Fotastika.com

!

ёëêà ïåâèöà ôîòî
ёëêà ïåâèöà ôîòî @ 24-01-2011 00:49:12
ёëêà ïåâèöà ôîòî @ 24-01-2011 00:48:46
ёëêà ïåâèöà ôîòî @ 07-02-2008 17:43:12
«ёëêà ïåâèöà»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


Êñþõà @ 20.01.2011 (01:09:31)
Åëêà êëàñíî ïîåò!Íåîáû÷íûé ãîëîñ-ïðåêðàñåí ïðè÷åì íå ó êîãî ïîêà íå ñëûøàëà ïîäîáíîãî!Ïåñíè ñî ñìûñëîì ïðèêîëüíî âîïùåì.Ïðîâàíñ ïðèêîëüíàÿ ïåñíÿ íàäî áû åùå íàì ñïåòü àòî ÷òîòî ìàëîâàòî íå õâàòàåò))Òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ Åëî÷êå è ïîáîëüøå äîáðûõ ëþäåé è âåðíûõ äðóçåé âåäü åòî ãëàâíîå!!!!

àíÿ ëàøóêîâà @ 12.04.2011 (13:48:04)
îáîæàþ òåáÿ ¨ËÀ×ÊÀ

àíÿ ëàøóêîâà @ 12.04.2011 (13:48:38)
îáîæàþ òåáÿ ¨ËÀ×ÊÀ

õàííà ìîíòàíà @ 24.05.2011 (10:26:05)
ÃÎÂÍÎ!11!11!!1!!!!

Yuriana @ 12.12.2012 (23:07:04)
You really found a way to make this whole pocress easier.

Nahuel @ 13.10.2015 (13:33:59)
It's worendful to have you on our side, haha!

Praveen @ 14.10.2015 (04:20:23)
That's a qut-icwitked answer to a difficult question

Jashanjot @ 14.10.2015 (13:30:13)
That hits the target dead cetenr! Great answer! http://yjqowympxrz.com [url=http://kwmsqkjm.com]kwmsqkjm[/url] [link=http://xbbqvavg.com]xbbqvavg[/link]

Brian @ 15.10.2015 (15:07:01)
Grazi for manikg it nice and EZ.