Fotastika.com

!

Áóðàòèíî ôîòî
Áóðàòèíî ôîòî @ 10-08-2010 09:15:01
Áóðàòèíî ôîòî @ 23-05-2007 15:20:29
«áóðàòèíî»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


Àëåêñåé @ 23.05.2007 (15:21:55)
Áóðàòèíî — òóïîé, áóðàòèíî — òóïîé, áóðàòèíî — òóïîé. Òó-ïîé. Òó-ïîé. Áóðàòèíî — òóïîé.

Âèêòîð @ 23.05.2007 (15:30:18)
Òóïîé êàê äðîâà! Òóïîé êàê äðîâà! äðîâà! äðîâà! äðîâà! äðîâà êàê äðîâà!..

123123 @ 02.09.2007 (22:34:44)
213123

äûðÿ @ 09.01.2008 (17:33:02)
êëàññíûé ìàëûé!!!!!! îí ðóëåò!!!!!!!!!!!!!!

Èðèíà @ 28.11.2009 (20:27:10)
Êëàññ! Óìåëî ïîäîáðàíî âñå: íà÷èíàÿ ñ øàïî÷êè, çàêàí÷èâàÿ íîñî÷êàìè. Ìàëûø â ðîëÿõ. Çäîðîâî! Ñòèëüíî! Ôîòêà ñóïåð!

Þðà @ 17.03.2011 (23:12:56)
Áóðàòèíî õîðîøèé,ýòî íàøå äåòñòâî!!! íåíàäî åãî îñêîðáëÿòü

Arthur @ 19.06.2015 (10:00:00)
Hahaahha. I'm not too bright today. Great post!

Rock @ 26.06.2015 (01:55:42)
Ecionmoes are in dire straits, but I can count on this! http://zogydf.com [url=http://khdszyuods.com]khdszyuods[/url] [link=http://ffucilxtvd.com]ffucilxtvd[/link]

Kimpoy @ 28.06.2015 (12:51:15)
When you think about it, that's got to be the right anserw.