Fotastika.com

!

Ôîòî cristiano ronaldo
Ôîòî cristiano ronaldo @ 06-09-2009 13:08:55
Ôîòî cristiano ronaldo @ 18-05-2009 19:25:48
Ôîòî cristiano ronaldo @ 29-12-2008 05:39:26
Ôîòî cristiano ronaldo @ 29-09-2008 17:30:12Ôîòî cristiano ronaldo @ 28-03-2008 20:43:33
Ôîòî cristiano ronaldo @ 05-03-2008 21:22:36«cristiano ronaldo»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


NIKA7 @ 23.07.2007 (20:12:41)
Êðèøòèàíî ëó÷øèé

Àðò¸ì @ 05.03.2008 (21:31:11)
Cristiano Ronaldo ëó÷øå âñåõ

Zlatyev @ 14.05.2008 (21:17:23)
You is best of the best

anahit @ 15.07.2008 (14:34:36)
privet ronik kak u tebya dela ya xochum uvidec tebya polfabor

GVANCA @ 22.07.2008 (22:10:51)
YOU ARE THE BEST FOOTBALL PLAYR. i love you. . . :*:*:*:*:*: criss. . .

mari @ 30.09.2008 (18:28:40)
Eto mamin E-mail. Ya ochen lublu tebya. Davay perepisivatsa.

VLaD7 @ 06.10.2008 (22:48:43)
Cristiano THE BEST!!!!!!!

ani @ 12.10.2008 (17:34:02)
cristiano luchshih

dilya @ 29.10.2008 (15:45:28)
pasmatri eto legendanuyou foto dilya ya tatish

Nare @ 22.11.2008 (12:11:42)
on prosto super.

Slava @ 29.12.2008 (05:40:00)
Funchal-Cris!Call and we'll speak!Portuguese Boy!Hey,he's good,but he looses his dribbles//////sad(((((((((((((

Shoxrux @ 01.06.2009 (20:38:41)
Cristiano Ronaldo one. Barcelona 0-3 Manchester United. Ronaldo 22 Rooney 32 van der sar 78

èãîðü @ 31.08.2009 (19:35:44)
kjmhhh,hhg

LALA @ 12.11.2009 (16:27:20)
ß ÒÅÁß ËÞÁËÞ!ÒÛ ÌÎÉ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÛÉ ÔÓÒÁÎËÈÑÒ!ËÞÁËÞ ÒÅÁß!ÒÛ ÌÎÉ ÏÐÈÍÖ!ËÀËÀ

alisher.sunnat @ 15.11.2009 (19:49:17)
ronaldo

NODIR @ 01.01.2010 (16:40:53)
RANALDO SAMIY LUDSHIY V REALE I VMIRE

armen @ 23.02.2010 (20:26:54)
xochy skachat foto

Armen @ 23.02.2010 (20:28:05)
skachaiy

xayala @ 18.08.2010 (20:26:26)
kristiano lucsiy.on krasavcik supeeer)))

vagif @ 14.12.2010 (15:27:42)
êëàñíî òû èãðàåøü, âñå ìîè äðóçüÿ áîëåþò çà òåáÿ â òîì ÷èñëå è ÿ