Fotastika.com

!

Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî
: 1 2 3


Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 15-01-2011 17:27:34
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 30-11-2010 23:55:25
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 05-10-2009 17:32:21
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 15-07-2009 12:10:09Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 19-06-2009 16:13:21
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 13-06-2009 12:57:47
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 06-05-2009 01:50:49
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 06-05-2009 01:47:50

Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 15-03-2009 18:05:48
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 03-12-2008 04:35:28
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 03-12-2008 04:34:06
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 31-07-2008 14:24:54


: 1 2 3«êðèøòèàíà ðîíàëüäî»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


Jojo @ 07.10.2007 (12:59:37)
C.Ronaldo is the best!!!!!!!!!!!

Elen @ 14.10.2007 (21:30:35)
Cristiano te amo! Tu mi amor!

ÆÅÍÜÊÀ @ 23.11.2007 (15:08:04)
ÌÍÅ Î×ÅÍÜ ÍÐÀÂÈÒÑÀ ÐÎÁÈ ÊÈÑÀ

maknuna @ 08.01.2008 (08:24:12)
i love kristiano ronaldo

Àíàñòàñèÿ Ýëüôèéêà @ 18.01.2008 (18:58:05)
ëàïóñüêà ìîÿ!ÿ îò íåãî áåç óìà!!!

ÏÀÍÒÅÐÀ @ 25.05.2008 (03:21:39)
Çíàåòå îí íå âàø!!!!!!!!!!!ÎÍ ÌÎÉ!È ÌÍÅ ÏÎÑÐÀÒÜ ×Î ÂÛ ÑÊÀÆÈÒÅ!!!!!!!P.S.ÏÀÍÒÅÐÀ

²ÂÀÍÊÀ @ 08.06.2008 (19:32:38)
ß ÒÅÁÅ ËÞÁËÞ

áåñò³ÿ @ 19.09.2008 (00:24:42)
â³í íàéêðàùèé!ìîº ñîíå÷êî! ÿ êîõàþ ðîíàëäî! êð³øò³àíó ñóïåð!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ñ³ìïàòÿæêà!

áåñò³ÿ @ 19.09.2008 (00:28:56)
äºâêè! í³ ô³ãà! ÿ ñêîðî ¿äó â Àíãë³þ! ³ òàì ç íèì çóñòð³íóñü! òàê ùî îáëîìàéòåñü!!!!!!!!!!!!â³í ì³é!!!

Malushka@@@ @ 27.10.2008 (22:16:56)
ÎÒÄÛÕÀÉÒÅ ÄÅÂÊÈ,ÎÍ ÌÎÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ìàð'ÿíà @ 28.10.2008 (23:42:29)
ß îáîæíþþ Ðîíàëüäî,ÿ â³ä íüîãî òàùóñü!

Ìàð'ÿíà @ 28.10.2008 (23:45:35)
ϳøëè âè âñ³ íàõºð!!!³í ì³é!Öå ìîº ñîíå÷êî!Ïîíÿòíî?Çàáóäüòå ïðî íüîãî !ß éîãî ÊÎÕÀÞ!!!!!!!!!!!!!

Àëåêñ @ 09.11.2008 (16:35:41)
ÿ èãðàþ çà ëåãåíäó è ìè ñêîðî åäåì â àíãëèþ òàêøòî âñå âè äóðè îòäèõàéòå êðèøòèàíî ðîíàëäî íå ìîé è íå âàø ó íåãî åñòü äåâóøêà è î÷åíü õîðîøàÿ è ÿ èì æåëàþ ñ÷àñòüÿ è ìíîãîäåòåé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Àíÿ @ 09.11.2008 (16:38:15)
ß ñîãëàñåí ñ ÀËÅÊÑ è õî÷þ âàì ñêàçàòü íàõîäèòå äåâ÷åíêè ñåáå ïàðíåé âàøåãî âîçðàñòà è íå ìå÷òàéòå î çíàìåíèòîñòÿõ.

ÑÀØÓÍß @ 09.11.2008 (16:40:21)
ÐÎÍÀËÄÎ ÿ òåáÿ ëþáëþ òè î÷åíü êëåâèé èãðîê äåâêè ïîøëè íàõóé ÐÎÍÀËÄÎ ìîé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ÒÓÑß @ 12.11.2008 (15:57:29)
Î×ÅÍÜ ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ È ÊÐÀÑÈÂÛÉ ÌÀËÜ×ÈÊ!ÍÀÄÅÞÑÜ ÍÅ ÇÀÁÎËÅÅÒ ÇÂÅÇÄÍÎÉ ÁÎËÅÇÍÜÞ!!!

