxmaq üçün Yeni Gəncə Tibb Mərkəzində 28.07.2011 tarixinde bir daha tomoqrafiyadan keçdim.Professor:Xutulaşvili Nikolay mənim sağlam olduğumu təsdiqlədi.Bu xəbər məni çox sevindirdi.sevinirdim ki,məni əsgərliyə aparacaqlar.Komisar Sərdar Həsənovdan göndərişi aldım Bakıdakı Vərəm dispanserine.dispanserə gəldim Qiymət həkimin qəbuluna girdim sadəcə olaraq özümü yoxlatmağa gəldiyimi dedim.Qiymət həkim Şövbə müdürüdü.Mən çağırışcı olduğumu gizlətdim.Rentgendən keçdikdən sonra mənim ağ ciyərimin şəklinə baxdı və mənim sağlam olduğumu dedi.Sonra dedim ki,çağırışcıyam mənə əsəbləşərək bunu ondan niye gizlətdiyimi,əvvəlcə niyə demədiyimi soruşdu.Hətda yanımda komisarı acıladı dedi:səni niyə aparmırlar görəsən?sən sağlamsan.Gəncəyə gəldim komisar köməkcisi mənə xəbər verdi ki, sən üç ay qalacaqsan.sənə yenə vərəm diyaqnozu qoyublar.Bilmək istəyirəm əgər mən vərəməmsə məni niyə bir dəfəlik komsavat etmədilər?Düzü bu mənə lazımda deyil.Xaiş edirəm sualıma cavab verin üç ayada vərəm sağalarmı?Sadəcə olaraq mənə savatsızlıqları ucbatından sehv diyaqnoz qoydular sonrada bir birlərinin tərəfini saxlayaraq səhvlərini düzəltmək əvəzinə mənim gələcəyimlə oynadılar.Bu mənə çox təsir etdi.Əsgərliyə getməməyi özümə qəbul edə bilmirəm.Bütün sinir sistemlərimi pozdular.Bunlar insan taleyi ilə oynayırlar.sizden xaiş edirəm bu hakda tədbir görəsiniz.Komisar polkovnik Leytinant Sərdar Həsənov da mənim işimə bigane qaldı.Vəzifəsindən suyi istifadə edərək üstümə qışqırdı dedi:yaxşı edirəm nə vaxt istəsəm səni o,vaxtda göndərəcəm.Mən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirmişəm.Mənim üçün əsgərliyə getmək vacibdir.Həm işim üçün həm də gələcəyim üçün.sizdən xaiş edirəm mənə kömək edin.mənə yalnız siz kömək edə bilərsiniz.Ümüdüm ancaq sizədi.

Orxan @ 31.07.2011 (01:18:12)
Salam Hörmətli Mehriban Xanım adım Quliyev Orxan Fərhad oğlu.mənə komisarlıqdan çağırış vərəqəsi gəldikdən sonra,bizi apardılar Gəncə şəhər tələbə poliknikasına.orda rentgendən keçdim.poliknikaya gedəndə mənim soyuq dəyməm vardi.iki gün sonra məni bir daha çagırdılar,dedilər ki səndə xəstəlik var.Göndəriş verdiler Gəncə şəhər Vərəm disponserinə.ordada bir daha rentgendən keçdim.baw həkim mənim xəstəliyimin nə olduğunu aydınlaşdıra bilmədi..Mənə vərəm diyaqnozu qoyub göndərdilər Bakıda yerləşən Vərəm dispanserinə.ordada mehsuliyəti öz üzərlərine götürməmək üçün Gəncə yazdığını təsdiqlədilər.Gəncədə yeni açılmış 21.06.2011 tarixində Şans Tibb Mərkəzində Baş həkim Qasımov Nofəl həkimə də özümü yoxlatdım.hetda qan analizidə verdim.cavablar neqativ çıxdı.Gəncə şəhər A.Səhət adına 6 sayli şəhər poliknikasının Rentgen şöbəsində yoxlanışdan keçdim 21.06.2011 tarixində.Həkim-Rentgenoloq:Eminbəyli Sevinc xanım mənə heç bir xəstəliyimin olmadığını dedi.Bununla kifayətlənməyərək Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Gəncə şəhər Rayonlararası Kardioloji dispanseri Telerentgen müayinə kabineti,Həkim Rentgenoloq Əliyar Məmmədov məni 22.06.2011 tarixində yoxladı.mənim əsgərliyə yararlı olduğumu,ağ ciyərimdə heç bir qorxulu əlamətlərə rast gəlmədiyini dedi.dəhşətə gələrək həkimlərin mənə vərəm diyaqnozu qoymalarından heyfisləndi. Şübhədən çıxmaq üçün Yeni Gəncə Tibb Mərkəzində 28.07.2011 tarixinde bir daha tomoqrafiyadan keçdim.Professor:Xutulaşvili Nikolay mənim sağlam olduğumu təsdiqlədi.Bu xəbər məni çox sevindirdi.sevinirdim ki,məni əsgərliyə aparacaqlar.Komisar Sərdar Həsənovdan göndərişi aldım Bakıdakı Vərəm dispanserine.dispanserə gəldim Qiymət həkimin qəbuluna girdim sadəcə olaraq özümü yoxlatmağa gəldiyimi dedim.Qiymət həkim Şövbə müdürüdü.Mən çağırışcı olduğumu gizlətdim.Rentgendən keçdikdən sonra mənim ağ ciyərimin şəklinə baxdı və mənim sağlam olduğumu dedi.Sonra dedim ki,çağırışcıyam mənə əsəbləşərək bunu ondan niye gizlətdiyimi,əvvəlcə niyə demədiyimi soruşdu.Hətda yanımda komisarı acıladı dedi:səni niyə aparmırlar görəsən?sən sağlamsan.Gəncəyə gəldim komisar köməkcisi mənə xəbər verdi ki, sən üç ay qalacaqsan.sənə yenə vərəm diyaqnozu qoyublar.Bilmək istəyirəm əgər mən vərəməmsə məni niyə bir dəfəlik komsavat etmədilər?Düzü bu mənə lazımda deyil.Xaiş edirəm sualıma cavab verin üç ayada vərəm sağalarmı?Sadəcə olaraq mənə savatsızlıqları ucbatından sehv diyaqnoz qoydular sonrada bir birlərinin tərəfini saxlayaraq səhvlərini düzəltmək əvəzinə mənim gələcəyimlə oynadılar.Bu mənə çox təsir etdi.Əsgərliyə getməməyi özümə qəbul edə bilmirəm.Bütün sinir sistemlərimi pozdular.Bunlar insan taleyi ilə oynayırlar.sizden xaiş edirəm bu hakda tədbir görəsiniz.Komisar polkovnik Leytinant Sərdar Həsənov da mənim işimə bigane qaldı.Vəzifəsindən suyi istifadə edərək üstümə qışqırdı dedi:yaxşı edirəm nə vaxt istəsəm səni o,vaxtda göndərəcəm.Mən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirmişəm.Mənim üçün əsgərliyə getmək vacibdir.Həm işim üçün həm də gələcəyim üçün.sizdən xaiş edirəm mənə kömək edin.mənə yalnız siz kömək edə bilərsiniz.Ümüdüm ancaq sizədi.

Aynure Agayeva @ 09.08.2011 (14:47:05)
salam Mehriban xanim sizi RUSIYANIN Irkutski seherinde yasayan kasib bir aile narahat edir. cox xahis edirem bize komek edesiz.Ailede 3neferik yoldasim men birde 11ayliq oglum.ailede ancaq yoldasim isleyir 20.000RUB maas alir bu maasin 15.000RUB ev kirayesinin pullun odeyirik.5000RUB bizim dermanlarimiza ancaq catir. men ureyden emaliyyat olunmusam ona gore hekimler icaze vermir islemeye.ozude hamileye ureyimden etli yagli yemekler meyveler kecir imkanimiz yoxdur almaga. 11ayliq oglumda qan azligi var hekim deyir vitaminli seyler yesin. sizden cox xahis edirem oz adimdan balaca oglumun adindan bize komek edin sizi and veririk bu muqeddes orucluq ayina bize tez oz yardim elinizi uzadin. bir kimsesiz qadina ozude qerib yerde hamilr qadina ve balaca usaga komek etmek ne qeder savabdir. mehriban xanim siz anasiz meni gozel basa dusersiz hamile qadinin ureyinden her gun 1000sey kecir mende istiyirem betnimdeki korpe saglam olsun. sizden cox xahis edirem mene oz komeyinizi esirgemeyin.

Aynure Agayeva @ 12.08.2011 (09:53:52)
salam Mehriban xanim sizi yene hamile qadin ve 11ayliq ac korpe narahat edir.Mehriban xanim sizden xahis edirem mene komek edin her gun balaca ogluma ne verim yemeye deyende siz yadima dusursuz ve ozume tesselli verirem deyirem Mehriban xanim bize oz komeyin esergemez. sizden cox xahis edirem mene yardim edin.hamile qadina komek etmek onun ureyinden ne kecirse verib yemek ne qeder savabdi.

AGAYEVA AYNURE @ 21.08.2011 (10:57:12)
Salam Mehriban xanim size 10-cu mektubumu yaziram.Amma hele mene yardim etmemisiz. umud edirem mene yaxin zamanlarda komek edeceksiniz.Mehriban xanim menim yardim edin cunki maddi durumumuz pisdi.her gun bir dilim corek goresen mene kim verecek fikirlesirem. ozude hamileyem.meyveler yagli yemeyler ureyimden kecir.HAMILE qadina ve balaca usaga komek etmek ne qeder savabdi. men sizin xeyirxah islerinizden xeberim var ve umud edirem mende yardim elinizi uzadarsiz.sizi and verirem bu muqeddes ramazana mene komek edin menim ucun sot acdirin her ayda ureyinizden ne qeder kecirse menim ucun qoyun. Mehriban xanim men sizin gonderdiyiniz pula dolunca yeyib sizin ucun dua edecem.and olsun allaha.sisden bir ana kimi bir qadin kimi xahis edirem mene yardim edin.menin betnimdeki korpeni ve balaca oglumu ac qoymayin.yalvariram.

arzu @ 24.08.2011 (18:53:44)
salam mehriban xanim men muellimeyem tez tez televizorda h eliyev fondunun tehsile qaygisindan kosterdiyi komekden danisilir menim de bir muellim kimi ;i;io gurguswuna ehtiyacim var bilmek isteyirem h eliyev fondu mene bu qurgunu vere bilermi cavaba ehtiyacim var sagolun

arzu @ 24.08.2011 (19:01:03)
salam men onu da qeyd etmek isteyirem ki mimio kursuna getmisem ve her iki sertifikati elde etmisem qalir bu qurgunu elime alib ders kecmek o da sizin komeyinizle olar insaallah

Namelum @ 26.08.2011 (11:45:38)
TUN " FIRST LADY"-LER ARASI ... YOXDUR ONDAN GOZEL GEYRI ... " MUKEMMELLIK ILAHASI '' ... YANI, BIZIM " LEDI MERI " ... Ad gununuz mubarek !

Azerman @ 26.08.2011 (12:08:14)
K/ô "Ìýðè Ïîïïèíñ" - ïåñíè "ËÅÄÈ ÌÝÐÈ" È "ÂÅÒÅÐ ÏÅÐÅÌÅÍ"

səhla @ 29.08.2011 (02:20:10)
SALAM MEHRİBAN XANİM BAKİDA ZULUMLƏ İSLEYİB YOLDASİMLS PUL YİGİB MUR AY MTKDA EV ALDİQ KREDİTLE 317 MENZİLİ 980 ADAMA SATİBLAR 1 İLDİ DOYMEDİYİMİZ QAPİ QALMAYİB HEC KES QEBUL ETMİR.PREZİDENT APARATİ QARSİSİNDAN POLİSLER QOCA CAVAN ARVAD USAQ DEMİR DOYUR TEHQİR EDİR.ALCALDİRLAR.MEGER BUNLARDAN SİZİN VE PREZİDENTİMİZİN XEBERİNİZ YOXDUR.NETER OLUR YUMURTA BAHALASİR PREZİDENTİN XEBERİ OLUR YUMURTANİ UCUZLASDİRİR QİSİN SOYUGU YAYİN İSTİSİ KUCELERE CİXİB EVLERİNİ TELEB EDENLERİ BİLMİR.BUDURMU DEMOKRATİYA.BUNUN UCUNMU MEYDANLARDA AZADLİQ QİSQİRMİSİQ.BUNUN UÇUNMU SEHİDLER 20YANVAR QURBANLARİ VERMİSİK.BELİ AZADLİGİ HAQSİZLARA RUSVETXORLARA POLİSLERE İSTEMİSİK.

Memmedov Rahid Vazeh oqlu @ 30.08.2011 (12:48:52)
Hormetli Mehriban xanim.cox teessuf hissi ile deyirem ki oz biliyimle universitet oxumusam. imkansiz ailenin evladiyam.Qazax rayonu.Xanliqlar kendinde yasayiram.2 ildi evliyem 1 oqlum var ama saxlaya bilmirem.isim yoxdu.hara gedirsense ya pulun olmalidi ya da adamin.menim ise hec biri yoxdu.tek umidim sizsiniz.men islemek,ailemin qarsisinda utanmamaq istiyirem.cox cox xahis edirem mene komek edin.tesekkur edirem.....

FERIDE GORANBOY @ 30.08.2011 (17:28:53)
AZERBAYCAN xalqi xosbextdiki onun bascisi ILHAM ELIYEVDIR. biz bunla fexr edirik. bizim kend orta mektebini temir etdiri saqolsunlar

FERIDE GORANBOY @ 30.08.2011 (17:38:30)
Men Azerbaycan respublikasinin prezidenti ILHAM Eliyevi ve Azerbaycanin birinci xanimi MEHRIBAN xanimi ve onun ailesini orucluq bayrami munasibetile tebrik edir onlara uzun omur can saqliqi arzu edirem

sasha @ 02.09.2011 (23:53:12)
ushagim xestedi.Burda muilecesi yoxdur.

səhla @ 03.09.2011 (22:40:27)
salam mehriban xanim ALLAH QİZİNİZİ XOSBAXT ETSİN.MUR-AY MTKDA ALDADİLAN PAYÇİYAM.317 MƏNZİLİ987 ADAMA SATİBLAR.KİRAYE QALİRAM 2 ÖVLADİM VAR4CU MƏKTƏBDİR USAQLARİM DƏYİSİR.ASTMA BRONXİT XƏSTƏSİYƏM.XAHİS EDİRƏM KÖMƏK EDİN BİZİM BU PROBLEMİZİN HƏLLİNDƏ

vuqar @ 06.09.2011 (23:35:07)
salam cox gozalsan mana is tapmaga komak ela super surucuyam

şəhla @ 07.09.2011 (00:26:29)
SALAM MEHRIBAN XANIM MUER-AY MTK DA 317 MƏNZİLİ 987 ADAMA SATİBLAR MƏN DƏ BU QURBANLARDANAM.KİRAYƏ QALİRAM YOLDASİM ALİMDİR FİZZİKZ RİYAZİYYATDAN 150 MANAT MAAS ALİR. DEYƏNDƏ DEYİRİK VARLİ ÖLKƏYİK. HEÇ VARLİ ÖLKƏDƏ DƏ ƏN AŞAĞİ ƏMƏK HAQQİ 85 MANAT OLARMİ.MƏKTƏBLİ PALTARİ 50 MANATDİR. UŞAĞİN BİRİNƏ ALMİSAM BİRİNƏ YOX.NƏ MAAŞ ALİRİQKİ BELƏ BAHA EDİBLƏR MƏKTƏB PALTARİNİ.NƏ KEYFİYYƏTİ VAR NƏDƏ Kİ MODELİ.HEÇ OLMASA MİSİR MÜƏLLİM QONŞU ÖLKƏLƏRİN MƏKTƏB PALTARİNA BAXSİN.MEHRİBAN XANİM HANSİNİ YAZİM KAS KESMİSDƏKİ SAHLAR KİMİ SİZLƏR DƏ MİLLƏTİN ARASİNDA GƏZƏYDİNİZ. MİLLƏTİN NƏ DANİŞDİĞİNİN NECƏ YASAMAĞİNİN ŞAHİDİ OLARDİNİZ.

SƏHLA @ 07.09.2011 (21:52:34)
SALAM MEHRİBAN XANİM MƏN BAKİDA MUR-AY TİKİNTİ ŞİRKƏTİNDƏN EV ALMİSAM.EVİ317 EVİ 987 ADAMA SATİBLAR.KİRAYƏ QALİRAM.ASTMA BRONXİT XƏSTƏSİYƏM 2ÖVLADİM VAR 4-CÜ MƏKTƏB DƏYİŞİR.BİZİ ALDADAN ŞİRKƏT RƏBƏRLƏRİ TUTULUB.BİZƏ NƏ XEYRİ.ONLARİN NİYƏ MÜLKLƏRİ MQSADİRƏ OLUNMUR CAMAATİN PULU VERİLƏRDİ.MEHRİBAN XANİM XAHİŞ EDİRİK KOMƏK EDİN.PREZİDEN APARATİNİN YANİNA BELƏ YAXİNLAŞA BİLMİRİK DƏRDİMİZİ DEYƏK PREZİDENTİMİZƏ.POLİSLƏRİN TƏZYİQİ İLƏ ÜZLƏSİRİK.QADİN QOCA DEMİR DÖYUR TƏHQİR EDİRLƏR.İNDİ DƏ MƏKTƏB ŞATİB PALTARLAR 50-40MANAT ARASİDİR.BELƏ AĞİR ZAMANDA KİAYƏ PULU VERƏK YOXSA PALTAR ALAQ HƏLƏ İSİQ QAZ SU PULU DEMİRƏM.DANİSANDA DEYİRİK VARLİ ÖLKƏYİK.ONA GÖRƏ ƏN AŞAGİ ƏMƏK HAQQİ 85 MANATDİR.ATALAR YAXŞİ DEYİB YETİMİ DÖYMƏ ÇÖRƏYİNİ ƏLİNDƏN AL.XAHİŞ EDİRİK GƏLİRİ MİLYARDLARİ OLAN ÖLKƏDƏN BİZİM DƏ YARAMİZA MƏLHƏM OLUN.VALLAH HAMİMİZİN YERİMİZ O DÜNYADİR.AC DA OLSAQ TOX DA OLSAQ VARLİDA KƏFƏNƏ BÜRÜNÜR KASÜBDA BU DÜNYADA FƏRQQOYMAQ OLUR.O BİRİ DÜNYA HAMİNİ EYNİ LİBASDA QƏBUL EDİR.FƏRQİMİZ ANCAQ CƏNNƏT CƏHƏNNƏMLƏ BİLİNİR.

ramile @ 08.09.2011 (03:08:26)
salam mexriban xanim.son umidim size qalib xais edirem bize komek edesiniz.iki usaq anasiyam yoldasim habsa dusub bir evda 10 nefer qaliriq imkansizliqdi bize komek edin xais edirem.yoldasimi af farmani ile azadliqa buraxilsin,xais edirem.

behruz hesenov @ 14.09.2011 (20:43:11)
salam..sizi narahat etdiyim ucun bagiwlayin!menim heyat yoldawim Hesenova Nermin 2010-cu ilde Naxcivan M.R-nin tibb kollecine qebul olmuwdur.Orda oxudugu ilde bizim bir ovladimiz dunyaya gelmiwdi.Hal hazirda 5 ayliq bir ovladimiz var.Men hesenov Behruz f.o.burda iwlediyimden,burda evimiz oldugundan otru yoldawimin tehsilini Bakinin her hansi bir tibb kollecinde davam etmesini isteyirem.bu sebebden butun ali orqanlara yeni,Sehiyye Nazirliyine,Tehsil Nazirliyine muraciet etmiwem..ama her defesinde eyni mektubu yeniden pecat vuraraq mene gonderibler..sizden artiq derecede xaiwedirem ki bu iwle wexsi maraqlanasiniz..sizin boyuk bir ana oldugunuzu nezere alaraq son umudu side gordum..hansisa anani baladan ayirmaga sizinde ureyiniz razi olmaz..cunki men burda o qeder boyuk maaw almiram ki ailemi orda her weyle temin edim....mumkunse bizim ailenin problemi ile yaxindan maraqlanin..umudvaram ki siz her wey ede bilersiniz..tel 055-283-63-03 ev 012-406-90-35..imza..Hesenov Behruz

Øèðóÿ @ 19.09.2011 (00:27:25)
3410 / 020 ¹ li Gəncə şəhər əmanət kassasının filaına aid olan 15968 ¹ li əmanət kassasında 7341 manat 91 qəpik məbləğin qaytarılmasına dair intertet vastəsi ilə və müxtəlif tarixlərlə Milli Məclisin Sosyal Siyasət Komitəsinin sədri Rəcəbli Hadı Musa oğlunun adına və eyni zamanda Milli Məclisin sədri Əsədov Oktay Sabir oğlunun adına edilən mqraciətlər nəticəsiz qalaraq tədbir görülməməsinə dair 07.09.2011 il tarrixlə Sizin adınıza edilən müraciətə cavablandırılmamasından belə bir nəticiyə gəlmək olar ki,Milli Məclisin internet saytı olsada Milli Məclis üzvüləri tərəfindən istifadə edilmir . Hörmətli , sevimli və xalqın tərəfindən həqiqətən sevilən Milli Məclis üzvü Əliyeva Mehriban xanım 67 yaşım olmasını və Respublikada kimsəsiz yaşamağım Sizin nəzərinizə catdırmaqla yuxarıda qeyd edilən məbləğin qaytarılmasını və ya dəfin ücün qəbirstsnlıqda yer verilməsini təmin edilməsinə təşəbbüs göstərməyinizə əminəm . Nəzərinizə catdırım ki , Milli Məclisin Sosyal Siyasət komitəsinin sədri Rəcəbli Hadı Musa oğlu tərəfindən 20.02.2011 il tarixlə qəbuluna dəvət etsədə bəzi bahanələrlə məni qəbul etməmişdir . Nəzərinizə catdırım ki o vaxt 85 manat pensiya ilə təmin olunurdum və bakı şəhərinə gələrək Milli Məclisin binasının yanına kimi 55 manat xəclənmişdir ki , buda öz nəticəsini verməmişdir . Milli Məclisin Sosyal Siyasət Komitəsinin sədri Rəcəbli Hadı Musa oğlunun mənə qarşı etdiyi ədalətsizliyndən belə bir nəticiyə gəlmək olar ki , sadə və imkansız insan respublikada hec nədir . Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvülərindən ibarət olan Milli Məclis üzvüləri yalnız öz maraqlarının həllinə maraqlıdılar sadə vətəndaşların problemlərinin həllinə isə vədd verməklə kifayətlənirlər . Nəzərinizə catdırım ki , Milli Məclisin Sosyal Siyasət komitəsinin sədri Rəcəbli Hadı Musa oğlu tərəfindən 20.02.2011 il tarixlə qəbuluna dəvət edilsəm də bəzi bahanələrlə məni qəbul etməmişdir .O vaxt 85 manat pensiya ilə təmin olunurdum və bakı şəhərinə gələrək Milli Məclisin binasının yanına kimi 55 manat məbləğin xəclənməsi ilə nəticələnmişdir ki , buda öz nəticəsini verməmsini Sizin nəzərinizə catdırmaq istərdim .Milli Məclisin Sosyal Siyasət Komitəsinin sədri Rəcəbli Hadı Musa oğlunun mənə qarşı etdiyi ədalətsizliyndən belə bir nəticiyə gəlmək olar ki , sadə və imkansız insan respublikada hec nədir . Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvülərindən ibarət olan Milli Məclis üzvüləri yalnız öz maraqlarının həllinə maraqlıdılar sadə vətəndaşların problemlərinin həllinə isə vədd verməklə kifayətlənirlər Lakin S S R İ in Dövlət qurucusu olan əbədi yuxuya getmiş LENİNİN adına Mavzaleyin ünvanına ərizə ilə edilən müraciətlər rəhbərlik tərəfindən həll edilməsinə maraq göstərilirdi Yeni Azərbaycan Partiyasının 75 nəfər üzvü Milli Məclisdə təmsil olunur ki , buda 75 nəfər üzvü tərəfindən təşəbbüs göstərilsə əmanət kassasında olan məbləğin qaytarılmasını və ya dəfin ücün qəbirstanlıqda yer verilməsini təmin edə bilərərsiniz. Respublikada kimsəsiz yaşamağımı və 67 yaşım olmasını Sizin nəzərinizə catdırmaq istərdim belə ki ,kimsəsiz insan Respublikada hec nədir dövlət rəhbərliyi isə insanların qeydinə qalmaqında maraqlı deyirlər Allah sənə rəhmət eləsin LENİN ... Qazetlərin cap etdikləri məqaliyə əsasən Ayı kababı yemək ücün nazir oğlu tərəfindən bir milliyon manatı və ya bir milliyon ABŞ dolların bir gün ərzində xəclənməsi təcüb doğrudur belə ki , bir milliyon ABŞ dolları 14 kiloqramdır və hər gün 100 dolları xəcləməklə 30 il ərzində vətəndaşa xas olan bir şəraiətdə Respublikada yaşamaq mümkündür . Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin Sosyal Siyasət Komitəsinin sədri Rəcəbli Hadı Musa oğlu tərəfindən Sovet pulların haram olmasına dair televziya kanalların birində qeyd edilməsindən belə bir nəticiyə gəlmək olar ki, nazir oğlunun cibində olan pullar halaldr sovet pulları isə haram.

Øèðóÿ @ 19.09.2011 (00:31:13)
3410 / 020 ¹ li Gəncə şəhər əmanət kassasının filaına aid olan 15968 ¹ li əmanət kassasında 7341 manat 91 qəpik məbləğin qaytarılmasına dair intertet vastəsi ilə və müxtəlif tarixlərlə Milli Məclisin Sosyal Siyasət Komitəsinin sədri Rəcəbli Hadı Musa oğlunun adına və eyni zamanda Milli Məclisin sədri Əsədov Oktay Sabir oğlunun adına edilən mqraciətlər nəticəsiz qalaraq tədbir görülməməsinə dair 07.09.2011 il tarrixlə Sizin adınıza edilən müraciətə cavablandırılmamasından belə bir nəticiyə gəlmək olar ki,Milli Məclisin internet saytı olsada Milli Məclis üzvüləri tərəfindən istifadə edilmir . Hörmətli , sevimli və xalqın tərəfindən həqiqətən sevilən Milli Məclis üzvü Əliyeva Mehriban xanım 67 yaşım olmasını və Respublikada kimsəsiz yaşamağım Sizin nəzərinizə catdırmaqla yuxarıda qeyd edilən məbləğin qaytarılmasını və ya dəfin ücün qəbirstsnlıqda yer verilməsini təmin edilməsinə təşəbbüs göstərməyinizə əminəm . Nəzərinizə catdırım ki , Milli Məclisin Sosyal Siyasət komitəsinin sədri Rəcəbli Hadı Musa oğlu tərəfindən 20.02.2011 il tarixlə qəbuluna dəvət etsədə bəzi bahanələrlə məni qəbul etməmişdir . Nəzərinizə catdırım ki o vaxt 85 manat pensiya ilə təmin olunurdum və bakı şəhərinə gələrək Milli Məclisin binasının yanına kimi 55 manat xəclənmişdir ki , buda öz nəticəsini verməmişdir . Milli Məclisin Sosyal Siyasət Komitəsinin sədri Rəcəbli Hadı Musa oğlunun mənə qarşı etdiyi ədalətsizliyndən belə bir nəticiyə gəlmək olar ki , sadə və imkansız insan respublikada hec nədir . Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvülərindən ibarət olan Milli Məclis üzvüləri yalnız öz maraqlarının həllinə maraqlıdılar sadə vətəndaşların problemlərinin həllinə isə vədd verməklə kifayətlənirlər . Nəzərinizə catdırım ki , Milli Məclisin Sosyal Siyasət komitəsinin sədri Rəcəbli Hadı Musa oğlu tərəfindən 20.02.2011 il tarixlə qəbuluna dəvət edilsəm də bəzi bahanələrlə məni qəbul etməmişdir .O vaxt 85 manat pensiya ilə təmin olunurdum və bakı şəhərinə gələrək Milli Məclisin binasının yanına kimi 55 manat məbləğin xəclənməsi ilə nəticələnmişdir ki , buda öz nəticəsini verməmsini Sizin nəzərinizə catdırmaq istərdim .Milli Məclisin Sosyal Siyasət Komitəsinin sədri Rəcəbli Hadı Musa oğlunun mənə qarşı etdiyi ədalətsizliyndən belə bir nəticiyə gəlmək olar ki , sadə və imkansız insan respublikada hec nədir . Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvülərindən ibarət olan Milli Məclis üzvüləri yalnız öz maraqlarının həllinə maraqlıdılar sadə vətəndaşların problemlərinin həllinə isə vədd verməklə kifayətlənirlər Lakin S S R İ in Dövlət qurucusu olan əbədi yuxuya getmiş LENİNİN adına Mavzaleyin ünvanına ərizə ilə edilən müraciətlər rəhbərlik tərəfindən həll edilməsinə maraq göstərilirdi Yeni Azərbaycan Partiyasının 75 nəfər üzvü Milli Məclisdə təmsil olunur ki , buda 75 nəfər üzvü tərəfindən təşəbbüs göstərilsə əmanət kassasında olan məbləğin qaytarılmasını və ya dəfin ücün qəbirstanlıqda yer verilməsini təmin edə bilərərsiniz. Respublikada kimsəsiz yaşamağımı və 67 yaşım olmasını Sizin nəzərinizə catdırmaq istərdim belə ki ,kimsəsiz insan Respublikada hec nədir dövlət rəhbərliyi isə insanların qeydinə qalmaqında maraqlı deyirlər Allah sənə rəhmət eləsin LENİN ... Qazetlərin cap etdikləri məqaliyə əsasən Ayı kababı yemək ücün nazir oğlu tərəfindən bir milliyon manatı və ya bir milliyon ABŞ dolların bir gün ərzində xəclənməsi təcüb doğrudur belə ki , bir milliyon ABŞ dolları 14 kiloqramdır və hər gün 100 dolları xəcləməklə 30 il ərzində vətəndaşa xas olan bir şəraiətdə Respublikada yaşamaq mümkündür . Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin Sosyal Siyasət Komitəsinin sədri Rəcəbli Hadı Musa oğlu tərəfindən Sovet pulların haram olmasına dair televziya kanalların birində qeyd edilməsindən belə bir nəticiyə gəlmək olar ki, nazir oğlunun cibində olan pullar halaldr sovet pulları isə haram.

