Fotastika.com

!

Êàäåòè ôîòî
: 1 2


Êàäåòè ôîòî @ 03-06-2009 23:20:46
Êàäåòè ôîòî @ 24-05-2009 15:08:26
Êàäåòè ôîòî @ 16-12-2008 00:40:34
Êàäåòè ôîòî @ 16-12-2008 00:39:27Êàäåòè ôîòî @ 16-12-2008 00:35:32
Êàäåòè ôîòî @ 28-07-2008 00:48:07
Êàäåòè ôîòî @ 24-07-2008 19:38:54
Êàäåòè ôîòî @ 12-07-2008 19:52:28

Êàäåòè ôîòî @ 01-04-2008 13:54:24
Êàäåòè ôîòî @ 28-03-2008 21:41:48
Êàäåòè ôîòî @ 31-01-2008 17:53:19
Êàäåòè ôîòî @ 31-01-2008 17:50:49


: 1 2«êàäåòè»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


Îëåã @ 08.11.2007 (17:14:25)
Êëàñíèé ñåð³àë,Õî÷ó ïðîäîâæåííÿ

Þëÿ @ 21.12.2007 (13:18:01)
Áóäå ïðîäîâæåííÿ Êàäåòè4

þëå÷êà @ 25.12.2007 (18:52:52)
óðà......................................

â³òà @ 27.12.2007 (13:51:57)
ß ïðîñòî îáîæíþþ öåé ñåð³àë,âè ïðîñòî ñóïåð ÿ âàñ äóæå ëþáëþ!!! Âñ³õ-âñ³õ

³òà @ 27.12.2007 (13:54:31)
ïÀÖÀÍÛ ß ÂÀÑ ÎÁÎÆÀÞ ÂÛ ÏÐÎÑÒÎ ÑÓÏÅÐ

Êñþõà @ 05.02.2008 (17:20:51)
Êàäåòèêè ÿ âàñ ëþáëþ,îñîáëèâî ÌÀÊÀÐÎÂÀ

Àíäð³é @ 11.02.2008 (17:20:32)
êàäåòè äóæå äîáðå ê³íî àëå ÿ õî÷ó ð³òè íîìåð àáî ³³ ñàéò

Àííÿ @ 25.02.2008 (12:56:41)
êàäåòè êëàñíèé ñåð³àë íàä³þñü áóäå ïðîäîâæåííÿ

Þëÿ @ 02.03.2008 (12:26:47)
Õëîïö³ âè ïðîñòî êëàñ !!!

Þë³àííà @ 02.03.2008 (12:36:17)
Ñàøà Ãîëîâ³í äàâàé ïîáùàºìñÿ íà ÷àò³ ì³é àäðåñ yuliafesuw.mail.ru

àíþòèê @ 08.03.2008 (14:08:46)
Ôèëüì ïðîñòî êàëàññ!!!!!

èðà @ 22.03.2008 (15:37:04)
ñåðåàë ñóïåð íî ëó÷øûé ñàøà ãîëîâèí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ijìà @ 28.03.2008 (21:44:19)
Ñïðàâä³ áóäå ñåð³àë Êàäåòè 4?

îëåñü @ 05.04.2008 (21:03:38)
ç íåòåðï³íÿì ÷åêàþ íîâèõ ñåð³é ñåð³àëó êàäåòè òà êàäåòè4 êàäåòè íàéêðàùèé ñåð³àë

²ðà @ 08.04.2008 (19:12:15)
Ñåð³àë "Êàäåòè" ïðîñòî ñóïåð!!! Íàéêðàùèé ñåðåä óñ³õ Àðòóð(Òðîô³ìîâ) ß õî÷ó ïðîäîâæåííÿ ñåð³àëó!

²ðèñêà @ 08.04.2008 (19:15:16)
Ñåð³àë ïðîñòî ñóïåð âñ³ ìî¿ çíàéîì³ ³ ÿ ñåðåä íèõ êîæíîãî äíÿ äèâèìîñÿ ÊÀÄÅÒÈ.Íà䳺ìîñÿ íà ïðîäîâæåííÿ ñåð³àëó!!! ²ðèñêà Óæãîðîä

³ëîíî÷êà @ 08.04.2008 (22:34:05)
âè ñàì³ ëóò÷³ ....................................................îñîáëèâî òðàôèìîâ

ilonochka @ 08.04.2008 (22:42:48)
ÿ òåáå ëþáëþ Òðàôèìîâ òâîÿ ³ëîíêà

alexx @ 08.04.2008 (22:43:17)
(òðîôèìîâ )òè íàéêðàùèé

³ëîíà @ 08.04.2008 (22:44:26)
ãàëÿ ïðèâ³ò âè ëóò÷³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ êàäåòè

ñàøêî @ 08.04.2008 (22:46:21)
ãàëþñÿ ïîäçâîíè ìåí³ çàðàç

Îëÿ @ 21.04.2008 (16:37:13)
Âè âñ³ òàê³ çàõîïëåí³ öèì ñåð³àëîì.Íó ÿ òàêîæ éîãî äèâèëàñü.Àëå òàêîãî í³÷îãî íå ñêàæó.Âîíè ïðîñò³ ëþäè ÿê ³ ìè.íàâêîëî íàñ áåçë³÷ êðàùèõ çà íèõ.