Àëèíî÷êà @ 15.11.2008 (19:38:26)
Êðèøòèàíî õîðîøèé ôóòáîëèñò,äàæå î÷åíü,íî ºòî êîíôåòêà â êðàñèâîé óïàêîâêå ñ íåâêóñíîé íà÷èíêîé

Àéêà @ 07.12.2008 (11:10:06)
Îáîæàþ Êðèøòèàíó Ðîíàëäó.

Èíåññêà @ 10.12.2008 (18:16:27)
ß ñîãëàñíà òîæå ñ Àëåêñ è Òàíþõîé , à òîò êòî çà ïàðíåé ìîðäó áü¸ò (è â ºòî ÷èñëî âõîäèò Êðèøòèàíî ) äóðàê!!!!!!!!! Êð³øòèàíî õîðîøîå óâëå÷åíèå è ïðîñòî èäèàë äëÿ ïîäðàæàíèÿ.

FERgie @ 23.12.2008 (19:52:41)
ÕÎ×Ó ÅÃÎ!!!!ÍÎ ß ÍÅ ÒÀÊÀß ÊÀÊ ÂÑÅ...

Àëüîíêà @ 13.01.2009 (02:23:20)
ÐÎíàëäî òè ñàìèé-ñàìèé, òîëüêî ÿ äîñòîéíà òåáÿ, à íè åòè ñó÷êè""""""""""""""

Ukraine Ronaldo @ 15.01.2009 (19:42:09)
äóðî÷êè îáëîìàéòåñü ó íåâî åñòü Æèíà

Ukraine Ronaldo @ 15.01.2009 (19:50:12)
ß â ðåàëå î÷åíü ïîõîæ íà íåâî è çàíåìàþñü ôóòáîëîì ñêîêðî åäó â àíãëèþ çíàêîìèòöà ñ ìîèì ñàìèì áîëüøèì êóìèðîì òàêøòî )) Ìåíÿ çîâóò Äèìà ôàìèëèÿ Òîìàøóê. Ôèíòè äåëàþ òàê ñàìî êàê îí ïî÷òè))) è ñòðàþñü áèòü âî âñåì ïîõîæèì íà íåâî.È òàêèõ êàê îí íåáèëî!è íå áóäåò!!!

Ukraine Ronaldo @ 15.01.2009 (19:53:41)
N ñêàçàòü â ïðàâäó åâî íåêòî íå äîñòîåí ïîòîìóøòî îí âåëè÷àéøèé èãðîê, è åâî íåêòî íåêîãäà íå çàáóäåò êàê ôóòáîëèñòà à Ðîíàëäèíü¸ îöòîé))!!! Åòî ìîå ìíåíèå

Ukraine ronaldo @ 15.01.2009 (19:56:40)
ß ïîëîñòþ ñîãëàñåí ñ Àíåé îíà ïðàâà íå ìå÷òàéòå î çíàìåíèòîñòÿõ îñîáåíî òàêèõ êàê êðèøòèàíî âè åâî íå äîñòîéíè.

Íþòà @ 07.02.2009 (12:28:46)
Îòäàâàòü âñå çàñëóãè êðàñíûõ äüÿâîëîâ îäíîìó èãðîêó ãëóïî. Ýòî êîìàíäíàÿ èãðà, íî âñ¸ æå èãðàåò îò âèðòóîçíî.

ìèëàøå÷êà @ 13.02.2009 (09:07:32)
Äåâêè îòñûõàéòå âû íàôèã åìó íå íóæíû, îí òîëüêî ñ ìîäåëÿìè òóñóåòñÿ.

Èâàí ×àïëèíñêèé @ 20.02.2009 (00:22:55)
Cristiano the best. Cristiano FOREVER. À ÊÎÌÓ ÍÅ ÍÐÀÂÈÖÀ ÅÃÎ ÈÃÐÀ ÒÎ ÏÓÑÒÜ ÈÄ¨Ò ÒÎÒ Â ÆÎÏÓ!!!

sergey @ 25.03.2009 (06:36:00)
i like c.ronaldo its very nice and good plaing footbal

Øîäè¸ð @ 26.03.2009 (15:14:36)
Ðîíàëäî èøëàð êàëàé ôóòáîë óéíàÿïñàíìè.

