Fotastika.com

!

Ôèëüì òèòàíèê ôîòî
Ôèëüì òèòàíèê ôîòî @ 09-02-2011 17:29:31
Ôèëüì òèòàíèê ôîòî @ 09-03-2010 19:27:00
Ôèëüì òèòàíèê ôîòî @ 08-03-2010 21:08:27
Ôèëüì òèòàíèê ôîòî @ 08-07-2009 21:56:49Ôèëüì òèòàíèê ôîòî @ 11-03-2009 15:58:33
Ôèëüì òèòàíèê ôîòî @ 11-03-2009 15:54:27
Ôèëüì òèòàíèê ôîòî @ 04-08-2008 13:28:47
Ôèëüì òèòàíèê ôîòî @ 27-04-2008 19:57:14

Ôèëüì òèòàíèê ôîòî @ 04-04-2008 22:22:19«ôèëüì òèòàíèê»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


Alisa @ 25.02.2009 (22:26:46)
Ôèëüì ïðîñòî êëàññ,à Ëåîíàðäî Äåêàïðèî,ïðîñòî óáëþäîê,áëàãîäàðÿ ýòîìó ôèëüìó îí ñòàë èçâåñòíûì, à ýòîò ãàä íå ëþáèò ýòîò ôèëüì!!!

âåðîíèêà @ 18.02.2010 (23:02:47)
ôèëüì îôèãåííûé!!!!=)))ïðîñòî îòïàä=)))ìîé ñàìûé ëþáèìûé ôèëüì!!!=)))

âåðîíèêà @ 18.02.2010 (23:06:42)
ëåîíàðäî äèêàïðèî íå óáëþäîê !!!!òû ÷å âàùå îôèãåëà??? íå îáèæàé åãî!!!=)ïîíÿëà ???

Íàñòÿ @ 17.04.2010 (17:31:49)
ô³ëüì Òèòàí³ê, ³ Òèòàí³ê2 íàéêðàù³ ô³ëüìè âñ³õ ÷àñ³â,êðàù³ í³æ Àâàòàð!!!

Ìàðèíà @ 10.08.2011 (18:13:04)
Öåé ô³ëüì íàéêðàù³é,ÿê³ º íà ïëàíåò³!ß áà÷èëà öåé ô³ëüì 8 ðàç³â ³ êîæíîãî ðÀçó ÿ çàëèâàëàñÿ ñëüîçàìè!ß äóìàþ, ùî öåé ô³ëüì áóäå ïîïóëÿðíèì ³ ÷åðåç 50 ðîê³â, áî ÒÈÒÀÍ²Ê öå ÊËÀÑÈÊÀ!Òâîðöÿì âåëè÷åçíå ñïàñèá³ ³ íèçüêèé óêë³í!