Fotastika.com

!

Ôîòîãðàôèè ñâåòû áóêèíû




: 1 2


Ôîòîãðàôèè ñâåòû áóêèíû @ 13-02-2009 14:52:56
Ôîòîãðàôèè ñâåòû áóêèíû @ 18-01-2009 01:57:31
Ôîòîãðàôèè ñâåòû áóêèíû @ 14-08-2008 00:31:01
Ôîòîãðàôèè ñâåòû áóêèíû @ 21-04-2008 23:30:33



Ôîòîãðàôèè ñâåòû áóêèíû @ 21-04-2008 23:29:43
Ôîòîãðàôèè ñâåòû áóêèíû @ 21-04-2008 23:29:23
Ôîòîãðàôèè ñâåòû áóêèíû @ 17-02-2008 12:55:39
Ôîòîãðàôèè ñâåòû áóêèíû @ 17-02-2008 12:55:10

Ôîòîãðàôèè ñâåòû áóêèíû @ 23-01-2008 16:29:42
Ôîòîãðàôèè ñâåòû áóêèíû @ 14-01-2008 16:48:10
Ôîòîãðàôèè ñâåòû áóêèíû @ 12-01-2008 17:59:40
Ôîòîãðàôèè ñâåòû áóêèíû @ 29-12-2007 16:19:42


: 1 2



«ñâåòû áóêèíû»








, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


kent @ 10.07.2007 (08:35:11)
ß òàùóñü ïî íåé

û @ 14.07.2007 (12:56:09)
Îíà ðæà÷íàÿ :))))))

APOLO @ 14.12.2007 (23:14:21)
Ìíå êàæåòñÿ îíà áåñïîíòîâàÿ àêòðèñà è äåøóêà òîæå. Êîãäà åñòüñóæåò ñ íåé ó ìåíÿ îäíà ìûñëü÷òî áû îí áûñòðåé çàêîí÷èëñÿ è ÷òî áû óïàñè ãîñïîäè òàì íå ïîÿâèëñÿ å¸ áðàòåö.

CC @ 15.12.2007 (16:30:06)
Ïðèêîëüíàÿ!Êðàñèâàÿ ìîðäî÷êà!È ôèãóðà íè÷åãî!

BLOK.ua @ 10.01.2008 (19:29:24)
Åñëè å¸ íå áóäåò ïî ÿùèêó ÿ óìðó

T@ne4k@ @ 17.02.2008 (23:17:51)
Îíà ë÷åíü ïðèêîëüíàÿ!Èíòåðåñíàÿ!Êðàñèâàÿ!!!ß òàùóñü îò íå¸!!!Ñàãàëîâà-THE BEST and FOREVER)))))))

T@ne4k@ @ 17.02.2008 (23:19:30)
Îíà î÷åíü ïðèêîëüíàÿ!Èíòåðåñíàÿ!Êðàñèâàÿ!!!ß òàùóñü îò íå¸!!!Ñàãàëîâà-THE BEST and FOREVER)))))))

ÀÍß @ 19.02.2008 (13:46:50)
ñâåòà î÷åíü êðàñèâàÿ è ñåêñóàëüíàÿ äåâóøêà

ÀÍß @ 19.02.2008 (13:54:18)
äàøà ñàãàëîâà ñàìàÿ ïðèêîëüíàÿ â áóêèàõ.

1éé @ 24.02.2008 (01:25:57)
îíà õîðîøàÿ àêòðèñà, íå êàæäûé ñìîæåò èçîáðàæàòü òóïîãî ÷åëîâåêà , òåìáîëåå íà âñþ ñòðàíó!

äàøà @ 25.02.2008 (12:22:59)
êðóòî!!!Êëàñ !!!ÿ áîëåþ òîëüêî çà âàñ!!!

àíÿ @ 26.02.2008 (20:32:47)
ìíå áû õîòåëîñü ïîçíàêîìå ñ íåé. ìîæåò êòîòî çíàåò íîìåð å¸ àñüêè?

àíÿ @ 28.02.2008 (21:16:57)
ÿ õî÷ó ñî ñâåòàé ïîäðóæèòñÿ ÿ õî÷ó íîìåð å¸ àñüêè. ìîæåò êòîòî çíàåò?

