Fotastika.com

!

Ôîòîãðàôèè äìèòðèÿ ñû÷åâà
Ôîòîãðàôèè äìèòðèÿ ñû÷åâà @ 24-11-2007 21:17:41
Ôîòîãðàôèè äìèòðèÿ ñû÷åâà @ 24-11-2007 21:14:17
«äìèòðèÿ ñû÷åâà»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


ãóçåëü @ 25.12.2007 (10:50:16)
Îí êëåâûé!!!

Þëèÿ @ 01.02.2008 (15:00:07)
Äëÿ èåíÿ îí ñàìûé ëó÷øèé,êëåâûé,êðàñèâûé è øóñòðûé ôóòáîëèñò!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Êàòþøà @ 15.02.2008 (13:00:46)
Äèìêà, ìû âñå ñèëüíî òåáÿ ëþáèì.

Íàñò¸íà @ 20.07.2008 (21:19:34)
Äèìà òû ñóïåð!!

àðèøêà @ 12.08.2008 (16:35:28)
Äèìà òû ñóïåð òû âñåì î÷åíü íðàâèøüñÿ òû õîðîøî èãðàåøü ïðîñòî ñóïåð òû ìíå íðàâèøüñÿ.

Ðèòà @ 20.09.2008 (11:07:25)
Ñû÷åâ- ýòî ïðîñòî ñóïåð, îí ëó÷øå âñåõ ôóòáîëèñòîâ â ìèðå. ÿ õîæó íà âñå ìàò÷è ,,Ëîêî,,. È êàæäûé ðàç âîñõèùàþñü ýòèì êëóáîì,íî è Ñû÷¸âûì òîæå!!! ÐÈÒÀ

Íàäþøêà @ 25.11.2008 (11:17:10)
À ÿ ñìîòðþ ìàò÷è "Ëîêîìîòèâà" òîëüêî èç çà Äèìî÷êè Ñû÷åâà! Îí î÷åíü ñèìïàòè÷íûé!!!

Anan @ 20.06.2015 (01:59:46)
Pecrfet answer! That really gets to the heart of it!

Rachel @ 20.06.2015 (08:06:25)
If you wrote an article about life we'd all reach entlhgienment.

Shahid @ 26.06.2015 (02:13:34)
I was seoriusly at DefCon 5 until I saw this post. http://osotsfkej.com [url=http://zmguwqhihi.com]zmguwqhihi[/url] [link=http://atjsazour.com]atjsazour[/link]

Klaus @ 28.06.2015 (13:05:42)
Impisesrve brain power at work! Great answer!

Anindya @ 01.07.2015 (09:36:44)
Yeah, that's the titeck, sir or ma'am http://mgqkhhd.com [url=http://izojpjkk.com]izojpjkk[/url] [link=http://tsaqcailx.com]tsaqcailx[/link]