Agayeva aynure @ 02.10.2011 (16:27:40)
Salam Mehriban xanim size nece defe mektub yazmisam amma mektubuma cavab yazmirsiz. bilirem coxlu isiniz var amma menim umudim sizedi. hamile oldugumdan hemde ureyimden emeliyyat olundugundan isleye bilmirem.yoldasim isleyir maas az alir evin kirayesinin pulun veririk yemeye pul catmir. Mehriban xanim yalvariram mene yardim edin cox xahis edirem.1yasli ogluma betnimdeki korpeye yaziqliqniz gelsin. siz anasiz hem de nene korpe usagin her gun mende yemek istiyir ne verim ona.sizi and verirem allaha mene komek edin menim ucun sot acdirin ureyinizden ne qeder kecir ora qoyun. cox xahis edirem yaxin gunlerde edin ne olar yalvariram

sabina @ 03.10.2011 (00:21:39)
salam mehriban xanlm xaiw edirem mene ndiqqet yetiresiniz evladim yoxdu 2defe olub hekimlerimizin qammamazllql neticesinden olubler 11 ildi ileliyem axlrlncl mualicem Tehranda olub 2defe suni mayalanma elemiwik alinmaylb artlq ailem daqilmaq uzeredi sizden artiq derecede xaiw edirem mene komek edesiz menim uwaqlm olsun imkan a kore ailemdaqllr xaiw edirem mene komek edn mrkezi klinikaya ketdim cox bahadir dala ayitdik unvan wemkir weherl sebine hesenova

Azerman @ 04.10.2011 (16:32:12)
Merhaba ! Ev problemine mohkem bawim gariwsa da, Size yazmaga vaxt ayirdim. Eslinde vaxt var Mani yani tenqa yoxdu. Yeri gelmiwken Tenqa sozunun(hansi ki ruslar da yararlaniblar) menasini bilirsiniz ? Tenqa - yani her hansi bir malin... qeder ve keyfiyyetine - TEN GELEN pul, öikke... Futbolda da voleyboldaki kimi uduzacayiq. NIYE ? Cunki, Bizler enerjisizlik, yarimciqliq ve Azeri ruhuna uygun olmayan (cujoy) milli simvol ve atributikalarin kortebii ve bigane dawiyicilariyiq. Ve bir de Berti Ôoksa bele serf edeceyinden... Men umumiyyetle anlaya bilmirem NIYE qrupumuza Wvedler ve Moldavanlar duwende Azerbaycan yigmasina Isvecde yawayan, MILLIYETCE Moldav olan Ponamaryov, INDI ISE GRUPUMUZA ALMAN VE AVSTIYALILAR duwduyunden MILLIMIZE milliyetce ALMAN BERTI FOKS BAWCILIG EDIR ((( NIYE ))) ???? Menden olsaydi Avstriya ile var gucle oynayib ...Turana ise xal vererdim. Inanin bawqa gardaw milletlerde bele wans olsaydi onlar mehz bele ederdiler. O ki qaldi Italyanlara (gorurem bezileri ,menim onlar barede dediyimle razi olmaq istemir) Men bilirem 14-cu asirden avropa Renesansi Italiyadan bawlayib ve saire ... AMMA, eger bir kucka gazetci oz milletine hormet edirse, pul ve siyasi ambisiya xatirine bawga milletin numayendesine haqsiz ve heyasizcasina tehgirli dezinfomasiya vermemelidirler. Bize munasibet deyiwe biler, eqer Menim milli ideya ve konstruktiv, mentiqli tedris projem qebul olunsa. "ESIL AZADLIG HISSI MILLI RUHUN ANTROPOLOJI MAHIYETI ILE YAWANIR" Al Bano ve Mariana Pawaliyeva - LIBERTA ... Azadlig sigmaz bu kainata ... Benzeyer wimwek ganadli ata ... Her kesin isteyi ona cata ... Azadlig deyer heyata.

anaw-555 @ 06.10.2011 (23:49:43)
salam mehriban xanim.yazib sizden xahiw ediremki mene komeklik edesiz.menim 19yawim var.atam coxdandiki yoxdu hec xeber de yoxdu.1anam 1dene de qardawim var.anamin 39yawi var 20ildiki iwleyir gece gunduz ozude xestedi mualice ede bilmirik imkan yoxdu.qardawimin 17 yawi oda iwleyir.seher 9da cixir gece ise 2de gelir.mense iwlemirem weher yerinde kvartinand qaliriq.borclarda cox imkan yox bu boyda azerbaycanda ozumuze aid hecneyimiz yoxdu ne ev nede torpaq.hec daxma beleyoxdu.ozumde iwleyirdim alinmirdi yorulurdum iwledikce catmir borcun icindede uzuruk.xahiw edirem komeklik eleyin anamda xeste duwub olse bize komek eden olmayacaq.goyde allah yerde de siz.butun dualarim sizinle olar bir qiziniz kimi mene komeklik ele.yalvariram.meni arxasiz buraxmayin.umud varam arzularim puc olmaz.allah komeyiniz olsun.bu heyatda quru canimizdan bawqa hecne yox imkansizliq uzunden orta mektebi de buraxdimiwledim oxumaq isteyirem.xeyallarim var heckes komeklik bele etmir.nezere alin bu sozlerimi.allaha emanet gozleyecem qardawova anaxanim.eslen salyanli ama bakida kirayelerde curuyuruk.

Agayeva Aynure @ 08.10.2011 (07:19:57)
Salam Mehriban xanim sizden xahis edirem mene komek edin. hec olmasa mektubuma cavab olaraq yazin oxudu cunki menim umudim sizedi mene yardim edin.sizden cox xahis edirem. mene maddi destek olun.

Qaraehmedova Gulgez @ 10.10.2011 (18:10:09)
COX HORMETLI MEHRIBAN XANIM,SIZI NARAHAT EDEN ZAQATALA RAYON SAKINIDIR.MENIM 9YASHLI EPILEPSIYA XESTALIYINDEN EZIYYET CEKEN OQLUM VAR.ONUN 1YASHI OLANDA YOLDASHIM REHMETE GEDIB.2IL EVVEL QYINATAM REHMETE GEDENDEN SONRA QAYINLARIM GELIN KOCDUYUM EVDEN QOVLADILAR.ORDA QEYDIYATDA OLMAQIMA BAXMAYARAQ ATAMIN EVINE SIQINDIM.BILDIRMEK ISTEYIREM KI,EV COX SHERAITSIZ,ATAM INFAKT XESTESI,BACIM 2CIQRUP ELILDI.USHAQA NORMAL EV SHERAITI,SAKITLIK LAZIMDIR.MEKTEBE GEDE BILMEDIYI UCUN FERDI HAZIRLASHMASINA SHERAIT YOXDU.YERLI ORQANLARA MURACIET ETSEM DE CAVABSIZ QALIB.QAYINLARIM VE BALDIZLARIM MENI HEDELEDILER.UMIDIMIZ TEK SIZEDI.MEN BILIREM KI,SIZ USHAQLARI COX SEVIRSINIZ VE ONLARDAN OZ QAYQINIZI ESIRGEMIRSINIZ.BIZIM EVLE TEMIN OLUNMAQIMIZA KOMEK EDIN COX XAHISH EDIRIK.

sehla eliyeva @ 19.10.2011 (00:25:14)
salam hormeyli xanimlar xanimi mehriban xanim size yazib bildiriremki size defelerle mektub yazmiwam cavabsiz qalir sizden xaiw edirem usagim nivanpik xesdeliyinen eziyet cekir malicesi germaniyadadi imkanim yoxdi mene komek edesiz ev seraitimde yoxdi sizde anasiz sizden bir ana kimi xais edirem mene komek edesiz pirizdentede defelerle muraciet etmisem heleki hec bir xeber yoxdi sizden xais edirem menim mektubumu nezere alasiz

sehla eliyeva @ 19.10.2011 (00:33:04)
salam hormeyli xanimlar xanimi mehriban xanim size yazib bildiriremki size defelerle mektub yazmiwam cavabsiz qalir sizden xaiw edirem usagim nivanpik xesdeliyinen eziyet cekir malicesi germaniyadadi imkanim yoxdi mene komek edesiz ev seraitimde yoxdi sizde anasiz sizden bir ana kimi xais edirem mene komek edesiz pirizdentede defelerle muraciet etmisem heleki hec bir xeber yoxdi sizden xais edirem menim mektubumu nezere alasiz siz cox merhemetli qadinsiz qoymayinki menim gozu yasli qalsin gozlerim yoldasimda yoxdi mobil 0519607893 umudle sizin mene yardiminizi gozleyirem doymediyim qapi qalmayib mektubuma baxan yoxdi size yazdigim mektublarin uje sayin bilmirem hergun yaziram umudum uje kesilir komeyinize cox ehtiyacim var

Bextiyar Yusifzade @ 28.10.2011 (02:36:05)
Hormetli MEHRIBAN xanim.Yazib sizden xahis edirem ki,men Xezer r-nu Albali q-si M.Namazov kuc don6 yasayiram.Bizden 400metr kenardan qaz xetti kecir.Biz terefde qaz ve su yoxdur.Aldiqim mevacib isiq ve masinla aldiqimiz suya gedir.Evde iki az yasli usaq ve qoca atam-anam var.Kecen qisi bir teher kecirtdik,bu qis nece olacaq bir ALLAH bilir.Umudumuz ancaq sizedir.Sizden xahis edirik ki,qis gelmemis bize qaz cekdiresiniz.Hormetle Bextiyar.tel:050 406 42 66

Bextiyar Yusifzade @ 28.10.2011 (02:48:23)
Hormetli MEHRIBAN xanim.Yazib sizden xahis edirem ki,men Xezer r-nu Albali q-si M.Namazov kuc don6 yasayiram.Bizden 400metr kenardan qaz xetti kecir.Biz terefde qaz ve su yoxdur.Aldiqim mevacib isiq ve masinla aldiqimiz suya gedir.Evde iki az yasli usaq ve qoca atam-anam var.Kecen qisi bir teher kecirtdik,bu qis nece olacaq bir ALLAH bilir.Umudumuz ancaq sizedir.Sizden xahis edirik ki,qis gelmemis bize qaz cekdiresiniz.Hormetle Bextiyar.tel:050 406 42 66

selale @ 01.11.2011 (11:54:42)
Hormatli Mehriban hanım Alieva. Sizden artıq derecede xahiş edirəm. Neftçala rayonunda yağıntı ilə əlaqədar olaraq köhnə ev olduğuna göre evi su basıb.nemislikden oturmaq olmur.it itdiyinen o heyetde qalmaz. İcra başçısıda baxmır.Bakıya Fövqılada Hallara zend etdik heç bir köməklik olunmadı.dediler İcra başçısına müraciət edin. İcra başçısıda baxmır.derdimizi kime deyirikse heç kim baxmır.deyirler derdinizi kime deyirsiz deyin. imkanımızda yoxdu ev tikmeye. 2otaqlı evde 6 nəfər 1de usaq qalırıq. xahiş edirəm bizə 1 yol, 1 köməklik göstərəsiniz. diqqetinizə görə cox sag olun.

Selale @ 01.11.2011 (12:03:20)
adresim budur.Neftçala şəhəri Oryad kəndi,1 may küçəsi. Xankişiyeva Səidə Əjdər qızı.Telefonum 0506795783.cox sağolun.

Azerman @ 01.11.2011 (13:11:21)
BILIRSIZ TEDRISIN VE KITAB OXUNULMAMAGIN ESAS PROBLEMI NEDI ? MENASIZ, YONDEMSIZ, ZOVGSUZ VE ABSURD ELIFBA GRAFIKASI.

ildirim musa oqlu musayev. @ 02.11.2011 (16:14:03)
Abseron hotelinda mmuavin islamisam.2005 ci mana hotel verilmasini tapsirmisdiniz.Amma sizin sozunuzu PA islar idarasi saymadi.Maktubum siza verilmir.X-e maraqlanasiniz.050/623-36-37

Aydin @ 15.11.2011 (05:46:07)
Salam

ELVIN @ 15.11.2011 (17:45:57)
SALAM

İbrahimova Günay Rasim @ 21.11.2011 (10:28:33)
Hörmətli Mehriban xanım! Sizin son illər sadə insanlar tərəfindən sevilməyinizin əsas səbəblərindən biri onların hər bir probleminə xüsusi diqqət ayırmağınız və həllinə nail olmağınızdır. Məhz bu səbəbdəndir ki, artıq Siz insanların ümid yerinə, pənahgahına çevrilmisiniz. Ona görə də məndə Bərdə rayon Mirzəxan kəndində məskunlaşmış Ağdam rayon məcburi köçkünü kimi ehtiyacım olan problemlərin həllinə kömək edəcəyinizə böyük ümid bəsləyərək bu ərizə ilə Sizə müraciət edirəm. Hörmətli Mehriban xanım! 1993-cü ildə ermənilərin Ağdamı işğal edilməsindən sonra mən valideyinlərimlə birlikdə gedib Bərdə rayonunun Mirzəxan kəndində yaşayıram. 2008-ci il avqust ayında Mirzəxan kəndində yaşayan Süleymanov Ramillə ailə həyatı qurdum, məcburi köçkün olsam da özümü xöşbəxt saydım, birgə nigahımızdan iki evladımız oldu. Lakin Süleymanov Raminlə ailə qurub xoşbəxt olmaq mənə nəsib olmadı, 2011-ci ilin may ayında həyat yoldaşımın boynunun LİMFA vəzlərində kəskin şiş əmələ gəldi. Boyunla baş arasında olan kəskin şiş onu boyun hərəkətlərindən təcrid etdi. Mən onu Gəncə, Mingəçevir və Bakı xəstəxanalarına müalicəyə apardımsa da müalicəsi mümkün olmadı və Respubilka həkimlərinin məsləhəti ilə onu İran-İslam Resbubilkasına – Tehran mərkəzi xəstəxanasının Dünya şöhrətli Professoru Avşar Fəndin yanına apardıq. Yoldaşımı müayinədən keçirib, boynundakı şişi əməliyat etdi və nümunələr götürüb şişin xassəsini müəyyənləşdirmək üçün Almaniya Resbubilkasına göndərdi və yoldaşımı bir neçə gündə sonra evə yazdı ki, müayinənin cavabı gələn kimi Sizə Faksla məlumat veriləcək. 20 gündən sonra Almaniyadan analiz cavabını alan Tehran xəstəxanasının Professoru Avşar faksla bizə məlumat verdi ki, yoldaşım Süleymanov Raminin boynunda olan şiş – Boynun xərçəngdir və müalicəsi isə yalnız Almaniyada aparıla bilər. Yoldaşım isə yataq xəstəsidir. Hörmətli Mehriban xanım! Yuxarıda qeyd etdiyim kimi mən məcburi köçkünəm, 2(iki) azyaşlı uşağım vardır . May 2011-ci ildə indiyə kimi olanım nə varsa satıb yoldaşımın müalicəsinə sərf etmişəm. Qohumlar da köməklik ediblər. Lakin, hazrda yoldaşımı Almaniyaya müalicə üçün aparmağa maddi çətinlik çəkirəm. Maddi cəhədən gücüm çatmır. Kömək edənim də yoxdur. Mənim yeganə ümid yerim və pənahgahım Siziniz və məcburi köçkün, 2 (iki) azyaşlı uşaq anası kimi Sizdən xahiş edirəm ki, həyat yoldaşım Süleymanov Ramin Almaniya Respubilkasına müalicə aparmaq üçün imkan daxilində mənə maddi cəhədən köməklik edərsiniz. Ümid yerim Sizsiniz. Yoldaşımın müalcəsi Sizin köməkliyinizdən asldır.

İbrahimova Günay @ 21.11.2011 (10:30:20)
Ağdam rayonundan məcburi köckun, Bərdə rayon Mirzəxan kəndində məskunlaşmış, 2 azyaşlı uşaq anası İbrahimova Günay Rasim qızı tərəfindən Ə R İ Z Ə Hörmətli Mehriban xanım! Sizin son illər sadə insanlar tərəfindən sevilməyinizin əsas səbəblərindən biri onların hər bir probleminə xüsusi diqqət ayırmağınız və həllinə nail olmağınızdır. Məhz bu səbəbdəndir ki, artıq Siz insanların ümid yerinə, pənahgahına çevrilmisiniz. Ona görə də məndə Bərdə rayon Mirzəxan kəndində məskunlaşmış Ağdam rayon məcburi köçkünü kimi ehtiyacım olan problemlərin həllinə kömək edəcəyinizə böyük ümid bəsləyərək bu ərizə ilə Sizə müraciət edirəm. Hörmətli Mehriban xanım! 1993-cü ildə ermənilərin Ağdamı işğal edilməsindən sonra mən valideyinlərimlə birlikdə gedib Bərdə rayonunun Mirzəxan kəndində yaşayıram. 2008-ci il avqust ayında Mirzəxan kəndində yaşayan Süleymanov Ramillə ailə həyatı qurdum, məcburi köçkün olsam da özümü xöşbəxt saydım, birgə nigahımızdan iki evladımız oldu. Lakin Süleymanov Raminlə ailə qurub xoşbəxt olmaq mənə nəsib olmadı, 2011-ci ilin may ayında həyat yoldaşımın boynunun LİMFA vəzlərində kəskin şiş əmələ gəldi. Boyunla baş arasında olan kəskin şiş onu boyun hərəkətlərindən təcrid etdi. Mən onu Gəncə, Mingəçevir və Bakı xəstəxanalarına müalicəyə apardımsa da müalicəsi mümkün olmadı və Respubilka həkimlərinin məsləhəti ilə onu İran-İslam Resbubilkasına – Tehran mərkəzi xəstəxanasının Dünya şöhrətli Professoru Avşar Fəndin yanına apardıq. Yoldaşımı müayinədən keçirib, boynundakı şişi əməliyat etdi və nümunələr götürüb şişin xassəsini müəyyənləşdirmək üçün Almaniya Resbubilkasına göndərdi və yoldaşımı bir neçə gündə sonra evə yazdı ki, müayinənin cavabı gələn kimi Sizə Faksla məlumat veriləcək. 20 gündən sonra Almaniyadan analiz cavabını alan Tehran xəstəxanasının Professoru Avşar faksla bizə məlumat verdi ki, yoldaşım Süleymanov Raminin boynunda olan şiş – Boynun xərçəngdir və müalicəsi isə yalnız Almaniyada aparıla bilər. Yoldaşım isə yataq xəstəsidir. Hörmətli Mehriban xanım! Yuxarıda qeyd etdiyim kimi mən məcburi köçkünəm, 2(iki) azyaşlı uşağım vardır . May 2011-ci ildə indiyə kimi olanım nə varsa satıb yoldaşımın müalicəsinə sərf etmişəm. Qohumlar da köməklik ediblər. Lakin, hazrda yoldaşımı Almaniyaya müalicə üçün aparmağa maddi çətinlik çəkirəm. Maddi cəhədən gücüm çatmır. Kömək edənim də yoxdur. Mənim yeganə ümid yerim və pənahgahım Siziniz və məcburi köçkün, 2 (iki) azyaşlı uşaq anası kimi Sizdən xahiş edirəm ki, həyat yoldaşım Süleymanov Ramin Almaniya Respubilkasına müalicə aparmaq üçün imkan daxilində mənə maddi cəhədən köməklik edərsiniz. Ümid yerim Sizsiniz. Yoldaşımın müalcəsi Sizin köməkliyinizdən asldır.

vezirov aqshin @ 23.11.2011 (08:28:44)
xahis edirem men goycaydan vezirov aqshin sizi narahat edirem.hormetli mehriban xanim,men evlenmek isteyirem amma evim hemde maaddi veziyetim zeyifdir.xahis edirem mene daxmada olsa bes eder almaqa yardim edesiz.eger merhemetli davransaz ela olar.cunki 1 aya yaxindir her gun ozumu oldurmeye bir azda yaxinlasiram.cunki veziyyetim cox agirdir.bir qardasim var her gun evde musiqi dersi kecir,ders kecmediyi gun televizora xod verir meni bezdirsin deye.055 623 79 60

Nazim @ 23.11.2011 (09:32:00)
BIZIM POCTDA DA DEYESEN MENI BEDHAGLARIM TAPIB. MENE SUMGAYIT POCTUNDA HEC BIR KOCURME OLMADIGI DEYILIR... YANI SIZ ONLARDAN (BEDHAGLARDAN) BU GEDERMI GUCSUZSUNUZ...?

Aynur @ 23.11.2011 (09:37:39)
YUNESKO-NUN VƏ İSESKO-NUN XOŞ MƏRAMLI SƏFİRİ MEHRİBAN XANIM ƏLİYEVAYA Gəncə şəhəri: Şahsevənlilər küçəsi 2 dalan ev 1 ünvanında yaşayan Hüseynova Aynurə Firuddin qızı tərəfindən M Ü R A C İ Ə T ÇOX HÖRMƏTLİ MEHRİBAN XANIM! AZƏRBAYCAN XALQININ KÖMƏYİ ANASI, BACISISIZ! Sizə bu məktubu ünvanlamaqda yanılmıram, çünki dəfələrlə Sizin mərhəmətinizi, sevginizi və diqqətinizi bu xalqa nümaiş etdirmisiniz. Və buna görə Sizə müraciət edirəm. Mən kasıb ailədə doğulub boya çatmışam. Atam sürücü olub, anam isə evdar qadın, atam 1986-cı ildə infarkt keçirərək 46 yaşında vəfat etdi, anam 31 yaşında dul 4-qız övladı ilə tək qaldı. Bizi çox çətin və çətinliklə böyütdü. O müddət ərzində dərtdən, əsəbdən, həyacannan şəkər xəstəliyinə və 2 dəfə infarkt keçirdi. Biz 4 bacı zulumnan anamıza baxırdıq. Ancaq saxlaya bilmədik 2009-cu ildə 54 yaşında anamıda itirdim. Mən Sizdən bir ana kimi xahiş edirəm, 2007-ci ildə ailə qurmuşam o zamandan bəri mən ana ola bilmirəm, çox həkimlərdə olmuşam uşağım olmur. Mənim 33 yaşım, həyat yoldaşımın isə 43 yaşı var . Sizdən bir ana kimi xahiş edirəm mənə köməklik edəsiniz Bakı şəhərində Süni mayalanma elətdirməyə. Mənim yuvamın dağılmaması üçün mənə köməklik edəsiniz məndə ana olum. Qohum əqrabanın ağzından sonsuzluq adı üstümnən götürülsün. Bir daha Sizdən xahiş edirəm Tək ümüdüm Sizsiniz mənim məktubumu cavabsız qoymayın əvvəlcədən Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. ALLAH SİZİ VƏ PREZİDENTİMİZ İLHAM ƏLİYEVİ AZƏRBAYCAN XALQININ ÜSTÜNDƏN ƏKSİK ELƏMƏSİN AMİN!

Aynur @ 23.11.2011 (09:56:12)
YUNESKO-NUN VƏ İSESKO-NUN XOŞ MƏRAMLI SƏFİRİ MEHRİBAN XANIM ƏLİYEVAYA Gəncə şəhəri: Şahsevənlilər küçəsi 2 dalan ev 1 ünvanında yaşayan Hüseynova Aynurə Firuddin qızı tərəfindən M Ü R A C İ Ə T ÇOX HÖRMƏTLİ MEHRİBAN XANIM! AZƏRBAYCAN XALQININ KÖMƏYİ ANASI, BACISISIZ! Sizə bu məktubu ünvanlamaqda yanılmıram, çünki dəfələrlə Sizin mərhəmətinizi, sevginizi və diqqətinizi bu xalqa nümaiş etdirmisiniz. Və buna görə Sizə müraciət edirəm. Mən kasıb ailədə doğulub boya çatmışam. Atam sürücü olub, anam isə evdar qadın, atam 1986-cı ildə infarkt keçirərək 46 yaşında vəfat etdi, anam 31 yaşında dul 4-qız övladı ilə tək qaldı. Bizi çox çətin və çətinliklə böyütdü. O müddət ərzində dərtdən, əsəbdən, həyacannan şəkər xəstəliyinə və 2 dəfə infarkt keçirdi. Biz 4 bacı zulumnan anamıza baxırdıq. Ancaq saxlaya bilmədik 2009-cu ildə 54 yaşında anamıda itirdim. Mən Sizdən bir ana kimi xahiş edirəm, 2007-ci ildə ailə qurmuşam o zamandan bəri mən ana ola bilmirəm, çox həkimlərdə olmuşam uşağım olmur. Mənim 33 yaşım, həyat yoldaşımın isə 43 yaşı var . Sizdən bir ana kimi xahiş edirəm mənə köməklik edəsiniz Bakı şəhərində Süni mayalanma elətdirməyə. Mənim yuvamın dağılmaması üçün mənə köməklik edəsiniz məndə ana olum. Qohum əqrabanın ağzından sonsuzluq adı üstümnən götürülsün. Bir daha Sizdən xahiş edirəm Tək ümüdüm Sizsiniz mənim məktubumu cavabsız qoymayın əvvəlcədən Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. ALLAH SİZİ VƏ PREZİDENTİMİZ İLHAM ƏLİYEVİ AZƏRBAYCAN XALQININ ÜSTÜNDƏN ƏKSİK ELƏMƏSİN AMİN!