àíÿ @ 28.02.2008 (21:18:55)
ÿ âåäü ñàìà áûëû êîãäàòà àêòðèñîé íî â äðóãîì ãîðîäå è òàì òîëüêî ìåíÿ çíàëè à âî âñåõ îñòîëüíûõ ãîðîäàõ ìåíÿ íå çíàëè.

àêèì @ 17.03.2008 (15:43:34)
ñâåò

Þëüêà @ 23.03.2008 (11:35:17)
Ìíå î÷åíü íðàâèòüñÿ Ñâåòà ÿ áû î÷åíü õîòåëà áû ñ íåé ïîîáùåòüñÿ

Èëîíêà @ 25.03.2008 (23:52:33)
Ñâåòà î÷åíü èíòåðåñíàÿ äåâóøêà.Ìíå íðàâèòñÿ åå ñòèëü îäåæäû.Îíà î÷åíü èíòåðåñíî èãðàåò ñâîþ ðîëü

KKKenTTT @ 27.03.2008 (23:07:20)
Ñâåòêà êëàñíàÿ äåâóøêà. Îíà ïðèêîëüíàÿ=). ß å¸ îáàæàþ.

àíÿ @ 29.03.2008 (14:22:53)
âîò òåïåðü âû ïèøèòå åé ïðèÿòíûå ñëîâà à íå êàê ðàíüøå. åé áóäåò ïðèÿòíî

Ìýêêè @ 05.04.2008 (12:15:08)
Ñâåòêà - ñóïåð, ñâåòêà - êëàñ! Îòïàäíî èãðàåò ñâîþ ðîëü.

Dj volk @ 26.05.2008 (01:39:53)
ß ëþáëþ ñìîòðåòü ôèëìû ç òâîèìè ðîëÿìè!!!!!!!!!!!!!

ÖÂÅÒÊÎÂ @ 04.06.2008 (19:07:09)
ßÁ ÅÅ ÒÐÀÕÍÓË ÁÛ

Ñâåòà @ 04.06.2008 (20:56:46)
Ìíå ìîè îäíîêëàñíêè è îäíîêëàñíèöû ãîâîðÿò ÷òî ÿ î÷åíü ïîõîæà íà Ñâåòêó Áóêèíó,è òàêàÿ æå "óìíàÿ"...

Àë¸íà @ 18.06.2008 (22:14:57)
Ñâåòà Áóêèíà òîåñòü "Äàøà Äîíöîâî ñóïåð". ôèëüìå îíà êðóòàÿ è ïðè òîì êðàñàâèòñà, ïðèêîëüíî îäåâàåòñà ÷åñòíî ÿ õî÷ó áûòü ïîõîæå íà íè¸!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ËèçÎÊ @ 19.07.2008 (16:25:42)
Ñâåòêà ñóïåð-êëàññ! Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ!

òàëÿ @ 30.07.2008 (03:35:18)
îíà ìîé êóìèð!

Vitas-4433 @ 18.08.2008 (11:42:50)
Ñâåòà òû ñàìàÿ ïðèêîëüíàÿ!!!Íàïèøè ñâîé E-MAIL,ïîæàëóéñòà.

òàíþøà @ 24.08.2008 (15:36:13)
ñâåòà áóêèíà ëóòøå âñåõ à ãåíà ôóôëî

àëèñêà @ 24.08.2008 (15:38:07)
ãåíà ëóòøå ñâåòè

òàíþøà @ 24.08.2008 (15:41:18)
àëèñà èëè êàê òàì òåáÿ ñâåòà ëóòøà àä ãåíè ïàòàìóøòà ãåíà Ôóóóóóóóóóóóóóóóóóóóôëî.òàêøòî ìàë÷è ñâèíÿ

àëèñêà @ 24.08.2008 (15:42:58)
òàíþøà èçâèíè äà äà ñâåòà ëóòøà àä ãåíè à ãåíà ôóôëî

òàíþøà @ 24.08.2008 (15:44:52)
àëèñà ìàãëàáè è ïàðàíøå àïðèäèëèöà

îëå÷êà @ 12.10.2008 (22:10:04)
ñâåòà òû êðàøåíàÿ äóðà!!!!!!!!! ÍÅ ÂÐÓ!!!!!!!

DJ DENIS @ 15.10.2008 (20:40:47)
Ñâåòà î÷åíü êðîñèâàÿ Ñàìàÿ ïðèêîëüíàÿ â Áóêèíàõ ìíå îíà íðàâèòüñÿ ÿ îò íè¸ òîùþñü!!!!!!!

