Fotastika.com

!

Ïóàíòû ôîòî
Ïóàíòû ôîòî @ 10-07-2009 23:00:26
Ïóàíòû ôîòî @ 02-06-2007 23:09:51
Ïóàíòû ôîòî @ 02-06-2007 23:09:45
Ïóàíòû ôîòî @ 02-06-2007 23:09:40
«ïóàíòû»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


äàñÿ ÷åãà @ 10.07.2009 (22:53:25)
ÿ òîæå òàíöóþ íà ïóàíòàõ è ìíå íðàâèöà.

ìèêà @ 11.03.2011 (20:44:32)
ó ìåíÿ âñå âèäû ïóàíò åñòü ÷åðíûå êðàñíûå æ¸ëòûå è òàê äàëåå)))))) ÿ îáîæàþ òàíöû

anya @ 11.03.2011 (21:04:57)
êëàññíî!îáàæàþ áàëåò... íî æàëü ÷òî íåò ïóàíòîâ..(☺) î÷-î÷ æàëü((((

anya @ 11.03.2011 (21:06:21)
íî ÿ òàíöóþ õîðîøî!

àââà @ 16.03.2011 (19:02:33)
ò

êîñòÿ @ 19.03.2011 (12:39:15)
ïðèêîëüíî

ðîë @ 19.03.2011 (18:17:17)
òàêèå êëàññíûå ïóàíòû. À ÿ òîëüêî áåëûå âèäåë.Àââà ÿ íå ïîíÿë ÷òî îáîçíà÷àåò ò.

ïðîãøà @ 02.04.2011 (20:06:29)
ïðîãøà

ïèð @ 12.05.2011 (20:11:02)
íå çíàþ

àëèñà @ 15.05.2011 (11:08:48)
êëàññíîîîîîîîîîîîîîîîîîîî!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

àââà @ 15.05.2011 (11:11:00)
ò

àíþòà @ 15.05.2011 (11:12:31)
ôó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

àëëà ïóãà÷¸âà @ 15.05.2011 (11:14:13)
ñëóøàéòå ìåíÿ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ãàëêèí @ 15.05.2011 (11:15:40)
ñëóøàéòå ìåíÿ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

êåðêîðîâ @ 15.05.2011 (11:17:33)
ìû òàê íå ëåïî ðàçîøëèñü...

íàñòÿ @ 25.05.2013 (11:44:54)
ÿ íà ïóàíòàõ ñòîÿëà ýòî íå áîëüíî íî åñëè äîëãî è ìíîãî ýòî óæàññññ

Dheeraj @ 13.10.2015 (14:25:03)
That's an expert answer to an ineitestrng question

Rabi @ 14.10.2015 (04:22:21)
It's great to read something that's both enjoyable and provides pridsatamgc solutions.

Ana @ 14.10.2015 (13:31:01)
Whoever wrote this, you know how to make a good arletci. http://ikpvwpxukf.com [url=http://ixuhec.com]ixuhec[/url] [link=http://lcscqgit.com]lcscqgit[/link]