Aynur @ 23.11.2011 (10:05:24)
Çox hörmətli Mehriban xanım!Azərbaycan Xalqının köməyi ansı,bacısısız. Sizə bir ana kimi Sizdən köməklik istəyirəm Mən 5 ildir ailə qurmuşam uşağım olmur, Cox həkimlərdə olmuşam indide yaşımız keçdiyi üçün həkimlər məsələhət görüb süni mayalanma elətdirməyə. Mənim 33 yoldaşımın isə 43 yaşı var. Süni mayalanma baha olduğu üçün buna imkanımız yoxdur bir ana kimi ana qayğısı göstəməyinizi xahiş edirəm nə anam var nə atam Ana kimi qoynunuza girib Sizdən köməklik istəyirəm mənə köməklik edəsiniz Bakı şəhərində süni mayalanma elətdirməyə Tək ümidim Sizədir

Nazim @ 28.11.2011 (10:45:46)
Merhaba ! 2 versiya var : ya sizin timsalinizda devletimiz vetendawlarinin intellektual potensialina lageyddir, ya da kimlerse devllet rehberliyinden daha boyuk nufuza malik olub buna imkan vermir. Mene 1-ci versiya daha inandirici gelir, cunki inanmiram ki, kimse bu pul kocurulmesinin garwisini ala bile ve ya bu Sumggayit poctamtinin ozbawnaligi ola. Amma fakt odur ki, Men hec ne ala bilmirem. Her defe pocta Men Memmedov Nazim Sevindik ogluna hec bir pul kocurulmesi olmadigi bildirilir. BU MENIM SONUNCU XAHIWIMDI. Daha bu barede yazmayacam. Belke umumiyyetle yazmadim. En azi ona gore ki ; Menim internet ucun pulum yoxdu. YERI GELMIWKEN ; EGER BILSEDINIZ, MEN INTERNETE NE GEDER PUL XERCLEMIWEM... Menim indiki halimi : Grigoriy lepsin - Parus mahnisini dinleseniz anlarsiz

Nazim @ 28.11.2011 (11:03:48)
Merhaba ! Mene hele de Sumgayit poctunda pul kocurulmesinin olmadigi deyilir, Men ise helede inanmiram ve gunde pocta gedib bu barede soruwuram. Gorunur, Men ya sadelovem, ya da Size hedden cox inaniram ! Hormetle ; Memmedov Nazim Sevindik oglu - 20 dekabr, 1959 -cu il.

Aynure @ 28.11.2011 (15:17:04)
Hormetli Mehriban xanim,Size 2 defe mektub yazmisam isle bagli,amma menim mektubuma cavab gelmeyib.23 yasim var.Men Gence Dovlet Universitetinin Regionsunasliq ixtisasini bitirmisem. Universiteti basa vuran kimi ,yani bu il Azerbaycan Pedoqoji Dovlet Universitetinin Tarix ixtisasina qebul oldum,amma maddi imkansizliqdan oxuya bilmedim.Biz evde 4 neferik atam,anam,bacim ve men.Atam 2 qrup elildir,hem de diabet xestesidir.Anam ise evdar qadindir.Sizden ovlad ve vetandas kimi ricam meni isle temin elemeyinizdir.Bir ANA oz ovladina komek eden kimi xahis edirem,Siz de mene komek edin.Sizin umidi yalniz Siz olan insanlara komek etdiyinizi bilirem ve inaniram ki,mene de komek edeceksiniz.Cunki menim de umidim yalniz SIZEDIR.Cavabinizi boyuk bir umidle gozleyirem.

Nazim @ 30.11.2011 (16:22:39)
Indi de, KOD meselesi cixib Sumgayit poctunda, pul kocurulmesinin Kodunun, Mene, gonderen terefden deyilmesinin vacibliyi deyildi. Mumkunse mene telefon vasitesi ile KODU bu nomreye sms vasitesile yazin - 050 478 44 03. Men bu pullari alsam nehayet ki, kimin esil,real, kimlerinse bow ve virtual oldugunu - ozum cun - ayird edecem.

Farzeliyeva Leyla @ 02.12.2011 (06:58:52)
Xaise. Sikayete. Cavab. Gelir Ki. Guya.

Meherremov Murad @ 16.12.2011 (20:45:28)
Yazib sizden xahis edirem aile veziyyetim agir oldugu ucun mene komek edesiniz ve ya meni gebul edesiniz.Men sizin deputat oldugunuz Xezer rayonunun sakiniyem.

Nazim @ 18.12.2011 (21:41:32)
Merhaba ! O ne qeder mocuz kewfler ... Acir bize elmin ruhu, ... Tecurbe - cetin sehvler ... Ve geniy paradokslugu ... Ve tesaduf Tanri kewfci. ZENN EDIREM DOVLETIMIZ OZ ANDEGRAUND WAIRINI AD GUNUNDE SEVINDIRECEK. Hele de size inanan Memmedov Nazim -Soltan yox-Sevidik oglu.

Rzayeva Pərvanə @ 20.12.2011 (08:10:56)
Sizi narahat edən Ağdaş rayon Ərəbocaq kənd sakini Rzayeva Yeganə Nurmət qizinin bacısıdır. Əvvəlcədən deyim ki, Siz mənim hörmət etdiyim və dəyər verdiyim ən gözəl xüsusiyətlərə malik şəxsiyyətlərdən birisiniz. Təkcə onu qeyd edim ki, 8 (səkkiz) kəndi əhatə edən Ağdaş şəhərindən kəndlərə gedən yolun yenidən salınmasına görə Sizə çox minnətdaram. Baxmayaraq ki, hal-hazırda həmin yol yalnız öz mənfətlərini nəzərə alan bəzi iş adamlarına aid ağır yük avtomobillərin fasiləsiz hərəkətindən tədricən dağılmaq üzrədir və buna görə heç bir adiyatı orqan narahat deyil. Mən bilirəm ki qiymət verən və dəyərini bilən insanlar üçün nə qədər savab qazanmısınız. Vəzifəli şəxslər çox olsa da Sizin kimi insanlıq xüsusiyyətlərinə və vicdana malik insanlar təəsüf ki , çox azdır. Hörmətli Mehriban xanım bacım işlə təmin edilməsinə köməklik göstərilməsi üçün Sizə müraciət etmişdir. O, Mingəçevir şəhər “Tibb kolleci” nin “tibb bacısı” fakultəsini bitirib və artıq 1 (bir) ildir ki, ixtisası ilə bağlı Ağdaş rayon üzrə bütün təşkilatlara və orqanlara yazılı və şifahi müraciət etməsinə baxmayaraq heç bir müsbət nəticə əldə edə bilməmişdir. Bacım tənha anadır və maddi cəhətdən çıxılmaz vəziyyətdədir. Buna baxmayaraq o, səhiyyə nazirliyinin göstərişi ilə Bakı şəhərində ayı 250 manata kirədə qalaraq 2¹ - li tibb kollecində ixtisas üzrə təkmilləşdirmə kursunu bitirmişdir. Bundan sonra yenə Ağdaş rayon icra hakimiyyətinə, mərkəzi xəstəxananın baş həkiminə və səhiyyə nazirliyinin kadrlar şöbəsinə müraciət etməyinə baxmayaraq hər dəfə ümüdsüzlüyə qapanmışdır. Məni də bu məktubu yazmağa vadar edən bacımın mənə hər yerdən əli üzüləndən sonra ağlayaraq telefonla zəng edib şikayət etməsidir. Mən əminəm ki, bu işin nəticəsiz qalmağı bacımın maddi cəhətdən imkansız olmasıdır. Əgər belə olmasaydı onu müxtəlif bəhanələrlə süründürməzdilər . Çünkü sözü gedən bu vaxt ərzində təkcə kəndən yalnız kurs bitirmiş 3 (üç) nəfəri təkmilləşmə kursuna belə ehtiyac olmadan kənd xəstəxanasında işə qəbul etmişlər. Kəndin daxilində xəstəxananın olmasına belə baxmayaraq onun işlə təmin olması mümkün olmamışdır. Səbəbini isə boş iş yerinin olmamasını göstərmişlər. Heç olmazsa ildə 1(bir) dəfə insanlıq xətrinə, allaha xoş getməsi üçün çarəsis qalan bir nəfərin maddi maraqsız, rüşvətsiz işə qəbul etsinlər. Axı dövlət müəsisələri onların atalarının şəxsi mülkləri deyil. Hörmətli Mehriban xanım Çox təəssüf hissi ilə düşünürəm əgər təhsilli və diplomu olan ana övladını böyütmək üçün bu qədər çarəsizdirsə, onda heç bir təhsili olmayan ehtiyac içində olan tənha analar nə vəziyyətdədirlər. Əgər mənim imkanım olsaydı mən heç vaxt yol verməzdim ki, bacım ümüdsüz halda göz yaşları axıtsın. İnsan dünyasını dəyişənə kmi ümüdünü itirmir. Sizə ünvanlanan belə məktublar çoxdur bacımınsa yeganə ümüd yeri Sizsiniz. Mənim əlimdə dediklərimi sübut edən heç bir dəlil və sübutum yoxdur , amma inannın ki, bunların heç biri yalan deyil . Əvvəlcədən Sizə öz təşəkürümü bildirirəm

maryam @ 20.12.2011 (23:07:06)
salamun aleykummen men 5 korpe usaq anasiyam en boyuyun 6 5 evladim ise 3 hefdelikdir sizden xais edirem yoldasim islemir eumiz yoxdur v ucun bize komklik edin.

Ceyhun @ 21.12.2011 (18:35:27)
Salam.Cox hormetli Mehriban Eliyeva.Sizden bir xahisim var.1 ildir ki hipotit c xesteliyine tutulmusam.Ustelik de seker xesteliyim askar olunub.2 korpe ovladim var Cox xahis edirem mene komeklik gosteresiniz.Inaniram ki mektubum cavabsiz qalmayacaq

GULNARA @ 25.12.2011 (14:33:18)
HORMETLI MEHRIBAN XANIM YAZIM SIZE BILDIRIREMLI MEN YENI AILE HEYATI QURMUWAM.YOLDAWIM QENCE DOVLET UNIVER.BITIRIB,QUBADA MUELLIM IWLEYIRDI,CEMI120AZN.ALIRDI.BUNUNKA ISE DOLANMAQ MUMKUN DEILDI.BAKIYA QELDIK.HAL HAZIRDA EKSPEDITOR CHALIWIR,AYLIQ QELIRIMIZ 300MANATDI.KIRADE QALIRIQ+KOMUNAL XIDMET+ATASI XESTE OLDUGUNDAN AILESINEDE BIZ BAXIRIQ.HAL HAZIRDA HAMILE OLDUGUMDAN DOLANMAQ DAHADA CETIN OLUB.XAIW WDIREM BIZE KOMEK EDIN.UMUDUMUZ YALNIZ SIZEDI.SIZE COX EHTIYACIMIZ VAR.

Azerman @ 01.01.2012 (09:51:13)
HEYIFFF COX HEYIF, INDI-INDI (KOSMETIK) INKIWAFA BAWLAMIWDIG ... CATDIRMADIG. Sizi ve butun Azerbaycan xalqini YENI, 2012-CI AXIRET ILI ILE TEBRIK EDIREM !!!

Azerman @ 01.01.2012 (09:53:32)
HEYIFFF COX HEYIF, INDI-INDI (KOSMETIK) INKIWAFA BAWLAMIWDIG ... CATDIRMADIG. Sizi ve butun Azerbaycan xalqini YENI, 2012-CI AXIRET ILI ILE TEBRIK EDIREM !!!

Azerman @ 01.01.2012 (09:54:18)
HEYIFFF COX HEYIF, INDI-INDI (KOSMETIK) INKIWAFA BAWLAMIWDIG ... CATDIRMADIG. Sizi ve butun Azerbaycan xalqini YENI, 2012-CI AXIRET ILI ILE TEBRIK EDIREM !!!

Vidadi @ 02.01.2012 (22:10:51)
Men Kerimov Vidadi Celal oglu 1958-ci il 9 oktyabr Susa seherinde anadan olusam.Aileliyem,3 (uc) ovlad atasiyam.Qarabag muharibesi veteraniyam.Mecburi qaydada butun var -dovletimi ,dasinmaz emlakimi Susa seherinde qoyub,oz elimden,obamdan kockun dusub muveqqeti olaraq Baki seherinde meskunlasmisam.Oz aile uzvlerimi nisbi de olsa gunun telebleri seviyyesinde dolandirmaq ucun dost-tanis,qohum eqreba vasitesi ile kicik ve boyuk hecmli alqi-satqi isleri gormus,azda olsa kapital elde edib ve eyni zamanda 1985-1990-ci illerde ata-baba komekliyi vasitesi ile Baki seherinde olan imaretli yasayis menzilimi satib,kapital elde edib,Baki seheri Arazavia firmasinda munasib alqi-satqi isleri gormekle 2004-cu il may ayinin 24-de 792 sayli muqavile imzalayib,55 kv metr sahesi olan xalq istehsali mallarinin satisa ve saxlanilnmasi ucun anbar tipli otaqlari alib,hec bir maliyye,vergi ,huquq pozuntalaina yol vermeden 13 (on uc ) ilden yuxari fealiyyet gostermisem.Azerbaycan Respublikasinin Prezidentinin 08 iyun 2008-ci il tarixli 2930 nomreli serancami ile tesdiq olunmus Baki seheri Neqliyyat Sisteminin tekminlesdirilmesi uzre 2008-2013 -cu iller Elave tedbirler Planinin bendine esasen Zig-Heyder Eliyev yolunun tikinti sahesine dusen obyektlerin ve kommunikasiya xetlerinin kocurulmesi 2006-ci il 01 fevral tarixli 1255 nomreli serancami ile tesdiq olunmus Tedbirler Planini 26-ci bendine esasen Baki seher Icra Hakimiyyeti ve diger aidiyyati qurumlar terefinden heyata kecirilmisdir. > Bine ve Sederek Ticaret Merkezlerinin Baki seher Qaradag rayonu erazisine Lokbatan dairesine kocurulmesi lahiyesi

Nazim @ 03.01.2012 (12:18:51)
Merhaba ! Unutdum yazim ki, Menim deme Sizden savayi(kak viyasnilos) hec kimim yoxmuw. Herden gohum-taniwla hagg, dustluk, edalet... barede sohbet gederken coxlarinin buna negativ reaksiyasina baxmayaraq, Men - insanin oz hagg iwinde sonadek mubarize apararsa - haqsizliga gaib geler - soyleyirem.Onlar, Menim ucun sozlerimin garantinin kim oldugunu sordugda, cavabim Azerbaycan Respublikasinin Prezidenti olur. Coxlari, Menim bu sozlerimi pafoslu zarafat sanib, gulur. Men ise (daxilimde) onlara gulurem. Olkemizde kicik, orta ganun pozuntularinin azalmasi ve helli tendensiyasi danilmazdi. COX INANMAG ISTERDIM KI, BU TENDENSIYA DAVAMLI VE DONMEZ OLACAG.

Sirinov Tapdiq @ 05.01.2012 (21:54:47)
Hormetli Mehriban xanim yazib size bildirirem ki men Susa rayonundan mecburi kockun,Qarabaq veterani Sirinov Tapdiq aile uvlerimle birlikde Nerimanov-nu Hesenoqlu 4 unvanunda muvvefqeti meskunlasmisdim.Amma dekabr ayinda hemin binani Ramani qes.tikilen binaya kocurdukleri halda mene ev vermediler.Sizden artiq derecede xahis edirem mene ev verilmesinde komeklik edesiz.Cunki artiq binada hec kim qalmayib menim ailemden basqa indide binani sokmek isteyirler,artiq suyumuzu,isiqimizida kesibler.Menim 65 yasim var qoca adamam oqlum ve gelinimle birlikde yasayiram,hara gedirem sikayetime baxan yoxdu.Cox pis veziyyetdeyem menim umudim yalniz sizedi,bu veziyyetle maraqlanib mene komek edin cox xahis edirem sizden.Bu haqsizliqi yalniz siz aradan qaldira bilersiniz.Sizin komeyinize ehtiyacimiz var,sizden sebirsizlikle cavab gozleyirem.Evvelceden size oz tesekkurumu bildirirem.tel:055-420-04-74.SUSA sakini

maryam @ 09.01.2012 (03:56:21)
salamolsun sizlere men salahova mehriban cingiz qizi 20 07 1985 ci il menim 5 korpe usaqlarim var yoldasim xesdedir islete bilmir evimiz yoxdu indiki zamanda 5 evadi dolandirmaq cox cetindir kirelerde orda burda qaliriq bu balalarin yasayisi ucun alaha xatir bize ev ucun komklik edin sizden xeber gozleyirik saqolun allaha emanet qalin

Sirinov Tapdiq @ 11.01.2012 (16:22:35)
Salam Mehriban xanim.Men size ayin 5-de mektub gondermisdim amma cavab gelmedi.Men heqiqetende cox pis veziyyetdeyem sizden artiq derecede xahis edirem menim problemimle maraqlanin ve meni bu cetin veziyyetden qurtarin.Yene qeyd edim ki men Susa rayonundan mecburi kockunem.Men Nerimanov rayonu Hesenoqlu 4de meskunlasmisam,indi o binani Ramani qes.kocurulub amma mene ev verilmedi indi o binada men isiqsiz,susuz,soyuq bir evde seraitsiz yasamaqda davam edirem.Menim 65 yasim var,oqlumla ve gelinimle bir yerde yasayiram cox pis veziyyetde.Bir daha sizden xahis edirem bize ev verilmesinde komeklik edesiniz.Tesekkur edirem

Turkan @ 12.01.2012 (15:06:57)
salam hörmetli Mehriban xanim bu menktubu nece yazcagmi bilmirem ama sizden kömek isteyirem bilirem her kes size mektub yazir kömek isteyir mende onlardan biriyem kömeyunize ehtiycim var belkede bu mektubu oxumayacaqsiniz ama yenede Allaha inanaraq size yaziram xahis edirem mene kömek edin men usaqligimdan paralic kecirmisem aygimdan aiemin imkani yoxduku kömek etsinler atam islemir anamdaki ayda 60 manat pul alir yani elacim bir Allaha birde size qalibdi menim 22 yasim var ilk defedi birisinden kömek isteyirem xahis edirem menim mektubumu cavabsiz qoymayasiz mene kömek edesiniz Allah özü kömek olsun sizlere insallah men yasidlarimdan ferqli his edirem özümu onlar kimi ola bilmirem onlar düz yeriyir ama men ise yox nece ildi bunun acısıyla yasayiram mene kömek edin nolar sagolun allaha emanet olun mektubumda bir qüsur varsa bagislayin özüm yazıram hec kimin kömeyi olmadan Allah yardımcınız olsun sagolun ümidle cavabinizi gözleyecem insallah siz terefdende ümidim qirilmaz.

amid @ 12.01.2012 (19:32:06)
salam ya amid mamedov radilsya v uzbekistane 09 12 1982 ya v baku ishyu srocno rabotu kafel masteru pamoshnik prodavec reklamniy menedjer ili mityo doma otel ofis okon mama baleyet ot jenskova bolezni ya nemagu nayti rabotu radi boga spasite mamu pamagite mne nashot raboti i bog vam budet pomosh yey nujna srocno leceniye ostayomsya na kvartiri kak to plotim a sami goloduyem ya mama i sestra a papa umer radi boga pamagite mne prashu vas 070 307 36 01

helena @ 16.01.2012 (19:02:08)
cox gozeldi! amma demiryolcularn maasi ne vaxt artacaq?((

helena @ 16.01.2012 (19:19:12)
hormetli cox sevimli ve her kesi diqqetle dinleyen Mehriban xanim butun Azerbaycan gencleri yasadigi veteni ucun nese etmek isteyir(e=her kes oz duwunce terzinden asili olaraq tebii ki)lakin bunun cun en azindan maddi imkan gerekli olur!Azerbaycan Demir Yollari QSC nin iwcileri ucun hesablanan emek haqqi en az 85, en coxu ise(30 ilden cox iwleywrse)120-135 man arasinda mevacib alir.Lakin buna baxmayaraq depolarda iw oz qaydasinda gedir ve her kes her gelen gune umudle baxr!acinacaqli veziyyetdi ,deyilmi?(ve her defe minimum emek haqqinin artimi emri verildikde bu yerine yetirilmir!!bes biz gencler olkemizcun 90 manat maasla ne ede bilerik, hansi tehsili ala bilerik ,bilkilermizi nece artira bilerik?!diqqetiniz cun cox minnetdaram!!ve biz hamimz Sizi Sevir Size Xoshbextlik arzu edirik!ShANLIAZERBAYCANIN ISIQLI GELECEYI UCUN NARAHAT OLAN .....

helena @ 16.01.2012 (19:27:50)
hormetli cox sevimli ve her kesi diqqetle dinleyen Mehriban xanim butun Azerbaycan gencleri yasadigi veteni ucun nese etmek isteyir(e=her kes oz duwunce terzinden asili olaraq tebii ki)lakin bunun cun en azindan maddi imkan gerekli olur!Azerbaycan Demir Yollari QSC nin iwcileri ucun hesablanan emek haqqi en az 85, en coxu ise(30 ilden cox iwleywrse)120-135 man arasinda mevacib alir.Lakin buna baxmayaraq depolarda iw oz qaydasinda gedir ve her kes her gelen gune umudle baxr!acinacaqli veziyyetdi ,deyilmi?(ve her defe minimum emek haqqinin artimi emri verildikde bu yerine yetirilmir!!bes biz gencler olkemizcun 90 manat maasla ne ede bilerik, hansi tehsili ala bilerik ,bilkilermizi nece artira bilerik?!diqqetiniz cun cox minnetdaram!!ve biz hamimz Sizi Sevir Size Xoshbextlik arzu edirik!ShANLIAZERBAYCANIN ISIQLI GELECEYI UCUN NARAHAT OLAN .....

isa soltanov @ 17.01.2012 (13:51:03)
ya skaju na parblemi

Imameli_Salehzade @ 20.01.2012 (19:00:44)
HORMETLI MEHRIBAN XANIM SIZDEN XYIS,RICA EDIREM MENE KOMEK EDESINIZ MEN KONULLU OLARAQ AVIYASIYA AKADEMIYASINA GIRMEK ISTEYYIREM ADIM-SALEHZADE_IMAMELI FERHAD,oglu 18-yas

Naib movlanov @ 27.01.2012 (21:49:25)
HORMETLI BIZIM BIRINCI Xanlmlmlz salam sizden xahis edirik hec olmasa siz bizim veziyetimizi basa dusub siz bioze bir cavab veresiniz Lerik Rayon erdebil kuce ev 52 de yasayan Movlanov naib mexsus olan ev tamam qeza veziyetdedir hec kim bize baxmlr dookkuz bas aile tehlukededir xahis edirem bize bir cavab veresiniz

*emine* @ 03.02.2012 (00:32:41)
*Cox hormetli Mehriban xanim.Men size bildirmek isteyiremki menim tek ovladim cox agir xestelikden eziyet cekir.Azerbaycan sehiyye nazirliyinin tabeciliyde olan bir cox sehiyye muessiseleri menim ovladimi onun xesteliyinden tam ferqli olan xestelik adlari ile 5 ay muddetinde bizi aldadaraq cox agir veziyyete catdirdilar. Sonda biz onu Rusiya erazisine muayineye apardiq. Ilk gunden Rusiyada uwaga leykoz dioqnozu qoyuldu ve bu gune kimi biz onu odeniwli mualice etdirdiyimize gore evimizi, demek olar her bir ewyamizi satmiwiq. usaqda problemler cox olduguna gore mualiceni etdirmeye maddi imkanimiz qalmayib yeni daha satilacaq bir ewyamiz qalmayib.Sizden xahis edirem mene ovladimin mualicesine komeklik edesiz.Umud ediremki siz menim ovladimin qan xesteliyinden eziyyet cekmesine bigane qalmayacaqsiz.menim tek bir ovladim var onunda heyati bir sapdan asili kimidir.Evvelceden tesekkur edirem.

Gunel Memmedova @ 08.02.2012 (19:45:12)
Salam Eleykum men gunel colleci bitirmiwem amma hele iw tapa bilmirem ixtisasim engdili muellimesidir hara gedirem pul isteyirler muellime iwlemek ucun, menimde imkanim yoxdu istedikleri meblegi vermeye, xaish edirem mene komek edin Hormetli Mehriban Xanim.

Vafa @ 15.02.2012 (13:54:19)
Kazimov Ziya Izhar oqlu aqir qan xesteliyinden eziyyet cekir. 1978-ci il tevelludlu Kazimov Ziya evlilik heyatina 10 gun qalmish ozunu pis hiss ederek xestexanaya catdirilmish, ona qan xesteliyinin en aqir novlerinden hesab olunan APLASTIK ANEMIYA diaqnozu qoyulmusdur. Nezerinize catdirmaq isteyirem ki, bu xesteliyin mualicesi kulli miqdarda vesait teleb eden (100.000-200.000 USD), yalniz tibb sahesinde onde olan dovletlerde movcuddur. Xesteye bir ay erzinde Sumuk Iliyi Kok Huceyresi transplantasiya olunmalidir. Emeliyyat Turkiyede olacaq. Bu emeliyyatin bash tutmasi ucun 100.000 USD mebleqinde pul ve uyqun donor lazimdir. Donor artiq var, analizlerin neticelerine gore qardashlarindan biri donor ola biler. Qalir lazim olan mebleqi toplamaq. Artiq xeyirxah insanlarin komeyi ve borc vasitesile ile 61 .000 USD toplanib. Lakin qalan mebleqi toplamaq ailenin imkani xaricindedir. Imkani olan sexslerden ve xeyirxah insanlardan maddi yardim gosremelerini xahish edirik. Allah her birinizin komeyi olsun! BANKIN adi: Kapital Bankin Ismayilli rayon filiali Kod: 200781 VOEN: 9900003611 MUXBIR HESAB: 0137010001944 SWIFT BIK: AIIBAZ2X Adi: Kazimov Izhar Memmedkazim oglu Hesab ¹ 38010019447801265178 elaqe telefonlari: 055-603-63-66 070-527-33-78 051-843-94-17

Selale @ 20.02.2012 (16:24:31)
Salam Mehriban xanim.Bagislayin ki,sizi narahat edirem.Men qardasim ucun size yaziram.Qardasim Turkiyede tehsil alir.Ataminda,anaminda fexridi.Ancaq maddi cehetden ehtiyacsizliqla uzlesir.Onu da qeyd edim ki qardasimda anadan gelme ayaginda damar genislenmesi var.Ele bu sebebden de ayagindan emeliyyat olub.Bizim ayliq gonderdiyimiz mevacib hem dermanlari,ev kirasi,gundelik dolanisigina yetersiz olur.Imkansizliqdan valideyinlerim qardasimin tehsilini dondurmaq isteyir,ancaq bununla qardasim razilasmir.Bele imkansizligi gordukce onun oxumaq maragi daha da artir.Men eminem ki,bele savadli telebenin tehsilini yarimciq qoymagini siz de istemezsiniz.O gelecekde hansisa bir qulluqda isleye biler.Amma cox xahis edirem ki,mektubuma cavab yazin.Bu gencin taleyi helli meselesidi.sonda Size minnetdarligimi bildirirem. ELAQE TEL:(050)543-38-08 (050)322-40-84

gunel @ 21.02.2012 (11:48:17)
mehriban xanim cox sevirik ve beyenirik.

asif isayev @ 21.02.2012 (20:49:28)
men size azerbaycanin 1-ci xanimi yox,azerbaycanin 1-ci xeyirxah qadini deye muraciet etmek isteyirem.men de sizin bir ovladiniz.men sizden artiq derecede xahis edirem mene islemeyim barede komek edsiniz evvelceden teshekkur edirem.

Azerman @ 24.02.2012 (12:00:23)
HAMIYA MERHABA !!! Ne oldu istediyinize nail oldunuz ... Naujeli Siz bilmirsiniz ki; Bulbul gefesde oxumur. Enelxusus heyvandan da beter mexlug yaninda yaninda.

AYNURE @ 08.03.2012 (11:00:49)
salam Mehriban xanim men hamile qadin ve 1yas 6ayliq oglum var.yoldasimi hebs edibler men isleye bilmirem menim yardim edin

pokidok2012 @ 08.03.2012 (15:41:29)

Azerman @ 09.03.2012 (13:09:37)
MERHABA !!! Gec olsa da ; Butun xeyihaq ve xowniyyetli Azeri ve geyri Azeri GADINLARI Beynelxalq Gadinlar bayrami ile tebrik edirem !!! ... Nece deyerler: LUCWE GEC NEINKI HEC...

Rustəmova Firəngiz İsə qızı @ 11.03.2012 (00:02:59)
SALAM Mehriban xanım mən bir ana kimi sizə böyuk hörmət bəsləyib inandıgım ucun sizə muraciət edirəm.Çunki aidiyatı orqanlara muraciət etdim heç bir cavab ala bilmədım.Goranboy rayonunda 3-sayli uşaq baxçasinda yoxlama əsasinda mudurəmiz və rayon təsıl şöbəsinin numayəndəsi heçbir qanuni açıqlama vermədən bizə dedilərki baxçada qurupun biri ixtısara duşur bizə dedilərkı əmək haqqınızın muəyyən hissəsinin ixtisara duşənlərə öz ərizənizlə icazə verməlisiniz kım etiraz etsə onun işlədiyi qrupu baglayıb işdən azad edəcəyik mən etraz edib qanunu tələb etdiyim uçun mənə təzyiq göstərərək deddiləki sənin işlədiyin qrupu baglayacagıq mən bu işə görə təhsil nazirliyinin qaynar xəttinə muraciət etdim onlar mənə cavab verdilər ki prezidentin fərmanına əsasən dekabrın biri 2011-ci ildən etibarən uşaq baxçalarının butun səlahiyyətləri icra hakimiyyətinə verilıb ancaq buna baxmayaraq təhsil şöbəsi bizə təzyiq göstərir.xahiş edirəm ki mənə köməklik göstərəsiniz.