ìàëà @ 15.11.2008 (20:49:13)
ïðèâåò

ÄÅÌÎÍ @ 24.01.2009 (15:31:04)
êîðîâà æèðíàÿ ïîëíûé îòñòîé êëèôò íå êàòèò

Àíæåëà @ 09.02.2009 (22:57:42)
Ñâåòà òû ñóïèð òû ìîÿ ëóòøàÿ êóìèðêà

âèêòîð ëîãèíîâ @ 13.02.2009 (14:00:51)
ghbdtn

Àðò¸ì @ 19.02.2009 (23:34:58)
Òû ñàìàÿ êë¸âàÿ â ìèðå!:Äàðüÿ Ñàãàëîâà(Ñâåòóëü÷èê Áóêèíà)...

Mr Smith @ 25.02.2009 (03:48:38)
êëàñíûå ôîòêè æàëü íåìàãó âñòðå÷àòñÿ ñî ñâåòàé áóêèíîé ÿ å¸ íå äàñòîèí!!!!!

Areol-12 @ 25.02.2009 (03:52:07)
ea haceu trahnuti svetu bukinu v pizdu i v zad ona takaea sexi osobeno v mini eubkiii!!!

areol12 @ 25.02.2009 (03:53:24)
patani a kto sait sozdal a zdesi sveta bukina zahodit na etoto sait?/?/?/?/

Areol-12 areol12 Mr Smith @ 25.02.2009 (03:54:53)
et ea adin mr smith i areol12 i Areol-12 ggggggggggggggg!

Mr Dron @ 01.03.2009 (22:27:56)
âû ðåáÿòà âñå äåáèëû ëþáèòå øëþõ êàêèõòî íàõ îíà âàì íàäî èìåòü ïîðÿäî÷íûõ à òðàõàòü èçâèíèòå òàêèõ êàê îíà)))))

Òîõà @ 28.03.2009 (00:39:46)
Òàíþøà òû òàê íå ãîâàðè àíè âñå ñóïåð è ïðîäþñåðó Respekt ))))))

max @ 02.04.2009 (17:13:47)
ÿ á òåáÿ òàê îòæàðèë ÷òîá òû ïîòîì íå âñòàëà õà õà

êðèñòèíà @ 11.04.2009 (15:39:24)
îíà êëàñíàÿ

Âèêà @ 27.04.2009 (16:13:18)
Êëåâàÿ äåâ÷îíêà è ñèìïîòíàÿ!

þëü÷èê @ 28.04.2009 (01:04:51)
Î÷åíü õîðîøàÿ äåâóøêà â æèçíè!..

Ìàðèíà @ 17.05.2009 (16:14:15)
Ïðèâåò!òè ïðîñòà ñóïåð,ÿ á õîòåëà ñ òîáîé ïî îáùÿòñÿ.

Ðóñòàì @ 01.07.2009 (02:19:13)
Äàð³ÿ ïðîñòî ñóïåð, ÿ á ¿....

þëÿ @ 20.07.2009 (12:06:32)
î÷åíü ïðèêîëüíî

ëåðà @ 23.01.2010 (15:54:48)
ÑÂÅÒÀ ÒÛ ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ ÍÀÏÅØÛ ÌÍÅ.

Den @ 05.05.2010 (12:58:46)
Ïðîñòî äàëà êîìó íàäî è óæå çíàìåíèòîñòü.. à òàê áåñïîíòîâàÿ àêòðèñà, øëþøêà

ìàøà ìíå 10 ëåò @ 18.03.2011 (01:08:42)
ñâåòà òû íå êðàñèâàÿ êîãäà ãîëàÿ à êàãäà òû â îäåæäå òû êðàñèâàÿ è îòâåòü ïî ñêàðåå ïàæàëóéñòà

Ìàðèÿ Êîæåâíèêîâà. @ 07.05.2011 (05:59:06)
Âû çäåñü ïèøåòè ÷òî îíà êðàñàòóëÿ è âñÿêèå íþíè íî ÿ âèäåëà å¸ áåç êàìåð îíà íå êàðàñèâàÿ ó íå¸ íåò âêóñà è ñàìà îíà îñòàëàñü â òîì îáðîñå Ñâåòû.Îíà íå ïîíèìàåò ÷òî óæå çà íåé íå áåãîåò ðåæèññ¸ò è îíà ìîæåò áûòü íàñòîÿùåé.Äàø ïîéìè ýòî.