Îëÿ @ 21.04.2008 (16:38:14)
Âè âñ³ òàê³ çàõîïëåí³ öèì ñåð³àëîì.Íó ÿ òàêîæ éîãî äèâèëàñü.Àëå òàêîãî í³÷îãî íå ñêàæó.Âîíè ïðîñò³ ëþäè ÿê ³ ìè.íàâêîëî íàñ áåçë³÷ êðàùèõ çà íèõ.

³ÐÓÑ²Ê @ 04.05.2008 (13:27:36)
Äîðîãà Îë³÷êà. ßêùî òîá³ íå ïîäîáàþòüñÿ ö³ õëîïö³ òî çàáèéñÿ â äóïó!ßêùî õî÷åø íàïèñàòè ïîãàíå òî íå ïèøè!!!

Êàëèíà Êàòüêà @ 04.05.2008 (13:30:22)
Õî÷ó Òðîô³ìîâà! ßêùî ÿ ðàíî íå áóäó ïðîêèäàòèñü á³ëÿ òåáå â ë³æêó òî âèñêî÷ ç 16 ïîâåðõó!

îëåñü @ 09.05.2008 (02:18:20)
ïðèâ³âò êàäåòè âè íàéêðàù³. ß çàâàìè ñóìóþ.

Âàäèì @ 29.05.2008 (19:06:03)
Âîíè ëîõè

íàòàëî÷êà @ 19.06.2008 (00:13:49)
Êàäåòè ñóïåð, êëàñ, âàâ ,ÿ âàñ ëþáëþ îñîáëèâî Ìàêàð÷èêà. Òè íàéêðàùèé.

îëåñü @ 21.06.2008 (02:12:43)
Ïðèâ³ò Ñèðí³êîâ.Ñîáîëºâ.Ñèí³öà. ϳð³ïº÷êà.Òðîô³ìîâ.Ìàêàðîâ.Ñóõîìëèí. Âè ñì³øí³ ³ íàéêðàù³.Íàéá³ëüøå ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ Ñòåïàí ϳð³ïº÷êà òà éîãî áàòüêè

ßíóñÿ @ 12.07.2008 (19:50:26)
Êëàñíèé ñåð³àë,õëîïö³ ïðîñòî ñóïåð îñîáëèâî Òðîô³ìîâ ÿ éîãî îáîæíþþ

ßíóñÿ @ 12.07.2008 (19:56:50)
Õî÷ó ïðîäîâæåíÿ ñåð³àëà,à îñîáëèâî Òðîô³ìîâà

ÿíà @ 17.07.2008 (00:09:20)
êàäå ñóïåð õà÷þ ïðàäàëæåíèÿ òðàôèìàâ ëó÷èé

ðèòóõà @ 17.07.2008 (00:27:44)
ïå÷üêà ñóïåð òè ñåêñè ÿ òåáå õî÷ó

Àíäð³é @ 23.07.2008 (17:21:18)
CEвÀË ÏÐÎÑÒÎ ÂÎ!!!!!!!!!!! ÐÎÁ²ÒÜ ÏÐÎÄÎÂÆÅÍß! PLEACE!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

àíÿ @ 30.07.2008 (17:18:16)
ñòåïà ïðèâåò

samara @ 22.08.2008 (21:59:18)
êàäåòè ôèãíÿ.íó íà äîñóãå ìîæíî ïîñìîòðåòü

îëÿ @ 26.08.2008 (16:41:43)
ïðèâåò Àðòóð!!!!!!!!!!!!!

Ìàðèøà" @ 30.08.2008 (17:37:38)
ÌÀÊÀÐ , ÑÓÕÎÉ , ÒÐÎÔÈÌ È ÂÑÅ ÂÑÅ ÂÑÅ , ß ÂÀÑ ËÞ_ÁËÞ !!!!!!!! ÊÀÄÅÒÀÌ ÓÓÓÐÐÐÀÀÀ !!!

³òàë³ê @ 17.10.2008 (21:55:29)
Êàäåòè ëóòøèé ñåð³àë ÿêèé ÿ áà÷èâ.ÓÐÀ ÊÀÄÅÒÀÌ!!!

³òàë³ê @ 18.10.2008 (13:26:47)
Õà÷ó ïðàäàëæåí³ÿ!!!

Äèìà @ 22.10.2008 (03:17:09)
Ìíå íðàâèòñÿ âàø ñåðèàë è âñå êòî â íåì ïðèíèìàë ó÷àñòèå!!!

Ìàøåíüêà @ 28.10.2008 (19:51:29)
Êëàñíèé ñåð³àë! Âè âñ³ ñóïåð! Âåíåñ, Ñîïåëüíèê, ÃÎëîâèí - Âè êðàù³!