AZERMAN @ 12.03.2012 (14:40:35)
Merhaba ! Yene de cetin situasiyaya duwmuwem deyesen... Amma hele ne derecede cetin ve agir oldugunu bilmirem. Sadece, mene dunen bir telefon magazasi iwcisi zeng edib, Sumgayitda onunla goruwmeyimi neinki teklif hetta tekid etdi. Iw ondadir ki; hardasa 5 ay bundan qabaq menim cox az tanidigim (evveller, uwaqliq vaxti bizim kvartalda yawayan) bir kes, onun telefonunun satilmasi ucun, menim wexsiyyet vesiqemden istifede edilmesini xahiw etmiwdi. Onun dediyine gore, onun wexs./vesigesi yeni wekil vurulmasi ucun pasportstoldadi. Ona ise tecili pul lazim idi. Men de (po dobrote duwi) xeyirhagligimdan otkaz ede bilmedim. Duzun desem Menim bawima gelen pislikler ele cox ve mexsusi son vaxtlar (po dobrote duwi)xeyirhagligimdan gelir. Ve gedib magazaya telefonu, menim, adima senedlewdirib, sehv etmiremse ya 35, ya 25 manata satdig. Pulunu da ele o goturdu. Men deqiq bilmirem magaza iwcisi yeniden ,menimle goruwub ne barade daniwmag isteyr. Hercend, mene guya telefonun xarab olmasini irad tutdu. Fikirimce bu bele deyil. Hetta ola da bilsin telefon ganundan kenar yolla elde edilib. Ve, men hetta bunun, menim adimi lekelemek ucun kiminse terefinden qesden gurawdirilmasini da istisna etmirem. Bir sozle, Men,Sizden yene HAGG namine bu iwe (eger luzumu gelerse) duzgun baxilib, heqiqeti berpa etmeyinizi +ahiw ederdim. Bilmirem kimin, harada, nece ? Amma, Menim qoruyucu meleyim, Sizsiniz. Hormetle : Hec vaxt yalan daniwmayan Hemin Nazim. P.S. - Ilk cerwenbe HAVA-di(YEL), sonra OD, SU ve nehayet TOPRAG. H.O.S.T Ve 5-ci Amil - ADAM. ITOGO - HOSTA. Hansindan ki Xozeyin sozu yaranib. Ve mehz biz Toplum, Ulus, Millet olaraq ilk defe ozumuzu galan 4 amilin (DUNYANIN) xozeyini hesab etmiwik. (GOYDE TANRI - YERDE BIZ!) Yapon elbeyaxa doyuwunde ( EMINEM BUNUN BIZE DE BIRBAWA AIDIYYATI VAR) doyuwcu oz regib ve duwmenini wulkut edib,zererlewdirenden sonra derinden HOOOST deyimi iwledir. Bu : SITUASIYANIN, VEZIYYETIN, HAZIRKI ZAMANIN... UMUMIYYETLE BURDA VE BURANIN XOZEYINI MENEM DEMEKDIR...

Mulayim imameliyeva @ 17.03.2012 (20:48:08)
salam,hormetli xanim Mehriban Eliyeva! yazib sizden xahis edirem ki, mene komek edesiniz.Men Imameliyeva Mulayim Eli qizi Sumqayit seher, 16mkr, ev2, menzil 10-un sakiniyem.heyat yoldasim Qarabag muharibesinin konullu suretde istirakcisi olub. hal-hazirda heyat yoldasim Imameliyev Xaneli Yadulla oglu ve men teqaudcuyuk. aldigimiz teqayut iyne-dermana guzle catir. 3 ovladimiz var. ovladlarimizi cox ezab-eziyyetle boyutmusuk.2-miz de 30-35 il zavodda fehle islemisik. yoldasim muharibede olanda ovladlarimi ezyedle boyutdum. bu qeder ezab-eziyyete baxmayaraq 2 ovladimiza tehsil verdik.amma, zulumle oxutdugumuz ovladlarimizin her ikisi issizdir. oglum Imameliyev Anar 21.06.1983-cu ilde dogulub. o,Baki Texniki Kollecini "Yol hereketi qaydalarinin inzibati teskili" fakultesinin mezunudur.ailelidir. 2 ogul ovladi var.o ogul ovladlar ki, bir nece ilden sonra Azerbaycan esgeri olacaqlar. Bilmirik ki, teqaudumuz iyne-dermana, yoxsa 2 gelecek esgere xercleyek. oglumun isle temin olunmasi ucun bir cox yerlere muraciet etmisik. cavabinda bize hec bir komek etmemisler. eger biz bugun dunyadan kocsek onun 2 ogul balasi acmi qalmalidir? oglum ixtisasindan basqa kompyuterde islemeyi bacarir, rus dilini bilir, suruculuk vesiqesi var ve hemcinin de pesakar surucudur. qizim Imameliyeva Xeyale ali tehsilli filoloqdur. ingilis ve rus dillerinni bilir. ona gore de bir cox yerlere muraciet elmisik. amma, hec bir netice vermeyib. son umudum sizsiniz. cox xahis edirem ki, ovladlarimin isle temin olunmasinda mene komek edesiniz. elaqqe telefonu 0558218200, 0557693308

Azerman @ 20.03.2012 (12:12:26)
Butun Azerleri ve Insaniyyati NOVRUZ - YENI GUN, YENI IL VE ... MUNASIBETI ILE TEBRIK EDIREM !!! O, 3 noqte bu bayramin esas mahiyyetidi. Amma onu Men hele acmayacam. Cunki goruneni budur ki; cemiyyetimiz hele buna hazir deyil ... Vaxt azligindan sagollawmaliyam.

İsmayilov Bextiyar @ 28.03.2012 (15:08:42)
Hörmətli Mehriban xamim yazıb sizden kömek isteyirəm xahis edirem kömeklik gösteresiniz.Men 2004 cu ilde Azerbaycan BEynəlxalg Universitetinin Müalicə-işi fakültesine Dağıstan filialından daxil olmuşam 2010-cu ilde Universitetin bağlanması ile elagədar diplomumu ala bilmemişem.Dəfələrlə tehsil nazirliyinə müraciət etsəkdə biz kömek ede bilmərik deyirler.Bu işlə əlagədər 3500 gənc ve onlarin valıdeyinleri narahatdır kömeklik gösterin. tel 0504552270

babek quliyev @ 01.04.2012 (10:30:43)
hormetli Mehriban xanim yazib sizden xaish edirem men Quliyev Babek 2 evladim var kirayede qaliram Kohne guneshli qesebesinde bir eded qaraj var izin verseydiler ustunde 1 otaq ev tikerdim sizde valideyin kimi bize komek edin

resulov intiqam @ 02.04.2012 (22:45:37)
salam men resulov intiqam sizden xahis ediremki bize komeklik edesiz..10 ildi kvartirant qaliriq.hec bir seraitimiz yoxdu..atam rehmete gedib emim sehitti..imkan edib hec bir serait qura bilmirik bu nece illerdi.sizden artiq derecede xahis edirikki bize imkan daxilinde komek edesiz...eger bize komek edseniz sze coxlu minnetder olariq ailemiz adinnan...cox sagolun

taleh rzayev @ 03.04.2012 (02:53:54)
ufff heyat cox maraqli ve cox sixici oldu

Cavid Məmmədov @ 05.04.2012 (00:08:56)
Hörmətli Mehriban xanım sizdən artıq dərəcədə xais edirəm ki,bir Azərbaycan Vətəndaşı kimi sizinlə öz dərdimi paylaşım və mənə yardım əlinizi uzadasız...çox-çox xaiş edirəm sizinlə görüşməyimə görə mənə mümkün qədər şərait yaradasız...Hörmətlə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi Məmmədov Cavid

Sirinova gunel @ 08.04.2012 (00:22:34)
Salam Mehriban xanim sizden xahis edirem menim diplom isimde mene komek edesiniz men 2008-de ABU-nu bitirmisem ama hele diplom ala bilmemisem Elirar memedrarov deyirki hele bir unversdet olmayib diplomda ala bilmeyeceksiz unversdet 2010-cu ilde baglanib men ise 2008-de pitirmisem nece olur ovaxdi qanunu oldu indi qeri qanunu ? sizden xahis edirem mene komeklik edesiniz oxudugunuz ucun minetdaram.

Mecidova Zeyneb @ 08.04.2012 (13:35:45)
Hormetli Mehriban eliyeva sizden cox xayis edirem ki mene komek edesiniz menim 25 yasim var orta mekdebi 6-ci sinife qeder oxumusam imkan olmayib oxuyum cox isteyirdim oxuyum senetim olsun amma qismet olmadi kapiyuter qursunu pitirdim bir ildi ozme is axdariram ele iski hem masi yaxsi olsun hemde oputum olsun mene oyretsinler sizden cox xayis edirem mene komek edin islemeye cox ehdiyacim var adinda zeyneb dir tesekur edirem size

nagiyev ekrem @ 11.04.2012 (08:57:20)
hormetli prezident mene maddi cehetden komek lazimdi xahiw edirem mene komek edesiz ...sizin komeyinize cox ehdiyacimiz var...

Rəşad @ 13.04.2012 (21:47:20)
Salam Hörmətli Mehriban xanım.Mən Namazov Rəşad Cavanşir oğlu.Məndə Hərbi xidmətdən sonra,7 ildir Epilepsiya xəstəliyi yaranıb.Hara gedirəm növünü tapa bilmirlər.25 yaşım var.Dindar,Məşhədi oğlanam.Xəstəliyimə görə işləyə bilmirəm.Ailə qura bilmirəm.Xahiş edirəm mənə kömək edin.Ömür boyu sizə dua edərəm.Bəzi aparatlar var.Baha olduğları üçün gedə bilmirəm.Əlaqə telefonum 0555844050

Cəbrayılov Qoşqar @ 19.04.2012 (22:14:42)
Bakı şəhəri Nizami rayonu B.Nuriyev ev42,mən51-də Xocalı rayonundan Məcburi köçkün düşmüş Cəbrayılov Qoşqarın həyat yoldaşı,Cəbrayılova Aynurə Çingiz qızı tərəfindən. ƏRİZƏ Hörmətli Mehriban xanım,mən 1il 6aydır ki,ailəliyəm.Mən və yoldaşım B.Nuriyev 42 mən 51 də müvəqqəti qeydiyatdayıq.Mənzil 2 otaqdan ibarətdir.Bu 2 otaqda 3 ailə yaşayır.Mənzildə yer olmadığından mən məcbur qalıb kirayə çıxmışam.Məndə gənc ailəyəm 1 ildir ki, kirayə yaşayıram.Yoldaşım Suraxanı rayonu Baş Mühafizə İdarəsində Mülki Mühafizədə işləyir.Dövlət tərəfindən 200manat əmək haqqı alır.Bu əmək haqqınan mən kirayə pulu verirəm.Heç cürə çatdıra bilmirəm.Mehriban xanım mən bu ərizəni sizə yazdım,bilirəm ki,siz həmdə gözəl anasınız.Məni ancaq siz başa düşərsiniz.Mehriban xanım məndə istəyirəm ki,ana olum amma vəziyyətimə baxıram,həm evim yoxdu,həmdə yoldaşımın əmək haqqı azdı.Mən dünyaya övlad gətirsəm onu harada və necə saxlayacam.Bu da məni çox qorxuzur.mənim ana olmaq arzum ürəyimdə qalır.Bu sözləri yaza-yaza mən çox pis hislər keçirirəm.Bunları sizə ağlaya-ağlaya yazıram.Çünki uşaq görəndə,səsini eşidəndə,fikirləşirəm görəsən mənimdə haçansa övladım olacaq?Bilirəm ki,məni ancaq siz yaxşı başa düşərsiniz.Çünki siz də bir anasınız.Mən sizdən xahiş edirəm ki,bizədə evnən köməklik eləyəsiniz.Mən ümidvaram ki,mənim bu arzumu ürəyimdə qoymayacaqsınız.Göydə Allah,yerdə də yegənə ümidim sizsiniz.

sebuhi @ 20.04.2012 (15:57:32)
selamun alekum onceden herkeseden Allah razi olsun bir kardesin iki bobrekleri calismiyo Azeridir bakude yasiyo cok imkansizlar bank kodu12-74485-1azn su bizim milli pul 12-74485-2usd bu ise dllar.Allah razi olsun hepnizden bunu seyde yazdim Vatan sagolsu(paylasim olun arkadaslar)el tutmak hz.Aliden kalmis

Azerman @ 23.04.2012 (14:46:46)
XALGIN MENTAL MAYESINDEN... YARANDI TEKRAROLUNMAZ... TALANTININ SAYESINDE... PARLADI. BIR DAHA SOLMAZ. Nesibe Zeynalova.

isa kerimov @ 24.04.2012 (12:49:16)
yasa azerbaycan

Azerman @ 28.04.2012 (14:10:46)
Merhaba ! EVROVIZIA UCUN ESASLI IDEYAMI CETIN KI, HEYATA KECIRMEK INDI MUMKUN OLSUN (HERCEND MEN COXDAN SIZE TEKLIF ETMIWDIM, AMMA SIZDEN BIR CAVAB GELMEDI) EYBI YOX GALSIN GELEN EVROVIZIYAYA. HERCEND (EGER GEC DEYILSE) TEDBIR ACILIWI BAREDE BEZI FIKIRLER VAR : YUXU GRUPUNUN KLIPINE BAXIRDIM VE YUXU GRUPUNUN VOKALISTININ FREDI MERKURI-YE OXWADIGI NEZERIMI CELB ETDI VE ELE BURDAN DA BELE IDEYA AGLIMA GELDI : EVROVIZION ACILIWINDA DUNYANIN EN PARLAG ESTRADA ULDUZLARINI DIRCELMEKLE TEDBIRE BIR AZ TEECUB MISTIKA VE MOCUZE GATMAG. Yox, Mene hec kim pul -zad vermeyib. Bu vaxtadek mene megera bir gepik de vermeyib. Sadece bir wagirdime rus dili dersi kecdiyime gore 30 manat pul almiwam o da na isxode. Bir sozle maliye veziyyeti evvelki kimidi (yani pis) Yaxwi hec olmasa Menim bagimin satilmasinda, Mene komek edin. Yani bele etmek olar : KIMSE MENE ZENG EDIR VE MENIM BAGIMI MENE MUNASIB GIYMETE ALIR. ELE BU MENE SIZDEN EN BOYUK BIR XEYIRHAGLIG JESTI OLARDI. YOXSA MENE GALSA MEN O BAGI SATA BILMEYECEM. DA HEC MUNASIB GIYMETE ALANDA YOXDU. HE BIR DE SIZE DEMIWDIM IW BAREDE. DEYEN SIZIN INDI EVROVIZIONA GORE VAXTINIZ YOXDU AXI. AMMA EVROVIZIONLAR KECIB GEDERIDI. MENIM IDEYALARIMSA AZERBAYCANA MOHTEWEMLIK VE INKIWAF ... GETIRECEK. YOXSA SIZ DE HESAB EDIRSIZ KI, MEN OMRUMU O HEYVANIN YANINDA KECIRMELIYEM ? DAHA SEBRIM TUKENIB. BEDHAGLAR ISE MENI HER VECLE O HEYVANDAN ASILI VEZIYYETE SALMAG ISTEYIR. BUTUN BUNLAR DA MENIM IWSIZ OLDUGUMDAN MUMKUN OLA BILIR.

Azerman @ 30.04.2012 (12:38:05)
MERHABA ! Bilmirem ... o gun bir alici zeng etmiwdi ve bagimi almag niyyetini bildirdi, amma o Men deyen giymete yox gat-gat ucuz giymete alacagini soyledi. Meger bir yaxwi adama bu iwde komeklik etmek Sizin ucun cetindi. Men Sizin (duzu bu da pis olmazdi) teyinlewdirdiyiniz adamin zengini axwam saat 8 -e dek gozleyecem. EGER zeng gelmese. Onda ozum caliwaram bir teher satim. Onsuz da ... ne ise. Bax hemiwe beledi : Netu da balam, netu v jizni wyaste da adin govariw -tibe bayitsa niatvecaet, drugom gavariw - tebe talkaet... eeeh ... Ciddiliye galsa ise (wekk-wubhelerin silinmesi ucun) Meger oz vetendawinin (ozde nece Vetendawinin) geydine galmag, Sizin iwiniz deyilmi. Hormetle Hemen Nazim. tel.050 478 44 03.

Sona Quliyeva Rustem qizi @ 03.05.2012 (10:17:02)
Salam.Men Gence seheri 2 sayli birlesmis usaq xestexanasinin 1 sayli pediatrik sobesinde sahe hekimi islemisem.65 yasimin tamam olmasi ile elaqedar olaraq sentyabr ayinda meni isden azad etdiler.Ancaq artiq 9 aydir ki sahe hekimsiz qalib,xeste usaqlara baxan yoxdur,butun valideyinler bundan narazidirlar.Prezidentimizin qerarina gore 70 yasa geder emek qabiliyyeti olan kes erize yazmaqla isde saxlanila biler.Basqa xestexanalarda bu gerar emel olunur,ancaq nedense bizde qerarin bu bendine emel eden yoxdur.Sizin edaletli olmaginiza inanaraq men bu muracietimi edirem.Sizden cox-cox xahis edirem mene70 yasa qeder islemeye icaze vermek ucun lazimi serencam veresiniz.Cunki sahe hekimsiz qalib ve menim islemeye cox boyuk ehtiyacim var,sehetim de buna imkan verir.Xahis edirem menim muracietimi cavabsiz qoymayin ve mene komek edin.

Sona Quliyeva Rustem qizi @ 03.05.2012 (10:17:24)
Salam.Men Gence seheri 2 sayli birlesmis usaq xestexanasinin 1 sayli pediatrik sobesinde sahe hekimi islemisem.65 yasimin tamam olmasi ile elaqedar olaraq sentyabr ayinda meni isden azad etdiler.Ancaq artiq 9 aydir ki sahe hekimsiz qalib,xeste usaqlara baxan yoxdur,butun valideyinler bundan narazidirlar.Prezidentimizin qerarina gore 70 yasa geder emek qabiliyyeti olan kes erize yazmaqla isde saxlanila biler.Basqa xestexanalarda bu gerar emel olunur,ancaq nedense bizde qerarin bu bendine emel eden yoxdur.Sizin edaletli olmaginiza inanaraq men bu muracietimi edirem.Sizden cox-cox xahis edirem mene70 yasa qeder islemeye icaze vermek ucun lazimi serencam veresiniz.Cunki sahe hekimsiz qalib ve menim islemeye cox boyuk ehtiyacim var,sehetim de buna imkan verir.Xahis edirem menim muracietimi cavabsiz qoymayin ve mene komek edin.

qurbanova aynur @ 07.05.2012 (16:45:30)
salam sizden cox xais edirem tenha anayam yasim azdi usagimin boynunda sis var cox umudsizem bu heyatda ona gore yasayiram burada umudsiz sekilde yaziram pul istemirem sadece ozunuz gorub meni hara lazimdisa gondermeyinizi isteyirem bu usagin heyatda olmagi mene lazimdi komeyinize ehtiyacim var ev nomrem 465 56 02 sadece tez zamanda zenginizi gozleyirem allahdan umudumu kesmirem burda hekimlere gostermisemama deqiq bir sey demirler yeqin mektubumu oxuyarsiz bide bura gire bilmiyecem zenginizi gozleyirem3yaqsi var qiz usagidi cox eziyyetnen boyuduruk cox xais edirem tez zeng eliyin mene sagolun

qurbanova aynur @ 07.05.2012 (16:46:46)
salam sizden cox xais edirem tenha anayam yasim azdi usagimin boynunda sis var cox umudsizem bu heyatda ona gore yasayiram burada umudsiz sekilde yaziram pul istemirem sadece ozunuz gorub meni hara lazimdisa gondermeyinizi isteyirem bu usagin heyatda olmagi mene lazimdi komeyinize ehtiyacim var ev nomrem 465 56 02 sadece tez zamanda zenginizi gozleyirem allahdan umudumu kesmirem burda hekimlere gostermisemama deqiq bir sey demirler yeqin mektubumu oxuyarsiz bide bura gire bilmiyecem zenginizi gozleyirem3yaqsi var qiz usagidi cox eziyyetnen boyuduruk cox xais edirem tez zeng eliyin mene sagolun

qurbanova aynur @ 07.05.2012 (16:47:44)
salam sizden cox xais edirem tenha anayam yasim azdi usagimin boynunda sis var cox umudsizem bu heyatda ona gore yasayiram burada umudsiz sekilde yaziram pul istemirem sadece ozunuz gorub meni hara lazimdisa gondermeyinizi isteyirem bu usagin heyatda olmagi mene lazimdi komeyinize ehtiyacim var ev nomrem 465 56 02 sadece tez zamanda zenginizi gozleyirem allahdan umudumu kesmirem burda hekimlere gostermisemama deqiq bir sey demirler yeqin mektubumu oxuyarsiz bide bura gire bilmiyecem zenginizi gozleyirem3yaqsi var qiz usagidi cox eziyyetnen boyuduruk cox xais edirem tez zeng eliyin mene sagolun

elvin agasiyev @ 09.05.2012 (14:36:53)
yaxsi

Rufin @ 12.05.2012 (23:33:59)
Mehriban xanim siz cox gozelsiniz ALLAH qorusun men sizi sevirem hemde cox.....!

hebibov elesger sedreddin oglu @ 18.05.2012 (06:41:27)
salam.menim anam 17 ildirki gozden elildi gozleri tamamile gormur.1995 ci ilde basindan emelyat olunub,basinda sis varidi ama emelyatdan sonra daha dogrusu 1 hefte sonra gozleri tedricen tutuldu.dovlet anama teqaud ayirib.ama bu teqaudle derman ve ya hansisa bir emelyata pul ayirmaq olmur.adi klinikalara muraciet etmisik ama faydasi olmayib. hal hazirda muasir elim zamaninda xercengede care tapilib, ama menim anam artiq 17 ildi eliller cemiyyetinden bir xeber almayib.ama televizorda defelerle prezidentimizin elillere yardim ayirdigin esitmisik ama ancaq esitmisik. menim anam 1 ci qurup elildi.buna care var inaniram komek edeceksiz.sumqayit 29 mehelle,20yanvar kucesi,ev 14/19,men17

Azerman @ 26.05.2012 (19:45:37)
Merhaba ! Eurovision 2012 internet sehifeleri - kommenler cun geliz ve besit tertib edilib ne ise ... Bir de ki, kokoy TAM mojet bit EUROVISION koqda YA zdes. SERBIYA, BOSNIYA, ALBANIYA ... XOWUMA GELDI.

wehla @ 27.05.2012 (19:35:38)
salam 08.11.2006 teveludli eliyeva wehriyar wahin oglu qan xesdeliyi olan NIMANPIK xesdeliyinen eziyet cekir xaiw edirem imkani wexsderden oglum wehriyara komek edesiniz hesab kodunu qeyd edirem REKVIZIT "Kapital Bank"ASC 2sayli yasamal filiali Kod-200048 VOEN-9900003611 SWIFT code :BIK AIIBAZ2X ALIYEVA SHAHLA AYDIN qizi H/hesab 45810019443400005104

Lale @ 31.05.2012 (23:27:34)
cox hormetli Mehriban xanim xahisim ev olmamasi ucbatindan bir ailenin dagilmamasi ucun komeyinizdir.heyat yoldasim internatda boyuduyu ucun evimiz yoxdur.Yoldasim surucu isleyir.iki qizimiz var.Veziyetimiz cox acinacaqlidir bize komek edin xahis edirem.Atamin imkani yoxdur.Yoldasimi evladliga goturen aile bize baxmir.Allah esqine bizi cavabsiz qoymayin.Evvelceden mektubumu oxudugunuz ucun tesekkur edirem.

wehla @ 02.06.2012 (19:11:21)
salam hormetli mehriban xanim size ve pirizdente defelercen mektub yazmiwam hec bir mektubuma baxilmayib doymediyim getmediyim qapi qalmayib tenha anayam 5ya 6ayliq oglum eliyev wehriyar wahin oglu pensiyanerdir nimanpik xesdeliyinen eziyet cekir pula cox ehtiyacim var xaiw edirem mene imkani wexsder komek etsin menim mabil telefonum 051-960-78-93 her ay 3000dolar gerekdiki uwagi 15 yawina kimi malice edem sizde anasiniz sizden cox xaiw edirem mene madi yardim komek edin pula cox ehtiyaacim var 70manat sosial 60manat ppensiya aliram oda uwagin malicesine catmir xaiw mene pul komekliyi edin

Simnare @ 03.06.2012 (20:06:18)
Salam MEHRIBAN xanim,komeyinize cox ehtiyacim var

samir @ 04.06.2012 (13:25:22)
hormetli MEHRIBAN XANIM sizden menmene komey etmeyinizi xaiw edirem..2000azn pula ehtiyacim var..borcum var boguluram...cox xaiw edirem nezere alasiz

wehla @ 05.06.2012 (23:09:16)
08.11.2006 teveludlu oglum eliyev wehriyar wahin oglu Elildir NIMANPIKK xesdesidir dunya uzre diyilene gorem 100 denedir uje dalagi hekimlerin dediyine gorem bir inek dalagi boydadir defelerle pirizdente mehriban xanim size yazmiwam baxan yoxdur ujey imkani wexsderden xaiw edirem yalvariram menim uwagima komek etsiner gujderi neye catir hec olmasa 1 ayliq malicesini edim qallanini allah kerimdir yeginki insafa gelib menimde sesime ses veren olar imkani wexsder EL TUTMAG IMAM ELIDEN qalib unutmayinki allahtala komey etdiyiniz qederinen artiq yetirer inwallah umudle gozdeyirem menim uwagima komek eden olacag komek etmek isdeyen wexslere uwagin xesdelik kagizdarinda baxa biler inwallahki komek edersiniz mabil nomrem 051-960-78-93 umudle komeyinizi gozdeyecem goyde allah yerde sizin komeyinize ehtiyacim var

Anar @ 12.06.2012 (12:59:59)
Hormetli Mehriban xanim biz 2-qardasiq boyuk qarasim evlidir 2-usaqi var Anam meni de evlendirmek ucun Guneslideci evi satib Heyet evi aldik 1-ildir yasayirik amma bizi qeydiyyata almirlar deyirler kupcali ev alardin ozumuz Ailemiz bakida anadan olub senetler belediyeden qaydasindadir neftin erzisi deyil 2007-den ev tikilib xais edirem bize qeydiyyata dusmeye komek edesiniz Bineqedi qes.Gulustan don.1 tel.411-75-02 anam Durdanenin adina

sahla @ 20.06.2012 (00:07:08)
goresen bu azerbaycanda bizim wikayetlere mektublarimiza baxacaglar ya yox yoruldum day yazmagdan mektublarin sayi beraberi yoxdi hele ki menim xesde uwagima baxmilar neqeder yazim axir bir insafli cixmayacagki menim mektubuma baxsin axi uwagim elden gedir nomrem 051-960-78-93

zaur rehimov ulfet oglu @ 20.06.2012 (16:48:12)
salam mehriban xanim.siz komeksiz insanlara daim el tutur onlara komek edirsiniz.menim sizden bir xahiwim var.ali tehsilliyem lakin iwsizem.hara gediremse mene yer yoxdu lazim olsa caxirariq deyirler.aileliyem 1 uwaqim var.xahiw edirem mene iw tapmagimda mene komek edesiniz.onceden size oz minatdarligimi bildirirem.cox saqolun

Gunel @ 23.06.2012 (22:33:07)
Salam.30.08.2010 dogumlu ovladim Memmedov Tebriz boyuk betta talassemiyasindan eziyyet cekir.Her ay 2defe eritirositkutlesi kocurulur.Defelerle Heyder Eliyev fonduna,SehiyyeNazirliyine,Talassemiya merkezine erizemle muraciyyet etmisem,lakin hec 1musbetnetice almamisam.Erizemin sebebi ovladimi Respublikadan kenar mualice-ilik emeliyyeti transplantasiyasıetdirmenizdir.Sizden xahis edirem,mektubumu adi cekilen yerleregondermiyesiniz.Defelerle o yerlerden mene cavab gelib ki,filan senedigetir,filan yere apar.Hec 1faydasi yoxdur.2011-2015-ci illər üçüntalassemiyanın müalicə və profilaktikası üzrə TƏDBİRLƏR PROQRAMI tesdiqedilmisdir.Proqram çərçivəsində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulantədbirlər:"Talassemiyanın radikal müalicəsinin - sümük iliyitransplantasiyasının tətbiqi istiqamətində tədbirlərin həyatakeçirilməsi.Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi.2012-2015".Eyerbele 1proqram quvveye minibse,niye emel olunmur?Sizden xahis edirem,sizeyalvariram erizemi sexsen ozunuz oxuyub,ozunuz cavablandirasiniz,meni qebuledesiniz,geleceyin esgerini sevindiresiniz.Eyer siz de komek etmeseniz,hecolmasa mene isdiqamet verin,bir Azerbaycanli vetandasi olaraq,kime muraciyyetetmeliyem?Size cox inaniram,cox guvenirem.Guvenimi sarsiltmayin.Evvelcedenminnetdarligimi bildirirem.

