Fotastika.com

!

: «Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî»Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 06-07-2007 17:28:17
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 06-07-2007 17:28:17


« (27) »


Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 15-01-2011 17:27:34
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 30-11-2010 23:55:25
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 05-10-2009 17:32:21
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 15-07-2009 12:10:09Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 19-06-2009 16:13:21
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 13-06-2009 12:57:47
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 06-05-2009 01:50:49
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 06-05-2009 01:47:50

Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 15-03-2009 18:05:48
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 03-12-2008 04:35:28
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 03-12-2008 04:34:06
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 31-07-2008 14:24:54

Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 28-03-2008 14:59:54
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 03-12-2007 11:02:22
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 06-07-2007 17:28:17
Ôîòî êðèøòèàíà ðîíàëüäî @ 06-07-2007 17:28:12
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:

ekLerka @ 12.12.2007 (00:42:05)
no tengo palabras, õîðîø, î÷åíü õîðîø

èðåíà @ 03.05.2008 (01:09:16)
ïðîñòî ñîëíûøêî è ñâåòèò äëÿ ìåíÿ)))

Irik @ 22.06.2008 (13:50:20)
Horosh do neprilichija:)))

minu @ 27.07.2008 (15:17:17)
ÊÀÊ ÆÅ ß ÍÅÍÀÂÈÆÓ ÁÀÁÍÈÊΠ- ÎÍÈ ÂÑÅ ÈÑÏÎÐ×ÅÍÍÛÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅÌ ÄÅÂÓØÅÊ!

èðêà @ 06.11.2008 (23:15:08)
îí ìåíÿ çàâîäèò

Àëèíý @ 14.11.2008 (14:08:18)
Îí ïðîñòî ëàïî÷êà!!! ß åãî ëþáëþ!!! Ðîíèê, ÿ ó òâîèõ íîã!!!

FERgie @ 23.12.2008 (19:43:51)
ËÀÏÓËßßßßßßß!!!!!!!!!ß ÏÐÎÑÒÎ ÒÀÙÓÑÜ ÎÒ CR!!!!ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÔÓÒÁÎËÈÑÒ È ÏÐÎÑÒÎ ÎÁÀßÒÅËÜÍÛÉ ÌÓÆ×ÈÍÀ!!!!)))))))))


: