Fotastika.com

!

Èçìåíà æåíû ôîòî
Èçìåíà æåíû ôîòî @ 07-01-2011 01:26:09
Èçìåíà æåíû ôîòî @ 04-04-2010 23:47:56
«èçìåíà æåíû»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


Þðèé @ 01.10.2008 (20:43:51)
íè÷åãî

õõõ @ 01.12.2008 (20:55:09)
íè÷åãî

äèìà @ 15.01.2009 (13:04:28)
lf

âîëüäåìàð @ 28.01.2009 (23:37:57)
õî÷ó çíàòü áîëüøå ÷åì çíàþ

âîëüäåìàð @ 28.01.2009 (23:39:47)
õî÷ó çíàòü áîëüøå ÷åì çíàþ

z @ 15.02.2009 (14:34:15)
z

þëÿ @ 15.02.2009 (17:05:58)
÷òî òàêîå êóëèíåíãóñ

âëàäèñëàâ @ 22.02.2009 (17:34:44)
íè÷åãî

âââ @ 26.06.2009 (14:44:57)
íè÷åãî

240011 @ 15.11.2009 (17:41:36)
.

Íèêîëàé @ 01.01.2010 (17:01:46)
Íè÷åãî

Äàøà @ 02.07.2010 (00:11:27)
êàê ìîæíî ïðîñòèòü ëþáèìîãî ÷åëîâåêà êîãäà óçíàåøü îá åãî èçìåíå è ïðåäàòåëüñòâå????????? ñòîëüêî ëåò âìåñòå....... êîãáóä-òî òåáå â äóøó ïëþíóëè.........

íèêí @ 15.09.2010 (00:44:39)
îí íàâðÿäëè õîòåë ñêàçàòü ñâîåé èçìåíîé, ÷òî êòî òî åñòü ëó÷øå âàñ â ïëàíå ñåõñà èëè ïðîñòî ïîáîëòàòü! íàâåðíÿêà îí ëþáèò âàñ)èñêðåííåãî ïîíèìàíèÿ âàì.

ðóñòàì @ 16.09.2010 (20:25:00)
õî÷ó óçíàò âñå îá ýòîì

Þðèé @ 04.10.2010 (15:49:18)
Î÷åíü ïðîòèâíî è ïëîõî íà äóøå. Óø¸ë áû îò íå¸. Èëè â ïåòëþ. Íî òðîå äåòåé ïåðåä ãëàçàìè ñòîÿò. Òÿæêî.

Èãîðü @ 01.12.2010 (09:18:16)
Íåçíàþ

êîíñòàíòèí @ 01.12.2010 (22:19:12)
Þðà! Âû ïðàâû.....ó ìåíÿ îùóùåíèÿ òå æå........!

àíòîíèî @ 10.06.2011 (13:50:45)
Âñå áàáû áëÿäè. Ðàíüøå åùå ñîìíåâàëñÿ, à ñåé÷àñ 100%

âîâà @ 13.01.2012 (15:23:50)
àõà

Âàäèìèð Äìèòðèåâ @ 13.01.2012 (15:35:29)
äààà!

Brandie @ 26.04.2016 (23:17:35)
This artcile went ahead and made my day.