Gunel @ 23.06.2012 (22:35:30)
Salam.30.08.2010 dogumlu ovladim Memmedov Tebriz boyuk betta talassemiyasindan eziyyet cekir.Her ay 2defe eritirositkutlesi kocurulur.Defelerle Heyder Eliyev fonduna,SehiyyeNazirliyine,Talassemiya merkezine erizemle muraciyyet etmisem,lakin hec 1musbetnetice almamisam.Erizemin sebebi ovladimi Respublikadan kenar mualice-ilik emeliyyeti transplantasiyasıetdirmenizdir.Sizden xahis edirem,mektubumu adi cekilen yerleregondermiyesiniz.Defelerle o yerlerden mene cavab gelib ki,filan senedigetir,filan yere apar.Hec 1faydasi yoxdur.2011-2015-ci illər üçüntalassemiyanın müalicə və profilaktikası üzrə TƏDBİRLƏR PROQRAMI tesdiqedilmisdir.Proqram çərçivəsində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulantədbirlər:"Talassemiyanın radikal müalicəsinin - sümük iliyitransplantasiyasının tətbiqi istiqamətində tədbirlərin həyatakeçirilməsi.Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi.2012-2015".Eyerbele 1proqram quvveye minibse,niye emel olunmur?Sizden xahis edirem,sizeyalvariram erizemi sexsen ozunuz oxuyub,ozunuz cavablandirasiniz,meni qebuledesiniz,geleceyin esgerini sevindiresiniz.Eyer siz de komek etmeseniz,hecolmasa mene isdiqamet verin,bir Azerbaycanli vetandasi olaraq,kime muraciyyetetmeliyem?Size cox inaniram,cox guvenirem.Guvenimi sarsiltmayin.Evvelcedenminnetdarligimi bildirirem.

Gunel @ 23.06.2012 (22:39:41)
Salam.30.08.2010 dogumlu ovladim Memmedov Tebriz boyuk betta talassemiyasindan eziyyet cekir.Her ay 2defe eritirositkutlesi kocurulur.Defelerle Heyder Eliyev fonduna,SehiyyeNazirliyine,Talassemiya merkezine erizemle muraciyyet etmisem,lakin hec 1musbetnetice almamisam.Erizemin sebebi ovladimi Respublikadan kenar mualice-ilik emeliyyeti transplantasiyasıetdirmenizdir.Sizden xahis edirem,mektubumu adi cekilen yerleregondermiyesiniz.Defelerle o yerlerden mene cavab gelib ki,filan senedigetir,filan yere apar.Hec 1faydasi yoxdur.2011-2015-ci illər üçüntalassemiyanın müalicə və profilaktikası üzrə TƏDBİRLƏR PROQRAMI tesdiqedilmisdir.Proqram çərçivəsində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulantədbirlər:"Talassemiyanın radikal müalicəsinin - sümük iliyitransplantasiyasının tətbiqi istiqamətində tədbirlərin həyatakeçirilməsi.Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi.2012-2015".Eyerbele 1proqram quvveye minibse,niye emel olunmur?Sizden xahis edirem,sizeyalvariram erizemi sexsen ozunuz oxuyub,ozunuz cavablandirasiniz,meni qebuledesiniz,geleceyin esgerini sevindiresiniz.Eyer siz de komek etmeseniz,hecolmasa mene isdiqamet verin,bir Azerbaycanli vetandasi olaraq,kime muraciyyetetmeliyem?Size cox inaniram,cox guvenirem.Guvenimi sarsiltmayin.Evvelcedenminnetdarligimi bildirirem. Elaqe:055 620 22 12

NAZILE @ 24.06.2012 (11:12:46)
Dovletin 1-ci xanimidir Mehriban. Sevgisini esirgemez bizlerden biran. Azerbaycan respublikasinin prezidentidir Ilham. Ali bas komandanin emrini gozlerik heran. Qehraman ovladlarimizdir Mubariz,Orxan. Butov vahid bir mekandir Azerbaycan. Men sizi ve dovlet bascimi cox sevirem.Sizin ovladlarimindan biri kimi sizden ancaq diqqet ve qaygi gozleyirem,cunki menim qarsimda atam yoxdur yoldasimdanda ayrilmisam maddi komeklik yox sadece idare islerinde mene bir yer ayrilmasini az mevacible bele olsa ovladimi saxlamaq onu vetene sadiq bir ovlad kimi yetisdirmek isterem.diqqetinize gore coxsagolun.sizleri men cox sevirem ve deyer verirem.

ilqar eliyev @ 30.06.2012 (18:21:46)
Hormetli Mehriban xanim,goyde Allah yerde size umidimi baglamisam.9ildir ki evlenmisem,1 qizim var.5ildir imkansizliq ucbatindan gucum catdigi qiymete bir balaca ev almisam.amma imkanim yoxdur ki,o evi yeniden tikim.evim balaca bir arxin yanindadir lap duzun desem kanalizasiyadir.yayda lap berbad formada olur ici ile ne zibil desez axir.bununla da elaqedar olaraq evimiz de hesarat yuvasidir inanin qorxa-qorxa yatiriq.bu veziyyetde de usagimi heyete de cixara bilmirem.bu veziyyetde yasaya bilmirik.yayda gece su kesilen kimi kanalizasiyadan ifunetli bir qoxu gelir ki inanin evde iyden neyin ki oturmaq hec yatmaq da olmur.bu daxali alanda ustunde hec saglam siferde yox idi indide heledir.kulek esende yagis yaganda evde qazan-leyen qalmir yigiriq altina ki, eve yagmasin.ozumde xesteyem 2 defe operasiya olmusam, 2qrup elilem.bu zamanede hec bu cur evde yasamir.xahis edirem Allaha xatir bizimle maraqlanasiz bize komek edin.unvanimi yaziram terter rayonu neriman nerimanov kucesi 6 sayli ev.tek umidim sizsiz komeyinizi bizden esirgemeyin.

ilqar eliyev @ 30.06.2012 (18:23:13)
Hormetli Mehriban xanim,goyde Allah yerde size umidimi baglamisam.9ildir ki evlenmisem,1 qizim var.5ildir imkansizliq ucbatindan gucum catdigi qiymete bir balaca ev almisam.amma imkanim yoxdur ki,o evi yeniden tikim.evim balaca bir arxin yanindadir lap duzun desem kanalizasiyadir.yayda lap berbad formada olur ici ile ne zibil desez axir.bununla da elaqedar olaraq evimiz de hesarat yuvasidir inanin qorxa-qorxa yatiriq.bu veziyyetde de usagimi heyete de cixara bilmirem.bu veziyyetde yasaya bilmirik.yayda gece su kesilen kimi kanalizasiyadan ifunetli bir qoxu gelir ki inanin evde iyden neyin ki oturmaq hec yatmaq da olmur.bu daxali alanda ustunde hec saglam siferde yox idi indide heledir.kulek esende yagis yaganda evde qazan-leyen qalmir yigiriq altina ki, eve yagmasin.ozumde xesteyem 2 defe operasiya olmusam, 2qrup elilem.bu zamanede hec bu cur evde yasamir.xahis edirem Allaha xatir bizimle maraqlanasiz bize komek edin.unvanimi yaziram terter rayonu neriman nerimanov kucesi 6 sayli ev.tek umidim sizsiz komeyinizi bizden esirgemeyin.

musa memmedoglu @ 28.07.2012 (22:40:39)
Hormetli ve cox sevimli AZERBAYCANIMIZIN BIRINCI XANIMI olan Mehriban xanim men Sizi oz adimdan ve ailemin adindan Sizin dogum gununuzu tebrik edirik,Size ulu tanrimizin bexw etdiyi xowbextlik,sevinc ve seadet hemiwe Sizin heyatinizda onde olsun,Siz bizim fexrimiz ve milletimizin xilasedicisiniz.Size allahdan uzun omur can sagligi arzu edirik.

Babek bayramli @ 07.08.2012 (09:13:36)
Azerbaycan Respublikasinin birinci xanimi, Heyder Aliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun ve ISESKO-nun Xosmeramli sefiri, Milli Meclisin deputati ,xeyriyyeci Mehriban xanim Aliyeva, Bine qes. Hovsan Sudculuk Sovxozunda yasayan Ahali adindan yazib sizden xahish edirik ki,bize komeklik edesiniz! Biz Bine qes. Hovsan Sudculuk Sovxozunda (Parnik yoluna yaxin kuce) yasayiriq. Bize yaxin kucelere yeni qaz xetleri cekilir! Ama, Bizim kuceye cekmirler ki, layihede yoxdur! Halbu ki, Nece illerdi qazsizliqdan cox eziyyet cekirik! Sizdən cox xahis edirik ki, qalan kucelerede yeni qaz xetleri cekilmesi ucun gosteris veresiniz! Qabaqcadan size cox tesekkur edirik!

Gunel @ 23.08.2012 (00:59:48)
Salam cox hormetli mehriban xanim yazib sizden xahis edirem bize komek edesiniz.2 ildir aileliyik.ovladimiz olmur.hekimler suni mayalanma etdirmeyi meslehet gorubler.suni mayalanmanin qiymeti cox bahadir.3500 manatdir.Bizim ise buna imkanimiz catmir.Bu mektubu size olan boyuk umid ve inamimizla yaziriq.yeqinki bize komek edersiniz.Yeqin ki,sizde ana olduqunuza gore analiq hisslerinin ne olduqunu bilirsiniz.men ana olmaq isdeyirem.amma imkansizliq neticesinde arzuma cata bilmirem.23 yasim var.Allah size,hormetli prazidentimize ve ovladlariniza can saqliqi versin.allah sizleri qorusun.cavabinizi gozleyecem.cox-cox xahis edierem muracietimi qebul edin,bize komek edin.

Gunel @ 23.08.2012 (01:06:54)
Salam cox hormetli mehriban xanim yazib sizden xahis edirem bize komek edesiniz.2 ildir aileliyik.ovladimiz olmur.hekimler suni mayalanma etdirmeyi meslehet gorubler.suni mayalanmanin qiymeti cox bahadir.3500 manatdir.Bizim ise buna imkanimiz catmir.Bu mektubu size olan boyuk umid ve inamimizla yaziriq.yeqinki bize komek edersiniz.Yeqin ki,sizde ana olduqunuza gore analiq hisslerinin ne olduqunu bilirsiniz.men ana olmaq isdeyirem.amma imkansizliq neticesinde arzuma cata bilmirem.23 yasim var.Allah size,hormetli prazidentimize ve ovladlariniza can saqliqi versin.allah sizleri qorusun.cavabinizi gozleyecem.cox-cox xahis edierem muracietimi qebul edin,bize komek edin.(050)7428777 (012)448 52 77

Gunel @ 27.08.2012 (00:53:01)
Salam,Mehriban xanim Eliyeva.30.08.2010 dogumlu ovladim Memmedov Tebriz boyuk betta talassemiyasindan eziyyet cekir.Defelerle Heyder Eliyev fonduna,Sehiyye Nazirliyine,Talassemiya merkezine erizelerimle muraciyyet etmisem,lakin hec 1 netice almamisam.Erizemin sebebi ovladimi Respublikadan kenar mualice-ilik emeliyyati transplantasiyası etdirmenizdir.Duz 2 ildir ki,adi cekilen orqanlara muraciyyet edirem.Sonda meni Azerbaycan Respublikasi Sehiyye Naizirliyi vetendaslarin Respublikadan kenar mualiceye gonderilmesi uzre komissiyaya yonlendirdiler.Ordan cavab geldi ki,ovladinizin mualicesinin gosderilen diaqnzola Respublika daxilinde aparilmasi qerara alinmisdir.Basa duse bilmediyim 1 nuans var,ovladim olmelidir ki?Bu derecede agir qan xesdesine verdikleri cavaba baxin,zehmet olmasa.Eyer siz de komek etmeseniz,hec olmasa mene isdiqamet verin,bir Azerbaycanli vetandasi olaraq,kime,hara muraciyyet etmeliyem?Size cox inaniram,cox guvenirem.Guvenimi sarsiltmayin.Evvelceden minnetdarligimi bildirirem.

Ruhengiz @ 12.09.2012 (12:22:39)
hormetli MEHRIBAN xanim vahiw edirem mene komeklik gosteresiz

Sevinc ebdul qizi @ 16.09.2012 (10:50:32)
Hormetli Mehriban xanim men ve anam hemise sizi izleyirik.usaqlara qayginizi gorub qerara geldim ki size mektub yazim.Umidim ALLAHA ve SIZEDIR.Men Qasimova Sevinc Ebdul qizi 31.01.1988 ci ilde Lenkeran rayonunda anadan olmusam.dogulanda ayaqlarimdan zede almisam.valideynlerim saqaldiblar.24 yasim var boyum 1.30 cekim 25 kilodur.yasima baxmayaraq boyum cox balacadi.zeifem tez tez xestelenirem.38 manat muavinet aliram.bu menim dermanlarimin yarisina hec catmir.anam butun qizillarini mene gore satib.tezeliyce xestelenmisdim.muavinetim hec dermanlarimin yarisina catmir.hammi kimi mende geymek isteyirem amma muavinetim ne ki geyime hec dermanlarima catmir.size yalvariram mene komek edin.o qeder size umidim var ki yalvariram size.savadim var idi amma boyuma gore universutete imtahan vermek istemedim.yalvariram komek edin atam qazandiqi pulu menim dermanlarima verir.menden elave bir qardasim birde bacim var onlar menim kimi deyil.menimde umidim var ki hec olmasa muavinetim mene catsin aileme yuk olmayim.geyim almaqa gedende hammi sevinir mense yox Eynime gucle geyim tapiram cox zaman tikdirmeli oluram.amma herden. cunki geyimden cox dermana pul verirem.valideynlerim mene cox mualice etdiribler.Yalvariram size mene komek edin.mende yasidlarim kimi yasamaq geyinmek isteyirem muavinetimse buna imkan vermir.onda yeriye bilmirdim yeriyenlere hesedle baxirdim aglayirdim.indi ise qizlara baxiram istediyimi ala bilmirem.ureyimdekileri VALIDEYNLERIME deye bilmirem ki onlar fikir eder.burda size yazdim rahatladim.UMID EDIREM MENE KOMEK EDERSIZ.UMIDIM TEKCE SIZEDIR MEHRIBAN XANIM.YASADIGIM YER LENKERAN RAYONU MIR MEMMEDHUSEYN AXUNDOV KUCESI EV NOMRESI 236.YALVARIRAM MEKTUBUMU OXUYUN.

Valiyeva Gulxanim @ 15.10.2012 (22:19:22)
Salam hormatli Mehriban xanim. Man Valiyeva Gulxanim Samkir Rn.Qaracaamirli kandinda yasayiram iki oglun var 5-ildirki harbi xidmatdan qayidiblar,issizdilar, ailalidilar tassarufatla masguldular.yoldasimin amisi oglu Mustafayev Rauf 20-ildirki Russiya vatandasi Surqut saharinda yasayir 2-ildirki dogru olmayan iddialarnan bizi mahkamaya verib yasadigimiz torpaqdan istifada huququ istayir oz atasinin kandin basqa yerinda 20-sot torpaq sahasi olmagina baxmayaraq.Hansiki bizim yasdigimiz 25-sot qaynatama 1958-ci-ilda sabiq kirov kolxozu tarafindan verilib qaynatam Osmanov Zaman Cabrayil oglu hamin torpaqda ev tikdirib oz ata yurdundan kocub oz ailasi ila birlikda yasamaga.50-ildan artiq vaxtdir ki,bizim aila har bir sanadlarimiz olmaqla bu yurtda yasayiriq. Birinci mahkama isa yerinda baxis kecirib onlarin idiasini tamin etmamisdir Apellyasiya mahkamasida bu qarari quvvada saxlamisdir lakin,Ali mah kamaya iddia verildikda bizi maddi durumumuz vakil tutmaga imkan vermadiyindan biz Ali mahkamada istirak eda bilmamisdik Ali mahkama hec bir asas olmadan onlara torpaqdan istifada huququ verimisdir.Indi bizi 16.10.2012-tarixda saat15#00 da mahkama icracilari Ali mahkamanin adlatsiz qarari ila qeyri qanuni olaraq bizim yasadigimiz torpaga,hec bir torpaq sanadi olmadan yasdigimiz torpaqdan bizi cixarirlar umid edirik ki,bu adalatsizliyin barpa olunmasinda biza komak edacaksiniz onuda nazariniza catdiriramki biz bu torpaqda uc aila yasayiriq va hec bir yerda evimiz,torpagimiz yoxdur qaynatam va qaynanam rahmata getdikdan sonra sanadlarimiz yoldasim Osmanov Mubarizin adina; Dasinmaz Amlakin Texniki Pasportu,(AZ REs nin Dsinmaz Amlakin Dovlat reyestri xidmati Kollegiyasinin 2006-ci il 15 mart tarixli 05_Q nomrali qarari ila tasdiq edilmisdir.) DTvaXK,(AZ RES Prezidentinin 2007_ci il 28 fevral tarixli 536 nomrali Farmani ila tasdiq edilmisdir) Torpaq sahasinin plani va olcusu,Dasinmaz Amlakin Dovlat Reyestrindan Cixaris,biza aitdir:alaqa nomramiz 051-912-15-15

Xeyyam @ 18.10.2012 (01:30:46)
salam Mehriban xanim size bir muraciyetim var ama mektubluq deyil insala qismetimde varsa olacaq mektubum da oxunacaq .ancaq umudum beledi basqa yol yoxdu....siz bu mektubu oxusaz ya kimse yaxinlarinizdan gorse catdirmagin xais edirem..umidlerim coxdu cox sagolun ureyim doludu ...sagolun xanim

Memişov Billure @ 21.10.2012 (12:59:27)
Hörmetli Mehriban xanım biz zizi Sumqayıt şeherinden narahat edirik.Burda bizim veziyetmiz çox pisdi.BİZ 10 Aile bilmirik ne edek .Ümüdümüz yalnız sizedi.Biz Emlak komitesinin balansında olan binada yaşayrıq,elerinde heç bir esas olmadan xezer sehimdar cemiyeti ve Qubadlı icra hakimiyeti bizden binanı boşaltmaxmzı teleb edir.Bu binada qalanlar 2 Dövlet quluqçusu 2 tenha qadın 1 esker anası 1 metro poleten işçisi 1 polis 2 Emekdar artis 35 neferik bunların 15 uşaqdı. Biz bir insan kimi öz hüqüqlarmızın qorunmaqını xaiş edirik. İnanırıq siz bize kömek edeceksiz.

sehla @ 15.11.2012 (12:19:48)
08.11.2006 teveludli eliyev wehriyar wahin oglu 1 ildiki hekimlerin sehvi ucbatindan dunyada nadir xesdelik olan NEMMAN-PIK hiliy xesdeliyinen eziyet cekir dunya uzurem 500 dene azerbaycan resbublikasinda ise yegane bu korpe baladadir pirizdente mehribana heyder eliyev fonduna her yere yazilib komek isdenilib axirda anaya deyiblerki bizim size komek etmeye pulumuz yoxdi imkani wexsderden xaiw olunur korpe balaya komek edsiner uwagi malice etdirmeseler uwagi itire bilerler komek etmek isdeyener +994519607893 sehla bu olke hara baxir goresen

Sebuhi @ 15.11.2012 (14:56:32)
[15:24:55] sebuhi 595: Cox hörmetli Mehriban xanim yazib sizi narahat edən Göygöl rayon sakini Rzayev Səbuhi Şahin oğludur.Mən 5 aydırki ailə qurmuşam və bizim ailəmizin tərkibi atam, anam, mən və həyat yoldaşımdan ibarətdir. Lakin hal hazırda yaşadığımız 2 otaqlı yəni 1 yemək otağı və 1 yataq otağından ibarət mənzilin sahəsi və otaqların ölçüsü cox kiçik olduğundan və 5 ailədən ibarət ümumi həyət olduğundan həmin mənzildə yaşamaq çox çətindir.Mənzildə sadəcə kiçik sahəli 1 yataq otağı və 1 yemek otağı olduğundan ailə həmin mənzildə 2 ailə yəni atam və anam, birdəki mən və yoldaşım yaşamaq çox çətindir.Bununla əlaqədar yerli bələdiyə orqanına torpaq sahəsi almaq müraciət etdik və onlar bizi torpaqla təmin etdilər.Ailədə atam, anam və mənim işləməyimizə baxmayaraq aldığımız əmək haqqı ancaq ay ərzində bizim təmin olunmamızı güclə qarşılayır. Bu səbəbdən mənə məxsus torpaq sahəsində tikintiyə başlaya bilmirəm çunki vəsaitim yoxdur.Bu səbəbdəndə mən çıxış yolunu kimi Respublikamızın birinci xanımı Sizə Çox Hörmətli xanim Mehriban Əliyevaya müraciət etməkdə gördüm. Çünki Cənab Prezidentimiz İLHAM ƏLİYEV Cənabları və Respublikamızın birinci Xanımı Hörmətli xanim MEHRİBAN ƏLİYEVANIN ölkəmizin daimi inkişafı, millətimizin suverenliyi və rahatlığı uğrunda dayanmadan çalışdığının şahidiyəm. Biz gənclərdə Sizdən nümunə göturərək yaşayırıq və bilirik ki, Siz daima gənclərin və gənc ailələrin qayğısına qalırsız məhs bu səbəbdəndə mən ümid yerim kimi Sizi görərək öz xahişimi ünvanladım və sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəmki mənə öz torpaq sahəmdə tələbatımı ödəyəcək mənzili tikmək üçün lazım olan vəsaitlə təmin olunmamada yardim göstərəsiniz. İnanıram ki, Sizin kimi xeyir sevən, daima millətimiz üçün çalışan bir şəxsiyyət mənədə öz yardım əlini uzadacaq bunu sizdən xahiş edirəm. Çox hörmətli xanım MEHRİBAN ƏLİYEVA Sizə əvvəlcədən öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm və ümidlə gözləyirəm.

VUQAR @ 29.11.2012 (16:14:28)
Salam.men tecili olaraq boyreymi satiram.cun ki tecili olaraq pula ehtiyacim var.donur boyrey isteyenler buyursun.45 min manata.qan qurupum 1+.tam saglamam.ama xais edirem mene tecili pul lazimdir.tel;+994515202444.

vuqar @ 08.12.2012 (17:11:39)
salam.men tecili olaraq boyreymi satiram.qan.1+.tam saglamam.qiymet.50000 azn. tel:0515202444

neznayka @ 19.12.2012 (10:21:50)
millet ozunuzu biyabir elemeyin!!!yazanda agilli ve deyerli sheyler yazin!!!millet oxuyur!!!Dunya gorushunuz olsun!!!

tural şahtahtinski @ 03.01.2013 (07:58:32)
hörmetli mehrban hanım . 1rncisi okmam yazmam az benim 1 oğlum var 5 yaşnda 10 ildi turkyede yaşayram atam anam xesde onara baxamıram sizden isdeyim mene yardım eleyin evim yok men naxcvanda doğulmşam bizim evmiz vardı satık iş yeri acıtık 2 il sonra vasif talıbov terefinden bsöküldu indi duşmuşuk cörek peşne ne olur bize el uzadın cevap tel 05319423333

Nergiz Eliyeva @ 06.01.2013 (21:05:28)
salam hormetli MEHRIBAN xanim,xahiw edirem menimle elaqe saxlayir,komeyinize ehtiyacim var. menim ve ailem sizden artiq derecede xahiw edirem, komek edin aileme

Ezimov Mahir @ 07.01.2013 (14:51:59)
Salam. Hormetli Mehriban xanim. Men Ezimov Mahir Zahid oglu 1986.10.10 tarixinde Siyezen rayonunda anadan olmusam. Orta mektebi 2004 cu ilde bitirib, Azerbaycan Memarliq ve Insaat universitetine daxil oldum. Ixtisasim ''hidrotexnikdi''. 2009 cu ilde universiteti bitirib herbi xidmete getmisem. 2010 cu ilde xidmeti basa vurmusam. Bakida islemisem xususi islerde. Surucu,qarson. 8 aydi rayonumuzda yasayiram. Aileliyem. Ishsizem. Menim sizden xahisim odurki, meni isle temin edesiz. Rayonumuzda ishle bagli cox yerde olmusam. Amma ishe goturen olmayib. Rayon icra bashcisinin qebulunda olmusam, mesgulluqda olmusam, menim isime baxmirlar. Hetta yazili muraciet etmisem,netice vermeyib. Unvan: Siyezen ray. H.Aslanov 1. Tel: 055 751 52 59.

ulviyye @ 07.01.2013 (21:37:00)
salam meriban xanim bize komey ol bizim evimiz yoxudur bize komey olun men nisaniyam hecneyim yoxudur atam olub anam xesdedir isdeye bilmir nolar komey edin bizim evimiz yoxudur kucedeyik coxsaqolun mene qulaq asdiqinaza gore tesegur edirem

ulker @ 10.01.2013 (11:46:40)
salam hormetli Mehriban xanim Eliyeva sizden birce xahisim varki menim usagim yoxdu ovlad hesretindeyik bizim usagimiz ancaq suni mayalanma yolu ile ola biler sizden xahisim budurki suni mayalanmani dovlet hesabina tezlikle keciresiniz size minnettaram

Tabriz @ 11.01.2013 (20:46:33)
salam hormetli Mehriban Xanim.

Tebriz @ 11.01.2013 (20:47:56)
salam

ISAYEV HEMZET @ 15.01.2013 (16:41:04)
SALAM MEHRIBAN XANIM MEN ZAQATALANIN QAZANGUL QESEBESINDE YASAYIRAM MAY AYINDA OLAN ZELZELEDEN DOLAYI EVIM YARARSIZ VEZIYYETDEDI LAKIN HEC GELIB BAXAN YOXDU DEFELERLE DOVLET QRUMLARINA MURACIET ETMISIK LAKIN HER DEFESINDE BIR BEHANEYNEN BIZI YOLA SALIBLAR PREZIDENTIMIZDEN ALLAH RAZI OLOSUN XEYLI MIQDARDA VESAIT AYRILIB RAYONUMUZA BES NE UCUN BELE EDIRLER BU KOMISSYALAR? EVIM HEC YASANASI VEZIYYETDE DEYIL NE QEDER VAXT COLDE QALMAQ OLAR XAIS EDIREM BIZE KOMEKLIK GOSTERESIZ UMUDUMUZ SIZEDI CAVABINIZI GOZLUYURUK.