Êey @ 12.04.2009 (02:53:40)
Girls.I agree with you:HE IS THE BEST! LOVE HIM

Èðà @ 28.05.2009 (04:39:57)
Äåâ÷åíêè,âîò âû âñå ãîâîðèòå î òîì ÷òî "îí ìîé è ò.ä." ýòî âñå ïóñòûå ñëîâà áóäåòå âû õîòü ñàìîé êðàñèâîé äåâóøêîé,îí íà âàñ è íà ìåíÿ íå ïîñìîòðèò,ïîòîìó ÷òî ó íåãî óæå åñòü ñòàòóñ çâçäû è åñëè æåíèòñÿ îí òî òîëüêî íà çâåçäå! âîò âçÿòü Øåâó ìîã íàéòè è íà ðîäèíå äåâ÷åíêó òàê íåò åìó ìîäåëü ïîíàäîáèëàñü,äëÿ ïîääåðæàíèå ñâîãî ñòàòóñà îí íàéäåò ñåáå ìîäåëüó áåçãîëîâóþ èëè ïåâèöó,íî ïîêà îí æåíèòüñÿ íå ñîáåðàåòñÿ è ñëàâà Áîãó!!!)))

NATASHA @ 30.08.2009 (02:42:35)
Hello boy...nice photo))))))

tosik @ 30.11.2009 (23:15:21)
êóëüíûå ôîòêè

Ìàêñèì @ 17.12.2009 (11:34:42)
Êðèñòèàíî Ðîíàëäî ñàìûé ïðèêîëüíûé òèï íà íåãî íå ãíàòü. Âîðîíåæ ðóëèò!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ìàêñèì @ 17.12.2009 (11:37:47)
Äåâóøêè åñëè ó âàñ åñòü êîìíå âîïðîñû îáðàùàéòåñü Ê.Ð.9

Ìàêñèì @ 17.12.2009 (11:43:46)
Ýòî ÿ Ê.Ð.9 ìîé íîìåð ÀñÅ 481423600

Ìóõàììàäæîí @ 20.12.2009 (23:53:07)
Ïîçíîêîìèòñÿ ñ Êðèøòèàíîì Ðàíàëäî

Âèêòîðèÿ @ 02.04.2010 (20:53:33)
Âñå äåâ÷¸íêè ëþáÿò Êðèøòèàíó,íî íèêòî ñ íèì íå áóäåò. Îí íàéä¸ò ñåáå êðàñîòêó-ìîäýëü è áóäåò ñ íåé. Âîò òàê.

àëèíêà @ 16.06.2010 (21:22:55)
âû âñå äóðû ñòðàøíûå!! à ðîíàëäî êðàñàâ÷èê!!!!!!! õîîîîî÷óóóóó åãî!!!!!!

Ðîíàëäî @ 22.08.2010 (23:50:05)
Ðîíàëäî ñàìûè ëþáèìû ôóòáîëèñò,ÿ õî÷ó ñòàòü êàê îí,íèêòî íå äîëæåí åãî îïîçîðèò

îðèêà @ 03.01.2011 (22:49:40)
ðîíàëüäî ëþáîâü ìîÿ

vasya @ 15.01.2011 (17:27:29)
ÊÐIØÒIÀÍÎ íàéêðàùèé ó ñâo¿é ñïðàâi.ß ùå ç äèòèíñòâà çà íüîãî âáîëiâàþ.Öå ìié íàéêðàùèé ãðàâåöü.ß õo÷ó ñòàòè òàêèé ÿê ÐÎÍÀËÜÄÎ.

Ëèçà @ 09.05.2011 (14:35:37)
Èäèîòêè...ó íåãî óæå åñòü Èðèíà Øåéê!Çà÷åì åìó öåëûé ãàðåì

Ëèçà @ 09.05.2011 (14:38:09)
È åñëè êòî òî ñêàæåò ÷òî îí ëîõ òî íå îáèæàéòåñü ýòî îçíà÷åò ÷òî ó âàñ êîìïëåêñ íåïîëíîöåííîñòè!!!!!!!!!!!

³âàíêà @ 10.06.2011 (12:53:29)
I love you Êð³øò³àíó Ðîíàëäó!!!!!!! ³í ì³é!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sugeng @ 13.10.2015 (14:23:46)
Thanks for staitrng the ball rolling with this insight.

Ronnie @ 14.10.2015 (04:22:16)
Do you have more great arceltis like this one?