âûêà @ 08.11.2008 (19:27:27)
ÿ ïðîñòî îáàæàþ öåé ñåð³àë.ÏÀÐͲ ÂÈ ÏÐÎÑÒÎ ÊËÀÑ

àéíà @ 15.11.2008 (13:11:03)
Ïàöàíû âû ïðîñòî ñóïåð-ïóïåð! ÿ âàñ ëþáëþ! Àéíà èç ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ

vika @ 15.11.2008 (19:21:34)
âè ïðîñòî ñóïåð ÿ âàñ îáîæíüîþ

â³êà @ 15.11.2008 (19:28:46)
ïàðí³ âè ïðîñòî êëàñ.õî÷ó ïðîäîâæåííÿ.

˸øà @ 25.11.2008 (02:38:18)
Õî÷åì ïðîäîâæåííÿ, ïðîäîâåííÿ, ïðî..,ïðî...,ïðî...,ïðî..., ... ÂÑÅ ÕÎÒßÒ ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈß

ñàøà @ 29.11.2008 (15:24:06)
ïàöàíè âè êðóò³.õî÷ó øîá áóëî ïðîäîâæåííÿ êàäåò³â

ñàøà @ 29.11.2008 (15:27:31)
ñàøà òè êðóòèé õî÷ó øîá òè çí³ìàâñÿ êàäåòè 4.

ñàøà @ 29.11.2008 (15:33:17)
ñàøà õî÷ó øîá òè ïðèñëàâ ìåí³ ôîòêè.

³ðà @ 10.12.2008 (15:12:20)
ïðèâ³òè

ñàøà @ 23.12.2008 (19:31:39)
³ðà ïðèâ³ò.õî÷ó ïîçíàéîìèòèñü çòîáîþ

ñàøà @ 24.12.2008 (20:45:51)
³ðà íàïèøè ìåí³.

îëåñü @ 16.01.2009 (14:41:03)
Êîëè áóäóòü ò/ñ êàäåòè êðåìåí÷óöüê³ ñîëäàòè

Vika @ 09.03.2009 (13:55:39)
Ñåðèàë ñàì êëàñíèé íî ÿ áè ëè÷íî õîòåëà ÷òîáè êàäåòè ìîãëè ïîïðîáîâàòü ñíÿòü êàêîéòî ñåðèàë ñ ó÷àñòèåì Ðàíåòîê!!

ñâýòà @ 14.03.2009 (19:58:39)
Ìåíi ïîäîáàºòüñÿ íàéáiëüøå Ìàêàðîâ.

ñâýòà @ 14.03.2009 (20:01:25)
Êëàñíèé ôiëüì.Áóäå ïðîäîâæåííÿ???

Ãàëÿ @ 17.03.2009 (23:14:13)
Êàäåòè ëîõè!!!!!!!!!

þëÿ @ 22.03.2009 (20:09:19)
ïðèâiò êëàñíèé ñåðiàë ìåíi ïîäîáàºòüñÿ Ìàêñèì Ìàêàðîâ

àë³íà @ 29.03.2009 (19:40:44)
×ÒÎ ÌÀÊÑ²Ê ÌÀÊÀÐΠÍÓ-ÂÎÎÁÙÅ ÍÅ ÏÎÄÕÎÄÈÒÜ Ê ÏÎËÈÍÅ, À ÂÎÒ Ë²ÂÀÊΠÇÀ×ÅÌ ÎÍ ÓØÎË ÄÀÆÅ ÍÅ ÄÎÃÐÀ 1 ÑÅÇÎÍ ß ÅÂÎ ËÞÁËÞ ÌÍÅ ÍÐÀÂÀÒÜÑß ÒÀÊÈÅ ÊÀÊ ÎÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ë³ëÿ @ 31.03.2009 (17:43:33)
âîíè ëîõè

ë³ëÿ @ 31.03.2009 (17:44:59)
âîíè ëîõè

²âàííà @ 15.04.2009 (16:52:20)
Ùî ÿ êîõàþ Òðîô³ìîâà

Òàíÿ @ 28.08.2010 (23:40:17)
Âàø ñåð³àë íàéêðàùèé!!!!!!!!!! ß âàñ îáîæíþþ!!!!!!!!!!!!!!!!! ))))))))))))))))))))))))))))))

Merry @ 10.11.2015 (05:53:48)
And I was just woeinrdng about that too!

Sula @ 10.11.2015 (16:27:52)
Superior thinking deamtstroned above. Thanks!

Sahil @ 11.11.2015 (20:24:45)
Findnig this post has solved my problem http://pfrkmxvau.com [url=http://amjwunvam.com]amjwunvam[/url] [link=http://drfeetxyf.com]drfeetxyf[/link]

Jamessia @ 13.11.2015 (19:33:26)
Never would have thunk I would find this so inslipendabse.

Angeli @ 15.11.2015 (09:05:15)
Learning a ton from these neat artilces. http://nhtvpeqpch.com [url=http://sksiro.com]sksiro[/url] [link=http://eekymenlat.com]eekymenlat[/link]