Həsənova Şəlalə @ 20.01.2013 (12:55:36)
Salam hormetli birinci xanimimiz Mehriban xanim.Sizden cox xahiş edirem ki ,mənim məktubumu oxuyasisiniz .Mənə komək edə siniz.Mən Mingəcevir səhərinde Azərbaycan Müəllimler İnstitutunda oxuyuram .Ailəm isə Bərdə şəhərində Sənaye kücəsində Beton zavodun binasinda yasayir.Biz ailədə 4 usagiq .3qiz 1 oglan .Bacim lamiyə Həsənovada Mİngəcevir səhəri Azərbaycan Müellimlər İnstitutunda oxuyur.Mən bacimla Mingəcevir şəhərində kirayə qaliriq.Ancaq atam kirayənin pulun verəbilmir artik.Bunun ücün cox pis olur. Kiçik bacim Cəmilə Həsənova Agdam Musiqi kollecine daxil olub.Kicik qardaşim Fərid Həsənov 6-ci sinifdə oxuyur.Atam Həsənov Nazim Ziyəddin oglu isə fəhlədi .Anam Zərifə Həsənov isə evdar qadindir.Atamin indi işi yoxdu və bizi oxuda bilmir.Bizdə 4-de təhsilimizi atmagi qərara almişik .Sizden cok xahis edirem ne olar bize kömək edin.Biz sənaye küçəsində Beton zavodun binasinda yaşayiriq.Yasadigimiz yer çox pis vəziyyətdədi.20 il qaçqin olmagimiza baxmayaraq bizi evlə təmin etməyiblə.Anamin isə gözleri görmür.Balaca qardaşim baxir anama .Sizdən cox xahis edirəm nə olar mənim məktubumu oxuyasisiniz və mənə kömək edəsiniz.Nə olar mənim xahisimimi esidin .Bizi evle temin edin .Yasadigimiz yer cox pis vəziyyətdədir.Yagisin bütün sulari bizim evdə olur.Atami işlə təmin edəbilərsiniz?Eger atam işlemese biz oxuya bilmərik .Nə olar mənə kömək edin .Bu məktubu yazdigimi ailəm bilmir.Mənə kömək əlinizi esir gelmeyin ne olar.cox xahiş edirəm. Nə olar kömək edin .Ümidim sizedir.sag olun.Nə olar cavab yazin.Ünvan Bərdə şəhəri Sənaye küçəsi Beton zavod.Bu məktubu sizə Həsənova Şəlalə Nazim qizi III kurs tələbəsi tərəfindən yazilib.Sag olun .Nə olar mənə bir cavab göndərin.

Quliyeva Ellada @ 31.01.2013 (18:22:51)
Salam Mehriban xanim man 1985 ci ilda Baki saharinda anadan olmusam 2004 cu ilda Baki Biznes Kooperativ Texniki pesa maktabinin "amaliyyatci muhasib"ixtisasina daxil olmusam 2005 ci ilda bitirmisam hal hazirda islamiram ailaliyam 2 ovladim var 2,7 ayliq oqlan, 4,7 ayliq qizim var qizim xatai rayonu Ganca prospektinda olan 251 ¹ baxcaya gedir oqlum yox baxcada yer yoxdur. ovladimi tamin eda bilmiram usaqlarin qarinlarini doymur catinliknan sosial yardim duzaldmisam lakin o,pul ailaya catmir basqa sosial almira doloana bilmiram yoldasim malyardi daimi isi yoxtur evimiz yoxdur xahis ediram mana komak edasiniz hayatimizdan bezmisik man sizdan ixtisasima aid is istiyiram yardim alinizi biza uzadin qurban olum saq olun

mehdi @ 04.02.2013 (16:48:04)
mehriban xanim evvela salam burda uzun uzadi yazmaq istemirem cox cox xahis edirem bizimle elaqe saxlayasiniz huquqlarimiz dehsetli derecede tapdalanir. edaletsizlik qanunsuzluq meyer bu dovletin bascisi yoxdur butun mehkemeler korrupsiyayla is gorur yazmadigimiz yer qalmayib bir netice yoxdur belkede onuncu mektubumdur oxuyan yoxdur bunlari onceden tesekkur edirem

rasim @ 07.02.2013 (14:37:06)
salam

rasim @ 07.02.2013 (14:50:17)
Salam Hormetli Mehriban xanim men Eliyev Rasim Sirvan seherinde yasayiram.sirvan Seher senaye texnikomunu bitirmisem sizden artiq derecede xais edirem mene islemekde komeklik edesiniz.ozumde ayleliyem 2 ovladim var issizem kivartinat qaliram,hara muraciyyet etmisem ise goturmeyibler umid varam komeklik edeceksiniz.0555994662

NICAD @ 09.02.2013 (17:08:28)
SALAM

Isgenderova Minire . @ 10.02.2013 (11:13:18)
YUNESKONUN xos meramll sefiri HEYDER ELIYEV fondunun sedri XANIM MEHRIBAN ELIYEVA. Hele2011-ci ilde kend Icra numayendesinin mene verdiyi melumata esasen ailemizin sexsi istifadesinde olan sexsi mulkiyyet torpaglmlzln(10 cergeden ibaret tikanll meftil hasar daxilinde) 16,4-sot sahesi 234 ¹-li qeydi ile Aeroport yolu tikintisi planlna sallnmisdir. 2012-ci ilde yol cekilerken menim ailemin 30 ilden artlq cekdiyi zehmetin deyeri odenilmedi, 16,4 sot torpagln ve buldozerle kokunden clxarllmls 100 cox agacimizln haqqlnl hele de ala bilmemisem. Qebele Seher Boyuk Pirelli kend yerli Belediye sedrinin ve Icrasinin xususi senedlesdirme saxdakarllgl tecrubesi sayesinde ailemize mexsus 234 ¹-ile qeydi olan 16,4 sot sahe qonsuluqundq ev tikib,lakin hemin evde yasamayan Qemervan kend sakini Qurbanov Tahir Movsum oglunun adlna saxdalasdlrllaraq menimsenilmisdir. Hemin Tahirin qaplslnda 237 ¹-si qeydiyyatl olunmusdur.234 ¹-li sahenin Qemervan kend sakini T.Qurbanova hec bir aidiyyatl yoxdur. Diger qonsuluqda yasayan Belediye sedri Eliyev Telmanln qardasl yuksek kompensasiya alaraq masln allb,ev tikib ve s. Men ise yiyesiz qadln xeylagl ortallqda qalaraq Qebele seher Icra ve Torpaq sobesine muraciyet etmeyime baxmayaraq,cavab ala bilmemisem. Hem de nece illerdir ki,ailemizin pay mulkiyyet torpaglnln sehadetnamesini tam ve deqiq olcusu ucun idare qapllarlnda neticesiz surunmeye mecburam. Prizident Cenab ILHAM ELIYEVIN serencamlna uygun olaraq 234 ¹-si ile qeyide allnmls 16,4 sot torpagln dovlet kompensasiyaslnl almaq huququmun berpa olunmasl ucun pay mulkiyyet torpaglnln tam Dovlet sehadetnamesini almaq ucun ve ailemize vurulmus maddi ve menevi haqslzdlga son qoyulmasl ucun sizden komek isteyirem..

*anar @ 19.02.2013 (14:59:05)
*Salam AZƏRBAYCAN RESPUBLiKASININ prezidenti İlham Eliyev və onun bir nömrəli xanımı, H.Əliyev fondunun vitse prezidenti hörmətli Mehriban Eliyeva. Mən Mingeçevir şəhərinde yaşayıram. 22 yanvar 2013-cü il tarixinde 1963-cü il təvəllüdlü anamiz Hacıyeva Şəmsi Zübeyir qızı rəhmətə getmişdir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının vətəndaşi kimi ona dəfin pulu verilməlidir.Lakin hec bir sosial idarə mərkəzləri onun ölümü ilə əlaqədar olaraq ona ölüm pulu vemirlər. Sebeb kimi yawadigi muddetde hec bir dövlət müəssisəsində işləmədiyini və sosial yardım almadığını səbəb kimi dəlil göstərirlər. Cəmiyyətə 4 ali təhsilli övlad vermiş həmçinin vətənə 3 əsgər yetişdirmiş anani nə üçün bu dövlətin qanunu hormətsiz edir.Bəlkə bunun dəfin edilmək üçün heç pulu yoxdur. Sizcə onun ölüsü yerdəmi qalmalıdır?! Cəmiyyətə sağlam və yararlı evlad yetişdirmək üçün öz sağlamlığını qurban verən ananin haqqi tafdalanılmırmı?! Sizin rəhbərlik etdiyiniz bu dovleti ədalətli və sizi mərhəmətli bilirik. Xahiw edirik ki, bizə bir çıxış yolu gostərəsiniz. Ünvan:H.ELiyev 70, Mənzil 65.TEL: 0504970437

Rafiq @ 22.02.2013 (20:52:46)
salam. Cenab prezidentimiz ILHAM ELIYEV ve Mehriban Xanim sizinle fexr edirik.

Rafiq. @ 22.02.2013 (21:01:29)
salam hormetli ve dunyanin birinci XANIMI MEHRIBAN ELIYEVA. men cox xahis edirem ise duzelmeyimde komeklik gostererdiz mene. 1984 cu ilde Baki seherinde anadan olmusam. cox xahis edirem. bu seckilerdede cox isteyiremki ya HORMETLI CENAB PREZIDENTIMIZ ILHAM ELIYEV OLSUN YADA MEHRIBAN XANIM. ALLAH SIZLERE CAN SAGLIGI VERSIN.

Rafiq @ 22.02.2013 (21:13:16)
HORMETLI cenab prezidentimiz ILHAM ELIYEV ve HORMETLI DUNYANIN birinci Xanimi MEHRIBAN XANIM cox xahis edirem dovlet qullugunda islemek istemisem hemise ama komeklik eden olmayib mene kimesede muraciet etmisem pul isteyibler. cox xahis edirem komeklik ederdiz mene dovlet qullugunda isleyim. 055 573 91 69

Rafiq @ 22.02.2013 (21:23:00)
Hormetli MEHRIBAN XANIM ELIYEVA cox isteyiremki sizin qebulunuza dusmek sizin komeyinize ehtiyacim var.

Elnur @ 15.04.2013 (21:40:55)
Cox hormetli Mehriban Xanim!Men Eyvazov Elnur Eyvaz oglu 1984 cu ilde Baki seherinde anadan olmusham.Eslimiz Baki sheherindendir.2005 ci ilde Medeniyyet ve Incesenet Universitetini, 2008 ci ilde ise Baki Musiqi Akademiyasini bitirmishem.Amma efsuslar olsun ki bu gune qeder iw problemi yawayiram.Hormetli Mehriban xanim sizin nece sade insan olduqunuz biz Bakililara bellidir.Bir Azerbaycanli genc kimi size yazdiqim bu muraciete hessasliqla yanawmaqinizi rica edirem.Allah komeyiniz olsun!TEL 070 579 05 06

Azer Huseynov @ 20.04.2013 (19:24:33)
salam cox hormetli Mehriban xanim Aliyeva. bu setirleri siz oxuyacaqsiz umidiyle yaziram. Zaqatalada bas vermis zelzele neticesinde qezali veziyyete dusmus evime, mesul sexslerin bigane sekilde verdiyi rey meni qane etmir. muracietler de fayda vermir. son care olaraq size yazmaq istedim. men sizden hec bir maddi yardim gozlemirem. sadece sizin bir zenginiz kifayetdi ki burdaki numayende bu ise diqqetli yanassin. Sizden artiq derecede xahis edirem Mehriban xanim.......! her sey ucun onceden minnetdarligimi bildirirem. hormetle: Azer Huseynov. tel:0705696660

Baxruz Musayev @ 29.04.2013 (14:12:04)
Hormetli Mehriban xanim.Menim 32 yasim var cox mualice oldum ki ovlad sahibi olum amma deyirler ki yalnIz senin suni mayalanma yolu ile usaqIn ola biler amma ailede 4 neferik yalnIz men isleyirem ve pul toplaya bilmire ki bu emeliyatIeleyim.QazandIqImda yalnIz yemeye ve komunal xerclerin bir qismini gorur.Sizlerden xais edirem bize bir elac edesiniz.Umudvaram ki sizlerden tez bir zamanda cavab alacam.Her sey ucun onceden men ve ailem adIndan sizlere derin tesekkur edirik.

ruhiyye @ 03.05.2013 (22:31:42)
Ùþðìÿòë Ìåùðèáàí õàíûì, ñàëàì ìÿí Ìóñòàôàéåâà Ñåâèë Âàùèä ãûçû ùÿéàò éîëäàøûì Ìóñòàôàéåâ Âöãàð Ãöäðÿò îüëó èëÿ åéíè èíèñòèòóòäà Ýÿíúÿ øÿùÿðè Ò èíèñòèòóíäà 1989-1995-úè èëëÿðäÿ ãèéàáè øþáÿäÿ áèð éåðäÿ îõóìóøóã, îõóäóüóìóç ìöääÿòäÿ éîëäàøûì Éåâëàõ øÿùÿðèíäÿ éàøàäûüû éåðäÿ òîõóúóëóã ñåõèíäÿ ñåõ íà÷àëíèêè èøëÿéèáäèð ëàêèí äþâëÿò ÷åâèðèëèøèíäÿí ñîíðà Éåâëàõäà éåðëÿøÿí áöòöí ñåõëÿð áàüëàíäû èìêàíñûçëã öçöíäÿí èíèñòèòóìóçóí 6-úû êóðñóíó òàì îõóéà áèëìÿäèê äèïëîìëàðûìûçû àëìàãà èìêàíûìûç îëìàäû ùàë ùàçûðäà Éåâëàõ øÿùÿðè Ú. Úàááàðëû êö÷ÿñè 28 öíâàíûíäà éàøàéûðûã 3 óøàã àíàñûéàì ùèìàéÿìäÿ 7 éàøëû áèðèíúè ãðóïï ýþçäÿí ÿëèë îüëóì âàð îíà äà àéäà 60 ìàíàò ïóë àëûðàì, éîëäàøûì ùå÷ éåðäÿ èøëÿìÿäèéèíÿ ýþðÿ ñîññèàë ìöàâèíÿò äÿ äöçÿëäÿ áèëìèðèê ùå÷ úöðÿ äîëàíà áèëìèðèê Àçòÿìèíàòëû àèëÿ êèìè ñèçäÿí õàùèø åäèðÿì êè, éîëëäàøûì Ìóñòàôàéåâ Âöãàðûí òÿúðöáÿëè èø÷è îëàðàã èøëÿ òÿìèí îëóãìàñûíäà áèçÿ êþìÿêëèê ýþñòÿðÿñèíèç. Ñèçèí áèð ñþçöíöç éåòÿð êè, áèçèì àèëÿìèçèí íîðìàë éàøàìàñûíà òÿêàí âåðÿñèíèç. ßââÿëúÿäÿí ñèçÿ òÿøÿêêöðëÿð åäèðÿì Éåâëàõ øÿùÿðè Ú.Úàááàðëû êö÷ÿñè åâ 78 Ìóñòàôàéåâà Ñåâèë Âàùèä ãûçû Hörmətli Ìåhriban õànıì, salam. mən Mustafayeva Sevil Vahd qızı həyat yoldaşım Ìustafayev Vüqar Qüdrət îğlu ilə eyni İnistitutda Gəncə şəhəri Texnalogiya İnistitunda 1989-1995-ci illrdə qiyabi şöbədə bir yerdə oxumuşuq, îxuduqumuz ìüddətdə oldaşımYevlax şəhərində yəni yaşadığı yerdə toxuculuq sexində 6 ilə yaxın sex rəisi vəzifəsində işləyib lakin dövlət çevrilişindən sonra Yevlaxda yerləşən bütün sexlər bağlandı èìkansızlıq üzündən inistitutun 6-cı êursunu tam oxuya bilmədik diplomlarımızı almaqa maddi imkanımız olmadı hal hazırda Yevlax şəhəri C. Cabbarlı küçəsi 78 ünvanında yaşayırıq 3 uşaq anasıyam himayəmdə 7 yaşlı 1-ci qrupp gözdən əlil oqlum var îna da ayda 60 manat pul alıram, yoldaşım heç yerdə işləmədiyinə görə sossial müavinət də düzəldə bilmirik, heç dolanmaq mümkün deyil Aztəminatlı ailə kimi sizdən xahiş edirəm ki, yoldşım Mustafayev Vüqarı işlə təmin olunmasında bizə köməklik göstərəsiniz lazım gəlsə özüm də işləyərəm . Ümidimiz sizədir .Əvvəlcədən sizə təşəkkür edirəm Yevlax şəhəri C.Cabbarlı küçəsi ev 78 Mustafayeva Sevil Vahid qız

ROMELYA EHMEDOVA @ 21.05.2013 (11:07:17)
SALAM MEHRIBAN XANIM SIZI SEKI SEHERINDEN NARAHAT EDIREM MEN EHMEDOVA ROMELYA HEYDER QIZI 62 YASIM YOLDASIMIN 62 YASI VAR.OGLUM1CI QURUP ELIL 35 YASINDADIR.BIZI 19IL ORDERLE QEYDIYYATLA HEMKARLARIN QERARI ILE YASADIGIMIZ MENZILDEN EKALOGIYA VE TEBII SERVETLER NAZIRLIYININ MEHKEMELERE TEZIQI ILE AHIL YASIMIZDA COLE ATIRLAR SIZDEN ELLIL USAGA VE 2AHIL YASLI INSANA KOMEKLIK ETMENIZI XAIS EDIRIK.BIZE 24.05.201CU IL TARIXE QEDER VAXT VERIBLER XAIS EDIRIK BIZE KOMEKLIK EDESINIZ KI ICRANI DAYANDIRSINLAR.BIZIM HEC BIR GEDECEK YERIMIZ YOXDUR.ONUDA QEYD EDIM KI, MEN 19990CI ILDEN QIZIM SEADET EHMEDOVA 2010CU ILDEN HEMIN TESKILATDA ISLEYIR.SIZIN ZENGINIZI GOZLEYIRIK TEL.O554815883

elcin @ 25.05.2013 (23:59:13)
men isderem boyreyimi satam

mursudov Tural Cəmaləddin oğlu @ 08.06.2013 (10:45:55)
Salam Mehriban xanım Əliyeva Ulu Tanrı sizə ailənizi həmesə komek olsun siz biz köməksizlərin ümid yerisiz Menim 25 yaşim var 2 ildir ki, evliyəm hələ evladı yoxdur həkimlər deyir ki, suni mayalanma lazımdır ancaq imkanim yoxdur sizdən cox cox xahiş edirəm mənə kökək edin hazirda tovuz rayonu Aşaği Quşçu kəndində yaşayiram.Əvvəlcədən təşəkkür edirəm

peride @ 14.06.2013 (10:36:35)
hormetli AZERBAYCANIN BIRINCI XANIMI MEHRIBAN ELIYYEVA SIZDEN ARTIQ DERECEDE XAHIW EDIREM MENE KOMEKLIK GOSTERIN IKI OVLADIM VAR IMKANIM COX ZEIFDIR XERC BORC EDIB ICAREYE KAFE GOTURUB IWLEDIREM OZUM AZERBAYCAN VETENDAWIYAM MILLIYETIM INGILODUR GURCU DILLI MILLETIK ISEYIREM KI GURCUSTAN VETENDAWLARINI IWE CELB EDIM COX YAXIN INANDIGIM INSANLAR VAR AMMA MIGRASIYASI COX BAHA OLDUGUNA IMKANIM YOXDUR SIZDEN ARTIQ DERECEDE XAHIW EDIREM MENE KOMEKLIK EDIN UWAQLARI YARI AC BOYUTMUWEM EVSIZ EWIKSIZ ELE VAXTIM OLUB KI OZUM AC QALIB UWAGA COREYI SUDA ISLADIB YEDIRMIWEM.INDI ELIME BIR AZ IMKAN DUWUB BORC GOTURE BILMIWEM KAFE ACMIWAM BELKE YA QISMET BIR BALACA ELIM GETIRE TORPAQ DA OLSA ALARAM MEN SIDEN XAHIW EDIREM MENE EL TUTUN KOMEKLIK GOSTERIN MIGRASIYA TEREFDEN YAWIM 50 YE CATIR BILMIREM NE QEDER OMRUM QALIB OZUM COX EZIYYET CEKDIM HEC OLMASA UWAQLARI AYAGA QALDIRIM HORMETLI XANIMIMIZ MEHRIBAN XANIM MENIM TEL:050-765-77-86 VE 070-527-63-73 SEBISIZLIKLE SIZIN KOMEYINIZI GOZLEYIREM OLA BILER KI DANIWIGIMDA DUZGUN SOZ DUZUMU OLMASIN DILIM GURCU OLDUGUNA GORE SEHVIM COX OLA BILER BUNA GORE SIZDEN UZR ISTEYIREM

Qumru Kosayeva @ 14.06.2013 (21:22:31)
Hormetli Mehriban xanim Eliyeva, bir felaketde olan ailenin sizin komeyinize ehtiyyaci var.Bir nene kimi menim iki qiz nevelerimin ana ve atasinin heyatlarinin mehv olmamasina goyde allah yerde ancaq siz qurtara bilesiz,onlarin sizin komeyinize ehtiyaci var, size yalvariram onlara komek edin meni qebul edin. Mende Yeni Azerbaycan partiyasinin uzviyem,sizin qebulnuza duse bilmirem,bizim ailemize komeynizi esirgemeyin, umudim ancaq size ve leyla xanimadir,onlarinda anasinin adi leyladir ,xais edirem nene kimi yalvariram size,sizinde neveleriniz var,onlari gozu yasli qpoymayin,bu ailenin taleyi ancaq sizden asilidir.Meni qebuledin ancaq bu derdi size deye bilerik. Bir azerbaycan vetendashi sizden komek gozleyir.Allah sizi bizim ve ailenizin ustunden eksik etmesin, allah sizi qorusun bize komek edin size yalvariram iki qiz korpeni kozu yashli qoymayin.Bu artiq ikinci mektubdu size yaziram ve cavabinizi gozleyirem, umud edirem ki, tezlikle meni qebul edib, mene komeklik gosterecksiz.Evvelceden teshekkur edirem!

Qumru Kosayeva @ 30.06.2013 (23:24:27)
Hormetli Mehriban xanim Eliyeva, bir felaketde olan ailenin sizin komeyinize ehtiyyaci var.Bir nene kimi menim iki qiz nevelerimin ana ve atasinin heyatlarinin mehv olmamasina goyde allah yerde ancaq siz qurtara bilesiz,onlarin sizin komeyinize ehtiyaci var, size yalvariram onlara komek edin meni qebul edin. Mende Yeni Azerbaycan partiyasinin uzviyem,sizin qebulnuza duse bilmirem,bizim ailemize komeynizi esirgemeyin, umudim ancaq size ve leyla xanimadir,onlarinda anasinin adi leyladir ,xais edirem nene kimi yalvariram size,sizinde neveleriniz var,onlari gozu yasli qpoymayin,bu ailenin taleyi ancaq sizden asilidir.Meni qebuledin ancaq bu derdi size deye bilerik. Bir azerbaycan vetendashi sizden komek gozleyir.Allah sizi bizim ve ailenizin ustunden eksik etmesin, allah sizi qorusun bize komek edin size yalvariram iki qiz korpeni kozu yashli qoymayin.Bu artiq ikinci mektubdu size yaziram ve cavabinizi gozleyirem, umud edirem ki, tezlikle meni qebul edib, mene komeklik gosterecksiz.Evvelceden teshekkur edirem!Telefon nomrem 0556296812 , cox xahis edirem elaqe saxlayin

Ruhiye Bagirova Mirze qizi @ 05.07.2013 (23:28:17)
Mən Bağırova Ruhiyə Mirzə qızı 1999-cu 2003-cü ilə qədər məhkəmə gedmiş və qaynanamın 4 otaqlı mənzili Məhkəmə və Şəhər İcra Başçısının qərarı ilə 2 otaq qaynanama 1 otağı isə mənə ailəmlə birlikdə verilmişdir. 2004-cü ildə orderi almişam 2006-da evi özəlləşdirmişəm. Bu ilin aprel ayında mənə məhkəmədən iddia ərizəsi ilə bildiriş verilib ve məni məhkəməyə çağırıblar. Məlum olub ki, bu mənzildə 1993-cü ildə qeydiyyatı olan ana ve 12 yaşlı bir qiz övladı var imiş. 1994-cü ildə ana rəhmətə gedib uşaq isə qəyyumluğa verilmişdir. 2002-ci ildə bu uşağın 18 yaşı olmuşdur və qeyyumluq vaxtı bitmişdir. Lakin 11 il keçməyine baxmayaraq ondan heç bir soraq çıxmayıb və mənimdə bundan xəbərim olmayıb. İndi isə Şəhər Məhkəməsi onıarın tərəfinə qərar verib, indiki İcra Başçısının Hüquq şöbəsinin işçisi vaxtı ilə işləyən İcra başçısını və onun Hüquq işçilərinin qərarını səhv adlandırmışdır. Evi mənim əlimdən alirlar onlara gücüm yetmir , əlacsız Ali məktəbdə oxuyan bir oğlumla çarəsiz qalmışam mənə kömək edin. Mənə destek olun mən nə edim ümidim sizədir. Belə haqsızlıqlara yol verməyin.

aleksandra @ 06.07.2013 (13:58:09)
Salam yazıb Sizden heyat yoldaşıma flastik əməlliyata ehtiyacı oldugunu bildirmək istəyirəm .Onuda qeyd edimki Həyat yoldaşım Məmmədov Ənvər İmaqulu oğlu Suraxani rayonu Əmircan qəsəbəsində yerləşən Yanğından mühfizə xidmətində Serjant vezifəsində 3 il isləmisdi.Həmcinin Qarabag müharibəsi istirakcisidir.İş vaxti qəza nəticəsində aldiği yangin zamani ciddi xesaret almisdir.Uz və el nahiyeleri dərəcəli yanib. Bİr nece emeliyyata ehtiyaci oldugu halda yalniz 1 emeliyyat kecirmeye imkanimiz catib Hal hazirda yene emiliyyata ehtiyaci var ama aile seraitimizle elaqedar buna gucumuz catmir butun hekimden olan reyleri ve arayislari size teqdim ede bilerem İmkan daxilinde mene yardim etmeyinizi sizden xais edirem.

aliyeaanara @ 19.07.2013 (12:58:27)
mensizdenkomekisteyi8rem

Qehraman @ 07.08.2013 (20:20:42)
Hormetli Mehriban xanim Eliyeva menim bu mektubu size yazmagima sebeb 5 ayliq korpe Qiz evladimin tecili emeliyata ehtiyaci olmasidir...emeliyat olmasini Topcubasov adina xestaxananin usaq urek kardioloqu Elnur Imanov ve merkezi nefciler xestaxanasinin urek cerrahi Resad Mahmudovun muainesinden sonra rey verilmisdi ki,ureyinde 7 qusur olan korpe tecili emeliyyat olmalidi.vezyyeti getdikce agirlasan korpenin gunu-gunden ag ciyerinede siradan cixir ve 8-ci ayindan sonra emeliyyati qeyri mumkun olacag.Men usagin valideyini Allahverdiyev Qehraman 1993 -cu ilde fuzuli rayonundan mecburi kockun olarag baki seherine gelmiwem ve hal hazirda dovletimizin mene verdiyi bineqedi gencler seherciyinde bina 4 menzil 45 de meskunlasmisam .dovletin bu evi satilmasina icaze verilmediyine gore ve basqa satilasi emlakim olmadigina goree son umud yeri olarag size muraciyet edirem cunki xestexanadan emeliyyat ucun istenilen 10.000 (on min ) manat odemeye hec bir imkanim yoxdu .cox xaiw ediremki bir valideyin olarag menim hislerimi bawa duwesiz .mene hec bir pul lazim deyil sadece ovladimin her hansisa bir dovlet xestexanasinda tecili olarag emeliyyat olmasini isteyirem.men cox boyuk umud edirrem ki siz bu ise bir tedbir gorersiz .....050-368-70-78

behram @ 14.08.2013 (10:13:35)
salam xahis edirik sumqayit seherinde yerlesen 14 cu mehellenin su problemini hell edesiz. su bize hec gelmir. bir dene axsam suyu cemi 2-3 saat verirler onnanda catdirib hecne elemek olmur. xahis edirik bu probleme baxasiz. biz susuz dovrde yasamirigki

Ilhame @ 22.08.2013 (11:29:08)
Salam men Ismixanova Ilhame Sabir qizi Qubanin Bagbanli kendinde yasayiram.iki usagim var,yoldasimla mueyyen sebeblere gore uzun illerdir ki birge yasamiriq.usaqlari ozum tek boyudurem.Qizim albinos xestesidir,2ci qrupp elillik pensiyasi alir. onun mualicesi ucun dermanlari baha oldugu ucun onu mualice ede bilmirem,gozleri zeif gorur,onu vaxtli vaxtinda hekime apara bilmirem,sizden xahis edirem bu usagimin mualicesine mene komek edesiniz.hormetle Ilhame email adresim jamelina@bk.ru

cobanova rubabe @ 26.08.2013 (17:46:53)
salam men cox isterdim mene komek edesiniz.anam atam gozden birinci qurup elildi islemirler menim ise ehtiyacim var.ozum tibb bacisi islemisem .munkunse meni isle temin edesiz xahis eleyirem

cobanova rubabe @ 26.08.2013 (17:55:57)
salam MEHRIBAN xanim.allah sizi bize cox gormesin menim omrumnen kesib size sizin aileye versin.siz cox yaxsi insansiniz kasiblara yetimlere imkansizlara el tutmusunuz,umud varam ki menede komek edersiz.men cobanova RUBABE Emin qizi 08 06 1986 ilde bakida doqulmusam.2004_2007 2 sayli baza tibb tex bitirmisem 2 il islemisem indi hal hazirda islemirem.umudum sizedi.imkansiz olduqumnan atam anam gozden birinci qurup elildi islemirler bacim qardasimda islemir cox ehtiyacim var ise xahis eleyirem mene komek edesiniz umudum sizedi qurban olum meni nezere alin cox cox xahis eleyirem.evvelceden tesekkur edirem. tel 012 564 60 95,070 576 38 67

Qurbanov Hetem Mehreli o. @ 01.09.2013 (22:22:27)
salam,her vaxdlnlz xeyir Mehriban xanlm.size defelerle mektub yazlb narahat etmeyime baxmayaraq mene eyni cavablar geldi ki,issiz qaldlm.myer dovletin emlaklnl semimi qelble goz bebeyi kimi qoruyanlara bizim dovletde bele qiymet verirlermi?eyer oqrulardan biri yalan melumat vererek meni iwden uzaqlawdlrmaqa nail olrlarsa vay bizim sabahkl hallmlza,sizden xahis edirem ki,menim is fealiyyetim arawdlrllsln,onuda qeyd edim ki,meni E.Priverdiyevin eli ile isden uzaqlawdlrlblar.cunki ona yalan melumat veribler.melumatlarln her hansl duzgun clxsa en ciddi ceza cekmeye hazlram.xahiw edirem mene iwe qayltmama komek edesiniz,ve eyani olaraq gorersiniz ki,mene haram gelir lazlm deyil,haram yeyenin de duwmanlyam

saadat xelilli @ 03.09.2013 (14:08:15)
senan sene ayib olsun ki sen utanmadan hec prizident xanimi olmasa bele azerbaycanin xanimini tehkir edirsen utan xecalet cek menim fikrimce sen yetimsen anasi bacisi olan sexs bele terbiyyesizlik etmez veten xaini

saadet xelilli @ 03.09.2013 (14:22:44)
äèìà çàêðîé ñâîé âàíó÷åé ïàñòú (ÐÎÃÎÍÎÑÅÖ)

quliyeva arzu @ 14.09.2013 (22:29:57)
HormmetliMehriban xanim,Men sehid Milli Qehreman ovladi

quliyeva arzu @ 14.09.2013 (22:29:58)
HormmetliMehriban xanim,Men sehid Milli Qehreman ovladi

quliyeva arzu @ 14.09.2013 (22:29:58)
HormmetliMehriban xanim,Men sehid Milli Qehreman ovladi

vüqar mütəllimov @ 15.09.2013 (19:32:23)
salam bagislayin sizi narahat edirem 4 il bunan qabaq xezer rayonu alballi qesebesinen torpaq aldim kohne unvan sabuncu rayonu getdiyi ucun torpaq sehdanetmesi,icra serencami ,ve evin certyojunu aldim. sonra dediler ki bu torpaqlar xezer rayonun terkibine kecib. tezeden ikinci defe xerce dusub torpagin senedin aldim ve icraya getdim orda menen ikinci defe tezden pul istediler ve serencam ve certyoj almalisan torpaq 1 rayonan basqa rayonun erazisine kecirse menim gunahim nedi? bu haqda mene komek edin

Celebiyev Aqsin @ 24.10.2013 (06:49:59)
Hormetli Mehriban xanim Eliyeva sizden xahis ediremki meni neft daslarinda isle temin edesiniz. Men Ali tehsilli kadiram gencem her bir isime ciddi yanasiram. Xanim Eliyeva aile veziyyetim cox acinacaqli derecededi Atam 2 ci dereceli elildi Anam ise 6 ilden coxduki agir ankoloji xestedi baci aile heyati qurdu ama taleyi uzune gulmedi yoldasi vefat edilib 2 sikest anadan gelme serevral iflic vezyyetde ustumuze qaydib. Ozum aileliyem ailemde xestedi. Men sizden xahis edirem men tezlikle Baki seherinde Neft Daslarninda isle temin edesiniz. Ilk evladim malice almaga imkan olmadigi cn telef oldu.yoldasim yene hamiledi ancaq basa catdira bilmir.ana ve usagin salamat qalmasi cn 7ayliqken gtrlb kesrye yolu ile kbese qoyulmali.buna ise imkanim yoxdu.hec olmasa fevral ayina kimi is tapmaliyamki,ailemi ve evladimi xilas edim. Yuxarda Allah asagda size siginaram. Umud edirem ki, bu boyuk komekliyi menden esirgemeyeceksiz Imza Celebiyev Aqsin Selim o Qebele ray Yeni Dzaxli kendi

SULTANOVA LEYLA @ 22.11.2013 (17:58:15)
SALAM MEHRIBAN XANIM SIZ HEQIQETENDE XANIMLIGALAYIQ QADINSINIZ ALLAH BUTUN AILENIZI QORUSUN ANANIZIN ELLERINDEN OPUREM SIZI KIMI GOZEL QADIN YETISDIRDIYINE.ALLAH SIZI BUTUN XETA BELADAN QORUSUN MENIM ADIM LEYLADI COX SADAM BU ADI DASIMAGIMA CUNKI SIZIN QIZINIZINDA ADI LEYLADI MENIM GOZEL BACIMIN.SIZDEN COX XAHIS EDIREM MENIM CANIM ANAM BIZIM VALIDEYINLERIMIZIN IMKANI YOXDU BIZE EV ALMAGA DARISQALCILIQDI YASAMAQ OLMUR ALLAH XATIRINE BIZI EVLE TEMIN EDESINIZ.ELE BILIN OZ QIZINIZAM MEN SIZI HEQIQETEN COSX ISTEYIREM ALLAH XETRINE INANINKI OMRUMUN SONUNA KIMI SIZE DUACIL OLARAM ALLAH SIZI BIZIM XALQIMIZIN USTUNDEN EKSIK ETMESIN SIZI CANINDAN BELE COX SEVEN LEYLA.MENIM ARZU VE LEYLA BACIMADA SALAMLAR GONDERIREM ALLAH XATIRINE BUMSJIMI OXUYASINIZ INSALLAH

Gunay @ 04.12.2013 (13:03:31)
Salam Mehriban xanım,mən sizi bir övladınız kimi Azərbaycanın gənc qızı olaraq narahat edirəm.Mən sizdən bir ana olaraq mənə kömək etmeyinizi xahiş edirəm,müraciətim bələdir mənim üzümde xallar əmələ gəldiyi üçün oz görnüşümden utanıram burnumda çox kiçik emelyat aparılması lazımdır cəmiyyət arasına çıxa bilmirəm,düzdür ailəmdə atamda anamda işləyirlər amma mənim kasmetoloji problemimi həll etmək üçün aile büdcəmiz yetmir,sizdən xahiş edirəm mənə kömek edərdiz menim üzümdə olan problemləri hell etmək üçün.Məni başa düşsəz sevinərəm,xahiş edirəm hər hansi bir kasmetoloq terefinden menim üzümdə olan problemden qurtulmağıma kömek edərdiz,əyər kömek etsəz sizdən xahişim budur ki heç bir televiziya kanalinda ya internet ünvanininda bu baredə məlumat verilməsin xahiş edirəm. Mene kömək edin xahiş edirəm.Artıq bu problem məndə pisxoloji əks təsir görsədir,sizdə anasınız məni başa düşün mənə kömək edin xahiş edirəm.Hətda sizə yalvarıram mənə kömək edin.Məndə daha utanmaq istəmirəm kömək edin çox xahiş edirəm ALLAHA xatir.

leylasultanova @ 16.12.2013 (17:36:22)
menim canim mehriban xanim sizden tek isteyim bizi bir menzille temin edesiniz.buna heqiqeten cox ehtiyacimiz var canim anam.valideyinlerimizin buna imkani yoxdur tek umud yerimiz sizsiniz.insallah isteklerimiz tanrinin isteyiyle qebul olar.amin

Xeyyam @ 25.12.2013 (02:05:20)
men herbiye qaydib Maxe isdemek isdiyirem Hevesim var vayeniye ora ne senedleri lazimdi xayis edirem cavap yazin

peri @ 21.01.2014 (18:41:22)
sual yazmaq isteyirem

peri @ 21.01.2014 (18:54:21)
salam bizim hormetli sevimli mehriban xanim sizden xahim budur allah rizasi ucun komek tutasiz mende ele bil qizinam komek edirsiz mene yoldasim xestedi hekim nezaretindedi iyne derman aliram her ay agir neyise qaldirmaq olmaz bir balam var cetindir mene usag xestelenir imkanim olmur alim yoldasima zavoda kara suruculuk vesiqesi var surucu kimi isleye biler amma tapa bilmir sumqayitda qaliram bezi vaxtlar qohum komek edirdi elacsizam eve pul gelmir cetindir xahis edirem allah rizasi ucun is yada komek edirdiz utaniram senetim yoxdur isleyim cavabsiz qoymayin gelim oyrene bilesiz men cetinliydeyem korpeye yazigim gelir

gulnare @ 21.01.2014 (19:34:19)
salam mehriban xanim allah rizasi ucun sizden komek isteyirem ne var ne dovlet qardasim gozumun qabaginda gun gunden eriyir imkansizliqdan mualiceye aparmiriq ankoloji xestedir cavandir hami kimi o da yasamaq isteyir diz cokub yalvariram xeste qardasima maddi cehetden komek edib bir daha qeyretli esil insani xususiyyetlere malik oldugunuzu bir daha subut edin qarsinizda bas eyirem yalvariram qardasim ne xalq artisti ne de ki taninmis insandir lakin butun insani keyfiyyetleri coreyini yari bolen vetenini torpaqini her seyden ustun bilen bir sexsdir

gulnare @ 21.01.2014 (19:41:18)
salam mehriban xanim allah rizasi ucun sizden komek isteyirem ne var ne dovlet qardasim gozumun qabaginda gun gunden eriyir imkansizliqdan mualiceye aparmiriq ankoloji xestedir cavandir hami kimi o da yasamaq isteyir diz cokub yalvariram xeste qardasima maddi cehetden komek edib bir daha qeyretli esil insani xususiyyetlere malik oldugunuzu bir daha subut edin qarsinizda bas eyirem yalvariram qardasim ne xalq artisti ne de ki taninmis insandir lakin butun insani keyfiyyetleri coreyini yari bolen vetenini torpaqini her seyden ustun bilen bir sexsdir0707374555 bir daha yalvarib qabaqcadan minnetdarligimi bildirirem

Ramin @ 24.01.2014 (22:15:15)
salam hörmätli Mehriban xanim siz bir xayisim var mäni isnän tämin edäsiz necädä sokar sirkätnä däniz üzrä müraciyät etmisäm qäbul etmäyiblär xayis ediräm bu barädä mänä kömäyliy kösdäräsis älaqä nömräm 070 535 31 85

Nebi Mehralıyev @ 30.01.2014 (14:33:13)
Hörmətli Mehriban xanım, yazıb sizə bildirirəm ki, qardaşım Mehraliyev Elsevər Kərim oğlu 01.09.2003 tarixdə H.Əliyev adına AAHM-ə qəbul olmuş, 2008-ci ildə oranı bitirdikdən sonra Tovuz rayon N saylı hərbi hissəsidə nümunəvi hərbi xidməti ilə fərqlənərək bölük komandiri, baş leytenant rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Lakin 16.05.2013 tarixdə baş vermiş bədbəxt hadisə zamanı əsgəri Əlizadə Ramil Ətraf oğlu əlindəki silahdan açılan atəş nəticəsində sağlamlığına ağır xətər yetirməklə, həlak olmuşdur. Bundan sonra mərhumun valideynlərinin rüşvət aldığı güman edilən şikayətləri əsasında qardaşım M. Elsevərə Bakı şəhər Ağır Cinayətlərə dair üzrə Hərbi Prokurorluq tərəfindən cinayət işi qaldırılmış, 24.05.2013 tarixdən 22.01.2014 tarixə qədər Gəncə şəhər 2 saylı İstintaq Təcridxanasında saxlanılmışdır. 22.01.2014 tarixdə keçirilmiş məhkəmədə xidmətdə əldə etdiyi nailiyyətlərin göstəricisi olan nümunəvi hərbi xidmətinə, döyüş və ictimai-siyasi hazırlığında, nizam-intizamında əldə etdiyi yüksək nəticələrinə görə 31.12.2008, 20.03.2012, 08.02.2013, 30.04.2013 tarixlərdə təltif olunmuş fəxri fərmanlar, diplom və medallar, eyni zamanda zərərçəkmişin şikayəti geri götürməsiilə əldə olunan razılaşma nəzərə alınmamış, rüşvət almadığı sübut edildiyi halda M. Elsevər səkkiz il altı ay müddətində azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılmışdır. Sizdən xahiş edirəm ki, verilmiş ədalətsiz hökmün ləğvinə dair aidiyyatı orqanlara verəcəyiniz göstərişlər əsasında işə yenidən baxılmasını təmin edəsiniz. Böyük ümidlərlə sizin köməyinizi gözləyirəm.

Memmedova Ceyhune Suleyman qizi @ 31.01.2014 (17:10:16)
Salam Mehriban xanim men sizden xahis edirem ki,mene komek e desiniz.Aileden 5 neferik,yodasim men 3 usaq yasamaga ne evimiz var ne de imkanimiz.8nefer bir evde qaliriq yoldasim islemir,xahis edirem sizden hec olmasa 1otaqli ev ile temin edesiniz,cox inaniram ki,bize komek edeceksiniz ,mektubumu cavabsiz qoymayin bizim buna ehtiyacimiz var.Usaqlarin geleceyi ucun.Size inaniram,tesekkur edirem.

sefeq @ 04.02.2014 (19:36:09)
salam azerbaycanin xanimi. mehriban xanim. men bilirem ki siz her bir az. qadina kemey eli yzadirsiniz.ve menim de mektubuma gere sesime ses vereceksiz. 18 ildi evlenmisik evimiz yoxdu.usaqlarim artiq beyuyub bizden ez evimizin ne vaxt olduqunu sorusurlar cox xesteyem. yoldasim fehle isleyir. mualice ala bilmirem. ve hec vaxt xesteliyimle mualice almamisam. cox xahis edirem kemek edin. mualice almaq isteyirem. serait yaratsinlar hec olmasa 2,3 sot torpaqimiz olsun. orada evladlarimiza yavas yavas ev quraq. cox xahis edirem.sesime ses verin.tel:0503747113

spartak @ 05.02.2014 (21:59:09)
cox isderdim mene komeklik edesiz ardlq dozulmezdl

spartak @ 05.02.2014 (22:04:33)
4 aile uzvumle qalmiwa kirayelerde kelbecer icra bawcici mene komeklik etmir hedef ebir soz deyir ne komunal isdifade ede bilirem kirayeler epul vermekden yorulmuwam bir terefede clxa bilmirem

qendab emirova @ 06.02.2014 (13:26:38)
YUNESKONUN ve USESKONUN xos meramli sefiri,millet vekilimiz,azerbaycan xalqinin ledi xanimi MEHRIBAN ELIYEVaya oz erizemle yazib bildirirem.Men Emirova Qendab Vaqif qizi 7 ildir aile qurmusam ozum de QUBADLI qacqini ile aile qurmusam.biz siyeen rayonunda mecburi kockun kimi meskunlasmisiq amma bizimle maraqlanan icra bascisi yoxdu yeni bizim rayonun icra basciligindan hec bir numayende bizimle maraqlanmir.menim 3 ovladim var.men qalan yerde mekteb,usaq bagcasi bele yoxdu,isteyirik ki maraqlansinlar.budurmu dovlet,bizimle hec maraqlanan yoxdu,ne qazimiz,ne suyumuz,ne deki isiqimiz var.biz necenci esrde yasayiriq ki?gunugunden seherimizi,rayonlarimizi gozellesdiren dovlet bascimizdan xahis edirem ki bize komek etsin hec olmasa usaqlarimin mekteb probleminde mene komek edesiniz.

gylwen @ 06.02.2014 (22:54:27)
Salam mehriban xanim men gylwen mehemmed qizi size bu mektubumu yazmaqda bir necegyn dywindym goresen mektub catir ve onu oxuyub menim sesime ses vereceklermi menim yoldawim hyseynov zahid mircefer oqlu qarabaq doyuwlerinde yaralanib ve ikinci qrup elildir gyle aq ciyerini zedeleyib onagore ohecbid aqir iw gore bilmr iki evladi var geleceyin esgeri olabirer amma gozleri anadan gelme zeyifdir men size bytyn bunlari etrafli yaziram ki menim derdimin elaci olasiz yoldawimim pensiyasi 66 manatdir prizident teqaytyde 85 matdir men bunnan yoldawimi ya oglumu yada kamunal xerclerini qarwilayim hele evsiz ewiksiz sizden xahiw edirem yoladimin yarican qalan canina komek edesiz hec olmassa iyirmi il olacaq iyiri fevralda men buqeder uzun zamanda kecmiw olsa yene vetenime ve onu idare edenlere inaniram sizin komeyiniz menim ayileme cox vacibdir ki cynki yoldawim cavan idi daw qaldiriv dolandirirdi bubir acinacaqli olsada ele idi indi qabirqasindaiki siniq olduquna gore iwlwye bilmir mende tek qadin ne elimden gelir kira vere bilmediyimizen helelik qohumlarda qaliriq size bir ana kimi xahiw edirem menim evladlarimin gozunden veten sevgisi itmesin cynki atanin yari can qlmasinin sebebkari kimi dywynyler ki nahaq yere gyle yarasi alib bu mektubumu oxusazeger dywynmeyiki menasizdi dywynynki savadsizdi ama qoymuyun menim evladlarim savadsiz boyusun vetene segisiz boyusun saqolunki bele bir sayt acmisiz hecolmassa ymyd yeri bilirik axir axir sozym ve ynvanim Baki weheri buzovna qesebesi hal hazirda qaldiqimiz ynvan cingiz mustafaev kycesi ev 5 ve xezer rayonudur sizden xahiw edirem bu mektubumu deyerlendiresiz hyseyinov aylesi sizden xeber gozleyir sen hemiwe menimlesen Azerbaycan .

Mustafayeva Piyale @ 12.02.2014 (16:29:40)
Salam Aleykum.Eziz Ana ve bacimiz..Mehriban Xanim . Sizden ana kimi xahiw edirem.size mektub yaz miwam cavabsiz qalib.ozum Milli onkologiyada ucotdayayam.24yawim var.oglumunda 5yawi olacaq sma xestesidi.kirada qaliriqimkanimiz .. Yoxdu Lacinliyiq bize yardim edin.evimizde yoxdu.

RAIDE @ 25.02.2014 (18:47:19)
cox gozel xanimdi

Rahile Aliyeva @ 26.02.2014 (18:28:19)
Salam Mehriban xanim yazib size bildirirem ki, menim anam 1 ci qrup elildi anamin komeye ehtiyaci var nemiwdiy yerde qalir ev isdiyir xaiw eliyirem menim anama komey edesiz 2006 dan 1 ci qrup elildi 2 uwaq saxliyir atamizda yoxdu 67 manatnan bizi dolandirir mualice ala bilmir o pulnan sizden artig derecede xaiw edirem menim anama komek eliyesiz.

FƏRZİYEVA AYTƏN @ 01.03.2014 (22:29:01)
Salam MEHRIBAN XANIM ELIYEVA,Menim atam Ferziyev Boyukxan Sabir oglu omrunun 40 ilinden coxun neftci isleyib.Hal-hazirda teqautcudur.Atamin bu gun veziyyeti cox agirlasib,mede qanaxmasi kecirir.Bizim evde heckim islemirki onu emeliyyat eletdirek.Atam Sabuncu rayon 3 sayli xestexanasindadir.Dermanlari almagada imkanimiz catmir.Sizden cox xahis edirem bize komeklik edesiniz.evvelceden cox tesekkur edirem.Xahis edirem muracietimi cavabsiz qoymayin umudum sizedir.

FƏRZİYEVA AYTƏN @ 01.03.2014 (22:29:29)
Salam MEHRIBAN XANIM ELIYEVA,Menim atam Ferziyev Boyukxan Sabir oglu omrunun 40 ilinden coxun neftci isleyib.Hal-hazirda teqautcudur.Atamin bu gun veziyyeti cox agirlasib,mede qanaxmasi kecirir.Bizim evde heckim islemirki onu emeliyyat eletdirek.Atam Sabuncu rayon 3 sayli xestexanasindadir.Dermanlari almagada imkanimiz catmir.Sizden cox xahis edirem bize komeklik edesiniz.evvelceden cox tesekkur edirem.Xahis edirem muracietimi cavabsiz qoymayin umudum sizedir.

Almuradova Aybeniz Aziz qizi @ 03.03.2014 (08:58:54)
salam .Mehriban xanim ilahiden size can sagligi arzu edirem.Xahiw edirem menden de komeyinizi esirgemeyesiniz.tek anayam iki uwaq boyutmuwem,indi oglum evlenmek isteyir pul goture bilmirem banklardan.qizimi kocurende goturduyumu odeyirem.lakin banklarda qoyulan wertlerle indi pul ala bilmirem odeme quvvem var.sadece mene 15000m odemek wertiyle pul ayrilmaginda sizin komeyiniz olsa baw tutar.salonda sac ustasiyam.hokmet idaresinden ne men ne de oglum arayiw vere bilmirik.amma 350m.dan,5 illik ayrilan meblegi odeye bilerik.Cox xahiw edirem komek edin yeni bir aile de qurula bilsin.qarwinizda diz cokurem baw eyirem. Bir ana kimi mene komek edin.oglumun martin 20de ad gunudu,onun hediyyesi sizin bu meseleye fikriniz olsun. Opurem ellerinizden.Allah sizi qorusun.Amin

vuqar @ 19.03.2014 (11:40:43)
salam hormetli cenab ilham eliyev men baki sakiniyem adim vuqar baqirov bala eli oqlu 1975 ilde noyabirb 19 zu anadan olmusam men 2013 iyunun 16 si ayle qurmusam en azi 11 aydi oz evimnen cixmisam meni evde yola vermediylerine qore ayle qurmusam kiraye qaliram heyyat yoldasimla kupca anamin adinadi men 97 di ci ilden qediyatdayam metro hezi aslanov terefdedi mehemed hadi kuce 81, menzil 98 orda oqet bacilixim oqey qardasdixim qalir mene heqomonlux ediler istemilerki oz heyyat yoldasimi qetirem olarinda eve qediyetdari yoxdur ev 4 otaxdan ibaretdi ana birik ata ayri atam boyuk veten muharibesi vetirani olub olarin familyasi ayri menim familyam ve anamin familyasi atmin failyasiyla qedir olar mene boyukdur atam anaminla ayle quranda evladi olub atmda qebul edib evvel atam saxiycan nesiryatda 3 otaximiz olub atam rehmete qedende nesiryat terefde 3 otaxli menzilde yasayirdix satdix o evi o rehmete qedenen sonra qedik metro heiz aslanov terefden 4 otaxli ev aldix bacilixm o evde sonra qeld yasamaxa bacilixm iranda quran mektebinde oxuyurdu qardasdixmda oz aylesiyle kirayede qalirdi 2 qiz usaxiyla menim ve anamin uryi yandi bacilixmi qardasdximi oz eviirsa ve anama ne pay catirsa me qebul etdim men ozum mecbur oldum oz evimnen cixdim menim heyat yoldasimi qebul etmediler allah sukur xosbextdikozumde 2 ci qurup elilem usaxlixdan is qabliyetim biraz zeyifdi sizden xahis edirem artix dereceden mene komek ediz evim satilsin mene ne pay catirsa dussun olarla yasamaq qeyri mumkundur siz menim xahisimi nezera alsaiz men cox size minetdar olacam

sehla @ 25.03.2014 (18:56:12)
ALLAH DA MERHEMETLIDIR BIZ NIYE MERHEMETLI OLMAYAG?SALAM ZEHMET OLMASA TECILI PAYLASIN BIR USAGIN HEYATDA YASAMAGI UCUN BUNA EHTIYACIMIZ VAR VE DOSDLARINIZI YONELDIN http://quickpay.goldenpay.az/Template/Default.aspx?mer=shahriyar http://www.youtube.com/watch?v=R-JWF1jgXeE&feature=share

Cavadova vefa @ 30.03.2014 (17:47:23)
Salam hormetli Mehriban xanim.Men size Sabuncu rayon Bakixanov qesebesinden muraciet edirem.Sizden xahisim budur ki,bize komek edesiniz.3azyasli usaqim var,ikisi ibtidai sinifde oxuyur,ucuncu ovladim yeni dunyaya gelib.Aile veziyyetimiz yaxsi deyil.Ozum hec bir yerde islemirem,yoldasim da is olanda fehle isleyir.Gundelik aldigi emek haqqi dolanisigimiza catmir.Evimiz yarimciqdir,seraiti yoxdur,5nefer bir otaqda yasayiriq.Evimizin tikilmesine ve dovletimizin azteminatli ailelere ayirdigi yardimi almaqda bize komeklik etmeyinizi xahis edirem.

Mohammed @ 22.04.2014 (19:55:09)
Cameroon is scary. Azerbijan seems too plastic even thguoh I know we are judging fashion over face.. but anyway I think first lady of Syria is very classy same for first lady of Jordan, I just think she's overly loved in the sense that the first lady of Syria does the same things but doesn't get recognized for it because of political interests of the world so I vote first lady of Syria because she's underrated.

Valida @ 15.05.2014 (16:05:32)
Salam hormetli Mehriban xanim sizden xahish edirem mene komeklik edesiz.Menim problemim evnen baglidi.Biz ailede 4 neferik.Yoldashim men bir de 2 gozel saglam balalarimiz.Biz kiraye yashayiriq.Yoldashim da shukurler olsun ki polis ishleyir(muhafize polisi) amma onun aldigi maash bize yetmir.(kiraye pulu kamunal ve s.)Sizden yanniz 1shey xahish edecem.Biz ipotekaynan ev goturmek isteyirik.Sadece ilkin odenishi vermeye gucumuz chatmir.Xahish edirem bize komeklik edesiz.Amma yoldashim dovlet ishinde chalishir.(bilse meni oldurer))))please

Heqiqet @ 01.06.2014 (14:57:31)
Mehriban xanim Allah size sebir, ve saqlamliq bexw etsin . Gücünüz qüvetiniz tükenmesin .Mende öz problemlerimle baqli bu sayita girdim ...size müraciyyet etmek istedim,amma , buradaki size ünvanlanan mesajlari oxudum ve düwündüm ki, bir insani bu qeder yüklemek olmaz.....Fikirimden dawindim. Siz ki, bu qeder insanlarin dayaqisiz ümúd yerisiz qoy bir ALLAH da szin kömeyiniz olsun ....Inwallah...)))

zemine @ 01.07.2014 (21:22:01)
salam,Hormetli Mehriban xanim.bagislayin narahat edirem,bununla 2ci defe yaziram.yoldasim Feteliyev Elnur Asef oglu suraxani rayon N sayli herbi hissede herbicidir.Ailemiz 3neferden ibaretdir,men ,yoldasim ve 8ayliq korpemiz.Sizden cox xahis edirem bizi herbiciler ucun nezerde tutulmus xidmeti menzille temin edesiniz...cavabinizi sebirsizlikle gozleyirik...

salam mehriban xanim nece defelerle size mektub yazmiwam ancaq mektubumun cavabi gelib catmiyib sizden bir ana kimi xahiw eliyirem meni qebul edesiniz

amid @ 02.11.2014 (00:52:40)
ya amid mammadov obrashayus k vam vinujden v baku konsul uzbekistana pozvanil tashkent ctob pomoc mne vernucca v rodinu no yemu otvetili cto ya ne mogu uyexat tolko kak turist viza nujna a unhcr baku skazali cto mi nicem ne pomogayem kuda obrashaemsya nikto ne mojet pomoc papa i mama rabotali trudilis na zavode bilo propiska oni tam poznakomili pojinilis a patom kogda ya rodilsya menya privili v baku ya bil malenkiy do 15 let ya bil propisan no kogda mama dom xotela prodat obmanuli dali ocen malo deneg 1998 godu poetumu ya ostalsya bez grajdanstvo lyudi proshu pomagite mne pojaluysta i sozdatel vam pomojet u menya metrka uzbekskaya ya rodilsya v sovetskim soyuze 1982 godu u menya vidna jitelstvo migracionniy dakument yest a grajdanstvo mne ne dayut skoro zakoncitca prapiska ya vobshe ostanus mne nujno priyexat tashkent podat na grajdanstvo mama baleyet u neyo zop i nanagax trombi zrvalis ya doljen rabotat pamoc mame ya prashu vo imya sozdatelya spasite ya obrashayus uje 14 let u nas dom netu v azerbaydjane net rotsvenniki papa umer mi umirayem v baku mne ne dayut rabotu za to cto u menya licco bez grajdanstvo ya xacu rodinu priyexat no gosudarstvo ne pamagayut pomagite nam proshu vas mojet jilyo dadite i rabotu mame i mne nash nomer pozvanite nam +994703073601 mi ne umirayem potomu cto na ulicce obrashayemsya ruskim i inostrancem vidyat cto eta pravda cuc cuc pomagayut nam spasite nas email mammadovamid@gmail.com

Eliabbas Quliyev @ 12.11.2014 (13:45:28)
Men Quliyev Eliabbas Qediraga oglu Cliliabad rayon Bedirli kendinde anadan olmusam genc aileyem hec bir yerde islemirem 3 ovladim var emek qabiliyetimi itirmisem xahis ediremki mene komeklik edesiniz.

Leyla @ 22.11.2014 (03:30:28)
Salam Mehriban xanim. Men ALiyeva Leyla 27 yasim var iki ovladim var 4 5 yaslarinda. kicik qizimin ureyinde delik var, hekime bele apara bilmirem. Yoldasimla ayrilmisiq. kirayede qaliram. Usaqlarima baxa bilmirem. Sosiyal yardim aliram ancaq her il yardimin alti ayini gotururler. Mehriban xanim sizden cox xahis edirem bir otaqli da olsa bir menzille temin edesiz meni.Cunki bele yasaya bilmirik.Hec neye catdira da bilmirem. Bilirem size bele mektublar cox yazilir.Haminin oz derdi ozune boyukdur. Ancaq men de dusunurem ki menim kimi cetinlikde olan tek analar azdi. men cox cixilmaz veziyyetdeyem bilmirem ne edim. xahis edirem komek edin. goyde Allaha, yerde yalniz sizedir umudum.

Aytekin Hesenova Berde Rayonu @ 26.11.2014 (00:30:34)
Sizden bir anakimi xahis edirem menim usaqmin urek emeliyati olmasina komeklik edesiniz Berde rayonu samux kendi Usagin 3 yasi var tecili emeliyyat olmalidi

Resad @ 29.11.2014 (20:10:12)
Salam men Resad aileliyem bir qizim var isim pis deyil.bir soznen ne varli olmaq isdeyirem nede kasib birce bir evim olsaydi cox xosbexd olardim.Cenab Prezidentimizi ve onun ailesini cox isdeyirem Allah sizi bizim basimizin ustunnen eksik elemesin

Ismayilova Sevinc Pasa qizi. @ 06.01.2015 (21:14:26)
sizdan xais ediram manim qizim maktab yasdlidi manim qizimi maktaba gedmakcun Samaxi rayon Mirikand kandinin direktoru manim yoldasimdan 200 manat pul isdadi bizim pulumuz olmadiqi ucun manim qizim maktaba gedmadi .Xais ediram mana komaklik edasiniz.

Xalise Muxtarova @ 19.02.2015 (19:04:31)
HEYDER ELIYEV FONDUNUN PREZIDENTI,AZERBAYCAN RESPUBLIKASININ BIRINCI XANIMI MEHRIBAN ELIYEVAYA bikdiriremki,melum Dagliq Qarabag hadiseleri ile elaqedar olaraq biz Agdam rayonunun Sirxavend kendinden mecburi kockun dusub,hal-hazirda Terter rayonunun Buruc kendinde meskunlasmisiq. Hormetli Mehriban xanim melum Qarabag hadiseleri baslayandan menim yoldasimda konullu olaraq ozunumudafie batalyonunda xidmete baslayib.Qarabagin her qaris torpagi ugrunda vurusub.Azerbaycan Respublikasi Daxili Isler Nazirliyinin Agdere Polis bolmesinde xidmet edib.Mueyyen sebeblerden polis bolmesi dagildiqdan sonra yoldasim xidmetini davam etdirmek ucun yeniden Ordu siralarina qayitmisdir.2007-ci ilde yoldasim 703 sayli herbi hissede xesteliknen elaqedar 2-ci qrup elil kimi ordudan texris olunmusdur. Hal-hazirda Terter rayonunun Buruc kendinde hec bir komunikasiya xidmeti olmayan usaq baxcasinda yasayiriq.Ailemiz 6 neferden ibaretdir.Hormetli Mehriban xanim size yazana kimi her yere muraciet etmisem,amma hec kim umidverici cavab vermeyib.Melumunuz olsun ki,yoldasimin diger eliller kimi ne masini,ne torpagi,ne evi,ne deisi var.6 bas ailemiz dovlet terefinden verilen 269azn ile dolanir.Buda menim yoldasimin hec mualicesini odemir. Siz cox aileleri sevindirmisiniz.Butun ailem adindan sizden artiq derecede xahis edirem bizede komekdarliq edesiz.

aqahusen quliyev @ 10.04.2015 (21:02:30)
Azerbaycanın birinci xanımı Mehriban xanımı nein ki şekillərde heyatda hamıya destek olan dahibir xanımdır allah size uzun ömürcan sağlıği versin Mehriban xamım eyer mümkündürse mene kömek edesiniz men teze aikə qurmuşam ancaq evim yoxdur eyer mümkündürsə mene 1 otaqlı da oıəlsa menzil verəsiniz qabaqcadan öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm Bakı şəh.Sabunçu r-n maştağa qesebesi Axund Mirzə Əbdül kərim küç ev 73 ARTIQ DERECEDE XAHİŞ çün kı bir evde iki ailə qaklrıq şəraitimiz yoxdur ümüd yerimiz aiz olduğumuz sizsiniz aklah sizden razı olsun

aqahusen quliyev @ 10.04.2015 (21:20:55)
Azerbaycanın birinci xanımı Mehriban xanımı nein ki şekillərde heyatda hamıya destek olan dahibir xanımdır allah size uzun ömürcan sağlıği versin Mehriban xamım eyer mümkündürse mene kömek edesiniz men teze aikə qurmuşam ancaq evim yoxdur eyer mümkündürsə mene 1 otaqlı da oıəlsa menzil verəsiniz qabaqcadan öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm Bakı şəh.Sabunçu r-n maştağa qesebesi Axund Mirzə Əbdül kərim küç ev 73 ARTIQ DERECEDE XAHİŞ çün kı bir evde iki ailə qaklrıq şəraitimiz yoxdur ümüd yerimiz aiz olduğumuz sizsiniz akllah sizden razı olsun.Hörmetli Mehriban xanım men sizin qebulunuza duşmek istedim amma heç cür düşə bilmədim men İcra hakıəimiyyətinə prezident admınıstrasiyasından məktub gelsede onların mene bir cavabı olub icra hakimiyyətinin balansında menzil olmadığı uçun sizi menziklə rəmin ede bilmirik men özüm fehlə işkədiyin üçün heç cür özüme ev ala bilmirem qaldığım otaq 9 kv.mdi diqər otaq isə 10 kv.m o otaqda isə anamla bacım yaşayır xahiş ediri köməkli qöstərəsiniz sizə öz dərin təşəkkürümüzü biıəldiririk hörmətkə Quliyev Ağahüseyin

mustafayeva fazile @ 19.05.2015 (17:54:45)
menim dayim xestedi.ona mualice lazimdir.mualiceye imkanimiz yoxdu.gozlerini aca bilmir,elleri esir,qulagi esitmir,birden gozune adamlar gorsenir,qara basir.4 ildir ki,beledir.2 usagi var,xestedi,evinin seraiti yoxdur,heyat yoldasi qoyub gedib.sizden xahis edirem mualicesine yardim edesiniz.

habil @ 04.07.2015 (23:54:03)
Mehriban xnim Veten oglu 1 ci qrup Qarabag elili sizin qebulunuzda olmaq isteyirem cavab yazin xahis edirem

sevil xanim @ 16.07.2015 (12:51:53)
salam men bir ana kimi sizden xaish edirem bu videoya baxasiniz allah razi olsun youtube.com otv.az bir aile faciesi

Camal Haciyev @ 06.08.2015 (05:43:48)
ALLAH ozu komey olsun butun chetinlikde olan insanlara..AMIN INSHALLAH..

àìèä @ 29.08.2015 (00:50:10)
ß Ìàìåäîâ Àìèä ïðîøó âàñ ìû ïîãèáàåì ñïàñèòå íàñ åñòü òàêèå ëþäè êàòîðûé íàñ íå ïîíèìàþò è ðóãàþò íå óâàæàþò ìàòü êîãäà âèäÿò íàøû äîêóìåíòû ìû 14 ëåò îáðàùàåìñÿ â Áàêó êðàñíûé êðåñò è âñå áëàãîòâàðèòåëüíûå ôîíäû ãîâîðÿò ïðèíèñèòüå çàÿâëåíèå áåðóò êîïèè äîêóìåíòîâ à ïàòîì ïî÷åìó òî è âñå îäíî è òîæå îòâå÷àþò ìû âàì íå ìîæåì ïîìî÷ ñòðàííî âîò ïîåòîìó ÿ ñ ìàìîé îñòàëèñü áåç âûõîäíîãî ïîëîæåíèå ïî åòîìó ìû îáðàùàåìñÿ ëþäÿì ìîæåò êòî òà íàñ ïîéìåò è ïîìîæåò ðàäè ñîçäàòåëÿ +994703073601 youtube.com otv.az bir aile faciesi

Seyran @ 22.09.2015 (16:01:53)
Salam mehriban xanim Men 1992ci il tevelludlu 3cu qrup elil qaradagh rayon sahil qesebe sakini kazimov Seyran rovwen oglu. Sizden xahiw edirem menim skalyoz emeliyyetima gore mene komeklik edesiniz.

Nesirova Aynur Adil qizi @ 12.11.2015 (10:46:09)
Xayis edirem komek edin madi ceheten cetinlik cekirik nolar sesime ses verin Mehriban xanimbir ana kimi xayis edirem

Nesirova Aynur Adil qizi @ 12.11.2015 (10:50:07)
Xayis edirem komek edin madi ceheten cetinlik cekirik nolar sesime ses verin Mehriban xanimbir ana kimi xayis edirem

Sevil @ 20.12.2015 (12:16:42)
Men Sevil xanim sizden ana kimi xaish edirem bu videoya baxasiniz ve bizi xilas edin biz olmek istemirik youtube.com bir aile faciesi

seyidov Araz @ 22.01.2016 (14:10:14)
Salam size Qax rayonu c.cabbarli kuc ev25 den yaziram iki defe mede bagirsaqdan emeliyyat olmusam yene emeliyyat olmaliyam maddi veziyyetim pisdi xahis edirem komek edin tel 0558229177

seyidov Araz @ 22.01.2016 (14:13:02)
Salam size Qax rayonu c.cabbarli kuc ev25 den yaziram iki defe mede bagirsaqdan emeliyyat olmusam yene emeliyyat olmaliyam maddi veziyyetim pisdi xahis edirem komek edin tel 0558229177

ceyran @ 27.01.2016 (14:07:41)
Hörmətli Mehriban xanım ! Mən YAP-ın üzvi və 33 il əmək stajina malik olan həkim kimi Sizə müraciət edirəm. Oğlum Hüseynov Ceyhun Babək oğlu Ədliyyə nazirliyinin göndərişi ilə 2012-ci ildə Rusiyya federasiyasının Ryazan şəhərində yerləşən "Huquq və idarəetmə akademiyasını" fərqlənmə diplomu və xüsusi döş nişanı ilə bitirərək Penitensiar xidmətinin 12 saylı cəzaçəkmə müəssisəsinə böyük əməliyyat müvəkkili vəzifəinə təyin edilmişdir. Cox təəssüf ki şər-böhtan və Penitensiar xidmətin tədqiqat şöbəsinin apardığı birtərəfli araşdırma nəticəsində, həmçinin 28 sentyabr 2015-ci il tarixdə Qaradağ rayon məhkəməsinin mənim oğlumun bu işdə hec bir qunahı olmaması haqqında çəxardığı qərara əhəmiyyət verməyərək 3 oktyabr 2015-ci il tarixdə hec bir subut və ciddi əsas olmadan oğlumu Penitensiar xidmətdən işdən azad etmişlər. Bundan sonra 11 oktyabr 2015-ci il tarixdə həmin Qaradağ rayon məhkəməsi mənim oğlumun əleyhinə qərar qəbul etmişdir. Necə ola bilər ki, 2 həftənin ərzində eyni hakim bir-birinə əks qərar verə bilər. Əlavə qeyd etmək istəyirəm ki, oğluma şər atan iş yoldaşı Ağayev Vurğunun atası 2012-ci ilədək hakim vəzifəsində işləyib. Mənim oğlumun əlində bu işin şər olduğunu təsdiq edən disk olmasına baxmayaraq bu iş düzqün həllini tapmır. Sizdən xahiş edirəm ki, bir ana kimi bu haqsızlığa son qoyulmasına köməklik göstərəsiniz. Əvvəlcədən öz minnətdarlığımı bildirirəm.

ibad @ 25.02.2016 (11:55:31)
SİZƏ - ULU ÖNDƏRİMİZİN LAYİQLİ DAVAMÇISINA, YUNESKO VƏ İSESKONUN XOŞMƏRAMLI SƏFİRİNƏ İNGİLİS, RUS, AZƏRBAYCAN VƏ FARS DİLLƏRİNDƏ YAZDIĞIM SİZİN ADINIZ VƏ SOY ADINIZIN BAŞ HƏRFLƏRİNİ ƏKS ETDİRƏN "MEHRİBAN ƏLİYEVA" ŞEİRİNİ SİZƏ HƏSR ETMİŞƏM. MƏLUMAT ÜÇÜN BİLDİRİRƏM Kİ, ULU ÖNDƏRİMİZƏ, CƏNAB PREZİDENTİMİZƏ VƏ DİGƏR AİLƏ ÜZVLƏRİNİZƏ İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ ŞEİRLƏR HƏSR ETMİŞƏM. BU ŞEİRLƏR TOPLUSUNU ALBOM ŞƏKLİNDƏ NƏŞR ETDİRMƏK İSTƏYİRƏM. XAHİŞ EDİRƏM BU AİLƏ ALBOMUNU NƏŞR ETDİRMƏKDƏ MƏNƏ KÖMƏKLİK GÖSTƏRƏSİNİZ. ÖNCƏDƏN SİZƏ TƏŞƏKKÜR EDİRƏM. HÖRMƏTLƏ: AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN ÜZVÜ MÜƏLLİM - TƏRCÜMƏÇİ İBAD DADAŞOV (DADAŞOĞLU) ƏLAQƏ TELEFONU: (050) 364-49-19 EV: (012) 441-10-95 SÜLHMƏRAMLI SƏFİR Mənasıdır həyatının doğma yurdun Azərbaycan, Eldən-elə tanıtmısan Vətənini zaman- zaman. Hümanizm dəyərini Ulu Öndərdən almısan, Reallaşıb arzuları, zirvələrə ucalmısan. İnamlıdır addımların, mətanətli, qüdrətlidir, Böyük, nəhəng uğurların dəyərlidir, qiymətlidir. Adlanırsan YUNESKO-nun Sülhməramlı elçisi, Nümunəsən nəsillərə, ey xanımlar birincisi. Əməllərin, xidmətlərin öz xalqına bir töhfədir, Layiqdir gənc nəsillərə,sanki canlı nümunədir. İnsanlığın yüksəkdədir təltiflərdən, şan-şöhrətdən, Yaşam tərzin, nəcabətin dəyərlidir var-dövlətdən. Ehtiramın,məhəbbtin ürəklərdə qoy yaşasın! Vüsət alsın əməllərin,arzuların çiçək açsın! Ana yurdun Azərbaycan günəş kimi şəfəq saçsın Goodwill Ambassador Motivation of your life always has been Azerbaijan, Emphasized this phrase proudly, with full of fun. Humanism principles you preferred, respected, Raised Heydar Aliyev Fund, promoted, erected. Innovations, challenges, all your success were worded, Beneficial activities were apprized, awarded. Approved Goodwill Ambassador, you were chosen, elected, Nomination of First Lady were merited, selected. All your efforts, all your skills are devoted to the nation, Living sample is your life for rising generation. Indeed, you are far away from fame, glory, Your modesty, nobility has been vivid history. Everlasting leader you are having several, missions, Vast projects carry out, let them find solutions! Azerbaijan stands higher among developed nations! مهربان علییواسفیر خوشمرام و ماهیت زندگی ات٫ میهنت است آذربایجان اظهار کردی این کلمه از تمام دل و جان هنر٫ علم و تحصیل خود از استادت آموخی رسیده به آرزویش٫ نصیحتش گرفتی انتخابت مستحکم٫ اعمالت خوشنیت است بزرگتره پیشرفت تو ارزشمندو پر نعمت است آینده ملت توئی ای سفیرخوشمرام نمونه ای نسلها ای خانم پر احترام عمل وخدمت تو ارمغان است به خلق خود لایق است به نسلها٫ خواستارت حقیقت شد ای ایمان وشخصیت از شان وشهرت بالاتر است یقیناٌ نجابتت از زر و دولت اعلاتر است احترامت بافزاید مقام تو نامدار باشد! وظیفه ات مبارک باد٫ اقدام تو تابدار باشد! آذربایجان٫ میهن تو نیرومند و پایدار باشد! Ìèðîëþáèâûé Ïîñîë ÞÍÝÑÊÎ * * * * * Ìå÷òà è ñóòü òâîåé æèçíèðîäíîé êðàé- Àçåðáàéäæàí, Åãî ïðîñëàâèëà âåçäå, â ìèðå ñðåäè âñåõ ñòðàí Õàðàêòåð , ìóäðîñòü ñâîé ó Ëèäåðà ïîëó÷èëà, Ðàñöâåëè òâîè ìå÷òû,Ïåðâîé Ëåäè ñòàëà, È âñå òâîè óñèëèÿ óìåñòíû,èäåàëüíû, Áîëüøèå óñïåõè òâîè äîñòîéíû,ãåíèàëüíû. Àëüòåðíàòèâ íå èìåëà , äåïóòàòîì èçáðàíà, Íàçâàíà ìèðîëþáèâûì , ïîñëîì ÞÍÅÑÊÎ âûáðàíà. Àêòèâíîñòü, çàñëóãè òâîè äîñòîéíû ñòîëåòèÿì, Ëè÷íîñòü òâîÿ, æèâîé ïðèìåð áóäóùèì ïîêîëåíèÿì. Èñêðåííîñòü,÷åñòíîñòü òâîÿ ñòîèò íà ñàìûõ âûñîòàõ, Åñòåñòâåííîñòü,÷åëîâå÷íîñòü- ñèÿåò íà ïèêàõ, âåðøèíàõ Âåëèêè óñïåõè òâîè, ïóñòü æèâåò âå÷íî â ñåðäöàõ! Àçåðáàéäæàí, êðàé ðîäíîé ñâåðêàåò íà íåáåñàõ!

Feride @ 17.03.2016 (00:25:33)
Tecili kömey lazimdi

Feride @ 17.03.2016 (00:27:38)
Kömey edin

Alexx @ 19.03.2016 (02:34:42)
134GB PTHC http://goo.gl/sPvD74 http://goo.gl/t8oWMb pass: 777666

Alexx @ 20.03.2016 (21:13:55)
PTHC! NEW COLLECTION! 87GB http://goo.gl/IGQZRg http://goo.gl/0rLEAe pass: 777666

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW @ 22.03.2016 (14:54:20)
Best Stickam Webcam Solo Teen >> Link http://goo.gl/vEzFum Link http://lix.in/-18ad3fe >> Link http://goo.gl/T03SNa Link http://lix.in/-18c5a9f > % % % % % % % % % % >> Best Stickam ,Webcam , Solo, Teen > Link http://goo.gl/vEzFum Link http://lix.in/-18ad3fe > Link http://goo.gl/T03SNa Link http://lix.in/-18c5a9f > % % % % % % % % % % > Best Stickam ,Webcam , Solo, Teen > Link http://goo.gl/vEzFum Link http://lix.in/-18ad3fe > Link http://goo.gl/T03SNa Link http://lix.in/-18c5a9f

777 @ 23.03.2016 (03:14:27)
Exclusive Plus Preteen collection presents 7-13 y. http://q.gs/9sfV4 p: xxx666xxx Exclusive Plus Preteen collection presents 7-13 y. o. http://q.gs/9sfV4 p: xxx666xxx Exclusive Plus Preteen collection presents 7-13 y. http://q.gs/9sfV4 p: xxx666xxx

Seyyare Memmedova @ 20.04.2016 (17:53:27)
Mehriban xanim xais edirem sizden 1 ana kimi,ovladimin sagligi goyde allah yerde sizden asilidi.xais edirem korpenin sis xesteliyinden qurtulmasina komek edin oz ovladiniz kimi bilin ,allah rizasi icin,5 ildirki her seyimizi korpem ucun etdik artiq hec neye gucum yoxdu umudum size goyde allahadi,sizde anasiz xais edirem ana kimi mene komek edin,mualiceleri yari qalib deye sis yayilib uz gozune gozunu artiq itire biler,allah hec kimi bala qarsisinda aciz qoymasin,hec ne istemirem sizden ne pul,ne ev,ne is,birce bu balama mualicesine davam etmek ucun komek isteyirem xais edirem mene her hansi vasite ile komek edin yalvariram size nomrem elaqe ucun 0708621780,ULU ONDERIMIZ HEYDER ELIYEVIN DOGUM GUNUNE QEDER BIZE KOMEK EDERSEZ SANKI BU KORPENINDE OGUN YENIDEN DOGUM GUNU OLACAQ,SIZDEN BOYUK UMUDLE COX BOYUK UMUDLE CAVAB GOZLEYIREM,insallah

Seyyare Memmedova @ 20.04.2016 (17:59:21)
Mehriban xanim xais edirem sizden 1 ana kimi,ovladimin sagligi goyde allah yerde sizden asilidi.xais edirem korpenin sis xesteliyinden qurtulmasina komek edin oz ovladiniz kimi bilin ,allah rizasi icin,5 ildirki her seyimizi korpem ucun etdik artiq hec neye gucum yoxdu umudum size goyde allahadi,sizde anasiz xais edirem ana kimi mene komek edin,mualiceleri yari qalib deye sis yayilib uz gozune gozunu artiq itire biler,allah hec kimi bala qarsisinda aciz qoymasin,hec ne istemirem sizden ne pul,ne ev,ne is,birce bu balama mualicesine davam etmek ucun komek isteyirem xais edirem mene her hansi vasite ile komek edin yalvariram size nomrem elaqe ucun 0708621780,ULU ONDERIMIZ HEYDER ELIYEVIN DOGUM GUNUNE QEDER BIZE KOMEK EDERSEZ SANKI BU KORPENINDE OGUN YENIDEN DOGUM GUNU OLACAQ,SIZDEN BOYUK UMUDLE COX BOYUK UMUDLE CAVAB GOZLEYIREM,insallah 0708621780

Seyyare Memmedova @ 20.04.2016 (18:05:27)
Mehriban xanim xais edirem sizden 1 ana kimi,ovladimin sagligi goyde allah yerde sizden asilidi.xais edirem korpenin sis xesteliyinden qurtulmasina komek edin oz ovladiniz kimi bilin ,allah rizasi icin,biz nece defe HEYDER ELIYEV FONDUNA MURACIET ETMISIK CAVABSIZ QALIB BU DEFE HEC OLMAYA KOMEK EDIN XAIS EDIREM,5 ildirki her seyimizi korpem ucun etdik artiq hec neye gucum yoxdu umudum size goyde allahadi,sizde anasiz xais edirem ana kimi mene komek edin,mualiceleri yari qalib deye sis yayilib uz gozune gozunu artiq itire biler,allah hec kimi bala qarsisinda aciz qoymasin,hec ne istemirem sizden ne pul,ne ev,ne is,birce bu balama mualicesine davam etmek ucun komek isteyirem xais edirem mene her hansi vasite ile komek edin yalvariram size nomrem elaqe ucun 0708621780,ULU ONDERIMIZ HEYDER ELIYEVIN DOGUM GUNUNE QEDER BIZE KOMEK EDERSEZ SANKI BU KORPENINDE OGUN YENIDEN DOGUM GUNU OLACAQ,SIZDEN BOYUK UMUDLE COX BOYUK UMUDLE CAVAB GOZLEYIREM,insallah

meryem meryemli @ 27.05.2016 (17:11:51)
BIZ SIZI COX ISTEYIRIK

http://linkshrink.net/7luzul @ 11.07.2016 (20:46:31)
http://linkshrink.net/7luzul

ghj @ 12.07.2016 (13:01:00)
http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 PTHC CP full coll http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 ections http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 PTHC CP full coll http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 Lolitass Shotclips PTHC video Pthc Over Video lolkids full Lolita Shotclips Video http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/4027d PTHC CP full collections Sh otc lips Video lolicp collections P T H C l it tle Video Lolicon BD compa ny http://goo.gl/j2i2 http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE http://gg.gg/40bn9 pthc Of exclusive CP collection Files Welcome To The Great Standard Webbord Lolita CP Lolita Upload Exclusive Mix 1500 File Beautiful CP Amateur Exclusive Collection Model Allstar CP Lolitas Exclusive Collection Allstar Lolitas Pussy , Ass , Show Naked Pussy ,Ass , Show Nake (pthc , BD Company & More 500,000 Files) Pocket Book Cartoon PTHC , Cartoon Animation 3D PTHC , Game PTHC Please follow me to these link http://urlguard.org/572186240ec63982 http://goo.gl/j2i2WE Lolita PTHC Dp vid

http://linkshrink.net/7luzul @ 12.07.2016 (18:20:14)
little girls http://linkshrink.net/7HdpbO

hjk @ 13.07.2016 (11:39:01)
PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte\ OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http:/

http://linkshrink.net/7luzul @ 15.07.2016 (17:09:57)
http://linkshrink.net/7iiGi6

jjj @ 15.07.2016 (18:52:26)
OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > g> > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabe P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587 OR >>> http://goo.gl/dVsulU OR >>> http://goo.gl/dVsulU Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/5784f19ceb7e1587

http://j.gs/8BAI @ 12.08.2016 (23:34:52)
Small Cuties - 6-15 y.o http://j.gs/8BAI LOL - Preteens http://lix.in/-1877623 Russian nymphets little http://q.gs/AH8Fr

ghj @ 13.08.2016 (13:24:38)
THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U ExclusiveTHE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta ExcluTHE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> http://goo.gl/cCekig OR > > > http://goo.gl/dVsulU http://xfun.cc/forumpedbabelolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video P T H C l o o lit as Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta Exclusive P T H C l o o lit ass 100 terabyte Shotclips Video lolicp collections PTHC Lo li ta Video Picture - CP Lo li ta U Exclusive THE BEST LOLIT A THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR>>>http://xfun.cc/forumpedbabe OR >>> http://goo.gl/cCekig Lolitass Shotclips PTHC video Pth c Over Video lo lkids full Lolita Shotclips Video OR >>> THE BEST LOLITA CP Exclusive Collection Full Premium OR >>> http://xfun.cc/forumatic OR >>> http://xfun.cc/forumatic Lolita PTHC Dp video shotclips exclusive http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 OR >>> http://goo.gl/dVsulU pthc Of exclusive CPcollection http://urlguard.org/572186240ec63982 OR >>> http://lix.in/-187f284 FREE @ 2016/08/12 (14:6) :::::::::::::::: :::::::::::::::: Content from TOR websites Magic Kingdom, TLZ,